بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 568.11 566 571 577 583 594

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 3.8 4.3 4.8 5.2 5
نرخ بیکاری 2.50 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3
نرخ تورم 1.40 2.6 3.4 3.8 3.5 3.7
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -245.00 -308 -308 -308 -308 -335
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 42 42 41 41 41
بودجه دولت -3.70 -3.3 -3 -3 -3 -3

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 3.8 4.3 4.8 5.2 5
تولید ناخالص داخلی 15.65 16 17 17 17 17
تولید ناخالص داخلی سرانه 1273.54 1200 1200 1200 1200 1260
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3323.14 2850 2850 2850 2850 3000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7271.46 5154 7548 7584 7620 7925
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2083280.00 1073 2162445 2172861 2183277 2270567
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1012.80 1125 1051 1056 1061 1104
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.90 17.88 16.5 16.58 16.66 17.33
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 330.00 374 343 344 346 360
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3841360.00 1899 3987332 4006538 4025745 4186698

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 2.50 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3
جمعیت 12.11 12.42 12.42 12.42 12.42 12.73

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 1.40 2.6 3.4 3.8 3.5 3.7
تورم مواد غذایی 5.90 7 6 5 4 4.4
نرخ تورم (ماهانه) -1.80 1.7 1.3 0.8 1.4 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.70 108 109 110 111 113
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.30 105 107 113 110 109

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره بین بانکی 6.50 6.5 7 7 7 7

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -245.00 -308 -308 -308 -308 -335
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
واردات 384.90 480 480 480 480 480
صادرات 139.90 145 145 145 145 145

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 42 42 41 41 41
بودجه دولت -3.70 -3.3 -3 -3 -3 -3

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


بنین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.