بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 301.85 308 311 314 316 322
بازار سهام 48118.99 46065 44712 43397 42121 39682
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.91 2.92 3 3.08 3.16 3.33

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 2.8 1.5 1 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10 5.7 4.9 3.5 2.8 4.1
نرخ بیکاری 4.10 4.4 4.6 4.3 4.5 4.7
نرخ تورم 5.30 4.3 3.7 2.7 2.5 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
موازنه تجاری 30078.03 350000 110000 110000 170000 200000
حساب جاری 540.80 800 100 500 500 200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.40 78 78 77.5 77.5 77.5
بودجه دولت -8.10 -6.1 -6.1 -5 -5 -5
اطمینان کسب و کار 2.10 -2 1 -1 -1 4.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.50 -9 -7 -5 -5 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.7 0.5 0.7 0.7 0.4
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 2.8 1.5 1 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.10 5.7 4.9 3.5 2.8 4.1
تولید ناخالص داخلی 155.01 176 176 194 194 194
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9250125.00 10013089 8140296 11152608 9573879 11609865
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2521942.00 2721865 2071620 2717268 2610210 2828676
تولید ناخالص داخلی سرانه 16745.09 17100 17100 18400 18400 18400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31007.77 32800 32800 34200 34200 34200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1349743.00 381325 236992 360587 356840 375372
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 401452.00 402656 338611 403630 415503 420179
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2018916.00 1730940 1481118 2029464 2089578 2112672
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1259702.00 1252713 1080911 1312670 1303792 1366490
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5562420.00 5698558 4359597 5708751 5757105 5942810
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 489475.00 479534 352374 486082 506607 506012

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 4.10 4.4 4.6 4.3 4.5 4.7
نرخ بیکاری جوانان 13.90 13.8 11.3 14.4 14.1 14.3
هزینه های کار 149.90 137 143 162 162 154
دستمزد 427641.00 423737 485397 459297 463563 525200
رشد دستمزد 8.50 8 8 8.4 8.4 8.2
حداقل دستمزد 476.00 440 440 480 480 480
جمعیت 9.77 9.72 9.72 9.7 9.7 9.7
سن بازنشستگی زنان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 64.00 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 5.30 4.3 3.7 2.7 2.5 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 118.93 119 118 120 122 122
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1425.80 1423 1418 1439 1453 1459
قیمت مصرف کننده اصلی 431.10 483 489 493 444 504
اندازه اصل تورم 3.80 3.8 4.2 3.6 3.6 3
قیمت تولید 123.70 103 103 103 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 11.30 11.5 2.7 2.9 2.9 2.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.30 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 2.40 3.5 4 4.3 4.3 4.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
نرخ بهره بین بانکی 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
نرخ بهره سپرده 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136.20 140 140 135 135 135

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 30078.03 350000 110000 110000 170000 200000
حساب جاری 540.80 800 100 500 500 200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
واردات 3315107.05 3410000 2930000 3170000 3170000 3140000
صادرات 3345185.07 4000000 3100000 3550000 3550000 3340000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.40 78 78 77.5 77.5 77.5
بودجه دولت -8.10 -6.1 -6.1 -5 -5 -5
ارزش بودجه دولت -392.00 -1610 220 220 220 -1190
هزینه های دولت 1020803.00 1194691 819601 1263682 1056531 1315493
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.60 48 48 48 48 46.5
درآمدهای دولت 1900.05 2250 2980 1850 1850 3410
هزینه های مالی 2504.44 2200 4550 2950 2950 4600

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 35.50 42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.00 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 2.10 -2 1 -1 -1 4.5
تولید صنعتی 39.10 1.2 2.2 3.5 4.1 3.2
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 54.70 51.9 52.5 54.3 53.2 52.8

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.50 -9 -7 -5 -5 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.7 0.5 0.7 0.7 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.80 2.5 4.2 3.7 3.7 1.9
هزینه های مصرف کننده 5787437.00 6334178 4811838 6512430 5989997 6779440
نرخ وام بانکی 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
تسهیلات اعتباری خریدار 1052.07 1063 761 1037 1053 1079
قیمت گازوئیل 1.48 1.41 1.34 1.27 1.21 1.15

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
میزان ساخت و ساز 18.70 15 7.5 6.2 4.8 3.2


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.