بازارها گذشته مرجع
پول 3.75 2019-12
بازار سهام 8006 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-06
نرخ بیکاری 5.6 2019-06
نرخ تورم -0.3 2019-10
نرخ بهره 2.25 2019-11
موازنه تجاری 127500 2019-06
حساب جاری 12407 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2018-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 58.3 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2019-06
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 782 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 642779 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 179683 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 20775 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48996 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16228 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28547 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76170 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 248707 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39813 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9290 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2019-06
افراد بیکار 1002855 2019-06
جمعیت 33.41 2018-12
افراد شاغل 10086 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.9 2019-06
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.3 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-10
تورم مواد غذایی 1.2 2019-10
CPI مسکن آب و برق 103 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-10
قیمت تولید 121 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 2.31 2019-10
عرضه پول M0 323203 2019-10
عرضه پول M1 1288731 2019-10
عرضه پول M2 1732680 2019-10
عرضه پول M3 1902508 2019-10
ترازنامه بانک 2516279 2019-10
ذخایر ارزی 1834746 2019-10
نرخ بهره سپرده 2.58 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 1877831 2019-10
میزان رشد وام 3.5 2019-10
وام به بانک 32861 2019-09
وام به بخش خصوصی 1507481 2019-10
نرخ بهره معکوس 1.75 2019-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 127500 2019-06
حساب جاری 12407 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.2 2018-12
صادرات 255199 2019-06
واردات 127699 2019-06
گردش سرمایه 12301 2019-06
درآمد گردشگری 14848 2017-12
ذخایر طلا 323 2019-12
تولید نفت خام 9890 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1072 2019-06
حواله 27616 2019-06
شاخص تروریسم 5.24 2018-12
ورود توریست 16109 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2018-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
هزینه های دولت 173041 2019-06
درآمدهای دولت 894711 2018-12
هزینه های مالی 1030415 2018-12
ارزیابی اعتبار 76 2019-12
ارزش بودجه دولت -135704 2018-12
مخارج نظامی 65843 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-01
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 58.3 2019-11
تولید صنعتی 1.4 2018-12
تغییرات موجودی انبار 22332 2019-06
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 70.03 2019-12
رتبه رقابتی 36 2019-12
شاخص فساد مالی 49 2018-12
رتبه فساد مالی 58 2018-12
خطوط نفت خام 56 2019-11
آسانی کسب و کار 62 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.9 2018-12
تولید صنعتی -10.9 2018-12
استخراج معدن 7.3 2018-12
تولید فولاد 331 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2019-06
هزینه های مصرف کننده 289362 2019-06
قیمت گازوئیل 0.55 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.4 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 80.1 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عربستان سعودی - شاخص های اقتصادی.