بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 7704.25 7461 7282 7106 6935 6592

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.5 1.5 1 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 -5 2.5 2.2 4.5 3
نرخ بیکاری 5.70 5.8 5.8 5.7 5.5 5.6
نرخ تورم 0.50 0.2 1.8 1.9 2.7 2.3
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
موازنه تجاری 85162.00 48000 63347 64741 71487 104666
حساب جاری 2858.00 -3500 -2500 -5500 -1500 -1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 -3.5 -3.5 -4 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 24 24 27 27 27
بودجه دولت -9.20 -12.5 -12.5 -8.5 -8.5 -8.5
شاخص PMI تولید 50.00 51 52 53 55 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.00 107 109 110 113 106
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.5 1.5 1 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 -5 2.5 2.2 4.5 3
تولید ناخالص داخلی 792.97 745 745 790 790 790
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 654030.00 635107 702083 668419 683461 723145
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 151635.00 152269 173000 154971 158459 178189
تولید ناخالص داخلی سرانه 20542.20 20490 20490 21162 21162 21162
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46962.10 45500 45500 48950 48950 48950
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16131.00 15106 13852 16486 16857 14267
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29838.00 29341 31306 30494 31181 32245
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73806.00 76046 80466 75430 77127 82880
تولید ناخالص داخلی از معادن 247369.00 242703 263139 252811 258501 271033
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42487.00 38617 44455 43422 44399 45789
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3831.00 14022 6051 3915 4003 6232

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.70 5.8 5.8 5.7 5.5 5.6
افراد بیکار 1002855.00 1158826 1095146 1063306 1031467 1050530
جمعیت 34.22 35.01 35.01 35.81 35.81 35.81
نرخ مشارکت نیروی کار 58.20 57 57 58 58 60
افراد شاغل 10085.90 9500 9500 10500 10500 10500
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.50 0.2 1.8 1.9 2.7 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.20 98.6 100 101 101 103
تورم مواد غذایی 6.70 3.5 3 2.5 1 2.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
CPI مسکن آب و برق 90.23 91.08 93.15 93.03 92.67 95.29
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.42 100 102 102 95.94 104
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.10 112 114 114 115 117
قیمت تولید 116.80 118 122 123 124 125
تغییر قیمت تولید کننده -2.00 -1.7 0.5 1.5 6.5 2.8

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
عرضه پول M0 354261.00 360031 364326 368633 372951 381618
عرضه پول M1 1425225.00 1490350 1531407 1571206 1610143 1686257
نرخ بهره بین بانکی 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
عرضه پول M2 1868716.00 1936787 1977462 2018140 2058822 2140202
عرضه پول M3 2051563.00 12 2165180 2207361 2249569 2334066
ترازنامه بانک 2839342.79 2911246 3007255 3103265 3199274 3391294
ذخایر ارزی 1677864.00 1660297 1613691 1566845 1519797 1519797
نرخ بهره سپرده 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
میزان رشد وام 13.20 9.9 5 2.5 3.3 3.5
وام به بخش خصوصی 1671935.84 1461541 1585182 1669473 1747173 1632737
ترازنامه بانک مرکزی 1805686.00 1766133 1717818 1669504 1621189 1476246
نرخ بهره معکوس 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 85162.00 48000 63347 64741 71487 104666
حساب جاری 2858.00 -3500 -2500 -5500 -1500 -1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 -3.5 -3.5 -4 -4 -4
واردات 111838.00 131500 132000 134904 132550 133000
صادرات 197000.00 179500 195347 199645 204037 237666
درآمد گردشگری 16975.00 14759 14759 15606 15606 15606
تولید نفت خام 8479.00 8500 9000 11000 11000 11000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1613.00 1146 1187 1228 1269 1351
ورود توریست 17570.00 10000 10000 20550 20550 20550

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 24 24 27 27 27
بودجه دولت -9.20 -12.5 -12.5 -8.5 -8.5 -8.5
هزینه های دولت 167334.00 169129 216331 171015 174864 222821
درآمدهای دولت 926846.00 497850 497850 654732 654732 654732
هزینه های مالی 1059445.00 1137236 1137236 1191292 1191292 1191292
مخارج نظامی 65843.00 55500 55500 63750 63750 63750
ارزش بودجه دولت -132599.00 -234987 -234987 -284629 -284629 -284629


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص PMI تولید 50.00 51 52 53 55 54
تولید صنعتی -15.50 -3.4 -5.1 10 5.5 2.5
تولید صنعتی -25.90 -15 -5 5.5 9.5 10.5
استخراج معدن -8.10 -1.5 2.5 3.5 6.5 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -21.80 1.6 2.3 1.8 1.8 1.2
تولید فولاد 541.00 480 500 590 600 650

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.00 107 109 110 113 106
هزینه های مصرف کننده 288972.00 282986 300718 295329 301976 309739
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.90 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
قیمت گازوئیل 0.38 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 81.00 81 80 81 82 85


عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.