بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 10116.98 9854 9617 9385 9159 8706

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 1 1.5 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.90 4.5 3.5 2.5 3.1 2.5
نرخ بیکاری 7.40 8.5 8 8 7.5 7.5
نرخ تورم 4.90 6.7 1.2 2 2.1 2
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
موازنه تجاری 57956.00 64741 71487 129000 129000 104666
حساب جاری 3349.00 3500 5500 6500 9500 9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 -1.5 -1.5 -1.5 1 1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 34 34 34 34 34
بودجه دولت -4.50 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5 -4.5
شاخص PMI تولید 53.30 56 55 58 60 57
ضریب اطمینان مصرف کننده 114.00 113 120 115 110 110
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 1 1.5 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.90 4.5 3.5 2.5 3.1 2.5
تولید ناخالص داخلی 792.97 790 790 790 820 820
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 658112.00 661224 624741 727788 674565 691429
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 167303.00 153303 143576 198089 171486 175773
تولید ناخالص داخلی سرانه 20542.20 21162 21162 21162 21287 21287
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46962.10 48950 48950 48950 48950 50100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13998.00 16308 15296 16304 14348 14707
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30656.00 30166 28428 30825 31422 32208
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78022.00 74618 70402 85639 79973 81972
تولید ناخالص داخلی از معادن 232293.00 250090 248313 284971 238100 244053
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40858.00 42954 34829 39975 41879 42926
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5908.00 3873 8947 16308 6056 6207

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 7.40 8.5 8 8 7.5 7.5
افراد بیکار 1002855.00 1031467 1025772 1050530 1050530 954030
جمعیت 34.22 35.81 35.81 35.81 35.81 36.61
افراد شاغل 13391.00 11500 11500 11500 12000 12000
نرخ مشارکت نیروی کار 61.00 60 60 60 61 61
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 4.90 6.7 1.2 2 2.1 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.72 104 105 111 106 108
تورم مواد غذایی 10.20 8 5.5 3.5 1.5 3
CPI مسکن آب و برق 88.81 96.32 96.28 111 91.9 93.74
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.09 106 99.68 124 109 111
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.65 119 120 114 115 117
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.52 0.2 0.2 0.2
قیمت تولید 131.60 130 132 121 137 145
تغییر قیمت تولید کننده 7.30 13 6 7.5 6.2 6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
عرضه پول M0 353248.00 370084 376497 382911 389325 408566
عرضه پول M1 1499413.00 1582719 1629627 1676535 1723444 1864169
نرخ بهره بین بانکی 0.81 0.81 0.81 3.19 0.81 0.81
عرضه پول M2 1948798.00 2041801 2083457 2125113 2166768 2291735
عرضه پول M3 2161196.00 2236234 2281790 2327345 2372901 2509568
ترازنامه بانک 3007964.73 3199274 3295284 3391294 3484831 3775332
ذخایر ارزی 1654868.00 1519797 1456803 1519797 1519797 1330106
نرخ بهره سپرده 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
ترازنامه بانک مرکزی 1834142.00 1891339 1921389 1951439 1981489 2081654
میزان رشد وام 14.70 11.6 10.1 11 8.3 5
وام به بخش خصوصی 1826279.55 1747173 1784125 1806563 1882894 1851727
نرخ بهره معکوس 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 57956.00 64741 71487 129000 129000 104666
حساب جاری 3349.00 3500 5500 6500 9500 9500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.30 -1.5 -1.5 -1.5 1 1
واردات 120980.00 132550 129500 133000 129800 133000
صادرات 178936.00 204037 214500 237666 216555 237666
درآمد گردشگری 19849.00 15606 15606 15606 16029 16029
تولید نفت خام 8138.00 11000 11000 11000 11600 12000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1871.00 1269 1315 1351 1500 1900
ورود توریست 16214.00 19500 19500 19500 19500 21000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 34 34 34 34 34
بودجه دولت -4.50 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5 -4.5
هزینه های دولت 232789.00 169175 176823 208763 238609 244574
درآمدهای دولت 926846.00 654732 654732 654732 730132 730132
هزینه های مالی 1059445.00 1191292 1191292 1191292 1245349 1245349
مخارج نظامی 62525.00 63750 63750 63750 71350 71350
ارزش بودجه دولت -132599.00 -284629 -284629 -284629 -334271 -334271


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص PMI تولید 53.30 56 55 58 60 57
تولید صنعتی -10.00 13.5 15.4 10 8.5 5
تولید صنعتی -15.60 9.5 6.5 10.5 5.5 10.5
استخراج معدن -9.00 6.5 1 2.5 5.5 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 1.5 2.1 1.1 0.9 0.5
تولید فولاد 440.00 600 610 650 610 650

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 114.00 113 120 115 110 110
هزینه های مصرف کننده 300495.00 292151 254495 301003 308007 315708
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 13.80 14.5 13.2 13.5 13.5 13.5
قیمت گازوئیل 0.54 0.45 0.42 0.46 0.38 0.36

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 80.80 82 82 85 85 85


عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.