بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 411.50 414 416 419 421 426
بازار سهام 38874.13 37998 37075 36175 35295 33601
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.94 12.44 12.95 13.49 14.05 15.23

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.90 9 5.1 -13.5 3 4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4 2.9 2.7 3 2.7
نرخ بیکاری 33.30 32.7 32.5 31.8 31.5 32
نرخ تورم 17.01 16.3 13 10 9 7
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 12.5 12.5 12.5
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
موازنه تجاری -679470.20 -650000 -340000 -305000 -315000 -200000
حساب جاری -1750.60 -3200 -4800 -2500 -3600 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -2.7 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.98 35.5 35.5 36 36 36
بودجه دولت -3.80 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
اطمینان کسب و کار -15.20 -7 4 6 10 15
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.80 -12 -7 3 6 9
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.90 9 5.1 -13.5 3 4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4 2.9 2.7 3 2.7
تولید ناخالص داخلی 432.30 440 440 445 445 445
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16694666.15 18537461 20117102 17281216 17195506 20660264
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2944319.35 2492859 3029705 3023816 3032649 3111507
تولید ناخالص داخلی سرانه 2273.22 2300 2300 2300 2300 2450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4916.72 5100 5100 5100 5100 5250
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3969697.16 5703426 5421071 3862424 4088788 5567439
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 532693.68 595896 698953 711219 548674 717825
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1451511.22 1655897 1730182 1715494 1495057 1776897
تولید ناخالص داخلی از معادن 1239461.07 1618002 1180405 1598088 1276645 1212276
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 368209.62 396141 448148 285754 379256 460248
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6694697.46 6356695 7930685 6690055 6895538 8144813
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 209788.41 155254 266252 238064 216082 273441
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 183591.69 98314 121931 73267 189099 125223

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 33.30 32.7 32.5 31.8 31.5 32
جمعیت 206.14 210 211 211 211 216
حداقل دستمزد 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
افراد بیکار 23187.00 28100 27800 28300 27400 27300
نرخ بیکاری جوانان 53.40 55 53.5 52.8 53.1 53
افراد شاغل 46488.00 54000 60000 62000 64400 65500
نرخ اشتغال 66.70 74 73.6 74 74.6 75

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 17.01 16.3 13 10 9 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 391.50 395 402 410 419 430
قیمت مصرف کننده اصلی 340.61 343 346 358 367 377
اندازه اصل تورم 13.41 13 10.6 10.6 10 9
تورم مواد غذایی 20.30 19 14 10 8 6
نرخ تورم (ماهانه) 1.02 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 346.00 354 357 360 369 381

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 12.5 12.5 12.5
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
عرضه پول M0 2812103.48 2770000 2680000 2640000 2500000 2400000
عرضه پول M1 16291049.38 16350000 16050000 15880000 15650000 15000000
عرضه پول M2 39769833.80 39500000 38800000 38500000 36500000 34000000
ذخایر ارزی خارجی 33660.00 34000 35000 35300 34800 36000
نرخ بهره سپرده 4.78 4.78 4.78 5.78 5.78 5.78
نرخ وام 11.57 11.57 11.57 12.57 12.57 12.57

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -679470.20 -650000 -340000 -305000 -315000 -200000
حساب جاری -1750.60 -3200 -4800 -2500 -3600 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -2.7 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4
واردات 2482178.50 2100000 1850000 1780000 1700000 1700000
صادرات 1802708.30 1450000 1510000 1475000 1385000 1500000
رابطه مبادله 100.04 103 103 102 102 102
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2138.38 620 400 1300 700 900
گردش سرمایه 7886.98 4500 -2800 -1600 3000 -1000
تولید نفت خام 1239.00 1780 1900 1900 1900 1850
حواله 4278.12 4500 5000 5200 5400 5600
صادرات غیرنفتی 375013.81 350000 325000 297000 288500 270000
صادرات نفت 1427694.48 1350000 1300000 895000 870000 890000
بدهی خارجی 32859.99 40000 45000 44500 45300 46000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.98 35.5 35.5 36 36 36
بودجه دولت -3.80 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
درآمدهای دولت 903.52 920 1050 870 930 1000
مخارج نظامی 2403.00 1940 2000 2000 2000 2000
هزینه های دولت 1409720.94 1964981 1450603 1447783 1452013 1489769
ارزش بودجه دولت -1483.93 -1430 -1450 -1510 -1520 -1600
بدهی های دولت 87239.12 87500 90000 89300 90100 91000
هزینه های مالی 2387.46 2350 2500 2380 2450 2600

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار -15.20 -7 4 6 10 15
تولید صنعتی 1.60 12 2 1.8 2.5 3
تولید صنعتی -1.30 9 1 0.7 1.3 1.6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 46.90 47.5 50.3 49.7 50.1 51
استخراج معدن 9.20 20 8 -2.1 3 6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 46.90 47.6 47.4 49 51 51
پی ام آی مرکب 52.20 53 52.4 51.3 52 53
میزان استفاده ازظرفیت تولید 45.40 52 54 53.6 54 55

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.80 -12 -7 3 6 9
هزینه های مصرف کننده 14347658.52 12229914 14763741 14735045 14778088 15162362
درآمد قابل تصرف شخص 20329672.71 20502888 20919233 20878574 20939563 21484053
اعتبار بخش خصوصی 32842575.08 33000000 32300000 30500000 30200000 27500000
قیمت گازوئیل 0.40 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.