بازارها گذشته مرجع
پول 596 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2019-09
نرخ بیکاری 2 2019-12
نرخ تورم 3.5 2020-02
نرخ بهره 4.5 2020-02
موازنه تجاری -165 2019-06
حساب جاری -927 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.2 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
موارد کروناویروس 13 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 1 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی 10.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 896 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2152 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4630 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 984 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1013 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 330 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1696 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2 2019-12
جمعیت 11.88 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.5 2020-02
تورم مواد غذایی 3.6 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-02
CPI مسکن آب و برق 103 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-02
نرخ بهره بین بانکی 3.64 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -165 2019-06
حساب جاری -927 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.8 2018-12
صادرات 184 2019-06
واردات 349 2019-06
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.2 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 32 2020-03
مخارج نظامی 84 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1517 2017-03
آدرس های IP 5580 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.3 2019-09
شاخص رقابتی 45.82 2019-12
رتبه رقابتی 125 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 149 2019-12
تولید صنعتی 19.4 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.5 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 13 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 1 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنین - شاخص های اقتصادی.