بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 286.96 293 295 297 299 304
بازار سهام 40588.18 40376 39857 39342 38834 37840
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.82 3.11 3.19 3.27 3.36 3.53
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.5 0.6 0.7 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30 4 3 2.6 2.3 3.2
نرخ بیکاری 3.50 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم 3.90 3.4 3.2 3.2 3.1 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2
موازنه تجاری 80000.00 350000 70000 120000 280000 90000
حساب جاری -348.79 -320 -290 -290 590 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.80 69.5 69.5 69.5 68 68
بودجه دولت -2.20 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7
اطمینان کسب و کار 9.40 11 9 10 8 12
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.40 -12 -11 -8 -10 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 -0.2 0.3 0.3 0.7 0.2
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.5 0.6 0.7 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30 4 3 2.6 2.3 3.2
تولید ناخالص داخلی 139.14 151 151 151 157 157
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6533717.00 6904399 7143696 7569606 7547473 7811834
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2006519.00 1764202 1846785 1926386 1920753 1988030
تولید ناخالص داخلی سرانه 15647.85 16220 16220 16220 16790 16790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26777.56 27871 27871 27871 28225 28225
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 202738.00 214647 214756 220378 219733 227430
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 368885.00 284145 306384 314872 313952 324948
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1376904.00 1354057 1330180 1377282 1373255 1421355
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 979436.00 992217 990049 1005132 1002193 1037296
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3994165.00 3923239 3957364 4053960 4042106 4183687
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 320144.00 314620 318610 327671 326712 338156
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
دستمزد 367160.00 360886 350831 390576 371633 418698
رشد دستمزد 10.20 9.5 8.7 8.5 8.2 7.2
حداقل دستمزد 464.20 464 464 464 500 500
جمعیت 9.78 9.75 9.74 9.76 9.74 9.74
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64.5 64.5
هزینه زندگی خانواده 221500.00 232468 230770 240328 239663 257631
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600.00 269808 267837 305536 304691 327535
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400.00 132166 131201 152334 151913 163302
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.90 3.4 3.2 3.2 3.1 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1319.90 1317 1323 1321 1340 1362
قیمت مصرف کننده اصلی 442.60 445 447 450 455 465
اندازه اصل تورم 4.00 4.2 3.8 3.6 3.6 3.4
تغییر قیمت تولید کننده 4.10 2.5 3.2 3.6 3.4 2.9
تورم مواد غذایی 5.10 4.9 4.5 4.2 4.2 4.1
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2
نرخ بهره بین بانکی 0.18 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
نرخ بهره سپرده -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133.37 117 117 117 112 112
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 80000.00 350000 70000 120000 280000 90000
حساب جاری -348.79 -320 -290 -290 590 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
واردات 2754000.00 2790000 2820000 2430000 2740000 2550000
صادرات 2834000.00 3140000 2890000 2550000 3020000 2640000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.80 69.5 69.5 69.5 68 68
بودجه دولت -2.20 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7
هزینه های دولت 663046.00 708591 687418 762142 759913 786530
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.50 46.4 46.4 46.4 45.7 45.7
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 42.00 42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.50 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 9.40 11 9 10 8 12
تولید صنعتی 6.30 3.2 2.3 2.6 2.9 2.8
شاخص PMI تولید 57.88 53.1 53.2 53.4 54 55
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.40 -12 -11 -8 -10 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 -0.2 0.3 0.3 0.7 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.10 4.2 4 4.2 3.8 3.4
هزینه های مصرف کننده 4124022.00 4176591 4089708 4474496 4461412 4617680
نرخ وام بانکی 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2
قیمت گازوئیل 1.42 1.24 1.21 1.18 1.15 1.15
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 40.10 17 9.5 6.4 5.1 4


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.