25/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
NG
شاخص PMI تولید SEP 46.9 48.5
10:00 AM
NG
پی ام آی غیر توليدی SEP 41.9 44.7
30/09/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
NG
ذخایر ارزی SEP $35.7B
06/10/2020 واقعی قبلی
08:45 AM
NG
Stanbic IBTC بانک نیجریه PMI SEP 54.6
15/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
NG
نرخ تورم (سالانه) SEP 13.22%
10:00 AM
NG
تغییرات سالیانه تورم مواد غذایی SEP 16%
23/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
NG
شاخص PMI تولید OCT 46.9
10:00 AM
NG
پی ام آی غیر توليدی OCT 41.9


نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی

نیجریه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.