بازارها گذشته مرجع
پول 119 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2019-06
نرخ بیکاری 11.7 2018-09
نرخ تورم 2.2 2019-10
نرخ بهره 3.75 2019-10
موازنه تجاری -2740 2019-03
حساب جاری -5.41 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2018-12
بودجه دولت -5.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 26 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 198613 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8202500 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4816 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13886 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2491 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2413 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3026 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5306 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.7 2018-09
افراد بیکار 1440 2017-12
استخدام تمام وقت 7424 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.8 2017-12
جمعیت 42.2 2018-12
افراد شاغل 10859 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد 40325 2017-12
دستمزد در تولید 41438 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 29.1 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2019-10
قیمت تولید 1424 2019-06
تورم مواد غذایی 2.3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 222 2019-09
CPI مسکن آب و برق 163 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 212 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2019-10
نرخ بهره سپرده 1.75 2019-10
ذخایر ارزی 88609 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2740 2019-03
حساب جاری -5.41 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9 2018-12
صادرات 9380 2019-03
واردات 12120 2019-03
ذخایر طلا 174 2019-12
تولید نفت خام 1026 2019-11
بدهی خارجی 3858 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.48 2019-03
شاخص تروریسم 3.41 2018-12
درآمد گردشگری 207 2017-12
ورود توریست 2102 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2018-12
بودجه دولت -5.2 2018-12
هزینه های دولت 527605 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 9459 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 5.6 2019-06
تولید صنعتی 6.3 2019-06
تغییرات موجودی انبار 1341400 2018-12
سرعت اینترنت 2112 2017-03
آدرس های IP 2024533 2017-03
شاخص رقابتی 56.25 2019-12
رتبه رقابتی 89 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
خطوط نفت خام 28 2019-11
آسانی کسب و کار 157 2019-12
استخراج معدن -7.9 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 8568300 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: الجزایر - شاخص های اقتصادی.