بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 380.70 381 381 381 381 381
بازار سهام 41001.99 40216 39352 38506 37676 36015
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.38 8.49 8.61 8.72 8.84 9.08

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.10 -12 4 8 5.1 6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.62 1.4 2 2.4 2.3 2.7
نرخ بیکاری 27.10 31.5 31.9 32 32.5 33
نرخ تورم 15.75 14.8 14.3 13 12 10
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 12
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
موازنه تجاری -830084.94 -880000 -430000 -430000 840000 -50000
حساب جاری -3232.28 1300 2500 1600 3000 -2400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.10 35.5 35.5 35.5 35.5 36
بودجه دولت -3.40 -5 -5 -5 -5 -4.5
اطمینان کسب و کار -15.20 3 7 15 20 25
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.80 2 6 9 7 9
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.10 -12 4 8 5.1 6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.62 1.4 2 2.4 2.3 2.7
تولید ناخالص داخلی 448.10 360 360 360 360 450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18109596.02 19197909 17129776 16365404 20345873 19639460
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2296103.52 2893139 2938124 2342026 2665312 2959681
تولید ناخالص داخلی سرانه 2386.90 2300 2300 2300 2300 2450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5135.50 5100 5100 5100 5100 5250
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5484063.93 4951352 3728634 3997042 5319847 5065233
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 572977.23 652320 692351 523966 707811 667323
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1592209.06 1659460 1638006 1430623 1801944 1697627
تولید ناخالص داخلی از معادن 1555771.57 1389637 1613526 1447419 1436238 1421599
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 380904.94 415824 284651 382002 456827 425388
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6112207.01 7262975 6567884 6477213 6484205 7430023
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 149282.44 267415 300934 121028 296338 273566
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 94533.02 117060 64867 119357 111670 119752

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 27.10 31.5 31.9 32 32.5 33
جمعیت 200.00 210 210 210 211 216
حداقل دستمزد 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
افراد بیکار 21765.00 26000 27500 28100 27800 28000
نرخ بیکاری جوانان 36.50 43 42.8 43.5 44 45
افراد شاغل 58527.00 55000 58000 60000 65000 68000
نرخ اشتغال 76.90 70.7 71 72 72 73

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 15.75 14.8 14.3 13 12 10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 355.90 362 373 384 392 432
قیمت مصرف کننده اصلی 312.55 312 319 327 320 344
اندازه اصل تورم 11.40 11 10.7 10.5 10.2 8
تورم مواد غذایی 19.56 17 16.5 16 15.2 13
نرخ تورم (ماهانه) 1.61 1.3 1.2 1 0.8 0.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 315.50 328 336 344 349 384

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 12
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
عرضه پول M0 2659710.45 1811767 1811767 1811767 1811767 1811767
عرضه پول M1 14820224.11 12150000 12150000 12150000 12150000 11049385
عرضه پول M2 36504517.03 28500000 28500000 28500000 28500000 29329153
ذخایر ارزی 35360.00 36100 35700 37000 38000 40000
نرخ بهره سپرده 2.90 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
نرخ وام 11.60 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -830084.94 -880000 -430000 -430000 840000 -50000
حساب جاری -3232.28 1300 2500 1600 3000 -2400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 0.6
واردات 1726282.63 1680000 1780000 1750000 1700000 1850000
صادرات 896197.69 1250000 1350000 1500000 1650000 1800000
رابطه مبادله 103.19 103 104 104 104 104
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 427.76 700 1200 1000 1000 1300
گردش سرمایه 4146.35 1200 -3600 -3000 -2600 -750
تولید نفت خام 1174.00 1780 1780 1780 1900 1850
حواله 3373.09 4300 4500 5000 5700 6300
بدهی خارجی 31985.17 34500 35600 36000 36300 37000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.10 35.5 35.5 35.5 35.5 36
بودجه دولت -3.40 -5 -5 -5 -5 -4.5
درآمدهای دولت 842.09 875 1090 1050 1100 1100
مخارج نظامی 1907.00 1940 1940 1940 2000 2000
هزینه های دولت 2339712.81 1052627 1067627 2386507 850402 1076837
ارزش بودجه دولت -1289.03 -1470 -1725 -1390 -487 -1550
بدهی های دولت 84574.18 90000 85400 85000 80000 75000
هزینه های مالی 2131.12 2600 2480 2300 2650 2500

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -15.20 3 7 15 20 25
تولید صنعتی -10.30 8 4 8 2.7 2.5
تولید صنعتی -10.30 1 2.5 3 2.5 2.2
شاخص PMI تولید 49.60 50.8 52 53 54 56
استخراج معدن -27.20 5 10 -12 5 7
شاخص PMI خدمات 45.70 51.7 52.4 54.5 54 56
پی ام آی مرکب 51.80 51 50.7 51.5 52 54
استفاده از ظرفیت 43.80 51 53 54 53 54

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.80 2 6 9 7 9
هزینه های مصرف کننده 10240513.94 11851619 9371643 10445324 11772942 12124206
درآمد قابل تصرف شخص 17270557.89 19161530 17605559 17615969 21888961 19602245
اعتبار بخش خصوصی 29335745.57 28500000 27500000 27000000 27000000 28000000
قیمت گازوئیل 0.43 0.42 0.31 0.29 0.4 0.4


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.