بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 12427.96 12562 12295 12033 11776 11281

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.60 6.2 4 5.8 2.7 3
نرخ بیکاری 6.90 6.5 6.3 6.1 6.2 6
نرخ تورم 2.30 1.6 1.9 1.7 1.5 2
نرخ بهره 1.75 2.25 3 3.5 3.5 4
موازنه تجاری 60140.00 40000 44200 41300 40100 42900
حساب جاری 26596.00 12100 8500 7700 11320 4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 3.8 3.8 3.8 2.3 2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 34 34 34 34 33
بودجه دولت -11.20 6.5 6.5 6.5 3.5 3.5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.70 57 55 57 57 57
ضریب اطمینان مصرف کننده 126.00 120 120 120 113 113
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.60 6.2 4 5.8 2.7 3
تولید ناخالص داخلی 700.12 820 820 820 860 860
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 705517.00 646808 691837 746437 724566 768830
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 198029.00 193196 187598 209515 203376 215800
تولید ناخالص داخلی سرانه 18691.25 21287 21287 21287 21402 21402
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44328.18 50100 50100 50100 50100 50300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14287.00 15933 16519 15116 14673 15569
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29459.00 27855 30164 31168 30254 32103
تولید ناخالص داخلی از ساخت 81911.00 76279 74916 86662 84123 89262
تولید ناخالص داخلی از معادن 255364.00 230488 259554 270175 262259 278280
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42400.00 36823 38575 44859 43545 46205
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5388.00 8326 13836 5701 5533 5872

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.90 6.5 6.3 6.1 6.2 6
افراد بیکار 945387.00 1036596 1036596 1020530 1020530 1005580
جمعیت 35.00 35.8 35.8 35.8 36 36
نرخ مشارکت نیروی کار 61.50 62 62.3 62.5 62.6 62.8
افراد شاغل 9786.90 12000 12000 12000 12000 13000
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 2.30 1.6 1.9 1.7 1.5 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.29 106 107 107 107 109
تورم مواد غذایی 4.30 1.3 1.3 3 3 3
CPI مسکن آب و برق 88.82 89.55 89.81 90.2 90.14 92
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.07 117 118 118 118 118
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.72 105 106 105 105 108
قیمت تولید 131.60 146 148 149 136 154
تغییر قیمت تولید کننده 10.70 4.5 3.9 3.3 3.1 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 1.75 2.25 3 3.5 3.5 4
عرضه پول M0 356545.00 364021 363755 364518 367500 372565
عرضه پول M1 1584187.00 1593027 1610712 1633026 1655000 1716754
نرخ بهره بین بانکی 1.96 2.46 3.21 3.71 3.71 3.96
عرضه پول M2 2088583.00 2089048 2111749 2147515 2187515 2250396
عرضه پول M3 2371991.00 2385751 2423252 2463942 2525000 2621900
ترازنامه بانک 3370359.48 3564972 3564972 3775332 3775332 3775332
ذخایر ارزی خارجی 1692599.00 1824712 1824712 1830106 1830106 1830106
نرخ بهره سپرده 1.57 2.07 2.82 3.32 3.32 3.57
میزان رشد وام 14.00 13.8 13 12.5 7 6
وام به بخش خصوصی 2134096.20 2053868 2065139 2152062 2191717 2216624
ترازنامه بانک مرکزی 1884999.00 2016419 2016419 2081654 2081654 2201853
نرخ بهره معکوس 1.25 0.75 0.75 1 1 1.25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 60140.00 40000 44200 41300 40100 42900
حساب جاری 26596.00 12100 8500 7700 11320 4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 3.8 3.8 3.8 2.3 2.3
واردات 48289.00 48500 48800 46700 48900 49100
صادرات 108429.00 88500 93000 88000 89000 92000
درآمد گردشگری 5960.00 16029 16029 16029 16452 16452
تولید نفت خام 10441.00 10400 10500 10500 10600 11000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1933.00 1400 1000 500 400 500
ورود توریست 16214.00 21000 21000 21000 21000 22000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 34 34 34 34 33
بودجه دولت -11.20 6.5 6.5 6.5 3.5 3.5
هزینه های دولت 233828.00 192610 185979 247390 240141 254812
درآمدهای دولت 781834.00 730132 730132 730132 730132 730132
هزینه های مالی 1075734.00 1245349 1245349 1245349 1245349 1267347
مخارج نظامی 55535.00 71350 71350 71350 71350 71350
ارزش بودجه دولت -293900.00 -334271 -334271 -334271 -334271 -334271


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.70 57 55 57 57 57
تولید صنعتی 24.80 10.5 3.8 4.5 4.1 4
تولید صنعتی 22.00 3.5 3.5 3 3 3
استخراج معدن 26.60 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.00 0.9 0.9 0.5 0.5 0.5
تولید فولاد 440.00 610 610 650 650 650

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 126.00 120 120 120 113 113
هزینه های مصرف کننده 333555.00 301003 327849 332539 331573 321578
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.10 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
قیمت گازوئیل 0.62 0.64 0.66 0.69 0.71 0.71

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 81.70 81.8 81.9 82 82.5 84


عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.