بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 360.00 360 360 360 360 360
بازار سهام 25316.15 24725 24194 23673 23163 22142
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.45 10.97 11.11 11.26 11.42 11.72

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.30 1.3 5.6 4.8 -15 5.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.87 -3 -2.7 -3.2 0.6 2.3
نرخ بیکاری 23.10 28.6 29.1 29.9 30.7 31.4
نرخ تورم 12.34 12.6 14 15 13.7 14
نرخ بهره 12.50 12.5 12 12 12 11.5
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
موازنه تجاری 362684.95 -20000 550000 -90000 0 -180000
حساب جاری -6953.30 -3400 -3200 1000 -2100 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -1.2 -1.2 -1.2 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 55 55 55 40 40
بودجه دولت -2.80 -3 -3 -3 -2.7 -2.7
اطمینان کسب و کار 6.60 -8 -10 5 10 12
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.30 -8 -4 2 3.5 4
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.30 1.3 5.6 4.8 -15 5.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.87 -3 -2.7 -3.2 0.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 410.00 420 420 420 450 450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16893269.79 16819959 18444910 19118905 19869440 19558640
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2976480.11 3061501 2530854 2881233 2994339 2947501
تولید ناخالص داخلی سرانه 2396.30 2590 2590 2590 2630 2630
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5315.82 5555 5555 5600 5555 5804
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3677153.49 3799840 5335958 4930976 5124547 5044388
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 682791.74 741541 549626 649635 675137 664577
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1615390.58 1514459 1594761 1652631 1717507 1690641
تولید ناخالص داخلی از معادن 1591248.22 1497006 1782356 1383919 1438246 1415749
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 280721.30 361606 362791 414113 430369 423637
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6477202.90 6419525 6180426 7233086 7517030 7399447
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 296779.23 230200 258275 266315 276769 272440
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 63971.30 115335 93713 116578 121154 119259

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 23.10 28.6 29.1 29.9 30.7 31.4
جمعیت 200.00 205 205 206 210 211
هزینه زندگی خانواده 137600.00 139900 139900 139900 139900 143000
حداقل دستمزد 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
افراد بیکار 20927.60 25100 25100 27000 27000 27300
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00 57600 57600 58700 58700 59200
نرخ بیکاری جوانان 36.50 43 42.6 43 43 42.5
افراد شاغل 69542.90 70000 71000 70500 70500 72000
نرخ اشتغال 76.90 75 70.5 76 76 78

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 12.34 12.6 14 15 13.7 14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 318.40 326 341 354 358 403
قیمت مصرف کننده اصلی 289.96 290 297 304 309 327
اندازه اصل تورم 10.00 8.3 8.3 8.4 8.4 7.5
تورم مواد غذایی 15.03 15.3 18 18.4 16.7 16.3
نرخ تورم (ماهانه) 1.02 1.3 1.3 1.5 1.3 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 288.30 300 311 321 325 366

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 12.50 12.5 12 12 12 11.5
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
عرضه پول M0 2307392.55 1980000 1980000 1811767 1811767 1811767
عرضه پول M1 11587048.45 12150000 12150000 12150000 12150000 11049385
عرضه پول M2 31763941.95 28500000 28500000 28500000 28500000 29329153
ذخایر ارزی 36400.00 38000 45000 50000 47500 52300
نرخ بهره سپرده 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17
نرخ وام 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 362684.95 -20000 550000 -90000 0 -180000
حساب جاری -6953.30 -3400 -3200 1000 -2100 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -1.2 -1.2 -1.2 1.5 1.5
واردات 1396347.95 1300000 1250000 1450000 1400000 1650000
صادرات 1759032.90 1280000 1800000 1360000 1400000 1470000
رابطه مبادله 103.54 102 102 103 103 104
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 909.54 600 450 500 500 900
گردش سرمایه 13235.94 -5800 4300 -1800 -5000 -1600
تولید نفت خام 1793.00 1700 1750 1800 1780 1900
حواله 5925.68 5700 5600 5400 6200 6200
بدهی خارجی 27676.14 27200 33100 33000 33000 36400

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 55 55 55 40 40
بودجه دولت -2.80 -3 -3 -3 -2.7 -2.7
درآمدهای دولت 938.72 1250 1250 1350 1350 1300
مخارج نظامی 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
هزینه های دولت 1082949.34 1021913 1063321 1048295 1089447 1072406
ارزش بودجه دولت -1135.74 -50 -50 -350 -350 -440
بدهی های دولت 84053.32 84300 87000 92500 92500 93000
هزینه های مالی 2074.46 1300 1300 1700 1700 1740

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 6.60 -8 -10 5 10 12
تولید صنعتی 25.10 2.2 -4.7 -6 -1.4 -3
تولید صنعتی -1.90 1.2 0.2 -3 0.5 2
شاخص PMI تولید 42.40 30 50 52 54 56
استخراج معدن 0.10 -3.5 -8 -12 5 10
شاخص PMI خدمات 25.30 33 45 52 53 56
پی ام آی مرکب 37.10 42 51 53 52.6 54.2
استفاده از ظرفیت 55.00 56.2 56.2 58.7 58.7 58

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.30 -8 -4 2 3.5 4
هزینه های مصرف کننده 12193023.60 9915517 10646869 11802847 12266182 12074312
درآمد قابل تصرف شخص 19718833.62 16907427 18623207 19087831 19837147 19526851
اعتبار بخش خصوصی 9683282.76 23200000 24500000 26000000 26000000 26000000
قیمت گازوئیل 0.30 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.