بازارها گذشته مرجع
پول 589 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2019-06
نرخ بیکاری 2.1 2018-12
نرخ تورم -1.7 2019-09
نرخ بهره 4.5 2019-11
موازنه تجاری -165 2019-06
حساب جاری -927 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.2 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 10.36 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 896 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2152 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4324 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 900 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 944 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 15 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 314 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1593 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2018-12
جمعیت 11.49 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.7 2019-09
تورم مواد غذایی -6.3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.7 2019-09
CPI مسکن آب و برق 99.3 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 5.76 2019-09
نرخ بهره سپرده 6.49 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -165 2019-06
حساب جاری -927 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.8 2018-12
صادرات 184 2019-06
واردات 349 2019-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.2 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 84 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1517 2017-03
آدرس های IP 5580 2017-03
استفاده از ظرفیت 60.4 2019-06
شاخص رقابتی 45.82 2019-12
رتبه رقابتی 125 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2018-12
رتبه فساد مالی 85 2018-12
آسانی کسب و کار 149 2019-12
تولید صنعتی 10.7 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.3 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنین - شاخص های اقتصادی.