بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 8876.49 8663 8454 8250 8051 7653

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1 1.5 0.5 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.60 2.2 4.5 3.5 3 2.5
نرخ بیکاری 8.50 10.5 11 10.6 10.2 8.5
نرخ تورم 5.30 7 9.1 4.3 4.2 5
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
موازنه تجاری 55070.00 129000 64741 71487 129000 129000
حساب جاری 2321.00 3000 3500 4500 4500 6500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 1 1 1 1 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 33 33 33 33 34
بودجه دولت -4.50 -5 -5 -5 -5 -5
شاخص PMI تولید 57.00 55 56 55 58 57
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.00 110 113 111 106 106
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1 1.5 0.5 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.60 2.2 4.5 3.5 3 2.5
تولید ناخالص داخلی 792.97 790 790 790 790 820
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 621425.00 674685 668419 624741 727788 694925
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 140587.00 166248 154971 143576 198089 171236
تولید ناخالص داخلی سرانه 20542.20 21162 21162 21162 21162 21287
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46962.10 48950 48950 48950 48950 50100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15595.00 13311 16486 15296 16304 13711
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30163.00 30084 30494 28428 30825 30986
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70125.00 77325 75430 70402 85639 79645
تولید ناخالص داخلی از معادن 231074.00 252870 252811 248313 284971 260456
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37101.00 42720 43422 34829 39975 44002
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 14389.00 5814 3915 8947 16308 5989

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 8.50 10.5 11 10.6 10.2 8.5
افراد بیکار 1002855.00 1063306 1031467 1025772 1050530 954030
جمعیت 34.22 35.81 35.81 35.81 35.81 36.61
نرخ مشارکت نیروی کار 59.40 58 58 58 60 60
افراد شاغل 13391.00 10500 10500 10500 10500 10500
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 5.30 7 9.1 4.3 4.2 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.80 104 106 107 111 109
تورم مواد غذایی 12.70 3.5 1 2.3 3 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
CPI مسکن آب و برق 90.10 96.99 97.69 98.44 111 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.90 106 108 102 124 110
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.10 119 120 122 117 124
قیمت تولید 127.50 127 128 130 121 133
تغییر قیمت تولید کننده 5.50 5.8 11 3.1 4.9 3.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
عرضه پول M0 349694.00 387989 396921 405853 414786 450516
عرضه پول M1 1464307.00 1609204 1659435 1709665 1759896 1960817
نرخ بهره بین بانکی 0.84 0.84 0.84 0.84 3.19 0.84
عرضه پول M2 1935791.00 2022949 2073256 2123562 2173869 2374537
عرضه پول M3 2138993.00 2215805 2266941 2318077 2369214 2573759
ترازنامه بانک 2967729.84 3103265 3199274 3295284 3391294 3775332
ذخایر ارزی 1713605.00 1566845 1519797 1456803 1519797 1330106
نرخ بهره سپرده 1.65 6 1.65 1.65 1.65 1.65
میزان رشد وام 14.90 6.5 6 5 3.5 3.5
وام به بخش خصوصی 1755046.13 1523321 1669473 1747173 1784125 1569021
ترازنامه بانک مرکزی 1858604.00 1669504 1721189 1772875 1826246 1882988
نرخ بهره معکوس 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 55070.00 129000 64741 71487 129000 129000
حساب جاری 2321.00 3000 3500 4500 4500 6500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 1 1 1 1 2
واردات 103379.00 134904 132550 129500 133000 133000
صادرات 158449.00 199645 204037 214500 237666 237666
درآمد گردشگری 19849.00 15606 15606 15606 15606 16029
تولید نفت خام 8980.00 11000 11000 11000 11000 11000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1034.00 1228 1269 1315 1351 1515
ورود توریست 16214.00 19500 19500 19500 19500 21000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 33 33 33 33 34
بودجه دولت -4.50 -5 -5 -5 -5 -5
هزینه های دولت 179780.00 207889 171015 176823 208763 214126
درآمدهای دولت 926846.00 654732 654732 654732 654732 730132
هزینه های مالی 1059445.00 1191292 1191292 1191292 1191292 1245349
مخارج نظامی 65843.00 63750 63750 63750 63750 71350
ارزش بودجه دولت -132599.00 -284629 -284629 -284629 -284629 -334271


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص PMI تولید 57.00 55 56 55 58 57
تولید صنعتی -13.40 -11 25 15 10 5
تولید صنعتی -20.50 5.5 9.5 6.5 10.5 10.5
استخراج معدن -11.20 3.5 6.5 1 2.5 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.20 1.8 1.8 1.5 1.2 0.3
تولید فولاد 720.00 590 600 610 650 650

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.00 110 113 111 106 106
هزینه های مصرف کننده 295709.00 288982 295329 254495 301003 297652
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.80 14.5 14.5 13.2 13.5 13.5
قیمت گازوئیل 0.41 0.48 0.34 0.33 0.46 0.46

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 80.50 81 82 82 85 85


عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.