بازارها گذشته مرجع
پول 307 2019-02
بازار سهام 32516 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.73 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-12
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
نرخ تورم 11.37 2019-01
نرخ بهره 14 2019-01
نسبت ذخیره نقدی 22.5 2019-02
موازنه تجاری 805238 2018-09
حساب جاری -3105 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2017-12
بودجه دولت -5.1 2017-12
اطمینان کسب و کار 25.9 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 376 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19041438 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2494431 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2412 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5338 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4978775 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 662432 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1686416 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1344157 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 427538 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6068483 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 277339 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 104511 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
جمعیت 191 2017-12
افراد شاغل 69543 2018-09
تغییر اشتغال 187226 2016-09
نرخ اشتغال 81.2 2017-09
هزینه زندگی خانواده 137600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 43200 2018-12
افراد بیکار 20928 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 36.5 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.37 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 277 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 259 2019-01
اندازه اصل تورم 9.8 2018-12
تورم مواد غذایی 13.51 2019-01
CPI مسکن آب و برق 275 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 257 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 185 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2018-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 14 2019-01
نسبت ذخیره نقدی 22.5 2019-02
عرضه پول M0 2139666 2019-01
عرضه پول M1 11135887 2019-01
عرضه پول M2 33824861 2019-01
ذخایر ارزی 43165 2019-01
نرخ بهره سپرده 9.41 2018-11
نرخ وام 16.17 2018-12
عرضه پول M3 35116968 2018-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 805238 2018-09
حساب جاری -3105 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
صادرات 1754577 2018-09
واردات 949338 2018-09
رابطه مبادله 109 2018-06
گردش سرمایه 10724 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 439 2018-09
ذخایر طلا 21.4 2019-03
تولید نفت خام 1797 2018-12
بدهی خارجی 22083 2018-06
شاخص تروریسم 8.66 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2017-12
بودجه دولت -5.1 2017-12
درآمدهای دولت 680 2018-06
ارزیابی اعتبار 27.58
هزینه های مالی 1077 2018-06
ارزش بودجه دولت -397 2018-06
هزینه های دولت 795880 2017-12
مخارج نظامی 1651 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 25.9 2019-01
تولید صنعتی -11 2018-09
تولید صنعتی -1.7 2018-09
سرعت اینترنت 3854 2017-03
آدرس های IP 209207 2017-03
استفاده از ظرفیت 54.6 2018-09
تغییرات موجودی انبار 159351 2017-12
شاخص رقابتی 47.53 2018-12
رتبه رقابتی 115 2018-12
پی ام آی مرکب 54 2019-01
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
آسانی کسب و کار 146 2018-12
شاخص PMI تولید 58.5 2019-01
استخراج معدن -20.7 2018-09
شاخص PMI خدمات 60.1 2019-01
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.7 2018-12
هزینه های مصرف کننده 11018143 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 19838427 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 22960735 2019-01
قیمت گازوئیل 0.47 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجریه - شاخص های اقتصادی.