بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 330.47 333 335 337 339 343
بازار سهام 33270.87 32016 31332 30661 30004 28688
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.96 3.07 3.19 3.32 3.45 3.7

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 -4.5 -3.2 0.6 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 -7.5 -5.8 -4.9 -2 0.5
نرخ بیکاری 3.50 5.5 6.2 6.5 7.3 5.8
نرخ تورم 3.90 3 3 3.1 3.1 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0 0.1 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.25
موازنه تجاری 377616.17 400000 450000 90000 90000 110000
حساب جاری -774.60 440 -195 -180 -180 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.80 73 73 73 76.5 76.5
بودجه دولت -2.20 -4.4 -4.4 -4.4 -5.8 -5.8
اطمینان کسب و کار -1.80 -38 -34 -28 -22 -14
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.10 -20 -23 -17 -14 -12.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 -0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 -4.5 -3.2 0.6 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 -7.5 -5.8 -4.9 -2 0.5
تولید ناخالص داخلی 170.00 175 175 175 185 185
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7771793.00 7022141 7339383 7390975 7616357 7427930
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2135628.00 2020209 2088026 2030982 2092915 2041137
تولید ناخالص داخلی سرانه 16503.50 18200 18200 18200 19500 19500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28242.94 30000 30000 30000 26710 30700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 225118.00 213024 214873 214087 220616 215158
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 335903.00 326763 333988 319444 329185 321041
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1351300.00 1304606 1331083 1285086 1324274 1291512
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1007290.00 990881 990629 957933 987144 962722
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4257256.00 4050617 4112858 4048650 4172111 4068894
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 333154.00 318695 323436 316829 326491 318414

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.50 5.5 6.2 6.5 7.3 5.8
نرخ بیکاری جوانان 10.70 10.7 10.7 10.7 11.5 11.5
هزینه های کار 128.60 143 135 140 140 151
دستمزد 375232.00 399455 394255 442963 440931 478400
رشد دستمزد 9.20 9.5 9.3 9 8.5 8
حداقل دستمزد 464.20 500 500 500 550 550
جمعیت 9.77 9.74 9.74 9.74 9.72 9.72
سن بازنشستگی زنان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
هزینه زندگی خانواده 221500.00 242543 242100 241435 240328 260750
هزینه زندگی انفرادی 144800.00 158556 158266 157832 157108 170459
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600.00 308352 307789 306944 305536 331500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400.00 153738 153457 153036 152334 165279

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.90 3 3 3.1 3.1 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0 0.1 0.2 0.2 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112.22 113 113 114 116 118
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1350.70 1356 1358 1373 1389 1415
قیمت مصرف کننده اصلی 458.20 459 463 467 471 481
اندازه اصل تورم 4.30 3.5 3.6 3.4 3.4 3
قیمت تولید 103.80 103 103 103 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 2.7 2.5 2.9 2.8 2.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.40 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 7.70 4.7 4.5 4.5 4.5 3.6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.92 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
نرخ بهره سپرده -0.05 -0.05 -0.05 0.05 -0.05 0.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133.37 125 125 125 125 119

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 377616.17 400000 450000 90000 90000 110000
حساب جاری -774.60 440 -195 -180 -180 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8 -0.8
واردات 2799225.89 2860000 2900000 2550000 2550000 2670000
صادرات 3176842.06 3260000 3350000 2640000 2640000 2780000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.80 73 73 73 76.5 76.5
بودجه دولت -2.20 -4.4 -4.4 -4.4 -5.8 -5.8
ارزش بودجه دولت -577.00 -280 200 160 160 220
هزینه های دولت 877274.00 750437 756923 834288 859729 838459
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.50 45.7 45.7 45.7 45.7 45.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 39.50 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار -1.80 -38 -34 -28 -22 -14
تولید صنعتی 4.10 -10 -18 -25 4.2 4.6
شاخص PMI تولید 29.06 37 44.5 49.6 50.8 52

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.10 -20 -23 -17 -14 -12.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 -0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.30 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4
هزینه های مصرف کننده 4540801.00 4169682 4096387 4318302 4449985 4339893
نرخ وام بانکی 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
تسهیلات اعتباری خریدار 908.13 784 836 840 877 844
قیمت گازوئیل 1.08 1.03 0.97 0.93 0.88 0.84

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز -2.50 3.5 4 4.5 4.7 5


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.