بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 414.60 415 416 417 417 419
بازار سهام 51802.48 50837 49984 49141 48319 46710
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.21 11.36 11.56 11.77 11.98 12.41

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.66 -3 9.1 4 -10 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.11 2.9 3 3.2 3 3.4
نرخ بیکاری 33.30 35 36 38 37 40
نرخ تورم 17.71 18 16 15 12 10
نرخ بهره 13.00 13 14.5 14.5 14.5 14.5
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 25 25 25
موازنه تجاری 971382.29 1200000 900000 800000 -100000 50000
حساب جاری 3680.28 -3600 -4200 -5000 -4700 -4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -1.8 -1.8 -1.8 -0.3 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.00 37.4 37.4 37.4 38.8 38.8
بودجه دولت -4.70 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.66 -3 9.1 4 -10 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.11 2.9 3 3.2 3 3.4
تولید ناخالص داخلی 432.30 445 445 445 445 445
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17349381.10 17178811 19099346 20979592 17869863 21692899
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2853507.61 2582605 2500748 2944820 2939113 3044944
تولید ناخالص داخلی سرانه 2396.04 2400 2400 2400 2400 2500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4916.72 5100 5100 5250 5250 5250
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 3.40 3.25 3.25 3.25 3.4 3.4
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3879731.92 4084818 5717469 5631516 3996124 5822988
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 725998.76 548142 614339 725213 747779 749870
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1768820.22 1493605 1710381 1774822 1821885 1835166
تولید ناخالص داخلی از معادن 1150851.86 1275405 1430462 1088472 1185377 1125480
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 283590.67 378888 391748 454531 292098 469985
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8147459.17 6888844 6741553 8408178 8391883 8694056
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 191448.27 215872 185445 346401 197192 358179
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71775.44 188916 110924 132417 73929 136919

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 33.30 35 36 38 37 40
جمعیت 206.14 211 211 216 216 216
افراد شاغل 46488.00 64400 66000 65500 65500 67000
نرخ اشتغال 66.70 74 75 74.6 75 76
حداقل دستمزد 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
افراد بیکار 23187.00 27400 26800 27300 28000 29000
نرخ بیکاری جوانان 53.40 53.1 53 53 53 51

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 17.71 18 16 15 12 10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 447.20 453 459 473 484 521
قیمت مصرف کننده اصلی 380.30 387 393 399 406 438
اندازه اصل تورم 14.90 16 14 12 10 10
تورم مواد غذایی 19.50 20 17 13 10 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.78 1.5 1.3 1.6 1.3 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 389.70 396 401 407 412 418

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 13.00 13 14.5 14.5 14.5 14.5
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 25 25 25
نرخ بهره بین بانکی 9.16 9.16 10.66 10.66 10.66 10.66
عرضه پول M0 3331796.22 3600000 3800000 3950000 4050000 3900000
عرضه پول M1 20608106.85 23000000 21800000 2250000 20500000 21000000
عرضه پول M2 48555975.14 49300000 50500000 48500000 47500000 46500000
ذخایر ارزی خارجی 38540.00 38050 38500 39500 38800 39000
نرخ بهره سپرده 4.44 4.44 5.94 5.94 5.94 5.94
نرخ وام 11.83 11.83 13.33 13.33 13.33 13.33
عرضه پول M3 46542025.44 47800000 46500000 45500000 46000000 46000000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 971382.29 1200000 900000 800000 -100000 50000
حساب جاری 3680.28 -3600 -4200 -5000 -4700 -4500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -1.8 -1.8 -1.8 -0.3 -0.3
واردات 1834067.40 2000000 1950000 2100000 2050000 1850000
صادرات 2805449.70 3200000 2850000 2900000 1950000 1900000
رابطه مبادله 101.22 102 103 103 103 104
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1563.64 480 560 700 900 1100
گردش سرمایه 2573.54 3000 5000 -1000 -3500 -3000
تولید نفت خام 1024.00 1320 1400 1420 1420 1420
بدهی خارجی 39969.19 42000 44000 46000 46500 47000
صادرات غیرنفتی 453526.56 385500 265000 270000 280000 280000
صادرات نفت 1270799.94 1520000 1370000 1450000 1380000 1350000
حواله 4971.70 5400 5600 5600 5600 5600

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.00 37.4 37.4 37.4 38.8 38.8
بودجه دولت -4.70 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
درآمدهای دولت 1114.21 1050 1200 1180 1000 1050
هزینه های دولت 1173404.20 1101337 1177205 1210953 1208606 1252126
ارزش بودجه دولت -2039.36 -3150 -2650 -3120 -2500 -3150
بدهی های دولت 100069.89 97000 99000 98500 99600 105000
هزینه های مالی 3153.57 4200 3850 4300 3500 4200
مخارج نظامی 2403.00 2000 2000 2000 2000 2000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی -2.60 -5 -2.7 -2 1.6 2
تولید صنعتی 4.30 -2 -1.7 0.7 1.6 2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 55.80 49.7 52.1 53 53.7 54
پی ام آی مرکب 53.90 52.7 53 54 52 53
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.10 48 48.7 50.3 51 51
استخراج معدن -10.60 -6.5 -4 2.7 6 7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 49.00 49.7 50.2 49.5 48.7 52

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 14926584.44 12676746 14034815 15404235 15374382 15927979
درآمد قابل تصرف شخص 20014610.80 17065318 19214870 20655078 20615049 21357351
اعتبار بخش خصوصی 38195688.06 30200000 29800000 27500000 27500000 26000000
قیمت گازوئیل 0.40 0.41 0.43 0.44 0.46 0.46


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.