ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - رومانی - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
Moody'sBaa3 Stable Apr 21 2017
TE55 Stable Apr 21 2017
TE55 Stable Apr 21 2017
TE55 Stable Apr 16 2016
TE52 Stable Apr 16 2016
TE55 Stable Apr 16 2016
Moody'sBaa3 Positive Dec 11 2015
TE55 Stable Dec 11 2015
TE55 Stable Dec 11 2015
S&PBBB- Stable May 16 2014
TE53 Positive May 16 2014
TE53 Positive May 16 2014
Moody'sBaa3 Stable Apr 25 2014
TE53 Positive Apr 25 2014
TE53 Positive Apr 25 2014
TE53 Positive Apr 22 2014
TE53 Positive Apr 22 2014
TE53 Positive Mar 21 2014
TE53 Positive Mar 21 2014
S&PBB+ Positive Nov 22 2013
TE53 Stable Nov 22 2013
TE53 Stable Nov 22 2013
TE53 Stable Oct 15 2013
TE53 Stable Oct 15 2013
TE53 Stable Jul 18 2013
TE53 Stable Jul 18 2013
TE53 Stable Jun 10 2013
TE53 Stable Jun 10 2013
Moody'sBaa3 Negative Jun 29 2012
TE53 Stable Jun 29 2012
TE53 Stable Jun 29 2012
TE53 Stable Nov 28 2011
TE53 Stable Nov 28 2011
TE53 Stable Aug 05 2011
TE53 Stable Aug 05 2011
TE53 Stable Aug 02 2011
TE53 Stable Aug 02 2011
TE53 Stable Jul 14 2011
TE53 Stable Jul 14 2011
TE53 Stable Jul 13 2011
TE53 Stable Jul 13 2011
FitchBBB- Stable Jul 04 2011
TE51 Stable Jul 04 2011
TE51 Stable Jul 04 2011
TE51 Stable Apr 18 2011
TE51 Stable Apr 18 2011
S&PBB+ Stable Mar 09 2010
TE51 Negative Mar 09 2010
TE51 Negative Mar 09 2010
FitchBB+ Stable Feb 02 2010
TE51 Negative Feb 02 2010
TE51 Negative Feb 02 2010
FitchBB+ Negative Nov 09 2008
TE55 Negative Nov 09 2008
TE55 Negative Nov 09 2008
S&PBB+ Negative Oct 27 2008
TE56 Negative Oct 27 2008
TE56 Negative Oct 27 2008
FitchBBB Negative Jan 31 2008
TE56 Negative Jan 31 2008
TE56 Negative Jan 31 2008
S&PBBB- Negative Nov 06 2007
TE56 Stable Nov 06 2007
TE56 Stable Nov 06 2007
S&PBBB- Stable Apr 05 2007
TE56 Positive Apr 05 2007
TE56 Positive Apr 05 2007
TE55 Positive Oct 06 2006
Moody'sBaa3 Stable Oct 06 2006
TE55 Positive Oct 06 2006
S&PBBB- Positive Sep 05 2006
TE55 Stable Sep 05 2006
TE55 Stable Sep 05 2006
TE53 Stable Aug 31 2006
FitchBBB Stable Aug 31 2006
TE53 Stable Aug 31 2006
Moody'sBa1 Positive Watch Jun 07 2006
TE53 Stable Jun 07 2006
TE53 Stable Jun 07 2006
S&PBBB- Stable Sep 06 2005
TE51 Positive Sep 06 2005
TE51 Positive Sep 06 2005
Moody'sBa1 Positive Mar 02 2005
TE48 Positive Mar 02 2005
TE48 Positive Mar 02 2005
S&PBB+ Positive Feb 01 2005
TE48 Stable Feb 01 2005
TE48 Stable Feb 01 2005
FitchBBB- Stable Nov 17 2004
TE45 Stable Nov 17 2004
TE45 Stable Nov 17 2004
S&PBB+ Stable Sep 14 2004
TE43 Positive Sep 14 2004
TE43 Positive Sep 14 2004
TE41 Positive Aug 23 2004
FitchBB Positive Aug 23 2004
TE41 Positive Aug 23 2004
FitchBB- Stable Dec 18 2003
TE41 Positive Dec 18 2003
TE41 Positive Dec 18 2003


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


رومانی - ارزیابی اعتبار