بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 4.22 4.24 4.26 4.28 4.3 4.34
بازار سهام 12356.90 12081 11850 11624 11402 10971
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.92 4.01 4.09 4.17 4.25 4.43

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.3 0.5 1.3 1.1 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.00 8 3.2 4 4.5 6.5
نرخ بیکاری 5.10 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9
نرخ تورم 5.25 3.8 4.1 2.4 2.5 3
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 2
موازنه تجاری -2185.60 -1750 -2400 -2700 -2550 -2950
حساب جاری -1555.00 -1300 -1390 -1400 -1350 -1450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.10 -4.8 -4.8 -4.4 -4.4 -4.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.30 50.3 50.3 52.9 52.9 52.9
بودجه دولت -9.20 -7.5 -7.5 -6.2 -6.2 -6.2
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.10 0.1 0.7 0.5 0.6 0.5
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.3 0.5 1.3 1.1 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.00 8 3.2 4 4.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 248.72 288 288 315 315 315
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44037.40 43557 43792 45391 46019 46639
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13490.50 14868 13207 13599 14098 14065
تولید ناخالص داخلی سرانه 11664.85 11900 11900 12200 12200 12200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28832.62 29300 29300 29800 29800 29800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2473.60 2360 2969 2886 2585 3162
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2192.00 2567 2258 2319 2291 2405
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9389.20 9881 9811 9885 9812 10449
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1797.60 1849 1810 1835 1878 1928
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13898.90 14126 13705 14096 14524 14596

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.10 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9
نرخ بیکاری جوانان 21.30 21.3 21.3 21.1 21.1 21.1
دستمزد 5780.00 5668 6154 6068 6062 6554
دستمزد در تولید 5090.00 4856 5427 5212 5340 5779
حداقل دستمزد 466.72 460 460 500 500 500
جمعیت 19.33 19.25 19.16 19.04 19.04 19.04
سن بازنشستگی زنان 61.67 61.67 61.67 61.92 61.92 61.92
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 7.60 4.7 4.2 4.9 4.9 6.5
نرخ اشتغال 60.80 67 67.2 67.8 67.8 68.4

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 5.25 3.8 4.1 2.4 2.5 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.24 104 104 103 103 108
قیمت مصرف کننده اصلی 110.67 111 118 112 113 114
اندازه اصل تورم 2.20 2.5 2.6 2 2 2.3
قیمت تولید 125.90 117 119 120 126 122
تغییر قیمت تولید کننده 13.96 5.9 5.5 2.5 2.3 2.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.97 104 105 102 103 108
تورم مواد غذایی 2.70 0.5 2.2 2.2 2.5 2.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 115.35 115 116 116 117 119

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 2
نرخ بهره بین بانکی 1.46 1.46 1.46 1.46 1.71 1.96
نرخ وام 1.75 1.75 3.75 1.75 2 2.25
نسبت ذخیره نقدی 5.00 5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 0.75 0.75 1.75 0.75 1 1.25

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -2185.60 -1750 -2400 -2700 -2550 -2950
حساب جاری -1555.00 -1300 -1390 -1400 -1350 -1450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.10 -4.8 -4.8 -4.4 -4.4 -4.4
واردات 8547.10 8200 7800 8900 8500 8650
صادرات 6361.50 6450 5400 6200 5950 5700
ورود توریست 70331.00 182000 98000 170000 170000 150000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.30 50.3 50.3 52.9 52.9 52.9
بودجه دولت -9.20 -7.5 -7.5 -6.2 -6.2 -6.2
هزینه های دولت 2482.10 2524 2710 2560 2594 2886
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.40 43.5 43.5 44 44 44

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 5.90 8 5.5 6.3 6.5 4.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00 0.4 0.3 1.3 0.1 0.4
تولید صنعتی 13.60 7 5 3.5 4.2 4.8
استخراج معدن -8.20 -0.5 -0.3 0.8 1.5 0.5
اطمینان کسب و کار 0.00 2.9 1.7 2 1.5 0.8

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.10 0.1 0.7 0.5 0.6 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 8.10 2.5 2.8 4.5 5.3 6.5
هزینه های مصرف کننده 40337.30 44384 42406 43896 42152 45163
تسهیلات اعتباری خریدار 52297.64 53445 50126 51547 53770 53984
قیمت گازوئیل 1.40 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
میزان ساخت و ساز -1.20 5.3 5.8 6.5 3.2 8.2


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.