07/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
HU
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه OCT -3.4% -2.3% -1% -3.2%
08/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
HU
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته NOV 4.7% 5% 5.2%
08:00 AM
HU
نرخ تورم (سالانه) NOV 6.5% 7.3% 7.2%
08:00 AM
HU
نرخ تورم (ماهانه) NOV 1.1%
10:00 AM
HU
موازنه بودجه NOV HUF-630B
09/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
HU
تراز تجاری OCT €-128M €-175M
14/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده DEC 1.15%
01:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 2.1% 2.3%
15/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
HU
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه OCT 14.2% 10.5%
21/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
HU
حساب جاری Q3 €-0.78B €-1.7B
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص OCT 9.2%
22/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
HU
تراز تجارت نهایی OCT €-128M

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.