بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 8182.85 8001 7809 7620 7436 7069

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.90 1.5 1 0.9 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.00 2.5 2.2 4.5 3.5 3
نرخ بیکاری 9.00 6 5.9 5.5 5.5 5.6
نرخ تورم 5.70 6.6 6.9 8.2 2.5 2.5
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
موازنه تجاری 10258.00 129000 129000 64741 71487 129000
حساب جاری -17980.00 -7000 -5500 -1500 -850 -1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 -3.5 -4 -4 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 24 27 27 27 27
بودجه دولت -4.50 -12.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
شاخص PMI تولید 50.70 50 53 55 55 56
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.00 109 110 113 111 106
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.90 1.5 1 0.9 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.00 2.5 2.2 4.5 3.5 3
تولید ناخالص داخلی 792.97 745 790 790 790 790
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 597838.00 706590 702083 668419 683461 727788
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 137393.00 192319 173000 154971 158459 198089
تولید ناخالص داخلی سرانه 20542.20 20490 21162 21162 21162 21162
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46962.10 45500 48950 48950 48950 48950
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14637.00 15937 13852 16486 16857 16304
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27204.00 30132 31306 30494 31181 30825
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67370.00 83714 80466 75430 77127 85639
تولید ناخالص داخلی از معادن 237620.00 278564 263139 252811 258501 284971
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 33329.00 39076 44455 43422 44399 39975
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8562.00 15942 6051 3915 4003 16308

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 9.00 6 5.9 5.5 5.5 5.6
افراد بیکار 1002855.00 1095146 1063306 1031467 1025772 1050530
جمعیت 34.22 35.01 35.81 35.81 35.81 35.81
نرخ مشارکت نیروی کار 59.40 58 58 58 58 60
افراد شاغل 10085.90 9500 10500 10500 10500 10500
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 5.70 6.6 6.9 8.2 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.00 108 105 106 106 111
تورم مواد غذایی 12.60 5.5 3.5 1 2.3 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
CPI مسکن آب و برق 90.90 108 97.54 97.6 97.63 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.00 121 107 107 101 124
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.10 146 120 120 121 122
قیمت تولید 127.30 126 126 126 129 129
تغییر قیمت تولید کننده 5.90 4.2 4.4 8.3 1.1 2.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
عرضه پول M0 353559.00 379056 387989 396921 405853 414786
عرضه پول M1 1436778.00 1558974 1609204 1659435 1709665 1759896
نرخ بهره بین بانکی 0.91 2.94 0.91 0.91 0.91 3.19
عرضه پول M2 1881487.00 1972642 2022949 2073256 2123562 2173869
عرضه پول M3 2074886.00 2164668 2215805 2266941 2318077 2369214
ترازنامه بانک 2852727.10 3007255 3103265 3199274 3295284 3391294
ذخایر ارزی 1700386.00 1613691 1566845 1519797 1456803 1519797
نرخ بهره سپرده 1.65 6 1.65 1.65 1.65 1.65
میزان رشد وام 14.30 6 2.5 3.3 3 3.5
وام به بخش خصوصی 1699586.31 1496000 1585182 1669473 1747173 1632737
ترازنامه بانک مرکزی 1836572.00 1717818 1669504 1721189 1772875 1826246
نرخ بهره معکوس 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 10258.00 129000 129000 64741 71487 129000
حساب جاری -17980.00 -7000 -5500 -1500 -850 -1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 -3.5 -4 -4 -4 -4
واردات 106861.00 132000 134904 132550 129500 133000
صادرات 117120.00 195347 199645 204037 214500 237666
درآمد گردشگری 19849.00 9900 15606 15606 15606 15606
تولید نفت خام 8982.00 9000 11000 11000 11000 11000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 945.00 1187 1228 1269 1315 1351
ورود توریست 16214.00 4500 19500 19500 19500 19500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 24 27 27 27 27
بودجه دولت -4.50 -12.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
هزینه های دولت 169209.00 202682 216331 171015 174864 208763
درآمدهای دولت 926846.00 497850 654732 654732 654732 654732
هزینه های مالی 1059445.00 1137236 1191292 1191292 1191292 1191292
مخارج نظامی 65843.00 55500 63750 63750 63750 63750
ارزش بودجه دولت -132599.00 -234987 -284629 -284629 -284629 -284629


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص PMI تولید 50.70 50 53 55 55 56
تولید صنعتی -13.40 -5.1 5.5 10 2.5 2.5
تولید صنعتی -20.50 -5 5.5 9.5 6.5 10.5
استخراج معدن -11.20 -2.5 3.5 6.5 1 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.20 2.3 1.8 1.8 1.5 1.2
تولید فولاد 533.00 500 590 600 610 650

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.00 109 110 113 111 106
هزینه های مصرف کننده 243536.00 292236 300718 295329 254495 301003
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.10 13.7 14.5 14.5 13.2 13.5
قیمت گازوئیل 0.43 0.48 0.34 0.33 0.31 0.46

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 81.00 80 81 82 82 85


عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.