بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 295.76 309 311 313 315 319
بازار سهام 41234.58 40120 39690 39265 38847 38019
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.11 2.11 2.19 2.26 2.34 2.51
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 1 0.9 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 3.2 3.1 3.2 3.3 3.3
نرخ بیکاری 3.40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم 2.80 3.2 3.4 3 3 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.3 0.5 0 0.1 0.2
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
موازنه تجاری 13000.00 120000 280000 400000 400000 90000
حساب جاری -121.50 -290 590 440 -195 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.80 69.5 68 68 68 68
بودجه دولت -2.20 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
اطمینان کسب و کار 0.90 10 8 11 10 12
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.70 -8 -10 -7 -9 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.3 0.7 -0.3 0.2 0.2
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 1 0.9 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 3.2 3.1 3.2 3.3 3.3
تولید ناخالص داخلی 155.70 170 175 175 175 175
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7149942.00 7658140 7643384 6736262 7378740 7903200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2049620.00 1948917 1945161 2058556 2115208 2011282
تولید ناخالص داخلی سرانه 16503.50 17250 18200 18200 18200 18200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28242.94 30000 30000 30000 30000 30000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 209496.00 222955 222526 210115 216200 230090
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 360823.00 318555 317941 376696 372369 328749
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1388925.00 1393390 1390706 1416993 1433371 1437979
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 981919.00 1016888 1014929 1010819 1013340 1049429
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4035681.00 4101375 4093472 4118430 4164823 4232619
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 325148.00 331503 330864 330421 335553 342111
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
دستمزد 362595.00 390576 371633 397267 393983 418698
رشد دستمزد 10.70 8.5 8.2 8 7.5 7.2
حداقل دستمزد 464.20 464 500 500 500 500
جمعیت 9.78 9.8 9.75 9.75 9.75 9.75
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64.5 64.5 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64.5 64.5 64.5 64.5
هزینه زندگی خانواده 221500.00 240328 239663 239663 239220 257631
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600.00 305536 304691 304691 304128 327535
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400.00 152334 151913 151913 151632 163302
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.80 3.2 3.4 3 3 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.3 0.5 0 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1318.10 1321 1340 1344 1356 1362
قیمت مصرف کننده اصلی 447.20 450 455 459 461 465
اندازه اصل تورم 3.90 3.6 3.6 3.5 3.6 3.4
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 1.5 1.8 2 2.5 2.9
تورم مواد غذایی 4.80 5.2 4.9 4.7 4.5 4.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
نرخ بهره بین بانکی 0.21 0.18 0.18 0.18 0.2 0.28
نرخ بهره سپرده -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133.37 129 125 125 125 125
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 13000.00 120000 280000 400000 400000 90000
حساب جاری -121.50 -290 590 440 -195 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
واردات 2647000.00 2430000 2740000 2860000 2900000 2550000
صادرات 2660000.00 2550000 3020000 3260000 3350000 2640000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.80 69.5 68 68 68 68
بودجه دولت -2.20 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
هزینه های دولت 711155.00 771055 769570 683600 733912 795729
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.50 46.4 45.7 45.7 45.7 45.7
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 39.50 42 42 39.5 39.5 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.00 23.5 23.5 21 21 23.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 0.90 10 8 11 10 12
تولید صنعتی 0.30 3.5 4.5 4.8 4.4 4.2
شاخص PMI تولید 51.80 53.4 54 54.5 54.2 55
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.70 -8 -10 -7 -9 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.3 0.7 -0.3 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.80 6.1 3.8 3.6 3.5 3.4
هزینه های مصرف کننده 4298271.00 4526829 4518107 4251867 4435816 4671688
نرخ وام بانکی 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1
قیمت گازوئیل 1.30 1.18 1.15 1.13 1.09 1.15
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز 5.90 6.4 5.1 4.8 4.5 4


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.