بازارها گذشته مرجع
پول 542 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2020-09
نرخ بیکاری 2 2019-12
نرخ تورم 2.1 2020-11
نرخ بهره 4 2020-12
موازنه تجاری 248 2020-09
حساب جاری -649 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.6 2019-12
بودجه دولت -2.5 2019-12
موارد کروناویروس 6071 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 75 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 4963 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2020-09
تولید ناخالص داخلی 14.39 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1260 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3287 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4630 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 984 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1013 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 330 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1696 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2 2019-12
جمعیت 11.88 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2020-11
تورم مواد غذایی 3.4 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2021-01
CPI مسکن آب و برق 98.3 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 4.14 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 248 2020-09
حساب جاری -649 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 2019-12
صادرات 115 2020-09
واردات 362 2020-09
شاخص تروریسم 0.66 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.6 2019-12
بودجه دولت -2.5 2019-12
ارزیابی اعتبار 31 2021-03
مخارج نظامی 84 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1517 2017-03
آدرس های IP 5580 2017-03
استفاده از ظرفیت 71.3 2020-09
شاخص رقابتی 45.82 2019-12
رتبه رقابتی 125 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2020-12
رتبه فساد مالی 83 2020-12
آسانی کسب و کار 149 2019-12
تولید صنعتی 0.2 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 6071 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 75 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 4963 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنین - شاخص های اقتصادی.