بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 7207.78 7034 6865 6699 6537 6215

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 -1.5 0.8 0.9 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 -1.2 -0.5 2.1 2.2 2.2
نرخ بیکاری 5.70 6 5.8 5.5 5.5 5.5
نرخ تورم 1.30 0.6 0.2 1.8 1.9 2.3
نرخ بهره 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
موازنه تجاری 121276.00 27300 48500 63347 67645 104666
حساب جاری 12417.00 -4500 -3500 -2500 -5500 -1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 -3.5 -3.5 -3.5 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10 24 24 24 24 27
بودجه دولت -9.20 -12.5 -12.5 -12.5 -8.5 -8.5
شاخص PMI تولید 48.10 46 51 52 53 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 121.00 108 107 109 110 106
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 -1.5 0.8 0.9 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 -1.2 -0.5 2.1 2.2 2.2
تولید ناخالص داخلی 785.00 790 790 790 820 820
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 684959.00 638922 649764 699343 700028 714729
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 168780.00 178605 155783 172324 172493 176116
تولید ناخالص داخلی سرانه 20912.00 21037 21037 21037 21162 21162
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48995.60 49304 49304 49304 46756 47651
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13514.00 16131 15454 13798 13811 14101
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30542.00 28376 30018 31183 31214 31869
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78503.00 75713 77801 80152 80230 81915
تولید ناخالص داخلی از معادن 256721.00 247215 248304 262112 262369 267879
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43371.00 39574 39508 44282 44325 45256
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5903.00 9234 14346 6027 6033 6160

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 5.70 6 5.8 5.5 5.5 5.5
افراد بیکار 1002855.00 940000 930000 930000 930000 900000
جمعیت 34.22 35.01 35.01 35.01 35.81 35.81
نرخ مشارکت نیروی کار 58.80 57 57 59 58 60
افراد شاغل 10085.90 11200 11200 11200 11200 11200
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.30 0.6 0.2 1.8 1.9 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.70 98.38 98.6 100 101 103
تورم مواد غذایی 6.10 1.9 2.3 2.6 2.6 2.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
CPI مسکن آب و برق 91.40 91.44 91.08 93.15 93.03 95.29
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.80 99.19 100 102 102 104
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.10 113 112 114 114 117
قیمت تولید 118.20 116 118 122 123 125
تغییر قیمت تولید کننده 0.00 -2.4 -1.7 0.5 1.5 2.8

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
عرضه پول M0 351552.00 355746 360031 364326 368633 381618
عرضه پول M1 1404608.00 1447199 1490350 1531407 1571206 1686257
نرخ بهره بین بانکی 1.23 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
عرضه پول M2 1851627.00 1896115 1936787 1977462 2018140 2140202
عرضه پول M3 2035813.00 2080902 2123028 2165180 2207361 2334066
ترازنامه بانک 2743757.05 2570000 2595000 2640000 2640000 2760000
ذخایر ارزی 1682371.00 1870000 1890000 1900000 1900000 1920000
نرخ بهره سپرده 1.30 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
میزان رشد وام 12.20 9.5 6.8 5 2.5 3.5
وام به بخش خصوصی 1647611.27 1456239 1495269 1578996 1669473 1613734
ترازنامه بانک مرکزی 1734272.00 1999500 2000000 2000000 2000000 2130000
نرخ بهره معکوس 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 121276.00 27300 48500 63347 67645 104666
حساب جاری 12417.00 -4500 -3500 -2500 -5500 -1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 -3.5 -3.5 -3.5 -4 -4
واردات 117252.00 130500 131000 132000 132000 133000
صادرات 238528.00 157800 179500 195347 199645 237666
درآمد گردشگری 16975.00 14759 14759 14759 15606 15606
تولید نفت خام 12007.00 7500 8500 9000 11000 11000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1041.00 2000 2100 2100 2100 2500
ورود توریست 17570.00 24101 24101 24101 24977 24977

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10 24 24 24 24 27
بودجه دولت -9.20 -12.5 -12.5 -12.5 -8.5 -8.5
هزینه های دولت 211055.00 172003 173032 215487 215698 220228
درآمدهای دولت 894711.00 450000 450000 450000 550000 550000
هزینه های مالی 1030415.00 1137236 1137236 1137236 1191292 1191292
مخارج نظامی 65843.00 99732 99732 99732 99732 99732
ارزش بودجه دولت -135704.00 -320000 -320000 -320000 -320000 -320000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص PMI تولید 48.10 46 51 52 53 54
تولید صنعتی -5.70 -5.8 -3.4 -5.1 10 2.5
تولید صنعتی -12.70 6.5 9 9.4 9.4 10.5
استخراج معدن -3.40 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.15 0.4 1.6 2.3 1.8 1.2
تولید فولاد 612.00 490 480 500 500 500

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 121.00 108 107 109 110 106
هزینه های مصرف کننده 293383.00 287626 289516 299544 299837 306134
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.90 13.1 13.5 13.5 13.5 13.5
قیمت گازوئیل 0.22 0.21 0.2 0.19 0.18 0.17

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 80.40 83 84 85 87 90


عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.