28/01/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده JAN -0.05%
01:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 0.9%
29/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
نرخ بیکاری DEC 3.5%
31/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص NOV 11.6%
03/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
پی ام آی توليد HALPIM JAN 53.9
08:00 AM
HU
PPI (سالانه) DEC 2.1%
05/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 7.3%
10:00 AM
HU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.6%
06/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 3.6%
07/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
موازنه تجاری DEC HUF168B
10:00 AM
HU
موازنه بودجه JAN HUF-452.7B
13/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز DEC 6.8%
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN
08:00 AM
HU
نرخ تورم (سالانه) JAN 4%
08:00 AM
HU
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.3%
14/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 5.0%


مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.