09/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
NG
موازنه تجاری OCT NGN-830.1B
12:00 PM
NG
موازنه تجاری NOV
12:00 PM
NG
موازنه تجاری DEC
12/03/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
NG
شاخص PMI تولید JAN 49.6
03:00 PM
NG
شاخص PMI تولید FEB
03:00 PM
NG
پی ام آی غیر توليدی JAN 45.7
03:00 PM
NG
پی ام آی غیر توليدی FEB
17/03/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
NG
نرخ تورم (سالانه) FEB 16.47%
07:30 AM
NG
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی FEB 20.57%
23/03/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
NG
تصمیم نرخ بهره 11.5%
24/03/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
NG
شاخص PMI تولید MAR
04:00 PM
NG
پی ام آی غیر توليدی MAR
31/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
NG
ذخایر ارزی MAR $35.23B


نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.