بازارها گذشته مرجع
پول 3.75 2021-01
بازار سهام 8784 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.6 2020-09
نرخ بیکاری 8.5 2020-09
نرخ تورم 5.3 2020-12
نرخ بهره 1 2020-12
موازنه تجاری 55070 2020-09
حساب جاری 2321 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 2019-12
بودجه دولت -4.5 2019-12
شاخص PMI تولید 57 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2020-06
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
موارد کروناویروس 366807 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 6359 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 358545 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.6 2020-09
تولید ناخالص داخلی 793 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 621425 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 140587 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 20542 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46962 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15595 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30163 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70125 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 231074 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37101 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 14389 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.5 2020-09
افراد بیکار 1002855 2019-06
جمعیت 34.22 2019-12
افراد شاغل 13391 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.4 2020-06
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.3 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-12
تورم مواد غذایی 12.7 2020-12
CPI مسکن آب و برق 90.1 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-12
قیمت تولید 128 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 5.2 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 0.84 2020-11
عرضه پول M0 349694 2020-11
عرضه پول M1 1464307 2020-11
عرضه پول M2 1935791 2020-11
عرضه پول M3 2138993 2020-11
ترازنامه بانک 2967730 2020-11
ذخایر ارزی 1713605 2020-11
نرخ بهره سپرده 1.65 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 1858604 2020-11
میزان رشد وام 14.9 2020-11
وام به بانک 27086 2020-08
وام به بخش خصوصی 1755046 2020-11
نرخ بهره معکوس 0.5 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 55070 2020-09
حساب جاری 2321 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
صادرات 158449 2020-09
واردات 103379 2020-09
گردش سرمایه 1269 2020-09
درآمد گردشگری 19849 2019-12
ذخایر طلا 323 2020-09
تولید نفت خام 8980 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1034 2020-09
صادرات غیرنفتی 41982 2020-06
صادرات نفت 74775 2020-06
حواله 28998 2020-06
شاخص تروریسم 5 2019-12
ورود توریست 16214 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 2019-12
بودجه دولت -4.5 2019-12
هزینه های دولت 179780 2020-09
درآمدهای دولت 926846 2019-12
هزینه های مالی 1059445 2019-12
ارزیابی اعتبار 75 2021-01
ارزش بودجه دولت -132599 2019-12
مخارج نظامی 65843 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-07

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 57 2020-12
تولید صنعتی -13.4 2020-07
تغییرات موجودی انبار 25984 2020-09
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 70.03 2019-12
رتبه رقابتی 36 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
خطوط نفت خام 28 2020-12
آسانی کسب و کار 62 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.2 2020-07
تولید صنعتی -20.5 2020-07
استخراج معدن -11.2 2020-07
تولید فولاد 720 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2020-06
هزینه های مصرف کننده 295709 2020-09
قیمت گازوئیل 0.41 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.8 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 80.5 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 366807 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 6359 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 358545 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عربستان سعودی - شاخص های اقتصادی.