بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 380.55 381 381 381 381 381
بازار سهام 39131.80 38287 37465 36659 35869 34288
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.70 12.46 12.63 12.8 12.98 13.32

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.68 -4 8 5.1 -15.3 4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.11 6.5 3.2 2.5 2.4 2.3
نرخ بیکاری 33.30 31.9 32 32.5 30 28
نرخ تورم 18.17 18.6 16 14 13 12
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 12
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
موازنه تجاری -588676.84 -835000 -758000 840000 -570000 -540000
حساب جاری -3337.91 -4500 -2800 -3000 -1200 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.98 35.5 35.5 35.5 36 36
بودجه دولت -3.80 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
اطمینان کسب و کار -15.20 -6 -3 4 6 10
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.80 -18 -9 -7 4 8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.68 -4 8 5.1 -15.3 4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.11 6.5 3.2 2.5 2.4 2.3
تولید ناخالص داخلی 448.10 360 360 360 360 450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19550147.90 17087407 18689103 20246993 20227240 20712674
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2944319.35 2445350 2369579 2353506 2351210 2407637
تولید ناخالص داخلی سرانه 2386.90 2300 2300 2300 2300 2450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5135.50 5100 5100 5100 5100 5250
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5268290.12 4173382 5659554 5399997 5394729 5524197
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 679254.80 547082 591313 696236 695557 712250
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1681421.10 1493739 1643160 1723457 1721775 1763096
تولید ناخالص داخلی از معادن 1147137.70 1511276 1605556 1175816 1174669 1202860
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 435517.94 398855 393094 446406 445970 456673
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7707176.57 6762972 6307798 7899856 7892149 8081553
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 258748.42 126368 154059 265217 264958 271317
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 118494.67 124623 97558 121457 121339 124251

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 33.30 31.9 32 32.5 30 28
جمعیت 206.14 210 210 211 211 216
افراد شاغل 58527.00 58000 60000 65000 63500 68000
نرخ اشتغال 66.70 71 72 75 73 78
حداقل دستمزد 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
افراد بیکار 23187.00 27500 28100 27800 28300 29000
نرخ بیکاری جوانان 53.40 54.4 52 53.5 52.8 53

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 18.17 18.6 16 14 13 12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 372.50 371 387 383 406 454
قیمت مصرف کننده اصلی 323.71 312 319 320 320 344
اندازه اصل تورم 12.67 10.7 10.5 10.2 10.2 8
تورم مواد غذایی 22.95 24 18 15 14.3 13
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 327.60 336 349 356 360 403
نرخ تورم (ماهانه) 1.56 1.5 1.4 1.4 1.2 1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 12
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
عرضه پول M0 2779831.60 2950000 2770000 2680000 2640000 2440000
عرضه پول M1 16551196.56 15850000 14150000 13050000 12850000 12650000
عرضه پول M2 38230860.01 38700000 36500000 36000000 32000000 28000000
ذخایر ارزی 34760.00 35000 35600 35400 35500 36000
نرخ بهره سپرده 3.13 2.74 2.74 10.19 2.74 3.24
نرخ وام 11.21 11.35 11.35 16.51 11.35 11.85

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -588676.84 -835000 -758000 840000 -570000 -540000
حساب جاری -3337.91 -4500 -2800 -3000 -1200 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
واردات 1759720.29 1810000 1750000 1730000 1760000 1840000
صادرات 1171043.45 975000 992000 1160000 987000 1300000
رابطه مبادله 100.04 102 103 103 102 102
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 438.70 700 1000 1200 800 680
گردش سرمایه 2663.65 -3600 3000 -2800 -900 -1000
تولید نفت خام 1429.00 1780 1780 1900 1900 1850
بدهی خارجی 33348.08 35600 36000 36300 37000 38000
حواله 3871.28 3800 4500 5000 5200 5500
صادرات غیرنفتی 291221.37 180000 220000 270000 230000 250000
صادرات نفت 879822.08 770000 845000 880000 860000 870000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.98 35.5 35.5 35.5 36 36
بودجه دولت -3.80 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
درآمدهای دولت 903.52 860 920 950 1000 1100
هزینه های مالی 2387.46 2480 2350 2650 2300 2500
هزینه های دولت 1409720.94 2491794 2414584 2398206 2395866 2453364
ارزش بودجه دولت -1483.93 -1725 -1620 -487 -1700 -1400
بدهی های دولت 86392.54 85400 86000 83000 79400 78500
مخارج نظامی 1876.00 1940 1940 2000 2000 2000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار -15.20 -6 -3 4 6 10
تولید صنعتی 1.60 -4 -6.5 2.7 1.8 2.5
تولید صنعتی -1.30 -3 -5 -1.8 0.6 1.6
پی ام آی مرکب 52.90 50.8 51.5 52 51.3 53
استفاده از ظرفیت 45.40 53 54 54 53.4 54
شاخص PMI تولید 49.60 48 49.5 50.3 51 52
استخراج معدن 9.20 10 -12 5 10 7
شاخص PMI خدمات 45.70 40 45 47 49 51

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.80 -18 -9 -7 4 8
هزینه های مصرف کننده 14347658.52 10906147 10568210 10496527 10486286 10737947
درآمد قابل تصرف شخص 20329672.71 18393144 17823216 17702322 17685051 18109475
اعتبار بخش خصوصی 30720797.93 30000000 29300000 29000000 27500000 28000000
قیمت گازوئیل 0.45 0.44 0.42 0.4 0.37 0.36


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.