بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 552.00 559 564 570 575 587

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 4.2 4.4 4.6 4.8 6
نرخ بیکاری 2.50 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3
نرخ تورم 4.60 2.6 3 3.6 3.8 3.7
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -245.00 -335 -308 -308 -308 -335
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -5.3 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 42 42 42 41 41
بودجه دولت -3.70 -3.3 -3.3 -3 -3 -3

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 4.2 4.4 4.6 4.8 6
تولید ناخالص داخلی 15.65 16 16 17 17 17
تولید ناخالص داخلی سرانه 1273.54 1200 1200 1200 1200 1260
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3323.14 2850 2850 2850 2850 3000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7271.46 7431 5154 7591 7606 8047
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2083280.00 2116292 1073 2174944 2179111 2305441
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1012.80 1058 1125 1057 1059 1121
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.90 16.62 17.88 16.6 16.63 17.6
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 330.00 345 374 345 345 365
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3841360.00 3985222 1899 4010380 4018063 4251003

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 2.50 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3
جمعیت 12.11 12.46 12.42 12.42 12.42 12.73

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 4.60 2.6 3 3.6 3.8 3.7
تورم مواد غذایی 5.00 6.5 6 5.3 4 4.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.90 2.1 1.7 1.7 0.8 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.70 115 111 109 110 115
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.20 107 106 107 113 110

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 3.79 4.55 5.27 4.55 4.55 4.55

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -245.00 -335 -308 -308 -308 -335
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -5.3 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7
واردات 384.90 460 480 480 480 480
صادرات 139.90 125 145 145 145 145

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 42 42 42 41 41
بودجه دولت -3.70 -3.3 -3.3 -3 -3 -3

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


بنین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.