بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 548.00 552 556 560 564 572

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 4.5 4.2 4.4 4.6 6.5
نرخ بیکاری 2.00 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2
نرخ تورم 2.90 3.4 4 3.8 3.6 3.7
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -284.82 -335 -335 -308 -308 -335
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -6 -6 -6 -6 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.60 22 22 22 22 20
بودجه دولت -3.70 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 4.5 4.2 4.4 4.6 6.5
تولید ناخالص داخلی 14.39 14 14 14 14 17
تولید ناخالص داخلی سرانه 1259.81 1200 1200 1200 1200 1260
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3287.30 2850 2850 2850 2850 3000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4629.70 4838 4824 4833 4843 5148
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2083280.00 2116292 2110217 2174944 2179111 2316316
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1012.80 1058 1055 1057 1059 1126
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.90 16.62 16.57 16.6 16.63 17.68
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 330.00 345 344 345 345 367
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3841360.00 3985222 3973782 4010380 4018063 4271055

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 2.00 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2
جمعیت 12.11 12.46 12.46 12.42 12.42 12.73

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.90 3.4 4 3.8 3.6 3.7
تورم مواد غذایی 0.40 1.2 1.5 1.3 1.3 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 1 1 1.3 1.3 1.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.10 112 109 104 112 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30 107 108 106 106 110

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 4.42 4.14 4.14 5.27 4.14 4.14

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -284.82 -335 -335 -308 -308 -335
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -6 -6 -6 -6 -5
واردات 379.65 460 460 480 480 480
صادرات 94.83 125 125 145 145 145

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.60 22 22 22 22 20
بودجه دولت -3.70 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


بنین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.