بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 300.99 302 304 306 308 311
بازار سهام 42753.60 41686 40795 39922 39066 37354
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.76 2.87 2.98 3.09 3.21 3.45

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 2.3 2.8 1.3 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.60 8.8 5.2 5.9 3.7 3.8
نرخ بیکاری 4.50 6.2 6.2 5.8 5.4 4.9
نرخ تورم 3.70 5 3.3 3.7 2.7 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2
نرخ بهره 0.60 1 1 1 1 1
موازنه تجاری 307000.00 350000 330000 110000 170000 200000
حساب جاری 184.62 600 800 100 500 200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.30 78 78 78 77.5 77.5
بودجه دولت -2.00 -6.1 -6.1 -6.1 -5 -5
اطمینان کسب و کار -11.10 -6 -2 1 -1 4.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.60 -14 -9 -7 -5 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20 0.7 0.7 0.5 0.7 0.4
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 2.3 2.8 1.3 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.60 8.8 5.2 5.9 3.7 3.8
تولید ناخالص داخلی 160.97 176 176 176 194 194
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10615969.00 9150730 9562823 8140296 11242311 11669519
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2590341.00 2499473 2609153 2071620 2743171 2847412
تولید ناخالص داخلی سرانه 17466.00 17100 17100 17100 18400 18400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32622.90 32800 32800 32800 34200 34200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 345195.00 347276 385485 236992 365562 379453
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 384776.00 413298 385982 338611 407478 422962
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1934665.00 1883571 1659262 1481118 2048810 2126665
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1251354.00 1215924 1200839 1080911 1325184 1375541
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5433457.00 5519452 5395362 4359597 5754031 5972684
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 466120.00 554296 462438 352374 493621 512379

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 4.50 6.2 6.2 5.8 5.4 4.9
نرخ بیکاری جوانان 13.60 15.3 15.3 14.9 14.5 14.5
هزینه های کار 132.20 156 137 143 143 154
دستمزد 411032.00 455482 423737 485397 445559 525200
رشد دستمزد 9.50 8 8 8 8.4 8.2
حداقل دستمزد 442.44 440 440 440 480 480
جمعیت 9.77 9.72 9.72 9.72 9.7 9.7
سن بازنشستگی زنان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.70 5 3.3 3.7 2.7 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 116.83 116 119 117 118 122
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1400.70 1398 1422 1402 1418 1459
قیمت مصرف کننده اصلی 475.40 482 483 489 491 504
اندازه اصل تورم 3.90 4.7 3.8 4.2 3.6 3
قیمت تولید 120.80 103 103 103 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 8.10 5.2 5.2 2.7 2.9 2.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.80 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 2.10 3.8 3.5 4 4.3 4.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.60 1 1 1 1 1
نرخ بهره بین بانکی 0.79 0.77 1.17 0.53 1.17 1.17
نرخ بهره سپرده -0.05 -0.05 -0.05 0.3 0.3 0.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 128.90 140 140 140 135 135

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 307000.00 350000 330000 110000 170000 200000
حساب جاری 184.62 600 800 100 500 200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
واردات 3127000.00 2870000 3410000 2930000 3170000 3140000
صادرات 3434000.00 3200000 4000000 3100000 3550000 3340000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.30 78 78 78 77.5 77.5
بودجه دولت -2.00 -6.1 -6.1 -6.1 -5 -5
ارزش بودجه دولت -604.40 -1610 -1550 220 220 -1190
هزینه های دولت 1095870.00 837970 1059163 819601 1160526 1204626
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 48 48 48 48 46.5
درآمدهای دولت 3006.32 1850 2250 2980 1850 3410
هزینه های مالی 5256.80 3400 2200 4550 2950 4600

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 39.50 42 39.5 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.00 23.5 21 23.5 23.5 23.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار -11.10 -6 -2 1 -1 4.5
تولید صنعتی 1.90 9.8 6.1 4.2 3.5 3.2
شاخص PMI تولید 48.74 53.5 52.5 52 52.3 52.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.60 -14 -9 -7 -5 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20 0.7 0.7 0.5 0.7 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.90 1 2.5 4.2 3.7 1.9
هزینه های مصرف کننده 6297004.00 5823480 6072675 4811838 6668527 6921931
نرخ وام بانکی 1.85 1.85 2.25 1.25 2.25 2.25
تسهیلات اعتباری خریدار 1002.40 889 1019 761 1047 1086
قیمت گازوئیل 1.36 1.24 1.17 1.1 1.06 1.01

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز -16.10 17.8 15 7.5 6.2 3.2


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.