عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.05 0.7 1 0.6 0.5 0.5
نرخ بیکاری 6.10 6 6 6.2 6.2 5.9
نرخ تورم 2.10 2.5 2.3 2.7 2.6 2.4
نرخ بهره 2.50 2.75 3 3 3.25 3.5
موازنه تجاری 120299.00 114000 113000 135000 138000 126000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.20 18 18 20 20 22
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 7910.55
7997 7786 7579 7378 6626
پول 3.75
3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.05
0.7 1 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.15
1.3 0.8 1.4 1.5 2.3
تولید ناخالص داخلی 683.83
745 745 758 758 780
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 647759.00
641478 665032 656828 637617 693254
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139437.00
123058 174459 141389 151156 181862
تولید ناخالص داخلی سرانه 20796.32
21000 21000 21700 21700 22000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49045.41
49268 48917 50405 50405 49388
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16063.00
15291 13311 16288 16226 13876
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28833.00
30038 29908 29237 29517 31178
تولید ناخالص داخلی از ساخت 81493.00
79118 78675 82634 77793 82014
تولید ناخالص داخلی از معادن 252124.00
256884 255706 255654 255404 266558
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38341.00
35807 39848 38878 37823 41539
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3720.00
14670 5981 3772 10104 6235
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.10
6 6 6.2 6.2 5.9
افراد بیکار 826428.00
830000 800000 790000 810000 840000
جمعیت 32.61
33.4 33.4 34 34 34.5
نرخ مشارکت نیروی کار 55.50
55.8 55.9 56 56.1 56.7
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 55
افراد شاغل 11168.50
111000 111000 111200 111200 11090
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.10
2.5 2.3 2.7 2.6 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.40
108 106 111 110 112
تورم مواد غذایی 5.90
5.4 5.5 4.8 4.7 3.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
قیمت تولید 116.70
113 111 121 120 116
تغییر قیمت تولید کننده 15.40
12 10 3 3.2 2.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126.49
113 136 117 117 146
CPI مسکن آب و برق 110.80
115 114 116 114 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.30
110 109 123 122 114
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.75 3 3 3.25 3.5
نرخ بهره بین بانکی 2.50
2.76 3.01 3.01 3.26 3.51
عرضه پول M0 326643.00
321724 312000 320491 320545 355000
عرضه پول M1 1209312.00
1219000 1221000 1225000 1228000 1300000
عرضه پول M2 1629667.00
1623000 1624000 1626000 1627000 1630000
عرضه پول M3 1804163.00
1780000 1800000 1810000 1815000 2000000
ترازنامه بانک 2312031.54
2270000 2350000 2320000 2340000 2640000
ذخایر ارزی 1898990.00
1840000 1840000 1870000 1870000 1900000
نرخ بهره سپرده 2.65
2.9 3.15 3.15 3.4 3.65
میزان رشد وام 0.60
0.6 1 1.36 1.44 3.5
وام به بانک 55638.00
53223 71200 52510 52540 88200
وام به بخش خصوصی 1427353.94
1434351 1440755 1446615 1451979 1486003
نرخ بهره معکوس 2.00
2 2.5 2.5 2.5 3
ترازنامه بانک مرکزی 1940018.00
1960000 1950000 1980000 1990000 2000000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 120299.00
114000 113000 135000 138000 126000
صادرات 243713.00
250000 233000 260000 265000 260000
واردات 123414.00
136000 120000 125000 127000 134000
حساب جاری 11065.00
7500 7000 6800 6200 4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20
3 3 2 2 3
گردش سرمایه 8820.00
1800 -1400 -3600 -4000 1500
درآمد گردشگری 12139.00
11617 12058 11893 11895 13547
ذخایر طلا 322.90
323 323 323 323 323
تولید نفت خام 10288.00
10850 10950 10800 10850 11000
شاخص تروریسم 5.81
5.6 5.6 5.5 5.5 5.4
ورود توریست 16119.00
16025 18689 15400 15400 21230
حواله 32130.00
38102 32924 32325 32408 36851
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 838.00
270 272 275 276 290
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.20
18 18 20 20 22
بودجه دولت -8.90
-9 -9 -8.5 -8.5 -6.5
هزینه های دولت 143980.00
143680 221331 145996 146963 230723
درآمدهای دولت 691505.00
650000 650000 640000 640000 650000
هزینه های مالی 929999.00
930000 930000 1000000 1000000 970000
مخارج نظامی 69521.40
73704 92000 76660 74950 99732
ارزش بودجه دولت -238494.00
-280000 -280000 -360000 -360000 -320000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص PMI تولید 54.90
54.9 55.7 55 56 57
اطمینان کسب و کار 3.00
5 5 5 5 5
تولید صنعتی -0.26
0.8 0.7 0.6 0.9 1
تغییرات موجودی انبار 42358.00
38000 40000 41000 41500 42500
سرعت اینترنت 6705.52
8000 8075 8124 8215 8433
آدرس های IP 3510242.00
2992123 2888031 2876293 2791496 2501346
تولید فولاد 460.00
425 530 422 422 580
شاخص رقابتی 4.83
4.83 4.83 4.7 4.7 4.7
رتبه رقابتی 30.00
30 30 31 31 32
آسانی کسب و کار 92.00
91 91 90 90 89
شاخص فساد مالی 49.00
49 49 47 47 46
رتبه فساد مالی 57.00
58 58 60 60 59
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.00
100 101 101 102 103
هزینه های مصرف کننده 276929.00
267895 270772 280806 264181 282263
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.90
13.1 13.2 13.4 13.3 13.1
قیمت گازوئیل 0.54
0.54 0.51 0.48 0.45 0.24
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 84.20
83.9 83.7 83.5 82.9 82
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00
22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 34.68
33.27 21.35 18.04 31.17 26.17