ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - عربستان سعودی - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
FitchA+ Stable Mar 22 2017
TE78 Stable Mar 22 2017
TE78 Stable Mar 22 2017
Moody'sA1 Stable May 14 2016
TE80 Stable May 14 2016
TE80 Stable May 14 2016
TE80 Stable Apr 16 2016
TE86 Stable Apr 16 2016
TE80 Stable Apr 16 2016
FitchAA- Negative Apr 12 2016
TE81 Stable Apr 12 2016
TE81 Stable Apr 12 2016
TE85 Negative Feb 17 2016
S&PA- Stable Feb 17 2016
TE85 Negative Feb 17 2016
S&PA+ Negative Oct 30 2015
TE86 Negative Oct 30 2015
TE86 Negative Oct 30 2015
TE86 Negative Aug 24 2015
FitchAA Negative Aug 24 2015
TE86 Negative Aug 24 2015
S&PAA- Negative Feb 09 2015
TE86 Stable Feb 09 2015
TE86 Stable Feb 09 2015
TE86 Positive Dec 05 2014
S&PAA- Stable Dec 05 2014
TE86 Positive Dec 05 2014
TE86 Positive Apr 22 2014
TE86 Positive Apr 22 2014
TE86 Positive Mar 21 2014
TE86 Positive Mar 21 2014
TE85 Positive Mar 07 2014
TE85 Positive Mar 07 2014
FitchAA Stable Mar 07 2014
TE85 Positive Oct 15 2013
TE85 Positive Oct 15 2013
TE85 Positive Jul 18 2013
TE85 Positive Jul 18 2013
TE85 Positive Jun 10 2013
TE85 Positive Jun 10 2013
TE85 Stable May 29 2013
TE85 Stable May 29 2013
S&PAA- Positive May 29 2013
FitchAA- Positive Mar 20 2013
TE85 Stable Mar 20 2013
TE85 Stable Mar 20 2013
TE85 Stable Nov 28 2011
TE85 Stable Nov 28 2011
TE85 Stable Aug 05 2011
TE85 Stable Aug 05 2011
TE85 Stable Aug 02 2011
TE85 Stable Aug 02 2011
TE85 Stable Jul 14 2011
TE85 Stable Jul 14 2011
TE85 Stable Jul 13 2011
TE85 Stable Jul 13 2011
TE85 Stable Apr 18 2011
TE85 Stable Apr 18 2011
TE85 Stable Mar 04 2011
TE85 Stable Mar 04 2011
Moody'sAa3 Negative Watch Mar 04 2011
Moody'sAa3 Stable Feb 15 2010
TE83 Stable Feb 15 2010
TE83 Stable Feb 15 2010
TE81 Stable Jul 09 2009
TE81 Stable Jul 09 2009
FitchAA- Stable Jul 09 2009
FitchA+ Positive Jul 31 2007
TE81 Stable Jul 31 2007
TE81 Stable Jul 31 2007
TE80 Stable Jul 24 2007
TE80 Stable Jul 24 2007
Moody'sA1 Positive Jul 24 2007
S&PAA- Stable Jul 16 2007
TE78 Stable Jul 16 2007
TE78 Stable Jul 16 2007
TE76 Stable Oct 04 2006
TE76 Stable Oct 04 2006
Moody'sA2 Positive Oct 04 2006
Moody'sA3 Positive Watch Sep 07 2006
TE76 Stable Sep 07 2006
TE76 Stable Sep 07 2006
TE75 Stable Aug 17 2006
TE75 Stable Aug 17 2006
FitchA+ Stable Aug 17 2006
S&PA+ Stable Apr 05 2006
TE73 Positive Apr 05 2006
TE73 Positive Apr 05 2006
S&PA Positive Jan 05 2006
TE73 Stable Jan 05 2006
TE73 Stable Jan 05 2006
Moody'sA3 Stable Nov 14 2005
TE70 Stable Nov 14 2005
TE70 Stable Nov 14 2005
TE70 Stable Oct 03 2005
TE70 Stable Oct 03 2005
Moody'sBaa2 Positive Watch Oct 03 2005
FitchA Stable Nov 24 2004
TE67 Stable Nov 24 2004
TE67 Stable Nov 24 2004


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


عربستان سعودی - ارزیابی اعتبار