بازارها گذشته مرجع
پول 544 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2020-12
نرخ بیکاری 2 2019-12
نرخ تورم -0.5 2021-03
نرخ بهره 4 2021-04
موازنه تجاری -285 2020-12
حساب جاری -581 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.6 2019-12
بودجه دولت -3.7 2020-12
موارد کروناویروس 7884 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 100 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 7652 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 14.39 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1260 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3287 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4630 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2083280 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1013 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 330 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3841360 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2 2019-12
جمعیت 12.11 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.5 2021-03
تورم مواد غذایی 1.2 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-03
CPI مسکن آب و برق 97.4 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 4.55 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -285 2020-12
حساب جاری -581 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2020-12
صادرات 94.83 2020-12
واردات 380 2020-12
شاخص تروریسم 0.66 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.6 2019-12
بودجه دولت -3.7 2020-12
ارزیابی اعتبار 31 2021-05
مخارج نظامی 72 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 1517 2017-03
آدرس های IP 5580 2017-03
استفاده از ظرفیت 81.6 2020-12
شاخص رقابتی 45.82 2019-12
رتبه رقابتی 125 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2020-12
رتبه فساد مالی 83 2020-12
آسانی کسب و کار 149 2019-12
تولید صنعتی -2.5 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.8 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 7884 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 100 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 7652 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بنین - شاخص های اقتصادی.