بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 4.15 4.16 4.18 4.19 4.21 4.24
بازار سهام 9000.43 8838 8672 8509 8349 8028
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.49 3.56 3.61 3.67 3.73 3.85

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.30 1.9 2 1.9 2 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.50 -8.5 -7 6.8 9 8.8
نرخ بیکاری 5.30 8.3 8 7.5 7.5 6.9
نرخ تورم 2.70 2.5 2.4 2.9 2.8 3.1
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
موازنه تجاری -1323.00 -1700 -1700 -1850 -1650 -1620
حساب جاری -960.00 -720 -600 -990 -990 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.1 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.20 49.5 55 55 55 55
بودجه دولت -4.30 -8.9 -10 -10 -10 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.90 0.4 0.6 1 1 0.9
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.30 1.9 2 1.9 2 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.50 -8.5 -7 6.8 9 8.8
تولید ناخالص داخلی 250.08 228 255 255 255 255
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38348.30 44712 40026 40657 40956 46142
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12568.30 11001 11358 11125 13423 11353
تولید ناخالص داخلی سرانه 12131.40 10000 11900 11900 11900 11900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29909.00 28500 29300 29300 29300 29300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2762.00 3135 2776 2813 2950 3235
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2618.00 2261 2274 2529 2796 2333
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8037.60 11029 9184 8898 8584 11381
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1800.90 1824 1614 1666 1923 1883
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11373.10 13440 12025 12486 12146 13871

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 5.30 8.3 8 7.5 7.5 6.9
نرخ بیکاری جوانان 16.90 15.3 19.3 19 18.5 15.4
دستمزد 5468.00 4800 5820 5601 5435 6111
دستمزد در تولید 4609.00 3650 5082 4757 4363 5336
حداقل دستمزد 460.77 542 550 550 550 550
جمعیت 19.41 19.28 19.25 19.25 19.25 19.16
سن بازنشستگی زنان 60.92 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
رشد دستمزد 2.20 6.5 4 4.5 4.5 5
نرخ اشتغال 65.20 68.3 68.3 68.3 68.3 69.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 2.70 2.5 2.4 2.9 2.8 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.03 106 103 103 104 109
قیمت مصرف کننده اصلی 108.57 112 110 111 111 118
اندازه اصل تورم 2.60 3.5 3.5 3.5 3.5 2.6
قیمت تولید 110.30 116 111 112 113 120
تغییر قیمت تولید کننده -0.66 -0.8 1 2.5 2.5 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.50 106 102 102 103 109
تورم مواد غذایی 5.45 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.93 111 112 113 114 114

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
نرخ بهره بین بانکی 1.95 3.31 1.95 2.2 2.2 3.31
نرخ وام 2.25 3.75 2.25 2.5 2.5 3.75
نسبت ذخیره نقدی 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 1.25 1.75 1.25 1.5 1.5 1.75

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -1323.00 -1700 -1700 -1850 -1650 -1620
حساب جاری -960.00 -720 -600 -990 -990 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.1 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
صادرات 5552.10 4700 5500 5350 5350 4800
واردات 6875.10 6400 7350 7000 7000 6500
ورود توریست 12986.00 74300 151000 174200 182000 98000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.20 49.5 55 55 55 55
بودجه دولت -4.30 -8.9 -10 -10 -10 -10
ارزش بودجه دولت -50826.10 -15032 -15032 -15032 -15032 -14988
هزینه های دولت 2388.00 1860 2940 2143 2550 1920
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.00 41.3 43.5 43.5 43.5 43.5

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -9.90 -3.9 6.2 15.8 8 5.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.30 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
تولید صنعتی -7.20 -5 5 6 6 8
استخراج معدن -10.30 -8 4 6 6 5
اطمینان کسب و کار -6.10 -9 -2 -1.5 -1 -0.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.90 0.4 0.6 1 1 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20 -4.5 1.7 3.5 3.5 7
هزینه های مصرف کننده 36449.70 43446 40556 40473 38928 44837
تسهیلات اعتباری خریدار 49234.50 48572 44905 46104 51821 50126
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.10 -27 -18 -20 -21 -23
قیمت گازوئیل 1.07 1.18 0.93 0.88 0.84 1.12

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز 12.20 4 4 4 4 5


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.