بازارها گذشته مرجع
پول 128 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-12
نرخ بیکاری 11.4 2019-04
نرخ تورم 2.4 2020-03
نرخ بهره 3 2020-05
موازنه تجاری -2740 2019-03
حساب جاری -5.41 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.1 2019-12
بودجه دولت -7.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 26 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 9267 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 653 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 5894 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 178 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20288 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8202500 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4816 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13886 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2429 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2387 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3026 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5306 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.4 2019-04
افراد بیکار 1462 2018-12
استخدام تمام وقت 7566 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.7 2018-12
جمعیت 43.4 2019-12
افراد شاغل 11001 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
دستمزد 40955 2018-12
دستمزد در تولید 41839 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 26.9 2019-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2020-03
قیمت تولید 1437 2019-12
تورم مواد غذایی 0.8 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 220 2020-02
CPI مسکن آب و برق 164 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 215 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2020-05
نرخ بهره سپرده 1.75 2020-04
ذخایر ارزی 62000 2019-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2740 2019-03
حساب جاری -5.41 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.6 2019-12
صادرات 9380 2019-03
واردات 12120 2019-03
ذخایر طلا 174 2020-03
تولید نفت خام 1004 2020-04
بدهی خارجی 3858 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.48 2019-03
شاخص تروریسم 3.41 2018-12
درآمد گردشگری 207 2017-12
ورود توریست 2102 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.1 2019-12
بودجه دولت -7.9 2019-12
هزینه های دولت 527605 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 9459 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 5 2019-12
تولید صنعتی 4.6 2019-12
تغییرات موجودی انبار 1341400 2018-12
سرعت اینترنت 2112 2017-03
آدرس های IP 2024533 2017-03
شاخص رقابتی 56.25 2019-12
رتبه رقابتی 89 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
خطوط نفت خام 26 2020-04
آسانی کسب و کار 157 2019-12
استخراج معدن -1.4 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 8568300 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 9267 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 653 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 5894 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: الجزایر - شاخص های اقتصادی.