بازارها گذشته مرجع
پول 543 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.2 2020-06
نرخ بیکاری 2 2019-12
نرخ تورم 4.8 2020-09
نرخ بهره 4 2020-10
موازنه تجاری -169 2020-06
حساب جاری -649 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.6 2019-12
بودجه دولت -2.5 2019-12
موارد کروناویروس 3015 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 43 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 2839 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی 14.39 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1260 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3287 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4630 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 984 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1013 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 330 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1696 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2 2019-12
جمعیت 11.88 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.8 2020-09
تورم مواد غذایی 9.4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-10
CPI مسکن آب و برق 102 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-10
نرخ بهره بین بانکی 4.57 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -169 2020-06
حساب جاری -649 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 2019-12
صادرات 112 2020-06
واردات 281 2020-06
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.6 2019-12
بودجه دولت -2.5 2019-12
ارزیابی اعتبار 31 2020-12
مخارج نظامی 84 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1517 2017-03
آدرس های IP 5580 2017-03
استفاده از ظرفیت 66.3 2020-06
شاخص رقابتی 45.82 2019-12
رتبه رقابتی 125 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 149 2019-12
تولید صنعتی -26.7 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -35.5 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3015 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 43 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 2839 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنین - شاخص های اقتصادی.