بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 306.40 306 306 306 306 306
بازار سهام 29458.21 26588 26312 26038 25766 25233
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.89 11.71 11.86 12 12.16 12.47
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.23 -13.8 3.1 9.4 7 6.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.28 2.3 1.8 2.4 2.5 2.6
نرخ بیکاری 23.10 27.8 28.2 31.4 30 32
نرخ تورم 11.98 11.1 10 10 9 9
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 14 14 14
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22 22 22 22 22
موازنه تجاری 1079173.44 225000 -20000 1410000 700000 840000
حساب جاری -2795.83 -2150 -2000 1400 2200 3150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 25 25 25 25 26
بودجه دولت -2.80 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1
اطمینان کسب و کار 30.30 28 27 27 28 31
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.30 3 5 2.7 3.2 4
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.23 -13.8 3.1 9.4 7 6.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.28 2.3 1.8 2.4 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 397.30 560 560 560 560 645
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18697323.82 16760287 17200845 18921692 19164757 19663041
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2798505.79 2830689 2823692 2832088 2868468 2943049
تولید ناخالص داخلی سرانه 2396.30 2590 2590 2590 2590 2630
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5315.82 5600 5600 5600 5600 5600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5408978.92 3639292 3892425 5473887 5544203 5688353
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 557147.53 679170 759609 563833 571076 585924
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1616584.66 1626959 1551360 1635984 1656999 1700081
تولید ناخالص داخلی از معادن 1806746.96 1532060 1504549 1828428 1851916 1900065
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 367755.38 311087 370416 372168 376949 386750
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6517283.97 6331190 6575940 6595491 6680216 6853902
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 261809.92 291956 235809 264952 268355 275332
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 117091.44 65571 118145 118497 120019 123139
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 23.10 27.8 28.2 31.4 30 32
جمعیت 195.87 205 205 205 206 211
هزینه زندگی خانواده 137600.00 139900 139900 139900 139900 143000
افراد شاغل 69542.90 69800 70000 71000 70500 72000
نرخ اشتغال 76.90 81 75 70.5 76 78
افراد بیکار 20927.60 26500 25100 25100 27000 27300
حداقل دستمزد 30000.00 30000 30000 30000 30000 35000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00 57600 57600 57600 58700 59200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500.00 27500 27500 27500 28500 29200
نرخ بیکاری جوانان 36.50 40 43 42.6 43 42.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 11.98 11.1 10 10 9 9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 307.50 312 319 328 332 362
قیمت مصرف کننده اصلی 280.63 285 290 297 302 324
اندازه اصل تورم 9.30 8.7 8.3 8.3 8.4 7.5
تورم مواد غذایی 14.67 13.4 12.7 12.5 12.5 11
نرخ تورم (ماهانه) 0.85 0.7 1 1.2 1 1.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 279.10 290 293 300 302 329
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 14 14 14
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22 22 22 22 22
عرضه پول M0 2203274.21 1791699 1980000 1980000 1811767 1811767
عرضه پول M1 10930572.57 11051578 12150000 12150000 12150000 11049385
عرضه پول M2 28415371.99 26799201 28500000 28500000 28500000 29329153
ذخایر ارزی 38684.00 45000 46400 44000 47500 48000
نرخ بهره سپرده 8.70 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
نرخ وام 15.11 15.07 15.07 15.07 15.07 15.07
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 1079173.44 225000 -20000 1410000 700000 840000
حساب جاری -2795.83 -2150 -2000 1400 2200 3150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 1.5
واردات 1139813.10 1200000 1340000 1250000 1410000 1650000
صادرات 2218986.50 1445000 1320000 2660000 1420000 1470000
رابطه مبادله 101.00 102 102 102 103 104
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 909.54 1300 600 450 500 900
گردش سرمایه 11354.43 400 -1000 4250 -800 -450
تولید نفت خام 1780.00 1600 1700 1700 1800 1900
بدهی خارجی 27162.63 28400 27200 33100 33000 36400
حواله 5783.00 5900 6050 6300 6200 6400
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 25 25 25 25 26
بودجه دولت -2.80 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1
درآمدهای دولت 1026.95 720 1250 1250 1350 1300
هزینه های دولت 929917.32 940611 938287 941076 953165 977948
ارزش بودجه دولت -379.69 -130 -50 -50 -350 -440
بدهی های دولت 83882.66 93000 84300 87000 92500 93000
هزینه های مالی 1406.63 850 1300 1300 1700 1740
مخارج نظامی 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 30.30 28 27 27 28 31
تولید صنعتی -2.90 -2.1 2.5 -3 -3.5 -4.6
تولید صنعتی 2.00 3 2.6 -0.8 0.3 2
شاخص PMI تولید 60.80 57.8 57.3 58.1 60.6 60.3
پی ام آی مرکب 56.80 55.8 54.7 55 55 54.6
استفاده از ظرفیت 55.00 55 56.2 56.2 58.7 58
شاخص PMI خدمات 62.10 58.7 58.8 58.1 61.9 61.7
استخراج معدن 5.70 18 -2 -2 -7.5 -3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.30 3 5 2.7 3.2 4
هزینه های مصرف کننده 10042167.83 10157653 10132547 10162674 10293222 10560846
درآمد قابل تصرف شخص 17580757.16 17782936 17738984 17791726 18020276 18488803
اعتبار بخش خصوصی 26412742.87 25000000 23200000 24500000 26000000 26000000
قیمت گازوئیل 0.47 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.