ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - عربستان سعودی - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchA Positive Apr 14 2022
S&PA- Positive Mar 25 2022
Moody'sA1 Stable Nov 05 2021
FitchA Stable Jul 15 2021
FitchA Negative Nov 09 2020
Moody'sA1 Negative May 01 2020
FitchA Stable Sep 30 2019
FitchA+ Stable Mar 22 2017
Moody'sA1 Stable May 14 2016
FitchAA- Negative Apr 12 2016
S&PA- Stable Feb 17 2016
S&PA+ Negative Oct 30 2015
FitchAA Negative Aug 24 2015
S&PAA- Negative Feb 09 2015
S&PAA- Stable Dec 05 2014
FitchAA Stable Mar 07 2014
S&PAA- Positive May 29 2013
FitchAA- Positive Mar 20 2013
Moody'sAa3 Negative Watch Mar 04 2011
Moody'sAa3 Stable Feb 15 2010
FitchAA- Stable Jul 09 2009
FitchA+ Positive Jul 31 2007
Moody'sA1 Positive Jul 24 2007
S&PAA- Stable Jul 16 2007
Moody'sA2 Positive Oct 04 2006
Moody'sA3 Positive Watch Sep 07 2006
FitchA+ Stable Aug 17 2006
S&PA+ Stable Apr 05 2006
S&PA Positive Jan 05 2006
Moody'sA3 Stable Nov 14 2005
Moody'sBaa2 Positive Watch Oct 03 2005
FitchA Stable Nov 24 2004
S&PA Stable Jul 14 2003
Moody'sBaa2 Stable Jun 16 2003
Moody'sBaa3 Stable Jan 29 1996