بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 620.25 632 638 643 648 659

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 4.8 6 6.5 6.3 6.5
نرخ بیکاری 1.60 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
نرخ تورم 2.00 5.6 4.4 3.2 3 3
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -294.00 -290 -347 -365 -232 -330
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.6 -5.6 -5.6 -5.4 -5.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 41 41 41 41 35
بودجه دولت -3.70 -3 -3 -3 -3 -2.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 4.8 6 6.5 6.3 6.5
تولید ناخالص داخلی 15.65 17 17 17 17 17
تولید ناخالص داخلی سرانه 1214.66 1260 1260 1260 1260 1300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3323.14 2850 2850 3000 3000 3000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7904.50 7702 7739 7828 8418 8965
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2140120.00 2149331 2159635 2184363 2279228 2427378
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4277440.00 4113623 4133343 4180672 4555474 4851579

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 1.60 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
جمعیت 12.11 12.42 12.42 12.73 12.73 12.73

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 2.00 5.6 4.4 3.2 3 3
تورم مواد غذایی 4.60 10 8 6 4.5 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.90 113 114 114 114 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.20 115 112 111 108 115
نرخ تورم (ماهانه) -5.00 1 1.2 -0.3 0.4 1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره بین بانکی 3.60 3.6 4.1 4.1 4.1 4.1

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -294.00 -290 -347 -365 -232 -330
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.6 -5.6 -5.6 -5.4 -5.4
واردات 412.97 450 500 520 380 480
صادرات 118.98 160 153 155 148 150

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 41 41 41 41 35
بودجه دولت -3.70 -3 -3 -3 -3 -2.7

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان استفاده ازظرفیت تولید 74.40 70 68 72 70 73


بنین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.