07/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
NG
موازنه تجاری JUL NGN-679B NGN -700B
12:00 PM
NG
موازنه تجاری AUG NGN -760B
12:00 PM
NG
موازنه تجاری SEP NGN -830B
15/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
NG
نرخ تورم (سالانه) NOV 15.99% 15.4%
08:00 AM
NG
(تورم مواد غذایی (تغییرات سالیانه NOV 18.34% 17.5%
30/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
NG
ذخایر ارزی خارجی DEC $41.28B

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.