29/07/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) JUN 15.5%
03:00 PM
SA
M3 تغییرات سالیانه عرضه پول JUN 6.7%
03/08/2021 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI JUL 56.4
12/08/2021 واقعی قبلی
SA
گزارش ماهانه اوپک
16/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) JUL 6.2%


عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.