بازارها گذشته مرجع
پول 306 2019-06
بازار سهام 29938 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.65 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.77 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.01 2019-03
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
نرخ تورم 11.4 2019-05
نرخ بهره 13.5 2019-05
نسبت ذخیره نقدی 22.5 2019-06
موازنه تجاری 450035 2019-03
حساب جاری -1088 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2017-12
بودجه دولت -5.1 2017-12
اطمینان کسب و کار 28.2 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.8 2019-03
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.77 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.01 2019-03
تولید ناخالص داخلی 376 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16555184 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2742193 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2412 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5338 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3597916 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 671448 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1608462 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1500082 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 307550 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7196010 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 288637 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64825 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
جمعیت 191 2017-12
افراد شاغل 69543 2018-09
نرخ اشتغال 81.2 2017-09
هزینه زندگی خانواده 137600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 43200 2018-12
حداقل دستمزد 30000 2019-03
افراد بیکار 20928 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 36.5 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.4 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 284 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 266 2019-05
اندازه اصل تورم 9.3 2019-04
تورم مواد غذایی 13.79 2019-05
CPI مسکن آب و برق 282 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 265 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 194 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.5 2019-05
نسبت ذخیره نقدی 22.5 2019-06
عرضه پول M0 2158699 2019-04
عرضه پول M1 11252430 2019-04
عرضه پول M2 35167530 2019-04
ذخایر ارزی 45090 2019-05
نرخ بهره سپرده 9.48 2019-03
نرخ وام 18.23 2019-04
عرضه پول M3 35116968 2018-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 450035 2019-03
حساب جاری -1088 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
صادرات 1451997 2019-03
واردات 1001962 2019-03
رابطه مبادله 95.1 2018-12
گردش سرمایه -4883 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1151 2019-03
ذخایر طلا 21.5 2019-06
تولید نفت خام 1754 2019-05
بدهی خارجی 21592 2018-12
شاخص تروریسم 8.66 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2017-12
بودجه دولت -5.1 2017-12
درآمدهای دولت 799 2019-03
ارزیابی اعتبار 27.58
هزینه های مالی 1197 2019-03
ارزش بودجه دولت -398 2019-03
هزینه های دولت 842195 2018-06
مخارج نظامی 1907 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 28.2 2019-03
تولید صنعتی 11.5 2018-12
تولید صنعتی 0.2 2018-12
سرعت اینترنت 3854 2017-03
آدرس های IP 209207 2017-03
استفاده از ظرفیت 55 2018-12
تغییرات موجودی انبار 178909 2018-06
شاخص رقابتی 47.53 2018-12
رتبه رقابتی 115 2018-12
پی ام آی مرکب 52.9 2019-05
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
خطوط نفت خام 14 2019-03
آسانی کسب و کار 146 2018-12
شاخص PMI تولید 57.8 2019-05
استخراج معدن 28 2018-12
شاخص PMI خدمات 58.9 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.8 2019-03
هزینه های مصرف کننده 10134920 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 16922083 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 24896673 2019-04
قیمت گازوئیل 0.47 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجریه - شاخص های اقتصادی.