بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 4.34 4.31 4.33 4.35 4.37 4.41
بازار سهام 10105.37 9861 9748 9637 9528 9311
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.26 4.61 4.69 4.77 4.85 5.02
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 1 0.9 0.9 1.1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.9 3.7 3.9 4.1 4.2
نرخ بیکاری 4.00 3.8 3.7 4.1 4 3.9
نرخ تورم 4.00 3.1 2.8 2.9 3 2.8
نرخ بهره 2.50 2.5 2.75 3 3 3
موازنه تجاری -1491.00 -990 -1350 -1226 -1700 -1620
حساب جاری -729.00 -620 -980 -1100 -1050 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5 -5 -5 -5 -5.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 39.5 39.5 39.5 39.5 40
بودجه دولت -3.00 -4 -4 -4 -4 -5.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.9 0.1 0.5 0.4 0.6
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 1 0.9 0.9 1.1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.9 3.7 3.9 4.1 4.2
تولید ناخالص داخلی 239.55 275 275 275 275 310
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42820.40 42798 43169 43377 44576 46448
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12536.30 10677 11789 12699 13050 13598
تولید ناخالص داخلی سرانه 11534.90 13000 13000 13000 13000 14000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24543.99 25300 25300 25300 25300 25900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2971.40 3096 3077 3010 3093 3223
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2531.40 2267 2530 2564 2635 2746
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9980.40 10195 10141 10110 10390 10826
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1743.10 1750 1767 1766 1815 1891
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12815.70 12944 12972 12982 13341 13901
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.00 3.8 3.7 4.1 4 3.9
نرخ بیکاری جوانان 17.50 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
دستمزد 5196.00 5454 5512 5394 5421 5611
دستمزد در تولید 4568.00 4702 4746 4619 4660 4824
حداقل دستمزد 446.02 500 520 535 542 550
جمعیت 19.52 19.33 19.33 19.33 19.28 19.16
سن بازنشستگی زنان 60.92 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 11.60 8 7.5 7 6.5 3.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430.00 1544 1537 1530 1523 1576
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880.00 3110 3096 3082 3067 3175
هزینه زندگی خانواده 2160.00 2333 2322 2311 2300 2381
نرخ اشتغال 66.70 65.8 68.7 69 68.3 69.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.00 3.1 2.8 2.9 3 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.42 104 103 103 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 106.43 109 109 110 110 113
اندازه اصل تورم 2.90 3.8 3.7 3.6 3.5 2.6
قیمت تولید 111.90 116 115 115 115 119
تغییر قیمت تولید کننده 3.40 4.5 4 3.6 3.2 3.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.00 103 103 103 103 106
تورم مواد غذایی 5.08 4.5 4.4 4.4 4.5 3.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.31 111 111 111 112 115
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.75 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 3.00 3.02 3.27 3.52 3.52 3.52
نرخ وام 3.50 3.5 3.75 4 4 4
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.75 2 2 2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1491.00 -990 -1350 -1226 -1700 -1620
حساب جاری -729.00 -620 -980 -1100 -1050 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5 -5 -5 -5 -5.4
واردات 7489.70 8081 7313 8471 8580 9344
صادرات 5998.80 6669 6049 7245 6365 6906
ورود توریست 176455.00 191000 297000 297000 192500 194600
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 39.5 39.5 39.5 39.5 40
بودجه دولت -3.00 -4 -4 -4 -4 -5.6
ارزش بودجه دولت -34749.80 -15126 -15126 -15126 -15032 -14988
هزینه های دولت 2555.40 2275 2295 2589 2660 2772
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 38 38 38 38 37.4
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -7.70 2.1 3.4 3.1 2.9 3.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4
تولید صنعتی -4.60 3.3 3.5 3.6 3.2 3.6
استخراج معدن -5.40 1.1 1.5 1.2 0.9 1.1
اطمینان کسب و کار 0.30 0.5 1.2 0.3 1.5 1.8
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.9 0.1 0.5 0.4 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.20 5.5 3.8 3.6 3.5 3.5
هزینه های مصرف کننده 41667.60 41627 41627 42209 43376 45198
تسهیلات اعتباری خریدار 49324.24 46281 47618 49528 51347 53503
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.60 -7.5 -7 -7.2 -6.3 -4
قیمت گازوئیل 1.31 1.44 1.47 1.51 1.55 1.55
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 24.00 8 7 6 4 5


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.