بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 146.92 147 148 148 149 151

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2.7 3 2.6 2.3 2.6
نرخ بیکاری 11.40 15 16 13.7 13.5 13.5
نرخ تورم 10.00 10 9 9 8.5 8
نرخ بهره 3.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری 90.00 -1100 -1300 -1500 -1500 -1600
حساب جاری -1.56 -5 -4.5 -5.3 -5.3 -6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -1.5 -1.5 -0.5 -0.5 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50 60 60 62 62 62
بودجه دولت -4.90 -2 -2 -1.9 -1.9 -1.9
نرخ مالیات شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2.7 3 2.6 2.3 2.6
تولید ناخالص داخلی 167.98 165 165 165 165 170
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18383.80 18935 18880 18935 18862 19428
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7091600.00 7304348 7283073 7304348 7275982 7494261
تولید ناخالص داخلی سرانه 3913.65 4200 4700 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12037.48 10750 11000 11000 11000 11000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2598.50 2676 2669 2676 2666 2746
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2285.10 2354 2347 2354 2345 2415
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3312.80 3412 3402 3412 3399 3501
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4822.90 4968 4953 4968 4948 5097

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 11.40 15 16 13.7 13.5 13.5
افراد بیکار 1449.00 1740 1740 1740 1740 1740
نرخ مشارکت نیروی کار 42.20 43.6 43.8 43.8 43.8 45
جمعیت 44.23 45.5 46.6 46.6 46.6 46.6
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 26.90 30.6 31 31 31 31
افراد شاغل 11281.00 12000 12000 12000 12000 13000

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 10.00 10 9 9 8.5 8
قیمت تولید 1629.70 1829 1820 1793 1776 1936
تورم مواد غذایی 13.60 14 12 10 8.5 8
نرخ تورم (ماهانه) 1.93 1.5 1.3 0.8 0.4 0.4
تغییر قیمت تولید کننده 9.80 14 10 10 7.8 8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 247.10 255 256 255 264 275
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 222.65 226 229 231 232 233

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 3.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 1.75 1.75 2.25 2.25 2.25 2.25
ذخایر ارزی خارجی 43464.00 43400 45000 42000 42000 44000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری 90.00 -1100 -1300 -1500 -1500 -1600
حساب جاری -1.56 -5 -4.5 -5.3 -5.3 -6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -1.5 -1.5 -0.5 -0.5 -0.5
واردات 9040.00 11000 11500 11350 11350 12100
صادرات 9130.00 9700 10000 9850 9850 10500
تولید نفت خام 1015.00 1100 1150 1150 1150 1150
ورود توریست 591.00 1500 1500 2000 2000 2000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.09 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
بدهی خارجی 3176.00 3680 3900 4100 4100 4189

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50 60 60 62 62 62
بودجه دولت -4.90 -2 -2 -1.9 -1.9 -1.9
هزینه های دولت 503099.10 518192 516683 518192 516180 531665


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
تولید صنعتی 2.10 10 9 9 9 10
تولید صنعتی -8.00 5 7 7 7 12
استخراج معدن 13.30 3 1.6 1.6 1.6 5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
هزینه های مصرف کننده 8688577.80 8949235 8923169 8949235 8914481 9181915


الجزایر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.