13/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
HU
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه MAR 10.5% 38.5% 6.2%
17/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
HU
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q1 2% 0.6%
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 7.1% 6.9% 6.4%
24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص MAR 31.1% 42.5%
26/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
HU
نرخ بیکاری APR 3.8% 3.7%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
HU
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 25.9%
12:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده MAY
12:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 5.4%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
HU
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1
07:00 AM
HU
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1
07:00 AM
HU
HALPIM شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید MAY 58.9
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
HU
تراز تجارت نهایی MAR € 500M
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
HU
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 16.2%
09:00 AM
HU
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR 7.3%
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
HU
تراز تجاری APR
07:00 AM
HU
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته MAY 10.3%
07:00 AM
HU
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 3.6%
07:00 AM
HU
نرخ تورم (سالانه) MAY 9.5%
07:00 AM
HU
نرخ تورم (ماهانه) MAY 1.6%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
HU
موازنه بودجه MAY HUF-326.6B

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.