بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 7905.51 7768 7678 7589 7501 7327
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 -0.2 0.9 0.8 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 -0.7 1.5 2.3 2.5 2.2
نرخ بیکاری 5.60 6 6 5.8 5.9 5.9
نرخ تورم -0.30 0.8 2.5 2.7 2.9 3.1
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری 127500.00 116000 132000 132000 135500 129000
حساب جاری 12407.00 6500 4500 4800 5000 5290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.20 6 5 5 5 5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10 22 24 24 24 24
بودجه دولت -9.20 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
اطمینان کسب و کار 3.00 5 5 5 5 5
شاخص PMI تولید 58.30 58 56.5 57.5 56.9 56.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 114.00 105 107 108 111 109
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 -0.2 0.9 0.8 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 -0.7 1.5 2.3 2.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 782.48 785 800 800 800 800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 642779.00 677736 670595 657563 658848 692647
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 179683.00 184466 154680 183816 184175 188524
تولید ناخالص داخلی سرانه 20775.20 21700 22000 22000 22000 22000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48995.60 49196 49304 49304 49304 49304
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16228.00 13303 16418 16601 16634 13596
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28547.00 28654 29637 29204 29261 29284
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76170.00 80213 82097 77922 78074 81977
تولید ناخالص داخلی از معادن 248707.00 266911 258251 254427 254925 272784
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39813.00 41145 41440 40729 40808 42050
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9290.00 6049 3881 9504 9522 6182
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.60 6 6 5.8 5.9 5.9
افراد بیکار 1002855.00 820000 815000 815000 812000 812000
جمعیت 33.41 33.72 34.02 34.02 34.02 34.02
نرخ مشارکت نیروی کار 57.90 58 58 58.2 58.2 58.4
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -0.30 0.8 2.5 2.7 2.9 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.50 107 108 109 109 110
تورم مواد غذایی 1.20 1.1 1.5 1.9 2.3 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2
CPI مسکن آب و برق 103.20 107 107 106 105 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.20 120 121 124 124 124
قیمت تولید 120.60 116 119 121 122 118
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 3.2 3.5 2.3 2.3 2.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.31 2.31 2.31 2.56 2.56 2.56
عرضه پول M2 1732680.00 1698446 1720402 1728000 1734000 1722215
ذخایر ارزی 1834746.00 1890000 1850000 1870000 1890000 1900000
ترازنامه بانک 2516279.00 2410000 2425000 2510000 2545000 2640000
نرخ بهره سپرده 2.58 3.4 3.4 3.65 3.65 3.65
میزان رشد وام 3.50 3 3.3 3.4 3.5 3.5
وام به بخش خصوصی 1507481.16 1424847 1471371 1498725 1524191 1456194
ترازنامه بانک مرکزی 1877831.00 1995000 1997500 1999500 2000000 2000000
نرخ بهره معکوس 1.75 2.25 2 2 2.25 2.25
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 127500.00 116000 132000 132000 135500 129000
حساب جاری 12407.00 6500 4500 4800 5000 5290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.20 6 5 5 5 5
واردات 127699.00 119000 128000 130500 131000 132000
صادرات 255199.00 240000 252000 266000 259000 264000
درآمد گردشگری 14848.00 14600 14500 14800 14600 14900
تولید نفت خام 10303.00 9000 9000 9500 9800 9800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1072.00 1800 2100 2200 2300 2430
ورود توریست 16109.00 19230 21230 21230 21230 21230
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10 22 24 24 24 24
بودجه دولت -9.20 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
هزینه های دولت 173041.00 194406 153885 177021 177367 198682
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 3.00 5 5 5 5 5
شاخص PMI تولید 58.30 58 56.5 57.5 56.9 56.9
تولید صنعتی 1.40 1.5 3.8 3.9 4 4.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.90 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8
تولید صنعتی -10.90 11 11 6.5 9 9.4
استخراج معدن 7.30 0.5 0.4 0.2 0.2 0.3
تولید فولاد 331.00 440 470 490 480 500
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 114.00 105 107 108 111 109
هزینه های مصرف کننده 289362.00 280302 289105 296017 296596 286469
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.40 13.3 13.1 13.1 13.1 13.1
قیمت گازوئیل 0.55 0.5 0.49 0.48 0.46 0.44
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 80.10 82 82 83 83 85


عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.