15/09/2021 واقعی قبلی
04:10 AM
NG
نرخ تورم (سالانه) AUG 17.01% 17.38%
04:10 AM
NG
(تورم مواد غذایی (تغییرات سالیانه AUG 20.3% 21.03%
17/09/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
NG
تصمیم نرخ بهره 11.5% 11.5%
30/09/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
NG
ذخایر ارزی خارجی SEP $33.66B
04/10/2021 واقعی قبلی
08:45 AM
NG
Stanbic IBTC بانک نیجریه PMI SEP 52.2

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.