بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 306.90 306 306 306 306 306
بازار سهام 26456.39 26060 25768 25480 25193 24631
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.04 13.46 13.57 13.69 13.81 14.05
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.85 3.7 -13.8 2.4 7 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.94 2.1 1.9 1.8 2.5 2.5
نرخ بیکاری 23.10 26 27.8 28.2 31.4 30
نرخ تورم 11.24 10.8 10.5 10 10 9
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 13 13 12.5
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22 22 22 22 22
موازنه تجاری 408661.17 950000 700000 440000 385000 700000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 1.5 0.9 0.9 0.9 0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 23 25 25 25 25
بودجه دولت -2.80 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
اطمینان کسب و کار 27.30 30 28 27 27 28
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.20 -2 3 5 2.7 3.2
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.85 3.7 -13.8 2.4 7 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.94 2.1 1.9 1.8 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 397.30 500 690 690 690 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17047426.80 19682472 16884560 17354280 17473612 20174534
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2798505.79 2799779 2794294 2791552 2810747 2869773
تولید ناخالص داخلی سرانه 2396.30 2450 2590 2590 2590 2590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5315.82 5510 5600 5600 5600 5600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3857705.59 5083330 3666276 3927144 3954148 5210413
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 752833.66 676343 684206 766385 771655 693251
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1537522.17 1721831 1639023 1565198 1575960 1764877
تولید ناخالص داخلی از معادن 1491129.02 1372384 1543419 1517969 1528407 1406694
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 367112.43 436517 313394 373720 376290 447429
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6517283.97 7347126 6378134 6634595 6680216 7530804
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 233705.81 283163 294121 237913 239548 290242
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 117091.44 130411 66057 119199 120019 133671
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 23.10 26 27.8 28.2 31.4 30
جمعیت 195.87 197 199 199 199 199
هزینه زندگی خانواده 137600.00 139900 139900 139900 139900 139900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00 57600 57600 57600 57600 58700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500.00 27500 27500 27500 27500 28500
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 11.24 10.8 10.5 10 10 9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 298.60 304 310 319 328 332
قیمت مصرف کننده اصلی 274.16 278 283 285 290 299
تورم مواد غذایی 13.51 12.8 12.4 12.7 12.5 12.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 272.60 283 288 293 300 308
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 13 13 12.5
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22 22 22 22 22
ذخایر ارزی 40550.00 42400 45000 46400 44000 47500
نرخ بهره سپرده 9.48 9.69 10.19 9.48 8.98 10.19
نرخ وام 15.15 16.01 16.51 15.33 14.83 16.51
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 408661.17 950000 700000 440000 385000 700000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 1.5 0.9 0.9 0.9 0.9
تولید نفت خام 1870.00 1650 1600 1790 1810 1900
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 23 25 25 25 25
بودجه دولت -2.80 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
هزینه های دولت 929917.32 859882 858197 857355 863250 881379
ارزش بودجه دولت -379.69 -381 -381 -381 -130 -487
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 7.2 7.2 7.2 7.2
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 27.30 30 28 27 27 28
تولید صنعتی -10.50 -4.8 -2.1 2.5 -3 -3.5
شاخص PMI تولید 58.20 57.8 58.6 58.8 61 58.9
پی ام آی مرکب 56.90 58.6 55.8 54.7 55 55
شاخص PMI خدمات 58.20 61 59.3 58.7 58.4 62.1
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.20 -2 3 5 2.7 3.2
هزینه های مصرف کننده 10042167.83 10347753 10327483 10317348 10388293 10606447
قیمت گازوئیل 0.47 0.42 0.4 0.39 0.38 0.36


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.