بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 8445.66 8374 8266 8159 8054 7848
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.07 0.6 0.8 0.9 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2 2 2.1 2.3 2.5
نرخ بیکاری 5.70 5.9 6 6 5.8 5.9
نرخ تورم -1.40 -1.5 -1.7 2.5 2.7 3.1
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5 2.75
موازنه تجاری 131636.00 124500 116000 132000 122000 129000
حساب جاری 11518.00 12000 6500 4500 4800 5290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.20 3.4 3.4 2.7 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10 20 20 22 22 22
بودجه دولت -9.20 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6
اطمینان کسب و کار 3.00 5 5 5 5 5
شاخص PMI تولید 56.60 57.5 57.9 56.5 57.5 56.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 114.00 106 105 107 108 109
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.07 0.6 0.8 0.9 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2 2 2.1 2.3 2.5
تولید ناخالص داخلی 782.48 785 785 800 800 800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 660685.00 666788 696164 674559 675881 713568
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 152394.00 135820 189481 155594 155899 194218
تولید ناخالص داخلی سرانه 20775.20 21700 21700 22000 22000 22000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48995.60 49196 49196 49304 49304 49304
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16175.00 15518 13665 16515 16547 14007
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29199.00 29339 29433 29812 29871 30169
تولید ناخالص داخلی از ساخت 80884.00 81512 82394 82583 82744 84453
تولید ناخالص داخلی از معادن 254434.00 271237 274169 259777 260286 281023
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40828.00 38048 42264 41685 41767 43320
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3824.00 15522 6214 3904 3912 6369
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.70 5.9 6 6 5.8 5.9
افراد بیکار 970229.00 815000 820000 815000 815000 812000
جمعیت 33.41 34.21 34.21 35.01 35.01 35.01
نرخ مشارکت نیروی کار 56.40 57.8 58 58 58.2 58.4
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -1.40 -1.5 -1.7 2.5 2.7 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.90 105 104 108 109 108
تورم مواد غذایی 1.30 0.7 0.5 1.5 1.9 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 -0.1 -0.2 0.2 0.1 0.2
CPI مسکن آب و برق 102.80 107 104 107 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.40 118 117 121 123 121
قیمت تولید 119.20 115 116 119 119 118
تغییر قیمت تولید کننده 2.10 1 1 1.5 1.3 2.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5 2.75
نرخ بهره بین بانکی 2.76 2.85 2.85 2.6 2.6 2.85
عرضه پول M2 1693532.00 1668531 1688446 1720402 1728000 1722215
ذخایر ارزی 1923259.00 1880000 1890000 1850000 1870000 1900000
ترازنامه بانک 2433392.00 2345000 2410000 2425000 2510000 2640000
نرخ بهره سپرده 3.40 3.4 3.4 3.15 3.15 3.4
میزان رشد وام 2.60 2.8 3 3.3 3.4 3.5
وام به بخش خصوصی 1465028.84 1470562 1463589 1480069 1507921 1500179
ترازنامه بانک مرکزی 1961807.00 1990000 19950000 19975000 19995000 2000000
نرخ بهره معکوس 2.25 2.25 2.25 2 2 2.25
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 131636.00 124500 116000 132000 122000 129000
حساب جاری 11518.00 12000 6500 4500 4800 5290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.20 3.4 3.4 2.7 2.7 2.7
واردات 117194.00 117500 119000 128000 130500 132000
صادرات 248830.00 252000 245000 250000 266000 264000
درآمد گردشگری 14848.00 12200 12600 13500 13500 13500
تولید نفت خام 9580.00 9900 10000 9900 10000 10100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1249.00 1300 1800 2100 2200 2430
ورود توریست 16119.00 18600 19230 21230 21230 21230
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10 20 20 22 22 22
بودجه دولت -9.20 -7.8 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6
هزینه های دولت 151611.00 160067 199692 154795 155098 204684
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 3.00 5 5 5 5 5
شاخص PMI تولید 56.60 57.5 57.9 56.5 57.5 56.9
تولید صنعتی 1.40 4.1 3.8 4.1 3.9 4.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.35 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
تولید صنعتی 3.71 7 7.2 7.2 7.2 9.4
استخراج معدن 3.39 0.9 0.5 0.4 0.2 0.3
تولید فولاد 425.00 455 440 470 490 500
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 114.00 106 105 107 108 109
هزینه های مصرف کننده 284833.00 284882 287924 290814 291384 295122
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.60 13.2 13.3 13.1 13.1 13.1
قیمت گازوئیل 0.58 0.56 0.55 0.54 0.52 0.52
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 80.40 82 82 82 83 85


عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.