بازارها گذشته مرجع
پول 132 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.9 2020-03
نرخ بیکاری 11.4 2019-04
نرخ تورم 3.86 2021-01
نرخ بهره 2 2021-02
موازنه تجاری -1400 2019-12
حساب جاری -2.97 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.2 2020-12
بودجه دولت -11.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 26 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 119642 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 3155 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 83169 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.9 2020-03
تولید ناخالص داخلی 170 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20288 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8207500 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4711 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11350 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2429 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2387 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3120 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5582 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.4 2019-04
افراد بیکار 1449 2019-12
استخدام تمام وقت 7566 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 42.2 2019-12
جمعیت 44.23 2020-12
افراد شاغل 11281 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
دستمزد 40955 2018-12
دستمزد در تولید 41839 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 26.9 2019-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.86 2021-01
قیمت تولید 1466 2020-09
تورم مواد غذایی 3.44 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 229 2021-01
CPI مسکن آب و برق 165 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 221 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2021-02
نرخ بهره سپرده 1.75 2021-01
ذخایر ارزی 55000 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1400 2019-12
حساب جاری -2.97 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.8 2020-12
صادرات 8798 2019-12
واردات 10200 2019-12
ذخایر طلا 174 2020-12
تولید نفت خام 870 2021-03
بدهی خارجی 3838 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.32 2019-12
شاخص تروریسم 2.7 2019-12
درآمد گردشگری 165 2019-12
ورود توریست 2371 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.2 2020-12
بودجه دولت -11.5 2020-12
هزینه های دولت 432191 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 10334 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -14.1 2020-06
تولید صنعتی -26.3 2020-06
تغییرات موجودی انبار 787200 2019-12
سرعت اینترنت 2112 2017-03
آدرس های IP 2024533 2017-03
شاخص رقابتی 56.25 2019-12
رتبه رقابتی 89 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
خطوط نفت خام 21 2021-03
آسانی کسب و کار 157 2019-12
استخراج معدن -3.6 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 8920100 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 119642 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 3155 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 83169 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: الجزایر - شاخص های اقتصادی.