بازارها گذشته مرجع
پول 381 2021-03
بازار سهام 39332 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.4 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.11 2020-12
نرخ بیکاری 27.1 2020-06
نرخ تورم 16.47 2021-01
نرخ بهره 11.5 2021-01
نسبت ذخیره نقدی 27.5 2021-02
موازنه تجاری -830085 2020-09
حساب جاری -3338 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.98 2020-12
بودجه دولت -3.6 2020-12
اطمینان کسب و کار -15.2 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.8 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2020-12
موارد کروناویروس 157671 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 1951 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 137025 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.11 2020-12
تولید ناخالص داخلی 448 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19753164 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2296104 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2387 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5136 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5268290 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 679255 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1681421 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1147138 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 435518 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7707177 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 258748 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 118495 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 27.1 2020-06
جمعیت 206 2020-12
افراد شاغل 58527 2020-06
نرخ اشتغال 76.9 2018-09
حداقل دستمزد 30000 2020-01
افراد بیکار 21765 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 36.5 2018-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 16.47 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 361 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 316 2021-01
اندازه اصل تورم 11.85 2021-01
تورم مواد غذایی 20.57 2021-01
CPI مسکن آب و برق 324 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 319 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 219 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.49 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11.5 2021-01
نسبت ذخیره نقدی 27.5 2021-02
عرضه پول M0 2831167 2021-01
عرضه پول M1 15978957 2021-01
عرضه پول M2 37745679 2021-01
ذخایر ارزی 35230 2021-02
نرخ بهره سپرده 2.74 2020-12
نرخ وام 11.35 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -830085 2020-09
حساب جاری -3338 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
صادرات 896198 2020-09
واردات 1726283 2020-09
رابطه مبادله 101 2020-09
گردش سرمایه 2664 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 428 2020-03
ذخایر طلا 21.46 2020-12
تولید نفت خام 1382 2021-01
بدهی خارجی 31985 2020-09
صادرات غیرنفتی 154579 2020-09
صادرات نفت 741619 2020-09
حواله 3871 2020-09
شاخص تروریسم 8.31 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.98 2020-12
بودجه دولت -3.6 2020-12
درآمدهای دولت 842 2020-09
ارزیابی اعتبار 28 2021-03
هزینه های مالی 2131 2020-09
ارزش بودجه دولت -1289 2020-09
بدهی های دولت 84574 2020-09
هزینه های دولت 2339713 2020-06
مخارج نظامی 1907 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 7.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -15.2 2020-12
تولید صنعتی -10.3 2020-09
تولید صنعتی -10.3 2020-09
سرعت اینترنت 3854 2017-03
آدرس های IP 209207 2017-03
استفاده از ظرفیت 43.8 2020-09
تغییرات موجودی انبار 90065 2020-06
شاخص رقابتی 48.33 2019-12
رتبه رقابتی 116 2019-12
پی ام آی مرکب 52 2021-02
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
خطوط نفت خام 6 2021-01
آسانی کسب و کار 131 2019-12
شاخص PMI تولید 49.6 2020-12
استخراج معدن -27.2 2020-03
شاخص PMI خدمات 45.7 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.8 2020-12
هزینه های مصرف کننده 10240514 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 17270558 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 30558793 2021-01
قیمت گازوئیل 0.46 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 157671 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 1951 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 137025 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجریه - شاخص های اقتصادی.