بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 306.02 298 300 302 304 308
بازار سهام 43574.75 45500 45036 44576 44121 43225
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.08 2.21 2.3 2.38 2.47 2.67
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 1 0.9 1 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3.9 3.6 3.7 3.6 3.5
نرخ بیکاری 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4
نرخ تورم 4.00 3.4 3 3 3.1 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0 0.1 0.2 0.2
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.25
موازنه تجاری 168000.00 280000 400000 450000 90000 110000
حساب جاری -230.10 590 440 -195 -180 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.80 68 68 68 68 67.2
بودجه دولت -2.20 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1
اطمینان کسب و کار 1.50 8 11 10 12 14
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.40 -10 -7 -9 -8 -9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.7 -0.3 0.2 0.2 0.3
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 1 0.9 1 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3.9 3.6 3.7 3.6 3.5
تولید ناخالص داخلی 155.70 175 175 175 175 185
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7484050.00 6665692 7288622 7576328 7753476 8024847
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2193604.00 2081510 2135986 2220651 2272574 2352114
تولید ناخالص داخلی سرانه 16503.50 18200 18200 18200 18200 19500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28242.94 30000 30000 30000 30000 30700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 219496.00 216139 220549 222202 227398 235357
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 354333.00 357801 349416 358702 367089 379937
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1357232.00 1343688 1351745 1373967 1406092 1455306
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1021664.00 1038368 1036496 1034261 1058444 1095489
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4185605.00 4148978 4202538 4237214 4336287 4488057
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 329494.00 326056 331397 333557 341356 353303
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4
نرخ بیکاری جوانان 13.00 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
هزینه های کار 123.10 147 143 135 134 145
دستمزد 365135.00 403876 399455 394255 393173 424627
رشد دستمزد 11.60 10 9.5 9.3 9 8
حداقل دستمزد 464.20 500 500 500 500 550
جمعیت 9.78 9.74 9.74 9.74 9.74 9.72
سن بازنشستگی زنان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
هزینه زندگی خانواده 221500.00 243650 242543 242100 241435 260750
هزینه زندگی انفرادی 144800.00 159280 158556 158266 157832 170459
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600.00 309760 308352 307789 306944 331500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400.00 154440 153738 153457 153036 165279
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.00 3.4 3 3 3.1 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0 0.1 0.2 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.96 112 113 113 114 118
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1331.40 1343 1356 1358 1369 1411
قیمت مصرف کننده اصلی 451.20 455 459 463 465 479
اندازه اصل تورم 3.90 3.6 3.5 3.6 3.4 3
قیمت تولید 102.10 103 103 103 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 2.10 1.8 2 2.5 2.9 2.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.00 104 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 5.70 4.9 4.7 4.5 4.5 3.6
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.19 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
نرخ بهره سپرده -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.05 0.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133.37 125 125 125 125 119
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 168000.00 280000 400000 450000 90000 110000
حساب جاری -230.10 590 440 -195 -180 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8
واردات 2986335.98 2740000 2860000 2900000 2550000 2670000
صادرات 3154451.21 3020000 3260000 3350000 2640000 2780000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.80 68 68 68 68 67.2
بودجه دولت -2.20 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1
ارزش بودجه دولت -452.70 -320 -280 200 160 220
هزینه های دولت 758254.00 718365 765195 767603 785551 813045
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.50 45.7 45.7 45.7 45.7 45.5
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 39.50 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 1.50 8 11 10 12 14
تولید صنعتی 3.60 4.5 4.8 4.4 4.2 4.7
شاخص PMI تولید 53.90 54 53.5 52.5 52.6 52.3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.40 -10 -7 -9 -8 -9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.7 -0.3 0.2 0.2 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.30 3.8 3.6 3.5 3.4 3.4
هزینه های مصرف کننده 4193354.00 4137149 4329488 4245058 4344315 4496366
نرخ وام بانکی 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
تسهیلات اعتباری خریدار 877.73 748 814 863 897 928
قیمت گازوئیل 1.35 1.48 1.52 1.56 1.59 1.59
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 6.80 5.1 4.8 4.5 4 4


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.