بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 4.45 4.47 4.48 4.5 4.52 4.56
بازار سهام 7998.05 7853 7705 7561 7418 7133
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.00 5.08 5.16 5.25 5.33 5.5

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 -7.5 -0.9 0.7 0.9 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 -6.8 -3.9 -1.2 2.2 5.2
نرخ بیکاری 3.90 6.5 7.7 8.3 8.5 6.9
نرخ تورم 3.10 2.8 2.6 2.5 3 2.8
نرخ بهره 2.00 1.75 1.5 1.5 1.5 2.25
موازنه تجاری -1323.00 -1350 -1226 -1700 -2215 -1620
حساب جاری 149.00 -980 -1100 -1050 -1050 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5 -5 -5 -5.4 -5.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 39.5 39.5 39.5 42 42
بودجه دولت -4.60 -8.9 -8.9 -8.9 -10 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.1 0.5 0.4 0.4 0.6
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 -7.5 -0.9 0.7 0.9 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 -6.8 -3.9 -1.2 2.2 5.2
تولید ناخالص داخلی 250.00 275 275 275 310 310
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43744.00 42046 42264 43219 44706 45466
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12413.00 11482 12373 12264 12686 12902
تولید ناخالص داخلی سرانه 11534.90 13000 13000 13000 14000 14000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24543.99 25300 25300 25300 23647 25900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3033.50 2997 2933 2997 3100 3153
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2485.30 2464 2498 2455 2540 2583
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10037.10 9877 9851 9917 10258 10432
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1764.30 1721 1720 1743 1803 1834
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13141.90 12634 12649 12984 13431 13659

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.90 6.5 7.7 8.3 8.5 6.9
نرخ بیکاری جوانان 17.70 17.7 17.7 17.7 17.9 17.9
دستمزد 5225.00 5512 5394 5820 5565 6024
دستمزد در تولید 4424.00 4746 4619 5082 4712 5260
حداقل دستمزد 446.02 520 535 542 550 550
جمعیت 19.41 19.33 19.33 19.28 19.25 19.16
سن بازنشستگی زنان 60.92 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2160.00 2322 2311 2300 2300 2381
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880.00 3096 3082 3067 3067 3175
رشد دستمزد 11.60 7.5 7 6.5 6.5 3.5
نرخ اشتغال 66.00 68.7 69 68.3 68.3 69.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.10 2.8 2.6 2.5 3 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.25 103 103 103 103 106
قیمت مصرف کننده اصلی 107.17 109 110 110 111 113
اندازه اصل تورم 2.80 3.7 3.6 3.5 3.5 2.6
قیمت تولید 112.90 115 115 116 118 119
تغییر قیمت تولید کننده 2.90 4 3.6 3.2 3.4 3.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.16 103 103 102 103 105
تورم مواد غذایی 4.09 4.4 4.4 4.5 4.5 3.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.05 111 111 112 113 115

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 2.00 1.75 1.5 1.5 1.5 2.25
نرخ بهره بین بانکی 2.40 2.16 1.91 1.91 1.91 1.91
نرخ وام 3.50 3.25 3 3 3 3
نسبت ذخیره نقدی 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.25 1.75 1 1.75

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -1323.00 -1350 -1226 -1700 -2215 -1620
حساب جاری 149.00 -980 -1100 -1050 -1050 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5 -5 -5 -5.4 -5.4
صادرات 5692.10 6049 7245 6365 6365 6906
واردات 7015.10 7313 8471 8580 8580 9344
ورود توریست 176455.00 297000 297000 192500 192500 194600

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 39.5 39.5 39.5 42 42
بودجه دولت -4.60 -8.9 -8.9 -8.9 -10 -10
ارزش بودجه دولت -713.50 -15126 -15126 -15032 -15032 -14988
هزینه های دولت 3212.80 2235 2522 3174 3283 3339
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 38 38 38 38 37.4

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی -3.10 -9.5 -10 -7 2.9 5.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.00 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4
تولید صنعتی -4.60 3.5 3.6 3.2 3.2 3.6
استخراج معدن -5.40 1.5 1.2 0.9 0.9 1.1
اطمینان کسب و کار -2.60 -20 -18 -17 -14 -12

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.1 0.5 0.4 0.4 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.50 3.8 3.6 3.5 3.5 3.5
هزینه های مصرف کننده 44323.70 40544 41126 43792 45299 46069
تسهیلات اعتباری خریدار 49460.03 46380 48257 48488 50548 51009
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.10 -37 -32 -27 -23 -18
قیمت گازوئیل 1.08 1.03 0.97 0.93 0.88 0.84

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز 23.10 7 6 4 4 5


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.