بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 311.60 314 316 318 320 324
بازار سهام 35589.60 34828 34084 33355 32639 31209
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.38 2.47 2.57 2.67 2.77 2.98

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 4.2 2.8 2.6 2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -10.8 -8.5 -5.2 12.1 7.8
نرخ بیکاری 4.10 6.2 6.5 7.3 6.7 5.8
نرخ تورم 2.90 2.7 2.5 2.2 2.6 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.1 0.2 0.2 -0.1 0.3
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1
موازنه تجاری 51715.11 310000 90000 120000 170000 110000
حساب جاری 2.43 -480 -500 40 1100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.30 76.5 76.5 74 74 74
بودجه دولت -2.00 -5.8 -5.8 -4.4 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار -16.20 -17 -14 -9 -7 -1
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.80 -23 -17 -15 -14 -12.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.10 0.2 0.3 0.9 0.7 0.5
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 4.2 2.8 2.6 2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -10.8 -8.5 -5.2 12.1 7.8
تولید ناخالص داخلی 160.97 139 139 148 148 148
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9473687.00 10163061 10013764 8981055 10620003 10794837
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2752135.00 2707524 2540548 2609024 3085143 2738711
تولید ناخالص داخلی سرانه 17466.00 16200 16200 17100 17100 17100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32622.90 30700 30700 32800 32800 32800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 361355.00 347452 338166 342565 405079 364543
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 475227.00 445631 416822 450515 532729 449334
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1964888.00 1912195 1791716 1862714 2202639 1931470
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1222563.00 1188330 1123290 1158990 1370493 1210906
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5643259.00 5402536 5192867 5349810 6326093 5597910
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 563069.00 541228 518382 533789 631200 558816

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.10 6.2 6.5 7.3 6.7 5.8
نرخ بیکاری جوانان 13.50 11.9 11.9 12.7 12.1 12.1
هزینه های کار 142.10 133 139 153 153 150
دستمزد 400188.00 389926 438086 430415 430815 473133
رشد دستمزد 7.80 8.1 7.8 7.5 7.6 8
حداقل دستمزد 464.20 500 500 550 550 550
جمعیت 9.77 9.74 9.74 9.72 9.72 9.72
سن بازنشستگی زنان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.90 2.7 2.5 2.2 2.6 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.1 0.2 0.2 -0.1 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112.45 113 114 115 115 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1354.80 1356 1365 1380 1384 1397
قیمت مصرف کننده اصلی 460.70 463 467 474 475 481
اندازه اصل تورم 4.00 3.6 3.4 3.4 3.4 3
قیمت تولید 101.70 103 103 103 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 2.5 2.9 2.8 2.8 2.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.90 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 8.00 4.5 4.5 4.5 4.5 3.6

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1
نرخ بهره بین بانکی 0.70 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
نرخ بهره سپرده -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133.37 125 125 125 125 119

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 51715.11 310000 90000 120000 170000 110000
حساب جاری 2.43 -480 -500 40 1100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4
واردات 2324293.66 2900000 2440000 2950000 2670000 2530000
صادرات 2376008.77 3210000 2485000 3070000 2840000 2640000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.30 76.5 76.5 74 74 74
بودجه دولت -2.00 -5.8 -5.8 -4.4 -4.4 -4.4
ارزش بودجه دولت -785.50 200 160 160 160 220
هزینه های دولت 856773.00 875933 944977 812221 960443 1018685
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 50.7 50.7 48 48 48

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 39.50 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -16.20 -17 -14 -9 -7 -1
تولید صنعتی -30.70 -18 -25 -25 4.4 4.6
شاخص PMI تولید 47.00 44.5 49.6 50.8 51.2 52

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.80 -23 -17 -15 -14 -12.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.10 0.2 0.3 0.9 0.7 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.10 1.8 2.2 2.5 3.4 1
هزینه های مصرف کننده 6020012.00 5697168 5878378 5706971 6748433 6336892
نرخ وام بانکی 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
تسهیلات اعتباری خریدار 926.16 822 808 871 1031 871
قیمت گازوئیل 1.10 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -2.10 -4 -3 2.5 3.2 4.5


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.