بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 4.13 4.17 4.19 4.22 4.24 4.28
بازار سهام 11686.38 11268 10938 10618 10307 9685
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.43 3.49 3.58 3.66 3.75 3.92

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80 1.1 1.3 0.5 1.3 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 12.1 8 3.2 4 6.5
نرخ بیکاری 5.70 5.5 5.2 5.2 5.1 4.9
نرخ تورم 3.75 3.5 3.8 4.1 2.4 3
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2
موازنه تجاری -1728.10 -1950 -1750 -1620 -2700 -2950
حساب جاری -1675.00 -1090 -1300 -1390 -1400 -1450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.8 -4.8 -4.8 -4.4 -4.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.30 50.3 50.3 50.3 52.9 52.9
بودجه دولت -9.20 -7.5 -7.5 -7.5 -6.2 -6.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 1 0.1 0.7 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80 1.1 1.3 0.5 1.3 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 12.1 8 3.2 4 6.5
تولید ناخالص داخلی 250.08 288 288 288 315 315
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43635.00 42988 43557 43898 44239 46752
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12941.80 14089 14868 13106 13207 13957
تولید ناخالص داخلی سرانه 12131.40 11900 11900 11900 12200 12200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29909.00 29300 29300 29300 29800 29800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2773.80 3096 2360 3083 3107 3284
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2228.60 2935 2567 2243 2261 2389
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9522.30 9010 9881 9725 9800 10357
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1763.40 2019 1849 1808 1822 1926
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13572.90 12749 14126 13602 13708 14486

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 5.70 5.5 5.2 5.2 5.1 4.9
نرخ بیکاری جوانان 16.00 16 15.7 15.7 15.6 15.5
دستمزد 5804.00 5682 5621 5658 6154 6554
دستمزد در تولید 5086.00 4826 4752 4847 5427 5779
حداقل دستمزد 458.07 460 460 460 500 500
جمعیت 19.33 19.25 19.25 19.16 19.04 19.04
سن بازنشستگی زنان 61.67 61.67 61.67 61.67 61.92 61.92
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 4.80 4.7 4.7 4.2 4.9 6.5
نرخ اشتغال 65.80 6.8 67 67.2 67.8 68.4

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.75 3.5 3.8 4.1 2.4 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.80 104 104 104 103 108
قیمت مصرف کننده اصلی 110.26 109 110 118 112 114
اندازه اصل تورم 2.50 2.3 2.5 2.6 2 2.3
قیمت تولید 118.00 117 117 119 119 122
تغییر قیمت تولید کننده 7.89 6.5 5.9 5.5 2.5 2.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.40 104 104 105 102 108
تورم مواد غذایی 1.52 0.2 0.5 2.2 2.2 2.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 114.34 115 115 116 116 119

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2
نرخ بهره بین بانکی 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.84
نرخ وام 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.25
نسبت ذخیره نقدی 5.00 5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -1728.10 -1950 -1750 -1620 -2700 -2950
حساب جاری -1675.00 -1090 -1300 -1390 -1400 -1450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.8 -4.8 -4.8 -4.4 -4.4
واردات 7977.00 7300 8200 7800 8900 8650
صادرات 6248.90 5350 6450 5400 6200 5700
ورود توریست 20424.00 174200 182000 98000 170000 150000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.30 50.3 50.3 50.3 52.9 52.9
بودجه دولت -9.20 -7.5 -7.5 -7.5 -6.2 -6.2
هزینه های دولت 2537.80 2677 2524 2638 2658 2809
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 43.5 43.5 43.5 44 44

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 63.20 15.8 8 5.5 6.3 4.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.70 0.9 0.4 0.3 1.3 0.4
تولید صنعتی 13.60 9 7 5 3.5 4.8
استخراج معدن -8.20 -0.7 -0.5 -0.3 0.8 0.5
اطمینان کسب و کار 2.20 4 2.9 1.7 2 0.8

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 1 0.1 0.7 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 38.40 3.3 2.5 2.8 4.5 6.5
هزینه های مصرف کننده 42176.00 40860 44384 42238 42565 44983
تسهیلات اعتباری خریدار 50115.96 54393 53445 50689 51547 53984
قیمت گازوئیل 1.38 1.18 1.12 1.12 1.01 0.96

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز 14.00 6.2 5.3 5.8 6.5 8.2


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.