بازارها گذشته مرجع
پول 306 2019-12
بازار سهام 26856 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.48 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.23 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.28 2019-09
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
نرخ تورم 11.61 2019-10
نرخ بهره 13.5 2019-11
نسبت ذخیره نقدی 22.5 2019-12
موازنه تجاری 408661 2019-06
حساب جاری -2859 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 27.3 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.8 2019-09
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.23 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.28 2019-09
تولید ناخالص داخلی 397 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18697324 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2798506 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2396 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5316 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5408979 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 557148 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1616585 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1806747 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 367755 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6517284 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 261810 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 117091 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
جمعیت 196 2018-12
افراد شاغل 69543 2018-09
نرخ اشتغال 76.9 2018-09
هزینه زندگی خانواده 137600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 43200 2018-12
حداقل دستمزد 30000 2019-04
افراد بیکار 20928 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 36.5 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.61 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 302 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 276 2019-10
اندازه اصل تورم 8.9 2019-10
تورم مواد غذایی 14.09 2019-10
CPI مسکن آب و برق 291 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 275 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 207 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.07 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.5 2019-11
نسبت ذخیره نقدی 22.5 2019-12
عرضه پول M0 2055947 2019-10
عرضه پول M1 10592512 2019-10
عرضه پول M2 27634515 2019-10
ذخایر ارزی 39830 2019-11
نرخ بهره سپرده 9.48 2019-03
نرخ وام 15.07 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 408661 2019-06
حساب جاری -2859 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2018-12
صادرات 1451096 2019-06
واردات 1042435 2019-06
رابطه مبادله 104 2019-06
گردش سرمایه -3297 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 910 2019-06
ذخایر طلا 21.46 2019-12
تولید نفت خام 1780 2019-10
بدهی خارجی 27163 2019-06
حواله 5917 2019-06
شاخص تروریسم 8.6 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.5 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
درآمدهای دولت 1027 2019-09
ارزیابی اعتبار 31 2019-12
هزینه های مالی 1407 2019-09
ارزش بودجه دولت -380 2019-09
بدهی های دولت 83883 2019-06
هزینه های دولت 929917 2019-03
مخارج نظامی 1907 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 27.3 2019-10
تولید صنعتی -2.9 2019-09
تولید صنعتی 2 2019-09
سرعت اینترنت 3854 2017-03
آدرس های IP 209207 2017-03
استفاده از ظرفیت 55 2018-12
تغییرات موجودی انبار 156043 2019-03
شاخص رقابتی 48.33 2019-12
رتبه رقابتی 116 2019-12
پی ام آی مرکب 57.7 2019-11
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
خطوط نفت خام 20 2019-11
آسانی کسب و کار 131 2019-12
شاخص PMI تولید 59.3 2019-11
استخراج معدن 5.7 2019-09
شاخص PMI خدمات 60.1 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.8 2019-09
هزینه های مصرف کننده 10042168 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 17580757 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 25797653 2019-10
قیمت گازوئیل 0.47 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجریه - شاخص های اقتصادی.