ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - نیجریه - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sB2 Stable Nov 29 2021
FitchB Stable Sep 30 2020
FitchB Negative Apr 06 2020
S&PB- Stable Mar 26 2020
S&PB Negative Feb 28 2020
FitchB+ Negative Dec 19 2019
FitchB+ Negative Dec 19 2019
Moody'sB2 Negative Dec 04 2019
FitchB+ Stable Nov 02 2018
Moody'sB2 Stable Nov 07 2017
FitchB+ Negative Jan 25 2017
S&PB Stable Sep 16 2016
FitchB+ Stable Jun 23 2016
Moody'sB1 Stable Apr 29 2016
S&PB+ Negative Mar 18 2016
Moody'sBa3 Negative Watch Mar 04 2016
FitchBB- Negative Mar 30 2015
S&PB+ Stable Mar 20 2015
S&PBB- Negative Watch Feb 10 2015
S&PBB- Negative Mar 27 2014
S&PBB- Negative Watch Mar 21 2014
Moody'sBa3 Stable Nov 07 2012
S&PBB- Stable Nov 07 2012
S&PB+ Positive Dec 29 2011
FitchBB- Stable Nov 21 2011
FitchBB- Stable Oct 21 2011
FitchBB- Negative Oct 22 2010
S&PB+ Stable Aug 21 2009
S&PBB- Negative Mar 27 2009
S&PBB- Stable Feb 06 2006
FitchBB- Stable Jan 30 2006