بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 322.37 328 330 333 335 341
بازار سهام 51463.93 49595 48265 46971 45712 43294
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.65 4.42 4.52 4.62 4.73 4.95

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.2 1 0.9 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 7.1 7.4 5.1 4.9 4.2
نرخ بیکاری 3.80 3.6 3.8 4 3.8 3.7
نرخ تورم 6.50 6.9 6.2 5.3 4.5 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 2.10 2.3 2.5 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری -128.00 110000 500 1400 2900 -100
حساب جاری -775.00 100 500 500 600 200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.00 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.40 78 77.5 77.5 77.5 77.5
بودجه دولت -8.10 -6.1 -5 -5 -5 -5
اطمینان کسب و کار 9.10 4.2 5.1 3.5 2.2 1
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.10 -15 -5 -6 -5 -6
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 0.5 0.7 0.7 0.3 0.4
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.2 1 0.9 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 7.1 7.4 5.1 4.9 4.2
تولید ناخالص داخلی 155.01 176 194 194 194 194
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10403959.00 8140296 9934634 10934561 10913753 11864738
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2641287.00 2071620 2748280 2775993 2770710 2854355
تولید ناخالص داخلی سرانه 14328.07 17100 18400 18400 18400 18400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31007.77 32800 34200 34200 34200 34200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 340093.00 236992 369713 357438 356758 383436
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 421443.00 338611 436912 442937 442094 422702
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2075695.00 1481118 2176284 2181555 2177404 2168933
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1245831.00 1080911 1343205 1309368 1306877 1397485
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5611754.00 4359597 5917669 5897953 5886730 6048544
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 489866.00 352374 521424 514849 513869 515214

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 3.80 3.6 3.8 4 3.8 3.7
نرخ بیکاری جوانان 10.00 11.3 9.9 10.1 9.9 9.8
هزینه های کار 141.10 151 162 153 153 156
دستمزد 414362.00 450100 459297 459205 449168 525200
رشد دستمزد 9.20 8 8.4 8.4 8.4 8.2
حداقل دستمزد 476.00 440 480 480 480 480
جمعیت 9.77 9.72 9.7 9.7 9.7 9.7
سن بازنشستگی زنان 64.50 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 64.50 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 6.50 6.9 6.2 5.3 4.5 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1455.40 1402 1488 1502 1503 1516
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 121.38 117 124 125 125 126
قیمت مصرف کننده اصلی 439.10 479 494 447 455 509
اندازه اصل تورم 4.70 3.9 3.9 3.9 4.3 4.3
قیمت تولید 132.90 103 103 103 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 18.50 12.4 9.7 8.8 4.6 3.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.00 102 116 117 117 117
تورم مواد غذایی 4.70 4 4.3 4.3 4.3 4.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 2.10 2.3 2.5 2.75 2.75 2.75
نرخ بهره بین بانکی 3.45 3.65 3.85 4.1 4.1 4.1
نرخ بهره سپرده 1.60 0.3 0.3 2.25 2.25 2.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136.20 140 135 135 135 135

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -128.00 110000 500 1400 2900 -100
حساب جاری -775.00 100 500 500 600 200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.00 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
واردات 10302.71 8450 11600 10500 9600 9900
صادرات 10304.01 8600 12100 11900 12500 9800

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.40 78 77.5 77.5 77.5 77.5
بودجه دولت -8.10 -6.1 -5 -5 -5 -5
ارزش بودجه دولت -630.00 220 -1100 -1100 -1100 -1190
هزینه های دولت 1047425.00 819601 1096342 1100844 1098749 1344372
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.60 48 48 48 48 46.5
درآمدهای دولت 2068.70 2980 1850 1850 1850 3410
هزینه های مالی 2459.99 4550 2950 2950 2950 4600

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 35.50 42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.00 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 9.10 4.2 5.1 3.5 2.2 1
تولید صنعتی -2.30 2.2 3.5 4.1 4.1 3.2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.22 52.5 54.3 53.2 53.2 52.8

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.10 -15 -5 -6 -5 -6
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 0.5 0.7 0.7 0.3 0.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.70 4.2 3.7 3.7 3.7 1.9
هزینه های مصرف کننده 6133971.00 4811838 6215707 6446804 6434536 6928270
نرخ وام بانکی 3.05 1.25 3.45 3.7 3.7 3.7
تسهیلات اعتباری خریدار 1128.38 761 1093 1128 1184 1103
قیمت گازوئیل 1.49 1.1 1.35 1.28 1.21 1.15

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
میزان ساخت و ساز 14.20 7.5 6.2 4.8 4.8 3.2


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.