بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 295.54 297 299 301 303 307
بازار سهام 39519.58 39965 39520 39084 38648 37793
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.04 2.41 2.48 2.55 2.62 2.77
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.6 0.7 0.9 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 3 2.6 2.3 2.6 3.2
نرخ بیکاری 3.30 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم 3.30 3.1 3.2 3.4 3 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 -0.3 0.5 0 0.2
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
موازنه تجاری 177000.00 70000 120000 280000 400000 90000
حساب جاری 328.90 -290 -290 590 440 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.80 69.5 69.5 68 68 68
بودجه دولت -2.20 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7
اطمینان کسب و کار 4.30 9 10 8 11 12
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.10 -11 -8 -10 -7 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.3 0.3 0.7 -0.3 0.2
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.6 0.7 0.9 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 3 2.6 2.3 2.6 3.2
تولید ناخالص داخلی 155.70 170 170 175 175 175
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6533717.00 7285155 7569606 6683992 6703594 7811834
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2006519.00 1883355 1926386 2052669 2058688 1988030
تولید ناخالص داخلی سرانه 16503.50 17250 17250 18200 18200 18200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28242.94 29500 30000 30000 30000 30000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 202738.00 219009 220378 207401 208009 227430
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 368885.00 312451 314872 377369 378476 324948
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1376904.00 1356520 1377282 1408573 1412704 1421355
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 979436.00 1009654 1005132 1001963 1004901 1037296
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3994165.00 4035727 4053960 4086031 4098013 4183687
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 320144.00 324919 327671 327507 328468 338156
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.30 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5
دستمزد 364354.00 350831 390576 371633 371633 418698
رشد دستمزد 11.20 8.7 8.5 8.2 8 7.2
حداقل دستمزد 464.20 464 464 500 500 500
جمعیت 9.78 9.76 9.76 9.74 9.74 9.74
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64.5 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64.5 64.5 64.5
هزینه زندگی خانواده 221500.00 230770 240328 239663 239663 257631
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600.00 267837 305536 304691 304691 327535
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400.00 131201 152334 151913 151913 163302
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.30 3.1 3.2 3.4 3 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 -0.3 0.5 0 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1319.80 1322 1321 1344 1356 1362
قیمت مصرف کننده اصلی 444.10 447 450 455 459 465
اندازه اصل تورم 3.70 3.8 3.6 3.6 3.5 3.4
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 3.2 3.6 3.4 3 2.9
تورم مواد غذایی 5.80 5.5 5.2 4.9 4.7 4.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
نرخ بهره بین بانکی 0.27 0.18 0.18 0.18 0.2 0.28
نرخ بهره سپرده -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133.37 129 129 125 125 125
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 177000.00 70000 120000 280000 400000 90000
حساب جاری 328.90 -290 -290 590 440 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
واردات 2728000.00 2820000 2430000 2740000 2860000 2550000
صادرات 2905000.00 2890000 2550000 3020000 3260000 2640000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.80 69.5 69.5 68 68 68
بودجه دولت -2.20 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7
هزینه های دولت 663046.00 701030 762142 678296 680285 786530
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.50 46.4 46.4 45.7 45.7 45.7
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 39.50 42 42 42 39.5 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.00 23.5 23.5 23.5 21 23.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 4.30 9 10 8 11 12
تولید صنعتی -1.40 6.3 8.3 4.5 4.8 4.2
شاخص PMI تولید 51.30 55.2 53.4 54 54.5 55
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.10 -11 -8 -10 -7 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.3 0.3 0.7 -0.3 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.20 6 6.1 3.8 3.6 3.4
هزینه های مصرف کننده 4124022.00 4170692 4474496 4218875 4231247 4617680
نرخ وام بانکی 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1
قیمت گازوئیل 1.37 1.33 1.3 1.27 1.23 1.23
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 20.30 9.5 6.4 5.1 4.8 4


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.