23/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
SA
موازنه تجاری APR SAR81.8B SAR86.1B ® SAR81B
28/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) MAY 14.2% 14.2%
03:00 PM
SA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول MAY 8.7% 8.5%
30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
SA
نشست وزیران اوپک و غیراوپک
05/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:15 AM
SA
S&P Global PMI JUN 55.7
10/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
SA
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY 26.7%
12/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
SA
گزارش ماهانه اوپک
15/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.2%
06:00 AM
SA
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.1%

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.