بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 10794.51 10576 10363 10153 9948 9550

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 1.5 1 1 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 3.5 2.9 4.1 3.3 4
نرخ بیکاری 6.50 6.5 6.3 6.1 6 6
نرخ تورم 6.20 1.2 2 2.1 2.1 2
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
موازنه تجاری 87372.00 81487 129000 104666 86755 104666
حساب جاری 8707.00 1923 1425 927 430 1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 3 3 2 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 34 34 34 34 34
بودجه دولت -11.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 56.40 55 58 60 57 57
ضریب اطمینان مصرف کننده 125.00 120 115 110 110 110
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 1.5 1 1 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 3.5 2.9 4.1 3.3 4
تولید ناخالص داخلی 700.12 790 790 820 820 820
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 634593.00 634306 727788 677197 660611 704285
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 177330.00 145774 198089 172155 184601 179041
تولید ناخالص داخلی سرانه 19390.02 21162 21162 21287 21287 21287
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44328.18 48950 48950 50100 50100 50100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16648.00 15530 16304 14404 17331 14980
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30641.00 28863 30825 31545 31897 32807
تولید ناخالص داخلی از ساخت 82532.00 71480 85639 80285 85916 83496
تولید ناخالص داخلی از معادن 213033.00 252115 284971 239029 221767 248591
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40044.00 35362 39975 42043 41686 43725
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4038.00 9084 16308 6079 4204 6323

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 6.50 6.5 6.3 6.1 6 6
افراد بیکار 945387.00 1171935 1138100 1070431 1036596 1020530
جمعیت 35.00 35.81 35.81 35.81 36.61 36.61
نرخ مشارکت نیروی کار 61.10 61 61 61 61 61
افراد شاغل 13391.00 11500 11500 12000 12000 12000
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 6.20 1.2 2 2.1 2.1 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.25 105 106 106 106 108
تورم مواد غذایی 8.10 5.5 3.5 1.5 1.3 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.52 0.2 0.2 0.2 0.2
CPI مسکن آب و برق 88.14 91.99 91.9 90.68 89.99 93.74
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.54 109 109 113 117 111
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.72 114 106 106 106 108
قیمت تولید 139.80 137 138 139 145 143
تغییر قیمت تولید کننده 17.60 7.3 8.2 5.9 4 4

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
عرضه پول M0 364083.00 376497 382911 389325 396147 408566
عرضه پول M1 1536526.00 1629627 1676535 1723444 1774925 1864169
نرخ بهره بین بانکی 0.79 0.8 3.19 0.8 0.8 0.8
عرضه پول M2 1975625.00 2083457 2125113 2166768 2197185 2291735
عرضه پول M3 2213415.00 2281790 2327345 2372901 2413781 2509568
ترازنامه بانک 3069096.80 3295284 3391294 3484831 3564972 3775332
ذخایر ارزی خارجی 1639349.00 1656803 1817138 1719797 1824712 1830106
نرخ بهره سپرده 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
میزان رشد وام 15.50 10.1 11 8.3 6.5 5
وام به بخش خصوصی 1904405.76 1773924 1784125 1813613 1948303 1886158
ترازنامه بانک مرکزی 1826338.00 1921389 1951439 1981489 2016419 2081654
نرخ بهره معکوس 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 87372.00 81487 129000 104666 86755 104666
حساب جاری 8707.00 1923 1425 927 430 1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 3 3 2 2 2
واردات 124056.00 129500 133000 129800 134630 133000
صادرات 211428.00 214500 237666 216555 223755 237666
درآمد گردشگری 19849.00 15606 15606 16029 16029 16029
تولید نفت خام 8928.00 9200 9500 9900 10000 11000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1795.00 922 1141 859 586 500
ورود توریست 16214.00 19500 19500 21000 21000 21000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 34 34 34 34 34
بودجه دولت -11.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
هزینه های دولت 164082.00 179531 208763 239540 170809 249121
درآمدهای دولت 781834.00 654732 654732 730132 730132 730132
هزینه های مالی 1075734.00 1191292 1191292 1245349 1245349 1245349
مخارج نظامی 55535.00 63750 63750 71350 71350 71350
ارزش بودجه دولت -293900.00 -284629 -284629 -334271 -334271 -334271


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 56.40 55 58 60 57 57
تولید صنعتی 0.50 0.9 4.8 16.5 23 12.1
تولید صنعتی 1.90 6.5 10.5 5.5 3.5 10.5
استخراج معدن 0.80 1 2.5 5.5 2.5 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.50 2.1 1.1 0.9 0.9 0.5
تولید فولاد 440.00 610 650 610 610 650

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 125.00 120 115 110 110 110
هزینه های مصرف کننده 314937.00 258392 301003 309209 327849 321578
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.60 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5
قیمت گازوئیل 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 81.30 83 84 84 85 85


عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.