ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مجارستان - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
FitchBBB- Positive Nov 10 2017
TE55 Positive Nov 10 2017
S&PBBB- Positive Aug 25 2017
TE55 Stable Aug 25 2017
Moody'sBaa3 Stable Nov 04 2016
TE53 Stable Nov 04 2016
S&PBBB- Stable Sep 16 2016
TE51 Stable Sep 16 2016
FitchBBB- Stable May 20 2016
TE50 Stable May 20 2016
TE50 Stable Apr 16 2016
TE47 Stable Apr 16 2016
Moody'sBa1 Positive Nov 06 2015
TE50 Stable Nov 06 2015
FitchBB+ Positive May 22 2015
FitchBB+ Positive May 22 2015
TE50 Stable May 22 2015
S&PBB+ Stable Mar 20 2015
TE48 Stable Mar 20 2015
Moody'sBa1 Stable Nov 07 2014
TE48 Stable Nov 07 2014
TE48 Stable Apr 22 2014
S&PBB Stable Mar 28 2014
TE48 Negative Mar 28 2014
TE48 Negative Mar 21 2014
TE48 Negative Oct 15 2013
TE48 Negative Jul 18 2013
TE48 Negative Jun 10 2013
S&PBB Negative Mar 21 2013
TE48 Stable Mar 21 2013
FitchBB+ Stable Dec 20 2012
TE48 Stable Dec 20 2012
S&PBB Stable Nov 23 2012
TE50 Negative Nov 23 2012
FitchBB+ Negative Jan 06 2012
TE51 Negative Jan 06 2012
S&PBB+ Negative Dec 21 2011
TE53 Negative Watch Dec 21 2011
TE53 Negative Watch Nov 28 2011
Moody'sBa1 Negative Nov 24 2011
TE55 Negative Watch Nov 24 2011
S&PBBB- Negative Watch Nov 11 2011
FitchBBB- Negative Nov 11 2011
TE55 Negative Nov 11 2011
TE55 Negative Aug 05 2011
TE55 Negative Aug 02 2011
TE55 Negative Jul 14 2011
TE55 Negative Jul 13 2011
FitchBBB- Stable Jun 06 2011
TE55 Negative Jun 06 2011
TE55 Negative Apr 18 2011
FitchBBB- Negative Dec 23 2010
TE56 Negative Dec 23 2010
Moody'sBaa3 Negative Dec 06 2010
TE60 Negative Dec 06 2010
Moody'sBaa1 Negative Watch Jul 23 2010
S&PBBB- Negative Jul 23 2010
TE60 Stable Jul 23 2010
S&PBBB- Stable Oct 02 2009
TE60 Negative Oct 02 2009
Moody'sBaa1 Negative Mar 31 2009
TE61 Negative Mar 31 2009
S&PBBB- Negative Mar 30 2009
TE63 Negative Mar 30 2009
FitchBBB Negative Mar 02 2009
TE63 Negative Mar 02 2009
S&PBBB Negative Nov 17 2008
TE65 Negative Watch Nov 17 2008
FitchBBB Stable Nov 09 2008
TE66 Negative Watch Nov 09 2008
Moody'sA3 Negative Nov 07 2008
TE68 Negative Watch Nov 07 2008
FitchBBB+ Negative Oct 15 2008
S&PBBB+ Negative Watch Oct 15 2008
TE68 Negative Oct 15 2008
S&PBBB+ Negative Mar 14 2008
TE68 Stable Mar 14 2008
FitchBBB+ Stable Nov 05 2007
TE68 Stable Nov 05 2007
Moody'sA2 Stable Dec 22 2006
TE70 Stable Dec 22 2006
S&PBBB+ Stable Dec 21 2006
TE70 Negative Dec 21 2006
Moody'sA1 Negative Watch Sep 22 2006
TE70 Negative Sep 22 2006
FitchBBB+ Negative Sep 20 2006
TE70 Negative Sep 20 2006
S&PBBB+ Negative Jun 15 2006
TE71 Negative Jun 15 2006
Moody'sA1 Negative Feb 22 2006
TE71 Negative Feb 22 2006
S&PA- Negative Jan 26 2006
TE71 Stable Jan 26 2006
FitchBBB+ Stable Dec 06 2005
TE73 Stable Dec 06 2005
FitchA- Negative Jul 15 2003
TE73 Stable Jul 15 2003
Moody'sA1 Stable Nov 29 2001
TE70 Stable Nov 29 2001
S&PA- Stable Dec 19 2000


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 31
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


مجارستان - ارزیابی اعتبار