بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 4.27 4.29 4.31 4.34 4.36 4.41
بازار سهام 9052.99 8961 8808 8658 8509 8221
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.03 4.46 4.53 4.61 4.69 4.85
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 3 2.5 2.8 3 3.3
نرخ بیکاری 4.00 3.5 3.6 3.7 3.8 4
نرخ تورم 4.10 3.8 3.8 3.6 3.5 3.6
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 3
موازنه تجاری -1130.90 -1000 -1790 -990 -1350 -1700
حساب جاری -1110.00 -820 -680 -620 -980 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -4.6 -4.6 -4.7 -4.7 -4.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 37.3 37.3 39.5 39.5 39.5
بودجه دولت -3.00 -3.9 -3.9 -4 -4 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 0.2 0.5 0.3 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 3 2.5 2.8 3 3.3
تولید ناخالص داخلی 239.55 250 250 275 275 275
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42385.00 41869 43325 43242 42949 44712
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10574.30 10368 10660 10639 10559 11001
تولید ناخالص داخلی سرانه 11534.90 12000 12000 13000 13000 13000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24543.99 25000 25000 25300 25300 25300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3065.90 3207 3038 3032 3011 3135
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2244.90 2134 2191 2186 2172 2261
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10096.80 10335 10687 10666 10594 11029
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1733.10 1721 1768 1764 1752 1824
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12819.10 12512 13024 12999 12911 13440
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 4.00 3.5 3.6 3.7 3.8 4
دستمزد 5127.00 4465 4400 4400 4400 4800
دستمزد در تولید 4415.00 4259 3550 3550 3550 3650
حداقل دستمزد 446.02 446 446 500 500 500
جمعیت 19.52 19.5 19.5 19.46 19.46 19.46
سن بازنشستگی زنان 60.92 60.92 61.17 61.42 61.42 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880.00 2507 2850 2850 2850 2900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430.00 1305 1400 1400 1400 1480
هزینه زندگی خانواده 2160.00 2163 2300 2300 2300 2400
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 4.10 3.8 3.8 3.6 3.5 3.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.62 104 104 104 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 105.59 106 107 108 107 112
قیمت تولید 110.50 112 112 112 114 116
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 5 4.6 3.4 3.3 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.04 105 104 104 104 108
تورم مواد غذایی 5.15 4.9 4.6 4.5 4.4 4.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 3
نرخ بهره بین بانکی 2.92 2.91 2.91 2.91 3.16 3.16
نرخ وام 3.50 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 1.75
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1130.90 -1000 -1790 -990 -1350 -1700
حساب جاری -1110.00 -820 -680 -620 -980 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -4.6 -4.6 -4.7 -4.7 -4.7
واردات 6690.50 6940 6540 7240 7360 6780
صادرات 5559.60 5940 4750 6250 6010 5080
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 37.3 37.3 39.5 39.5 39.5
بودجه دولت -3.00 -3.9 -3.9 -4 -4 -4
هزینه های دولت 2252.60 1884 1803 1799 2434 1860
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 36 36 38 38 38
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -4.10 2.6 3 3.1 3.4 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00 0.6 1 0.5 0.4 0.6
تولید صنعتی -5.30 2.8 3 3.3 3.5 3.6
اطمینان کسب و کار -0.50 0.3 0.4 0.5 0.8 1
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 0.2 0.5 0.3 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.70 10 9.2 5.5 3.8 3.5
هزینه های مصرف کننده 41224.70 40378 42099 42018 41734 43446
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.10 -13.8 -15.4 -14 -17 -18
قیمت گازوئیل 1.33 1.3 1.26 1.23 1.2 1.2


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.