بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 306.90 307 307 307 307 307
بازار سهام 27678.06 27560 27239 26924 26612 25997
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.19 14.41 14.53 14.65 14.78 15.02
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.85 6 3.7 -13.8 2.4 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.94 2 2.3 1.9 2.1 2.7
نرخ بیکاری 23.10 27.4 26 27.8 28.2 30
نرخ تورم 11.02 11.2 11.4 11.2 11.2 11.3
نرخ بهره 13.50 13.5 13 12.5 12.5 11.5
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22.5 22 22 22 22
موازنه تجاری 408661.17 680000 420000 440000 385000 525000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 23 23 25 25 25
بودجه دولت -2.80 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8
اطمینان کسب و کار 28.60 26 30 28 27 28
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.20 -6 -2 3 5 3.2
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.85 6 3.7 -13.8 2.4 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.94 2 2.3 1.9 2.1 2.7
تولید ناخالص داخلی 397.30 500 500 690 690 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17047426.80 18671229 19721028 16884560 17405423 20253496
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2742192.51 2797036 2805263 2794294 2799779 2881005
تولید ناخالص داخلی سرانه 2396.30 2450 2450 2590 2590 2590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5315.82 5510 5510 5600 5600 5600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3857705.59 5394106 5093287 3666276 3938717 5230806
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 752833.66 555113 677667 684206 768643 695964
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1537522.17 1631024 1725204 1639023 1569810 1771784
تولید ناخالص داخلی از معادن 1491129.02 1730539 1375072 1543419 1522443 1412199
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 367112.43 372851 437372 313394 374822 449181
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6517283.97 6189852 7361518 6378134 6654147 7560279
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 233705.81 225845 283717 294121 238614 291378
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 117091.44 106601 130666 66057 119550 134194
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 23.10 27.4 26 27.8 28.2 30
جمعیت 195.87 200 200 205 205 205
هزینه زندگی خانواده 137600.00 139900 139900 139900 139900 139900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00 57600 57600 57600 57600 58700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500.00 27500 27500 27500 27500 28500
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 11.02 11.2 11.4 11.2 11.2 11.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 295.50 298 306 312 322 340
قیمت مصرف کننده اصلی 271.75 275 279 285 290 302
تورم مواد غذایی 13.17 13.1 12.8 12.4 12.7 12.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 270.50 278 285 290 296 317
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 13.50 13.5 13 12.5 12.5 11.5
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22.5 22 22 22 22
ذخایر ارزی 43730.00 43600 43300 45000 46400 47500
نرخ بهره سپرده 9.48 9.48 9.48 8.98 8.98 8.48
نرخ وام 15.33 15.33 15.33 14.83 14.83 14.33
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 408661.17 680000 420000 440000 385000 525000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9
تولید نفت خام 1905.00 1780 1650 1600 1790 1900
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 23 23 25 25 25
بودجه دولت -2.80 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8
هزینه های دولت 842195.49 859039 861566 858197 859882 884828
ارزش بودجه دولت -398.22 -708 -381 -381 -130 -487
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 7.2 7.2 7.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 28.60 26 30 28 27 28
تولید صنعتی -10.50 -5.7 -4.8 -2.1 2.5 -3.5
شاخص PMI تولید 57.90 60 57.8 58.6 58.8 58.9
پی ام آی مرکب 56.40 54.5 54.3 53.8 54.7 55
شاخص PMI خدمات 58.80 61 58.5 59.3 60.2 60.4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.20 -6 -2 3 5 3.2
هزینه های مصرف کننده 10134919.77 10337618 10368023 10327483 10347753 10647960
قیمت گازوئیل 0.47 0.45 0.44 0.42 0.41 0.41


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.