بازارها گذشته مرجع
پول 129 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.9 2020-03
نرخ بیکاری 11.4 2019-04
نرخ تورم 1.2 2020-08
نرخ بهره 3.75 2020-08
موازنه تجاری -2100 2019-09
حساب جاری -4.02 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.1 2019-12
بودجه دولت -9.1 2019-12
نرخ مالیات شرکت 26 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 54203 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1856 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 34358 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.9 2020-03
تولید ناخالص داخلی 170 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20288 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8207500 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4711 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11350 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2429 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2387 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3026 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5582 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.4 2019-04
افراد بیکار 1462 2018-12
استخدام تمام وقت 7566 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.7 2018-12
جمعیت 43.4 2019-12
افراد شاغل 11001 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
دستمزد 40955 2018-12
دستمزد در تولید 41839 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 26.9 2019-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2020-08
قیمت تولید 1470 2020-06
تورم مواد غذایی -1.8 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 222 2020-08
CPI مسکن آب و برق 164 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 220 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.2 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2020-08
نرخ بهره سپرده 1.75 2020-08
ذخایر ارزی 55000 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2100 2019-09
حساب جاری -4.02 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.4 2019-12
صادرات 8271 2019-09
واردات 10374 2019-09
ذخایر طلا 174 2020-06
تولید نفت خام 861 2020-09
بدهی خارجی 3994 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.27 2019-09
شاخص تروریسم 3.41 2018-12
درآمد گردشگری 207 2017-12
ورود توریست 2102 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.1 2019-12
بودجه دولت -9.1 2019-12
هزینه های دولت 432191 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 9459 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -14.1 2020-06
تولید صنعتی -26.3 2020-06
تغییرات موجودی انبار 787200 2019-12
سرعت اینترنت 2112 2017-03
آدرس های IP 2024533 2017-03
شاخص رقابتی 56.25 2019-12
رتبه رقابتی 89 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
خطوط نفت خام 15 2020-09
آسانی کسب و کار 157 2019-12
استخراج معدن -3.6 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 8920100 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 54203 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1856 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 34358 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: الجزایر - شاخص های اقتصادی.