بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 132.70 133 133 133 134 134

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.90 1.7 3 3.6 4 3.2
نرخ بیکاری 11.40 13.6 13.3 13 13 12.7
نرخ تورم 2.40 2.3 2.5 3.2 2.8 4.2
نرخ بهره 3.00 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری -2100.00 600 600 600 -478 1000
حساب جاری -4.02 -4.64 -5 -5 -5 -4.64
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.40 -15.9 -15.9 -15.5 -15.9 -13.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 67 67 67 67 75
بودجه دولت -9.10 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13
نرخ مالیات شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.90 1.7 3 3.6 4 3.2
تولید ناخالص داخلی 169.99 155 155 155 155 165
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20288.40 19355 20633 20897 21019 20129
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8207500.00 7829955 8347028 8453725 8209930 8143153
تولید ناخالص داخلی سرانه 4710.60 4600 4600 4600 4600 4700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11349.70 10750 10750 10750 10750 11000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2429.40 2318 2471 2502 2436 2410
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2386.80 2277 2427 2458 2260 2368
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3025.50 2886 3077 3116 3390 3002
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5581.90 5325 5677 5749 5501 5538

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 11.40 13.6 13.3 13 13 12.7
افراد بیکار 1462.00 1720 1720 1720 1740 1740
نرخ مشارکت نیروی کار 41.70 41.5 41.5 41.5 41.6 41.6
جمعیت 43.40 45.2 45.2 45.2 45.5 46.6
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 26.90 29.6 29.6 29.6 30.6 31
افراد شاغل 11001.00 10875 10875 10875 10900 10900

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 2.40 2.3 2.5 3.2 2.8 4.2
قیمت تولید 1469.80 1430 1470 1470 1471 1471
تورم مواد غذایی 0.80 0.8 1.3 0.6 1.1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 1 0.8 1.1 1.1 1.3
تغییر قیمت تولید کننده 3.20 2.3 2.3 2.3 2.6 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 226.50 225 228 231 248 231
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 220.20 220 220 223 244 226

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.00 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
نرخ بهره سپرده 1.75 2 1.75 1.5 2 2
ذخایر ارزی 55000.00 38000 27000 27000 20000 30000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -2100.00 600 600 600 -478 1000
حساب جاری -4.02 -4.64 -5 -5 -5 -4.64
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.40 -15.9 -15.9 -15.5 -15.9 -13.7
واردات 10374.00 12400 12400 12400 12500 12500
صادرات 8271.00 13000 13000 13000 13500 13500
تولید نفت خام 863.00 1220 1220 1220 1190 1150
ورود توریست 2102.00 2000 2000 2000 2000 2150
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.27 0.48 0.48 0.48 0.55 0.55

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 67 67 67 67 75
بودجه دولت -9.10 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13
هزینه های دولت 432190.90 412310 439538 445157 564862 428803


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -14.10 -5 2.6 3 1.5 2
تولید صنعتی -26.30 3 4 2.7 3.5 3
استخراج معدن -3.60 4 -3 1.8 1.6 3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 8920100.00 8509775 9071742 9187703 8579378 8850166


الجزایر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.