بازارها گذشته مرجع
پول 120 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-09
نرخ بیکاری 11.4 2019-04
نرخ تورم 2.7 2019-12
نرخ بهره 3.75 2020-01
موازنه تجاری -2740 2019-03
حساب جاری -5.41 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2018-12
بودجه دولت -5.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 26 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20190 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8202500 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4816 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13886 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2491 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2413 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3026 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5306 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.4 2019-04
افراد بیکار 1440 2017-12
استخدام تمام وقت 7424 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.8 2017-12
جمعیت 42.2 2018-12
افراد شاغل 10859 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد 40325 2017-12
دستمزد در تولید 41438 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 26.9 2019-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-12
قیمت تولید 1434 2019-09
تورم مواد غذایی 1.6 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 219 2019-12
CPI مسکن آب و برق 163 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 215 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 3 2019-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2020-01
نرخ بهره سپرده 1.75 2020-01
ذخایر ارزی 62000 2019-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2740 2019-03
حساب جاری -5.41 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9 2018-12
صادرات 9380 2019-03
واردات 12120 2019-03
ذخایر طلا 174 2019-12
تولید نفت خام 1021 2019-12
بدهی خارجی 3858 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.48 2019-03
شاخص تروریسم 3.41 2018-12
درآمد گردشگری 207 2017-12
ورود توریست 2102 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2018-12
بودجه دولت -5.2 2018-12
هزینه های دولت 527605 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 9459 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 4.6 2019-09
تولید صنعتی 0.9 2019-09
تغییرات موجودی انبار 1341400 2018-12
سرعت اینترنت 2112 2017-03
آدرس های IP 2024533 2017-03
شاخص رقابتی 56.25 2019-12
رتبه رقابتی 89 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
خطوط نفت خام 29 2020-01
آسانی کسب و کار 157 2019-12
استخراج معدن -4.7 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 8568300 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: الجزایر - شاخص های اقتصادی.