بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 309.90 313 315 317 319 322
بازار سهام 33596.79 32514 31820 31139 30471 29135
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.29 2.38 2.47 2.57 2.67 2.87

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.50 2.8 2.6 2 1.6 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.60 -8.5 -5.2 12.1 10 7.8
نرخ بیکاری 4.60 6.5 7.3 6.7 6.7 5.8
نرخ تورم 3.40 3.3 2.5 3.4 2.6 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.2 0.2 -0.1 -0.1 0.3
نرخ بهره 0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 1
موازنه تجاری 86905.16 90000 90000 120000 170000 110000
حساب جاری -847.20 -500 40 1100 1100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.30 76.5 74 74 74 74
بودجه دولت -2.00 -5.8 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار -15.10 -14 -9 -7 -9 -12
ضریب اطمینان مصرف کننده -31.10 -35 -27 -14 -17 -20
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 0.3 0.9 0.7 0.7 0.5
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.50 2.8 2.6 2 1.6 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.60 -8.5 -5.2 12.1 10 7.8
تولید ناخالص داخلی 160.97 139 148 148 148 148
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8758734.00 7903200 10013764 8981055 9818541 8140296
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2373029.00 2011282 2540540 2609018 2660166 2071620
تولید ناخالص داخلی سرانه 17466.00 16200 17100 17100 17100 17100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32622.90 30700 32800 32800 32800 32800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 353422.00 230090 337854 341627 396186 236992
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 391948.00 328749 416814 450522 439374 338611
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1533263.00 1437979 1791706 1862723 1718788 1481118
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1074972.00 1049429 1123289 1158987 1205044 1080911
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4886551.00 4232619 5192880 5349793 5477824 4359597
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 420928.00 342111 518382 533789 471860 352374

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.60 6.5 7.3 6.7 6.7 5.8
نرخ بیکاری جوانان 14.10 15.1 15.9 15.3 15.3 14.4
هزینه های کار 151.50 140 139 153 163 151
دستمزد 401847.00 418698 438086 430415 453795 450100
رشد دستمزد 10.80 7.8 7.5 7.6 7.6 8
حداقل دستمزد 451.51 500 550 550 550 550
جمعیت 9.77 9.74 9.72 9.72 9.72 9.72
سن بازنشستگی زنان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.40 3.3 2.5 3.4 2.6 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.2 0.2 -0.1 -0.1 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 113.70 113 115 115 117 117
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1363.40 1362 1375 1384 1401 1402
قیمت مصرف کننده اصلی 465.30 467 474 476 482 481
اندازه اصل تورم 4.00 3.4 3.4 3.4 3.4 3
قیمت تولید 103.60 103 103 103 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 3.60 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.10 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 7.30 4.5 4.5 4.5 4.5 3.6

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 1
نرخ بهره بین بانکی 0.77 0.28 0.64 0.64 0.64 0.53
نرخ بهره سپرده -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133.37 125 125 125 125 119

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 86905.16 90000 90000 120000 170000 110000
حساب جاری -847.20 -500 40 1100 1100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4
واردات 2666887.85 2440000 2950000 2670000 2670000 2530000
صادرات 2753793.00 2485000 3070000 2840000 2840000 2640000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.30 76.5 74 74 74 74
بودجه دولت -2.00 -5.8 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
ارزش بودجه دولت -9.00 160 160 160 160 220
هزینه های دولت 958620.00 795729 944977 812221 1074613 819601
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 50.7 48 48 48 48

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 39.50 42 39.5 39.5 39.5 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.00 23.5 21 21 21 23.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -15.10 -14 -9 -7 -9 -12
تولید صنعتی -2.10 -3.5 6.2 9.8 7.2 6.1
شاخص PMI تولید 48.80 50.1 50.8 53.5 50.5 52

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -31.10 -35 -27 -14 -17 -20
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 0.3 0.9 0.7 0.7 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.70 -3 1.9 9.5 3.4 4.2
هزینه های مصرف کننده 5531051.00 4671688 5878378 5706971 6200308 4811838
نرخ وام بانکی 1.85 1 1.85 1.85 1.85 1.25
تسهیلات اعتباری خریدار 959.69 739 808 871 1050 761
قیمت گازوئیل 1.21 1.15 0.99 0.94 0.9 1.1

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز -13.60 -3 2.5 3.2 3.2 4.5


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.