22/01/2019 واقعی قبلی توافق
01:30 PM
NG
تصمیم نرخ بهره 14%
31/01/2019 واقعی قبلی توافق
05:00 PM
NG
ذخایر ارزی JAN $43.23B
01/02/2019 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
NG
پی ام آی غیر توليدی JAN 62.3
10:40 AM
NG
شاخص PMI تولید JAN 61.1
05/02/2019 واقعی قبلی توافق
08:45 AM
NG
Stanbic IBTC بانک نیجریه PMI JAN 55
13/02/2019 واقعی قبلی توافق
07:55 AM
NG
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4
07:55 AM
NG
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 1.8%
15/02/2019 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
NG
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی JAN 13.56%
08:00 AM
NG
نرخ تورم (سالانه) JAN 11.44%
16/02/2019 واقعی قبلی توافق
NG
انتخابات عمومی


نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.