بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 4.29 4.37 4.39 4.42 4.44 4.48
بازار سهام 9510.94 9410 9248 9089 8933 8628
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.21 4.29 4.37 4.45 4.54 4.71
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1 1 0.9 0.9 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 3.9 3.9 3.7 3.7 3.6
نرخ بیکاری 3.80 4.1 3.8 3.7 4.1 4
نرخ تورم 3.50 4.2 3.6 3.5 3.5 3.4
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.75 3 3
موازنه تجاری -1365.40 -1790 -990 -1350 -1350 -1700
حساب جاری -1056.00 -680 -620 -980 -650 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -3.4 -3 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 37.3 39.5 39.5 39.5 39.5
بودجه دولت -3.00 -3.9 -4 -4 -4 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.5 0.9 0.1 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1 1 0.9 0.9 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 3.9 3.9 3.7 3.7 3.6
تولید ناخالص داخلی 239.55 250 275 275 275 275
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42772.90 43325 43242 44038 43953 44712
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11681.00 10660 10639 10987 10966 11001
تولید ناخالص داخلی سرانه 11534.90 12000 13000 13000 13000 13000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24543.99 25000 25300 25300 25300 25300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3048.80 3038 3032 3185 3179 3135
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2507.10 2191 2186 2332 2328 2261
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10048.30 10687 10666 10491 10470 11029
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1750.70 1768 1764 1801 1797 1824
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12853.00 13024 12999 13319 13293 13440
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.80 4.1 3.8 3.7 4.1 4
دستمزد 4981.00 4400 5382 5454 5486 4800
دستمزد در تولید 4315.00 3550 4721 4702 4724 3650
حداقل دستمزد 446.02 446 500 520 535 542
جمعیت 19.52 19.56 19.44 19.44 19.44 19.44
سن بازنشستگی زنان 60.92 61.17 61.42 61.42 61.42 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430.00 1400 1559 1544 1530 1480
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880.00 2850 3139 3110 3082 2900
هزینه زندگی خانواده 2160.00 2300 2354 2333 2311 2400
نرخ اشتغال 66.40 65.5 65.8 68.7 69 68.3
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.50 4.2 3.6 3.5 3.5 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.07 103 104 104 107 106
قیمت مصرف کننده اصلی 105.80 107 108 109 109 112
اندازه اصل تورم 3.20 3.6 3.8 3.7 3.6 3.5
قیمت تولید 111.00 112 112 114 113 116
تغییر قیمت تولید کننده 3.25 3.3 3 2.6 2.4 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.08 103 103 104 104 106
تورم مواد غذایی 4.07 4.6 4.5 4.4 4.4 4.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.75 3 3
نرخ بهره بین بانکی 2.89 3.31 3.31 2.92 3.17 3.31
نرخ وام 3.50 3.75 3.75 3.5 3.75 3.75
نرخ بهره سپرده 1.50 1.75 1.75 1.5 1.75 1.75
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1365.40 -1790 -990 -1350 -1350 -1700
حساب جاری -1056.00 -680 -620 -980 -650 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -3.4 -3 -3 -3 -3
واردات 6368.60 7850 8081 7313 8471 8580
صادرات 5003.20 5850 6669 6049 7245 6365
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 37.3 39.5 39.5 39.5 39.5
بودجه دولت -3.00 -3.9 -4 -4 -4 -4
هزینه های دولت 2273.70 1803 1799 2340 2336 1860
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 36 38 38 38 38
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -6.60 3 3.2 3.4 3.6 3.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 1 0.5 0.4 0.5 0.6
تولید صنعتی -4.10 0.1 3.3 3.5 3.6 3.8
اطمینان کسب و کار -0.40 -1 0.5 1.2 0.3 1.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.5 0.9 0.1 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.00 9.2 5.5 3.8 3.6 3.5
هزینه های مصرف کننده 41245.50 42099 42018 42832 42750 43446
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.70 -11.5 -7.5 -7 -7.2 -6.3
قیمت گازوئیل 1.29 1.21 1.18 1.12 1.09 1.18


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.