بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 7670.18 8148 8050 7953 7858 7668

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.9 0.8 0.8 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.46 1.5 2.3 2.5 2.2 2.2
نرخ بیکاری 5.50 5.8 5.5 5.6 5.5 5.5
نرخ تورم 0.40 1.7 2 2.3 2.5 2.3
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 3
موازنه تجاری 109229.00 132000 135500 128000 129000 129000
حساب جاری 9845.00 6500 4800 5000 5290 3850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.00 1.5 1.5 1.5 1.5 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10 24 24 24 24 27
بودجه دولت -9.20 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -8.5
شاخص PMI تولید 54.90 56.5 57.5 56.9 56.9 56.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 119.00 107 108 107 109 106
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.9 0.8 0.8 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.46 1.5 2.3 2.5 2.2 2.2
تولید ناخالص داخلی 782.48 785 785 785 785 801
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 651392.00 665640 650171 659534 665723 680369
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 156173.00 153537 181749 158125 159609 163120
تولید ناخالص داخلی سرانه 20775.20 20912 20912 20912 20912 21162
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48995.60 49304 49304 49304 49304 49304
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15493.00 16296 16415 15687 15834 16182
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30093.00 29418 28875 30469 30755 31432
تولید ناخالص داخلی از ساخت 77996.00 81491 77046 78971 79712 81466
تولید ناخالص داخلی از معادن 248926.00 256342 251567 252038 254402 259999
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39607.00 41134 40271 40102 40478 41369
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 14382.00 3853 9397 14562 14698 15022

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 5.50 5.8 5.5 5.6 5.5 5.5
افراد بیکار 1002855.00 1000000 940000 930000 930000 900000
جمعیت 34.22 35.01 35.01 35.01 35.01 35.81
نرخ مشارکت نیروی کار 58.40 59 59.2 59.2 59.5 60
افراد شاغل 10085.90 11200 11200 11200 11200 11200
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 0.40 1.7 2 2.3 2.5 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.30 107 108 109 109 112
تورم مواد غذایی 2.20 1.5 1.9 2.3 2.6 2.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.10 114 114 115 115 118
CPI مسکن آب و برق 101.70 106 105 105 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.50 121 123 123 124 126
قیمت تولید 121.40 123 124 123 124 128
تغییر قیمت تولید کننده 4.30 4.7 4 2.3 2.5 2.8

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 3
عرضه پول M0 324674.00 330571 333628 336685 339742 351969
عرضه پول M1 1288370.00 1328199 1352432 1376666 1400899 1497833
نرخ بهره بین بانکی 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.74
عرضه پول M2 1790037.00 1763683 1789090 1814497 1839904 1941533
عرضه پول M3 1985198.00 1966381 2003423 2040464 2077505 2225671
ذخایر ارزی 1873262.00 1850000 1870000 1890000 1900000 1920000
ترازنامه بانک 2631128.00 2525000 2570000 2595000 2640000 2760000
نرخ بهره سپرده 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 3.08
میزان رشد وام 7.00 6.5 6.9 6.8 5 3.5
وام به بخش خصوصی 1546518.92 1460499 1481877 1517754 1561201 1595547
ترازنامه بانک مرکزی 1912807.00 1997500 1999500 2000000 2000000 2130000
نرخ بهره معکوس 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 109229.00 132000 135500 128000 129000 129000
حساب جاری 9845.00 6500 4800 5000 5290 3850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.00 1.5 1.5 1.5 1.5 -0.5
واردات 126797.00 128000 130500 131000 132000 133000
صادرات 236094.00 252000 266000 259000 264000 271000
درآمد گردشگری 14848.00 16500 16500 16500 16500 17500
تولید نفت خام 9594.00 9000 9500 9800 9800 10300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1141.00 1800 2000 2100 2100 2500
ورود توریست 16109.00 21230 21230 21230 21230 21230

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10 24 24 24 24 27
بودجه دولت -9.20 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -8.5
هزینه های دولت 173466.00 152748 175031 175634 177282 181182
درآمدهای دولت 894711.00 650000 650000 650000 650000 650000
هزینه های مالی 1030415.00 970000 970000 970000 970000 970000
مخارج نظامی 65843.00 99732 99732 99732 99732 99732
ارزش بودجه دولت -135704.00 -320000 -320000 -320000 -320000 -320000


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص PMI تولید 54.90 56.5 57.5 56.9 56.9 56.5
تولید صنعتی 1.40 3.8 3.9 4 4.3 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.59 -1.4 0.4 1.6 2.3 1.2
تولید صنعتی -10.90 11 6.5 9 9.4 10.5
استخراج معدن 7.30 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3
تولید فولاد 410.00 470 490 480 500 500

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 119.00 107 108 107 109 106
هزینه های مصرف کننده 290242.00 286969 292690 293870 296627 303153
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.40 13.1 13.1 13.5 13.5 13.5
قیمت گازوئیل 0.56 0.49 0.5 0.52 0.53 0.53

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص مسکن 80.10 82 83 84 85 90


عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.