16/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:40 AM
NG
(تورم مواد غذایی (تغییرات سالیانه APR 18.37% 17.2% 17.7%
09:40 AM
NG
نرخ تورم (سالانه) APR 16.82% 15.92% 16.5%
23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
NG
تصمیم نرخ بهره 11.5% 11.5%
24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
NG
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q1 9.63% -12%
10:00 AM
NG
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 3.98% 3.7%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
NG
ذخایر ارزی خارجی MAY $39.65B
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:45 AM
NG
Stanbic IBTC بانک نیجریه PMI MAY 55.8
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
NG
موازنه تجاری FEB NGN84B NGN -500B
11:30 AM
NG
موازنه تجاری MAR NGN -700B
11:30 AM
NG
موازنه تجاری JAN NGN-350B

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.