19/12/2018 واقعی قبلی توافق
08:30 PM
SA
تصمیم نرخ بهره 2.75%
25/12/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.4%
27/12/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) NOV 1.9%
01:00 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 NOV 1.7%
28/12/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
SA
موازنه تجاری Q3 SAR162.8B
31/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
SA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 1.6%
02/01/2019 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
SA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3
10/01/2019 واقعی قبلی توافق
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI DEC 55.2


عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.