ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مجارستان - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sBaa2 Stable Sep 24 2021
Moody'sBaa3 Positive Sep 25 2020
S&PBBB Stable Apr 28 2020
S&PBBB Positive Feb 14 2020
FitchBBB Stable Feb 22 2019
S&PBBB Stable Feb 15 2019
FitchBBB- Positive Nov 10 2017
S&PBBB- Positive Aug 25 2017
Moody'sBaa3 Stable Nov 04 2016
S&PBBB- Stable Sep 16 2016
FitchBBB- Stable May 20 2016
Moody'sBa1 Positive Nov 06 2015
FitchBB+ Positive May 22 2015
FitchBB+ Positive May 22 2015
S&PBB+ Stable Mar 20 2015
Moody'sBa1 Stable Nov 07 2014
S&PBB Stable Mar 28 2014
S&PBB Negative Mar 21 2013
FitchBB+ Stable Dec 20 2012
S&PBB Stable Nov 23 2012
FitchBB+ Negative Jan 06 2012
S&PBB+ Negative Dec 21 2011
Moody'sBa1 Negative Nov 24 2011
S&PBBB- Negative Watch Nov 11 2011
FitchBBB- Negative Nov 11 2011
FitchBBB- Stable Jun 06 2011
FitchBBB- Negative Dec 23 2010
Moody'sBaa3 Negative Dec 06 2010
Moody'sBaa1 Negative Watch Jul 23 2010
S&PBBB- Negative Jul 23 2010
S&PBBB- Stable Oct 02 2009
Moody'sBaa1 Negative Mar 31 2009
S&PBBB- Negative Mar 30 2009
FitchBBB Negative Mar 02 2009
S&PBBB Negative Nov 17 2008
FitchBBB Stable Nov 09 2008
Moody'sA3 Negative Nov 07 2008
FitchBBB+ Negative Oct 15 2008
S&PBBB+ Negative Watch Oct 15 2008
S&PBBB+ Negative Mar 14 2008
FitchBBB+ Stable Nov 05 2007
Moody'sA2 Stable Dec 22 2006
S&PBBB+ Stable Dec 21 2006
Moody'sA1 Negative Watch Sep 22 2006
FitchBBB+ Negative Sep 20 2006
S&PBBB+ Negative Jun 15 2006
Moody'sA1 Negative Feb 22 2006
S&PA- Negative Jan 26 2006
FitchBBB+ Stable Dec 06 2005
FitchA- Negative Jul 15 2003
Moody'sA1 Stable Nov 29 2001
S&PA- Stable Dec 19 2000
FitchA- Stable Nov 30 2000
Moody'sA3 Stable Nov 14 2000
FitchBBB+ Positive Sep 21 2000
Moody'sBaa1 Positive Watch Sep 13 2000
Moody'sBaa1 Positive Apr 10 2000
S&PBBB+ Positive Feb 02 2000
FitchBBB+ N/A Oct 29 1999
Moody'sBaa1 Stable Jun 25 1999
S&PBBB Positive Dec 11 1998
Moody'sBaa2 Positive May 08 1998
Moody'sBaa3 Positive Watch Mar 20 1998
S&PBBB- Positive Jan 22 1998
Moody'sBaa3 Positive Sep 11 1997
FitchBBB N/A Jun 24 1997
FitchBBB- Positive Watch May 23 1997
Moody'sBaa3 Stable Dec 19 1996
S&PBBB- Stable Oct 28 1996
Moody'sBa1 Positive Watch Oct 14 1996
FitchBBB- N/A Apr 25 1996
S&PBB+ Stable Feb 01 1996
S&PBB+ Negative Apr 11 1995
S&PBB+ Stable Apr 15 1994
S&PBB+ Positive Apr 20 1992
Moody'sBa1 Stable Jul 18 1990
Moody'sBaa2 Stable Jul 18 1989

 S&PMoody'sFitchDBRSTE
B+ B1 35
BBB BBB+ 62
CCC+ B3 CCC 20
CCC+ Ca CCC CCC 15
B+ Ba3 B+ 14
BBB BB 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 48
B+ Ba3 40
B+ B2 B+ 33
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa1 22
B B3 B 28
AA Aa3 AA- AA (high) 86
B- Caa3 9
B+ B1 B+ 33
A+ A2 N/A 78
B+ B2 B 31
B B3 27
BBB+ A3 67
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB Baa1 BBB 61
B 25
N/A B2 30
B- B2 B 28
AAA Aaa AA+ AAA 100
B- B- 27
Aa3 85
A A1 A- N/A 76
A+ A1 A+ A (high) 80
BB+ Baa2 BB+ BBB (low) 55
CCC+ Caa1 20
B B2 B 31
BBB- Ba1 BBB 53
Ca 15
BBB- Ba1 BBB- BBB (low) 51
AA- Aa3 AA- 83
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa3 B- 20
B B2 B+ 30
B- Caa1 B- 23
AA- A1 AA- AA (low) 83
CCC Caa2 CCC 18
AA Aaa AAA AAA 98
B+ B1 37
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AA (high) 92
N/A Caa1 B- 23
BB Ba2 BB 45
AAA Aaa AAA AAA 100
B- B3 B 22
BB Ba3 BB BB 40
SD
BB- Ba1 BB- 43
BB- B1 35
AA+ Aa3 AA- 90
BBB Baa2 BBB 58
A A2 A 75
BBB- Baa3 BBB- BBB (low) 56
BBB Baa2 BBB 60
B- Caa1 B- 23
AA- A2 A+ A (high) 78
N/A Aa3 90
AA- A1 A+ 81
BBB Baa3 BBB- BBB (high) 61
BB- Ba3 BB- 38
B+ B2 B+ 33
A+ A1 A A (high) 77
B+ B1 BB- 36
BBB- Baa2 BBB 56
B B2 B+ 33
A+ A1 AA 85
NR B2 30
Caa2 CCC 20
A+ A3 A- A 73
D C RD 11
B 30
AAA 100
A+ A2 A A (high) 76
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 87
BB- BB+ 45
A- A3 BBB+ 70
Caa1 B- 20
Caa1 20
A- A2 A+ A (high) 75
Baa2 65
BBB Baa1 BBB- BBB 60
B3 25
B B3 B 28
B B1 35
BBB- 55
BB+ Ba1 BB+ 51
CCC+ Caa2 CCC 14
Ba3 BB 45
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aaa AA 93
B- B3 B- 25
B3
B- B2 B 28
AAA Aaa AAA AAA 99
B+ Ba3 BB- 38
B- B3 B- 25
BBB Baa2 BBB- 58
B- B2 27
BB Ba1 BB+ 46
BBB+ Baa1 BBB N/A 62
BBB+ Baa2 BBB 61
A- A2 A- A 71
BBB Baa2 BBB BBB (high) 71
D 0
AA- Aa3 AA- 85
CCC+ Caa2 CCC 20
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Baa3 BBB 55
B+ B2 B+ 33
BB+ 50
A- A1 A 75
B+ Ba3 37
BB+ Ba2 BB+ 46
B+ 30
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A A (high) 76
AA- A3 A A (high) 75
Caa1 25
BB- Ba2 BB- 45
AA Aa2 AA- 86
A Baa1 A- A 71
CCC+ Caa2 CCC 20
B3 25
SD Caa3 RD 15
B3 30
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aa3 AA 86
B- B3 25
B2 35
BBB+ Baa1 BBB+ 65
B B3 30
BBB- Ba2 52
N/A Caa1 B- 26
B+ B2 BB- BB (high) 35
B+
B B2 B+ 31
B B3 B 28
AA Aa2 AA- 90
AA Aa3 AA- AA (high) 90
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
BB- B1 BB- 38
N/A C RD 11
BB Ba3 BB 43
SD Ca RD 30