بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 10882.79 11094 10892 10694 10499 10120

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.80 3 1 0.5 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 4.5 4.1 3.3 3 4
نرخ بیکاری 6.60 6.3 6.1 6 6 6
نرخ تورم 0.80 1.6 2.3 2.3 2.2 2
نرخ بهره 1.00 1 1.25 1.25 1.25 1.5
موازنه تجاری 110649.93 129000 86755 89125 109800 145000
حساب جاری 12017.00 1425 927 430 430 1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 3 2 2 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 34 34 34 34 34
بودجه دولت -11.20 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.70 58 60 57 55 57
ضریب اطمینان مصرف کننده 122.00 115 110 110 110 110
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.80 3 1 0.5 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 4.5 4.1 3.3 3 4
تولید ناخالص داخلی 700.12 790 820 820 820 820
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 608791.00 687727 660611 628881 627055 715236
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 181917.00 174832 184601 187920 187375 181825
تولید ناخالص داخلی سرانه 18691.25 21162 21287 21287 21287 21287
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44328.18 48950 50100 50100 50100 50100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15060.00 14628 17331 15557 15512 15213
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28079.00 32036 31897 29006 28921 33317
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76679.00 81533 85916 79209 78979 84794
تولید ناخالص داخلی از معادن 218143.00 242746 221767 225342 224687 252456
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37030.00 42697 41686 38252 38141 44404
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8846.00 6174 4204 9138 9111 6421

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 6.60 6.3 6.1 6 6 6
افراد بیکار 945387.00 1138100 1070431 1036596 1036596 1020530
جمعیت 35.00 35.81 35.81 36.61 36.61 36.61
نرخ مشارکت نیروی کار 60.80 61 61 61 61 61
افراد شاغل 13391.00 11500 12000 12000 12000 12000
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 0.80 1.6 2.3 2.3 2.2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.95 111 106 107 107 108
تورم مواد غذایی 1.40 3.5 1.5 1.3 1.3 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
CPI مسکن آب و برق 88.85 111 90.85 90.17 90.08 93.37
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.84 124 114 115 115 115
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.72 105 106 106 106 107
قیمت تولید 142.60 121 144 146 148 147
تغییر قیمت تولید کننده 11.90 11.7 9.3 4.5 3.9 3.3

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 1.00 1 1.25 1.25 1.25 1.5
عرضه پول M0 353711.00 382911 389325 396147 396147 408566
عرضه پول M1 1527001.00 1676535 1723444 1774925 1774925 1864169
نرخ بهره بین بانکی 0.82 3.19 1.07 1.07 1.07 1.32
عرضه پول M2 2002186.00 2125113 2166768 2197185 2197185 2291735
عرضه پول M3 2272957.00 2327345 2372901 2413781 2413781 2509568
ترازنامه بانک 3151241.79 3391294 3484831 3564972 3564972 3775332
ذخایر ارزی خارجی 1745594.00 1817138 1719797 1824712 1824712 1830106
نرخ بهره سپرده 1.65 1.65 1.9 1.9 1.9 2.15
میزان رشد وام 15.80 11 8.3 6.5 6 5
وام به بخش خصوصی 1985710.70 1841813 1948303 1997783 2045282 1915486
ترازنامه بانک مرکزی 1890704.00 1951439 1981489 2016419 2016419 2081654
نرخ بهره معکوس 0.50 0.5 0.5 0.75 0.75 1

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 110649.93 129000 86755 89125 109800 145000
حساب جاری 12017.00 1425 927 430 430 1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 3 2 2 2 2
واردات 126841.00 133000 129800 134630 135200 135000
صادرات 237491.00 237660 216555 223755 245000 280000
درآمد گردشگری 19849.00 15606 16029 16029 16029 16029
تولید نفت خام 9780.00 10000 9900 10000 10500 10500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13829.00 1730 1600 1400 1000 500
ورود توریست 16214.00 19500 21000 21000 21000 21000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 34 34 34 34 34
بودجه دولت -11.20 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
هزینه های دولت 181365.00 243265 170809 187350 186806 252995
درآمدهای دولت 781834.00 654732 730132 730132 730132 730132
هزینه های مالی 1075734.00 1191292 1245349 1245349 1245349 1245349
مخارج نظامی 55535.00 63750 71350 71350 71350 71350
ارزش بودجه دولت -293900.00 -284629 -334271 -334271 -334271 -334271


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.70 58 60 57 55 57
تولید صنعتی 6.50 4.8 16.5 23 12 12.1
تولید صنعتی 4.50 10.5 5.5 3.5 3.5 10.5
استخراج معدن 7.60 2.5 5.5 2.5 2.5 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 1.1 0.9 0.9 0.9 0.5
تولید فولاد 440.00 650 610 610 610 650

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 122.00 115 110 110 110 110
هزینه های مصرف کننده 321916.00 301003 327849 332539 331573 321578
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 15.10 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
قیمت گازوئیل 0.62 0.46 0.56 0.53 0.51 0.48

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 80.90 84 84 85 85 85


عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.