20/11/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 PM
NG
تصمیم نرخ بهره 14%
21/11/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
NG
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی OCT 13.31%
08:00 AM
NG
نرخ تورم (سالانه) OCT 11.28%
26/11/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
NG
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 2.9%
08:00 AM
NG
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 1.5%
30/11/2018 واقعی قبلی توافق
03:25 PM
NG
ذخایر ارزی NOV $42.13B
03/12/2018 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
NG
شاخص PMI تولید NOV 56.8
10:00 AM
NG
پی ام آی غیر توليدی NOV 57
05/12/2018 واقعی قبلی توافق
08:45 AM
NG
Stanbic IBTC بانک نیجریه PMI NOV 54.4
11/12/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 PM
NG
موازنه تجاری JUL NGN887.6B
12:00 PM
NG
موازنه تجاری AUG
12:00 PM
NG
موازنه تجاری SEP
13/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
NG
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی NOV
09:00 AM
NG
نرخ تورم (سالانه) NOV


نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.