بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 380.80 381 381 381 381 381
بازار سهام 25027.61 24503 23978 23462 22956 21944
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.08 9.2 9.33 9.45 9.58 9.84

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.30 1.2 2.2 -15.5 2.6 5.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.87 -7 -8.6 0.6 1 1.7
نرخ بیکاری 23.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
نرخ تورم 12.56 13.5 13 12.7 12.5 12.5
نرخ بهره 12.50 12 12 12 11.5 11.5
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
موازنه تجاری -162246.25 700000 200000 100000 450000 300000
حساب جاری -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.9 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 55 55 40 40 40
بودجه دولت -3.40 -6.5 -6.5 -5.6 -5.6 -5.6
اطمینان کسب و کار -7.90 -10 -7 5 15 20
ضریب اطمینان مصرف کننده -29.20 -4 -3.7 2 3.5 4
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.30 1.2 2.2 -15.5 2.6 5.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.87 -7 -8.6 0.6 1 1.7
تولید ناخالص داخلی 448.10 250 250 360 360 360
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16893269.79 18042917 18052354 16994629 17062202 18359244
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2976480.11 2475696 2720503 2994339 3006245 2766751
تولید ناخالص داخلی سرانه 2386.90 2250 2250 2300 2300 2300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5135.50 4900 4900 5100 5100 5100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3677153.49 5219665 4655901 3699216 3713925 4735051
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 682791.74 537647 613395 686888 689620 623823
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1615390.58 1560004 1560439 1625083 1631544 1586966
تولید ناخالص داخلی از معادن 1591248.22 1743511 1306717 1600796 1607161 1328931
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 280721.30 354884 391011 282406 283529 397658
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6477202.90 6045728 6829588 6516066 6541975 6945691
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 296779.23 252647 251458 298560 299747 255733
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 63971.30 91670 110075 64355 64611 111946

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 23.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
جمعیت 200.00 205 206 210 210 211
حداقل دستمزد 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
افراد بیکار 20927.60 28100 28000 28000 27500 27600
نرخ بیکاری جوانان 36.50 42.6 43 43 43.7 44
افراد شاغل 69542.90 72400 70500 71500 72000 72000
نرخ اشتغال 76.90 70.5 71 70.7 71 72

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 12.56 13.5 13 12.7 12.5 12.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 326.10 339 347 355 367 391
قیمت مصرف کننده اصلی 295.01 304 304 311 316 327
اندازه اصل تورم 10.13 11 8.4 8.4 8 7.5
تورم مواد غذایی 15.18 17 16.4 16.2 16 15.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.21 1.3 1.5 1.3 1.2 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 294.30 309 315 322 331 355

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 12.50 12 12 12 11.5 11.5
نسبت ذخیره نقدی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
عرضه پول M0 2300831.63 1980000 1811767 1811767 1811767 1811767
عرضه پول M1 12204254.18 12150000 12150000 12150000 12150000 11049385
عرضه پول M2 32171336.26 28500000 28500000 28500000 28500000 29329153
ذخایر ارزی 35900.00 45000 50000 47500 51200 52000
نرخ بهره سپرده 5.67 5.99 5.99 5.99 5.49 5.49
نرخ وام 14.73 14.92 14.92 14.92 14.42 14.42

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -162246.25 700000 200000 100000 450000 300000
حساب جاری -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.9 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5
واردات 1127880.09 1100000 1200000 1250000 1100000 1300000
صادرات 965633.84 1800000 1400000 1350000 1550000 1600000
رابطه مبادله 103.19 102 103 103 103 104
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 427.76 350 400 700 1200 1000
گردش سرمایه -6300.42 -4300 -6050 1200 -3600 -1600
تولید نفت خام 1411.00 1750 1800 1780 1780 1900
حواله 5629.04 5450 5600 5600 6100 6200
بدهی خارجی 27665.66 30000 32000 33500 34000 35500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 55 55 40 40 40
بودجه دولت -3.40 -6.5 -6.5 -5.6 -5.6 -5.6
درآمدهای دولت 938.72 850 1050 1200 1000 1230
مخارج نظامی 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
هزینه های دولت 1082949.34 1040146 989816 1089447 1093779 1006643
ارزش بودجه دولت -1135.74 -2000 -1950 -1300 -1600 -1420
بدهی های دولت 79303.31 90000 95000 85000 95500 96400
هزینه های مالی 2074.46 2850 3000 2500 2600 2650

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -7.90 -10 -7 5 15 20
تولید صنعتی 25.10 -4.2 -5 -2 1.6 1.3
تولید صنعتی -1.90 -3 -2.8 0.5 1.3 2
شاخص PMI تولید 44.90 43 46 51 53 54
استخراج معدن 0.10 -10 -12 5 10 10
شاخص PMI خدمات 43.30 45 52 53 54 56
پی ام آی مرکب 50.40 51 53 52.6 53.5 54.2
استفاده از ظرفیت 55.00 53.5 54 54.7 55.3 55

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -29.20 -4 -3.7 2 3.5 4
هزینه های مصرف کننده 12193023.60 10414829 11144424 12266182 12314954 11333879
درآمد قابل تصرف شخص 19718833.62 18217329 18023014 19837147 19916022 18329405
اعتبار بخش خصوصی 29183704.32 24500000 26000000 26000000 26000000 26000000
قیمت گازوئیل 0.32 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.