بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 4.28 4.3 4.32 4.33 4.35 4.39
بازار سهام 8443.65 8285 8130 7977 7826 7526
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.17 4.24 4.31 4.37 4.45 4.59

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1.5 1.9 2 2.1 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 -9.3 -8.5 -7 12 8.8
نرخ بیکاری 5.20 7.7 8.3 8 7.5 6.9
نرخ تورم 2.60 2.1 2.5 2.4 2.9 3.1
نرخ بهره 1.75 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
موازنه تجاری -1250.90 -1000 -1700 -1850 -1650 -1620
حساب جاری -931.00 -780 -720 -600 -990 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.1 -3.1 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.20 49.5 49.5 55 55 55
بودجه دولت -4.30 -8.9 -8.9 -10 -10 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 20.20 0.5 0.4 0.6 1 0.9
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1.5 1.9 2 2.1 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 -9.3 -8.5 -7 12 8.8
تولید ناخالص داخلی 250.08 228 228 255 255 255
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43716.90 41493 40026 40657 48963 43548
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11962.50 12148 11358 11125 13398 12357
تولید ناخالص داخلی سرانه 12131.40 10000 10000 11900 11900 11900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29909.00 28500 28500 29300 29300 29300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3024.40 2879 2776 2813 3387 3020
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2719.60 2453 2274 2529 3046 2474
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9567.60 9671 9184 8898 10716 9992
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1791.90 1689 1614 1666 2007 1756
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13425.70 12418 12025 12486 15037 13083

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.20 7.7 8.3 8 7.5 6.9
نرخ بیکاری جوانان 17.40 17.7 17.7 17.4 16.9 16.9
دستمزد 5201.00 5394 5820 5601 5435 6111
دستمزد در تولید 4175.00 4619 5082 4757 4363 5336
حداقل دستمزد 446.02 535 542 550 550 550
جمعیت 19.41 19.33 19.28 19.25 19.25 19.16
سن بازنشستگی زنان 60.92 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 8.80 7 6.5 4 4.5 5
نرخ اشتغال 65.40 69 68.3 68.3 68.3 69.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.60 2.1 2.5 2.4 2.9 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.58 102 103 103 103 106
قیمت مصرف کننده اصلی 107.59 110 110 111 111 113
اندازه اصل تورم 2.20 3.6 3.5 3.5 3.5 2.6
قیمت تولید 109.50 110 111 112 112 116
تغییر قیمت تولید کننده -2.00 -1 -0.8 1 2.5 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.00 102 102 102 103 106
تورم مواد غذایی 5.35 4.4 4.5 4.5 4.5 3.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.76 111 112 113 114 116

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 1.75 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
نرخ بهره بین بانکی 2.00 1.8 1.8 1.8 2.05 2.05
نرخ وام 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5 2.5
نسبت ذخیره نقدی 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -1250.90 -1000 -1700 -1850 -1650 -1620
حساب جاری -931.00 -780 -720 -600 -990 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.1 -3.1 -3.5 -3.5 -3.5
صادرات 3755.40 5800 4700 5500 5350 4800
واردات 5006.30 6800 6400 7350 7000 6500
ورود توریست 34220.00 297000 192500 192500 192500 194600

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.20 49.5 49.5 55 55 55
بودجه دولت -4.30 -8.9 -8.9 -10 -10 -10
ارزش بودجه دولت -36765.00 -15126 -15032 -15032 -15032 -14988
هزینه های دولت 2304.10 2476 2940 2143 2581 3198
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.00 41.3 41.3 43.5 43.5 43.5

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -38.60 -10 -7 -7 3.5 5.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -27.70 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4
تولید صنعتی -17.70 -7 -5 5 6 8
استخراج معدن -7.30 -10 -8 4 6 5
اطمینان کسب و کار -9.80 -12 -9 -5 -3 -1.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 20.20 0.5 0.4 0.6 1 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.20 -12 -4.5 1.7 3.5 7
هزینه های مصرف کننده 43518.90 40376 40556 40473 48741 44125
تسهیلات اعتباری خریدار 48236.90 47377 44905 46104 54025 48857
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.10 -32 -27 -23 -20 -18
قیمت گازوئیل 1.03 0.98 0.93 0.88 0.84 0.8

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز 12.20 6 4 4 4 5


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.