بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 4.00 4.02 4.04 4.05 4.07 4.1
بازار سهام 10335.95 10119 9930 9743 9559 9192
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.92 2.97 3.01 3.06 3.11 3.21

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.80 2 2.3 1.9 1.7 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.70 -1 8.8 8 5.8 3.8
نرخ بیکاری 5.10 6.4 7.5 7.2 6.9 4.2
نرخ تورم 2.10 2.4 2.9 2.8 3.1 3.1
نرخ بهره 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
موازنه تجاری -1573.60 -1700 -1850 -1650 -1620 -1620
حساب جاری -1080.00 -600 -990 -990 -920 -850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.20 48 48 48 48 50
بودجه دولت -4.30 -10 -10 -10 -10 -6.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.6 1 1 0.9 0.9
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.80 2 2.3 1.9 1.7 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.70 -1 8.8 8 5.8 3.8
تولید ناخالص داخلی 250.08 255 255 255 255 263
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40330.20 43280 41723 43557 42669 44291
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13766.50 11843 13674 14868 14565 15118
تولید ناخالص داخلی سرانه 12131.40 11900 11900 11900 11900 12200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29909.00 29300 29300 29300 29300 29800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2185.20 2994 3005 2360 2312 2400
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2376.90 2692 2848 2567 2515 2610
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9148.80 9472 8745 9881 9679 10047
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1712.40 1774 1959 1849 1812 1881
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13080.00 13291 12374 14126 13839 14365

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 5.10 6.4 7.5 7.2 6.9 4.2
نرخ بیکاری جوانان 19.00 17.2 18 19.1 15.4 18.5
دستمزد 5565.00 4800 5820 5601 5435 6111
دستمزد در تولید 4922.00 3650 5082 4757 4363 5336
حداقل دستمزد 460.77 550 550 550 550 550
جمعیت 19.41 19.25 19.25 19.25 19.16 19.04
سن بازنشستگی زنان 60.92 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 7.40 4 4.5 4.5 5 5
نرخ اشتغال 66.00 68.3 68.3 68.3 69.5 69.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.10 2.4 2.9 2.8 3.1 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.40 103 104 104 103 106
قیمت مصرف کننده اصلی 109.07 112 110 111 118 118
اندازه اصل تورم 2.50 3.5 3.5 3.5 2.6 2.6
قیمت تولید 111.10 111 112 113 120 116
تغییر قیمت تولید کننده -0.71 1 2.5 2.5 3.8 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.50 102 103 103 103 106
تورم مواد غذایی 3.24 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111.32 113 114 114 114 118

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.44 1.89 1.89 1.89 3.31 1.89
نرخ وام 1.75 2 2 2 2 2
نسبت ذخیره نقدی 5.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 0.75 1 1 1 1 1

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -1573.60 -1700 -1850 -1650 -1620 -1620
حساب جاری -1080.00 -600 -990 -990 -920 -850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.4
صادرات 6029.80 5500 5350 5350 4800 4900
واردات 7603.40 7350 7000 7000 6500 6700
ورود توریست 24682.00 151000 174200 182000 98000 125000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.20 48 48 48 48 50
بودجه دولت -4.30 -10 -10 -10 -10 -6.8
ارزش بودجه دولت -85981.90 -15032 -15032 -15032 -14988 -14988
هزینه های دولت 2336.80 2281 2598 2524 2472 2566
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.00 43.5 43.5 43.5 43.5 44

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی 0.40 6.2 15.8 8 5.5 5.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.60 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
تولید صنعتی -2.10 5 6 6 8 4.2
استخراج معدن -9.30 4 6 6 5 5
اطمینان کسب و کار -6.10 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.6 1 1 0.9 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.10 1.7 3.5 3.5 7 5
هزینه های مصرف کننده 41096.30 43084 39657 44384 43480 45132
تسهیلات اعتباری خریدار 49552.41 49079 52792 53445 52426 54419
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.10 -18 -20 -21 -23 -14
قیمت گازوئیل 1.19 1.18 0.93 0.88 1.12 1.12

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز 9.30 4 4 4 5 5


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.