بازارها گذشته مرجع
پول 306 2019-04
بازار سهام 30089 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.44 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-12
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
نرخ تورم 11.25 2019-03
نرخ بهره 13.5 2019-03
نسبت ذخیره نقدی 22.5 2019-04
موازنه تجاری 789469 2018-12
حساب جاری 1105 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2017-12
بودجه دولت -5.1 2017-12
اطمینان کسب و کار 28.2 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 376 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19041438 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2494431 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2412 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5338 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4978775 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 662432 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1686416 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1344157 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 427538 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6068483 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 277339 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 104511 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
جمعیت 191 2017-12
افراد شاغل 69543 2018-09
نرخ اشتغال 81.2 2017-09
هزینه زندگی خانواده 137600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 43200 2018-12
حداقل دستمزد 30000 2019-03
افراد بیکار 20928 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 36.5 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.25 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 281 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 262 2019-03
اندازه اصل تورم 9.5 2019-03
تورم مواد غذایی 13.45 2019-03
CPI مسکن آب و برق 278 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 261 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 185 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-02
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.5 2019-03
نسبت ذخیره نقدی 22.5 2019-04
عرضه پول M0 2241313 2019-02
عرضه پول M1 11028859 2019-02
عرضه پول M2 34798026 2019-02
ذخایر ارزی 42330 2019-02
نرخ بهره سپرده 9.69 2019-01
نرخ وام 16.01 2019-01
عرضه پول M3 35116968 2018-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 789469 2018-12
حساب جاری 1105 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
صادرات 1733085 2018-12
واردات 943616 2018-12
رابطه مبادله 95.1 2018-12
گردش سرمایه -2328 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 439 2018-09
ذخایر طلا 21.4 2019-03
تولید نفت خام 1685 2019-03
بدهی خارجی 21592 2018-12
شاخص تروریسم 8.66 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2017-12
بودجه دولت -5.1 2017-12
درآمدهای دولت 680 2018-06
ارزیابی اعتبار 27.58
هزینه های مالی 1077 2018-06
ارزش بودجه دولت -397 2018-06
هزینه های دولت 795880 2017-12
مخارج نظامی 1651 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 28.2 2019-03
تولید صنعتی -11 2018-09
تولید صنعتی -1.7 2018-09
سرعت اینترنت 3854 2017-03
آدرس های IP 209207 2017-03
استفاده از ظرفیت 54.6 2018-09
تغییرات موجودی انبار 159351 2017-12
شاخص رقابتی 47.53 2018-12
رتبه رقابتی 115 2018-12
پی ام آی مرکب 53.6 2019-03
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
آسانی کسب و کار 146 2018-12
شاخص PMI تولید 57.4 2019-03
استخراج معدن -20.7 2018-09
شاخص PMI خدمات 58.5 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.7 2018-12
هزینه های مصرف کننده 11018143 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 19838427 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 24163430 2019-02
قیمت گازوئیل 0.47 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجریه - شاخص های اقتصادی.