بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 4.60 4.71 4.73 4.76 4.79 4.84
بازار سهام 12323.91 11691 11346 11011 10686 10065
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.82 8.33 8.5 8.67 8.85 9.21

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.20 0.5 0.6 1.1 0.6 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 1.4 3 3.5 3.1 3.5
نرخ بیکاری 5.70 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
نرخ تورم 13.76 11.2 10 9.6 6.5 3.2
نرخ بهره 3.75 3.75 4.5 5 5.25 5.25
موازنه تجاری -2571.50 -1950 -2450 -2300 -2300 -2500
حساب جاری -2196.00 -1700 -1600 -1850 -1600 -1600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.10 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.80 52.9 52.9 52.9 52.9 55.2
بودجه دولت -7.10 -7.7 -7.7 -7.7 -6.2 -6.2
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.40 0.6 0.2 0.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.20 0.5 0.6 1.1 0.6 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 1.4 3 3.5 3.1 3.5
تولید ناخالص داخلی 248.72 315 315 315 315 339
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44048.40 44654 45404 45590 45414 47186
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12484.20 13679 13695 12921 12871 13373
تولید ناخالص داخلی سرانه 10830.14 12200 12200 12200 12200 12200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28832.62 29800 29800 29800 29800 29800
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 5.90 1.7 1.7 1.7 4.7 4.7
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2183.30 2508 3080 2260 2251 2339
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2100.20 2223 2215 2174 2165 2250
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8839.30 9521 9500 9149 9113 9469
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1795.90 1823 1846 1859 1852 1924
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14074.90 14093 14685 14568 14511 15077

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 5.70 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
نرخ بیکاری جوانان 22.00 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
دستمزد 6401.00 6062 6013 6738 6817 7190
دستمزد در تولید 5624.00 5340 5187 5987 5990 6389
حداقل دستمزد 515.26 500 500 500 500 540
جمعیت 19.33 19.04 19.04 19.04 19.04 19.04
سن بازنشستگی زنان 61.67 61.92 61.92 61.92 61.92 62.08
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 8.70 4.9 4.9 6.5 6.5 6.7
نرخ اشتغال 61.90 67.8 67.8 68.4 68.4 68.4

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 13.76 11.2 10 9.6 6.5 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.74 112 111 110 108 114
قیمت مصرف کننده اصلی 113.73 112 113 114 115 118
اندازه اصل تورم 5.00 2 2 2.3 2.3 2.3
قیمت تولید 165.40 148 151 165 179 175
تغییر قیمت تولید کننده 51.68 20 15 10 8 6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 127.00 127 128 130 132 134
تورم مواد غذایی 13.54 3.7 3.5 3.4 3.4 2.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.75 102 102 103 103 103

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 3.75 3.75 4.5 5 5.25 5.25
نرخ بهره بین بانکی 5.76 5.76 6.51 7.01 7.26 7.26
نرخ وام 4.00 4 4.75 5.25 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 2.00 2 2.75 3.25 3.5 3.5
نسبت ذخیره نقدی 5.00 5 5 5 5 5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -2571.50 -1950 -2450 -2300 -2300 -2500
حساب جاری -2196.00 -1700 -1600 -1850 -1600 -1600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.10 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.1
واردات 10797.70 8800 9450 9200 9200 9600
صادرات 8226.20 6850 7000 6900 6900 7100
ورود توریست 69494.00 170000 170000 150000 150000 162500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.80 52.9 52.9 52.9 52.9 55.2
بودجه دولت -7.10 -7.7 -7.7 -7.7 -6.2 -6.2
هزینه های دولت 2591.70 2517 2667 2682 2672 2776
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 44 44 44 44 44

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی -3.90 6.5 6.5 4.6 4.6 4.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70 0.1 0.1 0.4 0.4 0.3
تولید صنعتی -0.40 4.2 4.2 4.8 4.8 5.5
استخراج معدن -2.40 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5
اطمینان کسب و کار 1.20 1.5 1.5 0.8 0.8 0.8

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.40 0.6 0.2 0.5 0.5 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.50 5.3 5.3 6.5 6.5 6.5
هزینه های مصرف کننده 43849.60 40902 44328 45384 45209 46973
تسهیلات اعتباری خریدار 53899.51 52175 55019 55227 55570 57160
قیمت گازوئیل 1.65 1.71 1.77 1.83 1.89 1.89

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان ساخت و ساز 4.50 3.2 3.2 8.2 8.2 9


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.