04/12/2019 واقعی قبلی
08:45 AM
NG
Stanbic IBTC بانک نیجریه PMI NOV 57.7 56.9
10/12/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
NG
موازنه تجاری JUL NGN409B
12:00 PM
NG
موازنه تجاری AUG
12:00 PM
NG
موازنه تجاری SEP
16/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
NG
نرخ تورم (سالانه) NOV 11.61%
08:00 AM
NG
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی NOV 14.09%
27/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
NG
شاخص PMI تولید DEC 59.3
10:00 AM
NG
پی ام آی غیر توليدی DEC 60.1
12:00 PM
NG
ذخایر ارزی DEC $39.83B


نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.