بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 294.56 299 301 302 304 308
بازار سهام 44610.00 43798 42862 41945 41045 39246
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.41 2.48 2.58 2.68 2.78 2.99

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.40 2.6 2 1.6 1.3 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.60 -2.2 12.1 6 3.8 2.6
نرخ بیکاری 4.40 6.5 6.7 6.7 5.8 4.9
نرخ تورم 2.70 2.5 3.4 2.6 2.4 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 -0.1 -0.1 0.3 0.3
نرخ بهره 0.60 0.6 0.6 0.6 1 1
موازنه تجاری 289000.00 90000 120000 170000 110000 110000
حساب جاری 752.01 40 1100 1100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.30 74 74 74 74 72
بودجه دولت -2.00 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.9
اطمینان کسب و کار -13.10 -9 -7 -9 -12 -3
ضریب اطمینان مصرف کننده -38.50 -27 -14 -17 -20 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.9 0.7 0.7 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.40 2.6 2 1.6 1.3 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.60 -2.2 12.1 6 3.8 2.6
تولید ناخالص داخلی 160.97 148 148 148 148 155
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10115492.00 10294504 9245262 9852871 8140296 10685695
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2428322.00 2490192 2525294 2688291 2071620 2584819
تولید ناخالص داخلی سرانه 17466.00 17100 17100 17100 17100 18400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32622.90 32800 32800 32800 32800 34200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 349676.00 346012 350863 397177 236992 359160
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 340374.00 377538 417568 397689 338611 391884
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1935896.00 1814973 1903030 1709589 1481118 1883942
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1258243.00 1183200 1228485 1237261 1080911 1228162
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5454065.00 5374833 5576471 5559008 4359597 5579076
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 464395.00 544286 560022 476464 352374 564969

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.40 6.5 6.7 6.7 5.8 4.9
نرخ بیکاری جوانان 11.90 11.8 13.7 13.9 11.3 13
هزینه های کار 125.90 139 153 163 151 150
دستمزد 397364.00 438086 430415 453795 450100 473133
رشد دستمزد 8.80 7.5 7.6 7.6 8 8.2
حداقل دستمزد 451.51 550 550 550 550 550
جمعیت 9.77 9.72 9.72 9.72 9.72 9.7
سن بازنشستگی زنان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.70 2.5 3.4 2.6 2.4 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 -0.1 -0.1 0.3 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 113.72 114 115 117 117 117
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1367.30 1370 1384 1401 1402 1403
قیمت مصرف کننده اصلی 469.60 474 476 481 482 496
اندازه اصل تورم 4.00 3.4 3.4 3.4 3 3
قیمت تولید 117.40 103 103 103 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 5.50 3.8 3.3 3.3 2.7 2.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.20 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 4.40 4.5 4.5 4.5 3.6 3.6

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.60 0.6 0.6 0.6 1 1
نرخ بهره بین بانکی 0.75 0.75 0.75 0.75 0.53 1.15
نرخ بهره سپرده -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.3 0.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133.37 125 125 125 119 119

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 289000.00 90000 120000 170000 110000 110000
حساب جاری 752.01 40 1100 1100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
واردات 3370000.00 2950000 2670000 2670000 2530000 2590000
صادرات 3659000.00 3070000 2840000 2840000 2640000 2640000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.30 74 74 74 74 72
بودجه دولت -2.00 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.9
ارزش بودجه دولت -2250.00 160 160 160 220 220
هزینه های دولت 904576.00 964451 846626 1091288 819601 1001100
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 48 48 48 48 46.5

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 39.50 42 39.5 39.5 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.00 23.5 21 21 23.5 23.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -13.10 -9 -7 -9 -12 -3
تولید صنعتی 3.50 6.2 9.8 7.2 6.1 3.2
شاخص PMI تولید 51.10 50.8 53.5 52.5 52 52.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -38.50 -27 -14 -17 -20 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.9 0.7 0.7 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.80 1.9 9.5 9.5 4.2 0.5
هزینه های مصرف کننده 5822204.00 6144821 5883640 6256865 4811838 6378324
نرخ وام بانکی 1.85 1.85 1.85 1.85 1.25 2.25
تسهیلات اعتباری خریدار 986.97 826 898 1050 761 857
قیمت گازوئیل 1.24 1.15 0.99 0.94 1.1 1.1

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز 5.00 2.5 3.2 3.2 4.5 2.8


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.