11/05/2021 واقعی قبلی
SA
گزارش ماهانه اوپک
20/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) APR 4.9%
21/05/2021 واقعی قبلی
06:30 AM
SA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی -3.9%
31/05/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) APR 14.6%
03:00 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 APR 8.9%
03/06/2021 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI MAY 55.2


عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.