بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 362.72 375 379 384 388 397
بازار سهام 41779.48 39366 37563 35843 34201 31140
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.24 7.75 7.95 8.15 8.36 8.79

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 -0.3 0.3 0.6 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 4 3 2 1 3.5
نرخ بیکاری 3.80 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8
نرخ تورم 9.50 8.6 9.1 8.2 5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1
نرخ بهره 5.40 6 7 7.4 7.7 8.5
موازنه تجاری -503.00 1400 2900 -100 -100 -800
حساب جاری -2452.40 -1200 -1000 -400 -100 200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.00 -0.1 0.2 0.25 0.25 0.25
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.80 77.5 77.5 77.5 77.5 76.8
بودجه دولت -6.80 -5 -5 -5 -3 -3
اطمینان کسب و کار 10.50 3.5 2.2 2.5 3.5 8
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.00 -18 -16 -12 -10 -8
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 7.30 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 -0.3 0.3 0.6 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 4 3 2 1 3.5
تولید ناخالص داخلی 155.01 194 194 194 194 205
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11453411.00 10844518 11106553 11682479 11567945 12091366
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2728137.00 2746938 2824889 2782700 2755418 2880094
تولید ناخالص داخلی سرانه 14328.07 18400 18400 18400 18400 18400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31007.77 34200 34200 34200 34200 34200
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 7.10 4.1 4.1 4.1 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 311047.00 342859 323249 317268 314157 328372
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 466652.00 430579 425191 475985 471319 492645
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1910819.00 2158723 1982202 1949035 1929927 2017252
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1287573.00 1295664 1311078 1313324 1300449 1359291
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6002409.00 5836224 6028739 6122457 6062433 6336743
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 610027.00 509461 572016 622228 616127 644006

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 3.80 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8
نرخ بیکاری جوانان 9.20 9.3 9.2 9.2 9.1 9.1
هزینه های کار 142.31 153 143 154 154 167
دستمزد 526844.00 459205 450850 516944 570045 559333
رشد دستمزد 31.10 8.4 8.4 8.2 8.2 8.2
حداقل دستمزد 541.73 480 480 480 480 510
جمعیت 9.77 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7
سن بازنشستگی زنان 64.50 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 64.50 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 9.50 8.6 9.1 8.2 5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1544.90 1549 1569 1589 1595 1660
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 129.03 129 131 133 133 139
قیمت مصرف کننده اصلی 470.00 447 456 467 483 476
اندازه اصل تورم 10.30 3.9 4.3 4.3 4.3 2
قیمت تولید 154.60 103 103 103 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 25.90 8.8 4.6 3.3 3.3 2.8
تورم مواد غذایی 16.20 4.3 4.3 4.5 4.5 4.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.50 114 115 115 115 115

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 5.40 6 7 7.4 7.7 8.5
نرخ بهره بین بانکی 6.81 7.41 8.41 8.81 9.11 9.61
نرخ بهره سپرده 5.40 6 7 7.4 7.7 8.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136.20 135 135 135 135 132

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -503.00 1400 2900 -100 -100 -800
حساب جاری -2452.40 -1200 -1000 -400 -100 200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.00 -0.1 0.2 0.25 0.25 0.25
واردات 12623.13 10500 9600 9900 9900 11700
صادرات 12119.72 11900 12500 9800 9800 10900

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.80 77.5 77.5 77.5 77.5 76.8
بودجه دولت -6.80 -5 -5 -5 -3 -3
ارزش بودجه دولت -326.60 -1100 -1100 -1190 -1190 -870
هزینه های دولت 1290894.00 1089322 1131203 1316712 1303803 1362797
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.60 48 48 46.5 46.5 46.5
درآمدهای دولت 2427.53 1850 1850 3410 3410 3880
هزینه های مالی 3303.26 2950 2950 4600 4600 4750

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 35.50 42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.00 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 10.50 3.5 2.2 2.5 3.5 8
تولید صنعتی 3.60 4.1 4.1 3.2 3.2 2.5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.90 53.2 53.2 52.8 52.8 52.8

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.00 -18 -16 -12 -10 -8
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 7.30 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 16.20 3.7 3.7 1.9 1.9 1.9
هزینه های مصرف کننده 6682699.00 6379330 6329698 6816353 6749526 7054925
نرخ وام بانکی 8.40 9 10 10.4 10.7 11.2
قیمت گازوئیل 1.34 1.39 1.44 1.49 1.54 1.54
تسهیلات اعتباری خریدار 1135.83 1116 1162 1176 1147 1217

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان ساخت و ساز 10.50 2.8 7.8 9.2 13.5 19.2


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.