بازارها گذشته مرجع
پول 298 2021-01
بازار سهام 44466 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.42 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.4 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.6 2020-09
نرخ بیکاری 4.4 2020-11
نرخ تورم 2.7 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-12
نرخ بهره 0.6 2020-12
موازنه تجاری 289000 2020-11
حساب جاری 752 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.3 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
اطمینان کسب و کار -13.1 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -38.5 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2020-11
نرخ مالیات شرکت 9 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 347636 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 11066 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 220304 2021-01
تخت بیمارستان 7.02 2017-12
بیمارستان ها 16.86 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.4 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.6 2020-09
تولید ناخالص داخلی 161 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10115492 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2428322 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 17466 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32623 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 349676 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 340374 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1935896 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1258243 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5454065 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 464395 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2020-11
افراد شاغل 4476449 2020-10
افراد بیکار 203763 2020-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 11.9 2020-10
هزینه های کار 126 2020-09
پست های خالی شغلی 63172 2020-09
دستمزد 397364 2020-10
حداقل دستمزد 452 2020-09
رشد دستمزد 8.8 2020-10
جمعیت 9.77 2019-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64 2019-12
تغییر اشتغال -5.3 2020-06
نرخ اشتغال 60.44 2020-10
استخدام تمام وقت 4195 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63.19 2020-10
قسمت مدت زمان اشتغال 208 2020-09
بهره وری 109 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1367 2020-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 114 2020-11
قیمت مصرف کننده اصلی 470 2020-12
اندازه اصل تورم 4 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 120 2020-09
قیمت تولید 117 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده 5.5 2020-11
قیمت صادرات 106 2020-10
قیمت واردات 104 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.2 2020-12
تورم مواد غذایی 4.4 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.6 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 0.75 2021-01
عرضه پول M0 8804 2020-11
عرضه پول M1 28274 2020-11
عرضه پول M2 31904 2020-11
عرضه پول M3 31965 2020-11
ترازنامه بانک 50092 2020-09
ذخایر ارزی 32546 2020-11
وام به بخش خصوصی 9200 2020-09
نرخ بهره سپرده -0.05 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 1 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 17821 2020-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 289000 2020-11
حساب جاری 752 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
صادرات 3659000 2020-11
واردات 3370000 2020-11
بدهی خارجی 109285 2020-09
رابطه مبادله 102 2020-10
گردش سرمایه 1374 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 300 2020-09
حواله 246 2020-09
ذخایر طلا 31.51 2020-09
تولید نفت خام 17 2020-09
شاخص تروریسم 0.55 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.3 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
ارزش بودجه دولت -2250 2020-12
هزینه های دولت 904576 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.1 2019-12
درآمدهای دولت 1250325 2020-08
بدهی های دولت 35139 2020-11
هزینه های مالی 1281968 2020-08
درخواست پناهندگی 0 2020-09
ارزیابی اعتبار 58 2021-01
مخارج نظامی 1568 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -13.1 2020-12
تولید صنعتی 3.5 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.3 2020-09
تولید صنعتی 1.2 2020-10
میزان سفارشات جدید 104 2020-10
تغییرات موجودی انبار -22454 2020-09
ثبت خودرو 13265 2020-11
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
استفاده از ظرفیت 79.1 2020-12
شاخص رقابتی 65.08 2019-12
رتبه رقابتی 47 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 52 2019-12
تولید الکتریسیته 2964 2020-10
شاخص PMI تولید 51.1 2020-12
استخراج معدن -32.9 2020-08
تولید فولاد 111 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -38.5 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.8 2020-11
هزینه های مصرف کننده 5822204 2020-09
پس انداز های شخصی 11.58 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 8043 2020-11
نرخ وام بانکی 1.85 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 987 2020-11
قیمت گازوئیل 1.24 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 19.7 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 33.31 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 5 2020-11
شاخص مسکن 161 2020-06
جواز ساختمان 986 2020-10
نرخ مالکیت مسکن 86 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 347636 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 11066 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 220304 2021-01
تخت بیمارستان 7.02 2017-12
بیمارستان ها 16.86 2017-12
تختخوابهای ICU 429 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.