بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 380.70 381 381 381 381 381
بازار سهام 28980.29 28159 27555 26962 26381 25218
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.17 4.22 4.27 4.33 4.39 4.51

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.00 -7 -15.5 4 8 5.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 -6 0.6 1.8 2.3 2.3
نرخ بیکاری 27.10 31.8 31.5 31.9 32 32
نرخ تورم 13.71 14.2 14 13.5 13.3 13.5
نرخ بهره 11.50 12.5 12.5 11.5 11.5 11.5
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
موازنه تجاری -807170.40 700000 -180000 100000 70000 840000
حساب جاری -3232.28 -4000 -4500 -4800 -4800 -4700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 55 35 35 35 35
بودجه دولت -3.40 -7.8 -7 -7 -7 -7
اطمینان کسب و کار -17.00 -7 5 15 20 20
ضریب اطمینان مصرف کننده -29.20 -20 2 6 9 9
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.00 -7 -15.5 4 8 5.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 -6 0.6 1.8 2.3 2.3
تولید ناخالص داخلی 448.10 250 360 360 360 360
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16044513.73 19869017 18565879 16994629 16333315 20345873
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2976480.11 2602844 2797891 2994339 3030057 2665312
تولید ناخالص داخلی سرانه 2386.90 2250 2300 2300 2300 2300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5135.50 4900 5100 5100 5100 5100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3918668.40 5195163 4788344 3699216 3989204 5319847
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 513692.43 691222 630844 686888 522939 707811
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1402571.39 1759711 1604827 1625083 1427818 1801944
تولید ناخالص داخلی از معادن 1419038.39 1402577 1343888 1600796 1444581 1436238
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 374511.56 446120 402134 282406 381253 456827
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6350208.68 6332231 7023865 6516066 6464512 6484205
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 118654.96 289392 258612 298560 120791 296338
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 117016.62 109053 113206 64355 119123 111670

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 27.10 31.8 31.5 31.9 32 32
جمعیت 200.00 206 210 210 210 211
حداقل دستمزد 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
افراد بیکار 21765.00 28000 28000 27500 26500 27400
نرخ بیکاری جوانان 36.50 43 43 42.8 43.5 44
افراد شاغل 58527.00 65000 71500 72000 73200 72000
نرخ اشتغال 76.90 71 70.7 71 72 72

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 13.71 14.2 14 13.5 13.3 13.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 339.50 344 351 359 370 383
قیمت مصرف کننده اصلی 303.17 299 312 320 327 320
اندازه اصل تورم 10.60 11 11.3 10.7 10.5 10.6
تورم مواد غذایی 16.66 16.7 16.4 16.2 16.3 16
نرخ تورم (ماهانه) 1.48 1.7 1.3 1.2 1.4 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 304.30 320 319 325 334 356

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 11.50 12.5 12.5 11.5 11.5 11.5
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
عرضه پول M0 2395917.03 1811767 1811767 1811767 1811767 1811767
عرضه پول M1 12582151.19 12150000 12150000 12150000 12150000 11049385
عرضه پول M2 33346630.22 28500000 28500000 28500000 28500000 29329153
ذخایر ارزی 35660.00 37500 36500 37400 40000 40000
نرخ بهره سپرده 4.05 10.19 4.31 4.31 3.31 10.19
نرخ وام 11.76 16.51 14.99 14.99 13.99 16.51

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -807170.40 700000 -180000 100000 70000 840000
حساب جاری -3232.28 -4000 -4500 -4800 -4800 -4700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
واردات 1590021.69 1580000 1250000 1480000 1650000 1500000
صادرات 782851.28 1400000 1350000 1550000 2000000 1700000
رابطه مبادله 103.19 103 103 104 104 104
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 427.76 400 700 1200 1000 1000
گردش سرمایه 4146.35 -6050 1200 -3600 -3000 -2600
تولید نفت خام 1310.00 1800 1780 1780 1780 1900
حواله 3373.09 5600 5750 6100 5950 6000
بدهی خارجی 31477.14 30000 33500 34000 35000 34700

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 55 35 35 35 35
بودجه دولت -3.40 -7.8 -7 -7 -7 -7
درآمدهای دولت 938.72 1050 1200 1000 1050 1100
مخارج نظامی 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
هزینه های دولت 1082949.34 830471 1017972 1089447 1102442 850402
ارزش بودجه دولت -1135.74 -487 -1950 -1300 -1600 -487
بدهی های دولت 85896.52 95000 85000 95500 95500 96400
هزینه های مالی 2074.46 3000 2500 2600 2300 2400

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -17.00 -7 5 15 20 20
تولید صنعتی -10.00 -10 -2 1.6 3 1.3
تولید صنعتی -1.20 -6 0.5 1.3 3 2
شاخص PMI تولید 49.40 51 52 54 56 56
استخراج معدن -27.20 -12 5 10 -12 5
شاخص PMI خدمات 46.80 52 51.7 53.4 54.5 54
پی ام آی مرکب 52.50 53 52.6 53 54 54
استفاده از ظرفیت 55.00 45 51 53 54 53

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -29.20 -20 2 6 9 9
هزینه های مصرف کننده 12193023.60 11497014 11461442 12266182 12412498 11772942
درآمد قابل تصرف شخص 19718833.62 21148755 18535704 19837147 20073773 21888961
اعتبار بخش خصوصی 30189264.87 30000000 28500000 27500000 27000000 27000000
قیمت گازوئیل 0.40 0.42 0.31 0.29 0.28 0.4


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.