بازارها گذشته مرجع
پول 128 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-12
نرخ بیکاری 11.4 2019-04
نرخ تورم 1.6 2020-05
نرخ بهره 3.75 2020-05
موازنه تجاری -2740 2019-03
حساب جاری -5.41 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.1 2019-12
بودجه دولت -9.1 2019-12
نرخ مالیات شرکت 26 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 33626 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 1273 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 23667 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 170 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20288 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8207500 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4711 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11350 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2429 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2387 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3026 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5582 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.4 2019-04
افراد بیکار 1462 2018-12
استخدام تمام وقت 7566 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.7 2018-12
جمعیت 43.4 2019-12
افراد شاغل 11001 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
دستمزد 40955 2018-12
دستمزد در تولید 41839 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 26.9 2019-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2020-05
قیمت تولید 1448 2020-03
تورم مواد غذایی -0.3 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 226 2020-05
CPI مسکن آب و برق 164 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 215 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 1 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2020-05
نرخ بهره سپرده 1.75 2020-05
ذخایر ارزی 55000 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2740 2019-03
حساب جاری -5.41 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.4 2019-12
صادرات 9380 2019-03
واردات 12120 2019-03
ذخایر طلا 174 2020-03
تولید نفت خام 807 2020-06
بدهی خارجی 3858 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.48 2019-03
شاخص تروریسم 3.41 2018-12
درآمد گردشگری 207 2017-12
ورود توریست 2102 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.1 2019-12
بودجه دولت -9.1 2019-12
هزینه های دولت 527605 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 9459 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6.7 2020-03
تولید صنعتی -14.2 2020-03
تغییرات موجودی انبار 787200 2019-12
سرعت اینترنت 2112 2017-03
آدرس های IP 2024533 2017-03
شاخص رقابتی 56.25 2019-12
رتبه رقابتی 89 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
خطوط نفت خام 21 2020-07
آسانی کسب و کار 157 2019-12
استخراج معدن -4.8 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 8920100 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 33626 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 1273 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 23667 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: الجزایر - شاخص های اقتصادی.