بازارها گذشته مرجع
پول 119 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-03
نرخ بیکاری 11.7 2018-09
نرخ تورم 0.4 2019-06
نرخ بهره 3.75 2019-06
موازنه تجاری -634 2018-09
حساب جاری -5.41 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2018-12
بودجه دولت -5.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 26 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 198613 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7691099 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4816 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13886 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2282 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2117 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3176 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5154 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.7 2018-09
افراد بیکار 1440 2017-12
استخدام تمام وقت 7424 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.8 2017-12
جمعیت 41.8 2017-12
افراد شاغل 10859 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد 40325 2017-12
دستمزد در تولید 41438 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 29.1 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-06
قیمت تولید 1412 2019-03
تورم مواد غذایی -3.5 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 219 2019-06
CPI مسکن آب و برق 163 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -1.4 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2019-06
نرخ بهره سپرده 1.75 2019-05
ذخایر ارزی 88609 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -634 2018-09
حساب جاری -5.41 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9 2018-12
صادرات 2675 2018-09
واردات 3309 2018-09
ذخایر طلا 174 2019-06
تولید نفت خام 1032 2019-07
بدهی خارجی 3966 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.36 2018-09
شاخص تروریسم 3.76 2017-12
درآمد گردشگری 207 2017-12
ورود توریست 2102 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2018-12
بودجه دولت -5.2 2018-12
هزینه های دولت 529165 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 9459 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 4 2019-03
تولید صنعتی 4.9 2019-03
تغییرات موجودی انبار 1308100 2017-12
سرعت اینترنت 2112 2017-03
آدرس های IP 2024533 2017-03
شاخص رقابتی 53.75 2018-12
رتبه رقابتی 92 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
خطوط نفت خام 30 2019-07
آسانی کسب و کار 157 2018-12
استخراج معدن 6.7 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 8037200 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: الجزایر - شاخص های اقتصادی.