بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 132.29 132 132 133 133 133

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.90 2 2.8 3.4 1.8 3.2
نرخ بیکاری 11.40 13.3 13 12.8 12.5 12.2
نرخ تورم 3.86 4.5 4.2 3.8 3.6 4
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2.25 2.5
موازنه تجاری -1400.00 600 600 -478 -478 1000
حساب جاری -2.97 -5 -5 -5 -5 -4.64
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.80 -15.9 -15.5 -15.9 -15.9 -13.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.20 67 67 67 67 75
بودجه دولت -11.50 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13
نرخ مالیات شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.90 2 2.8 3.4 1.8 3.2
تولید ناخالص داخلی 169.99 155 155 155 155 165
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20288.40 21303 20694 20856 20978 21650
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8207500.00 8617875 8371650 8209930 8486555 8758125
تولید ناخالص داخلی سرانه 4710.60 4600 4600 4600 4600 4700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11349.70 10750 10750 10750 10750 11000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2429.40 2551 2478 2436 2512 2592
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2386.80 2506 2435 2260 2468 2547
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3120.20 3177 3086 3390 3128 3228
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5581.90 5861 5694 5501 5772 5956

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 11.40 13.3 13 12.8 12.5 12.2
افراد بیکار 1449.00 1720 1720 1740 1740 1740
نرخ مشارکت نیروی کار 42.20 41.5 41.5 41.6 41.6 41.6
جمعیت 44.23 45.2 45.2 45.5 45.5 46.6
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 26.90 29.6 29.6 30.6 30.6 31
افراد شاغل 11281.00 10875 10875 10900 10900 10900

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.86 4.5 4.2 3.8 3.6 4
قیمت تولید 1465.70 1430 1470 1471 1471 1471
تورم مواد غذایی 3.44 1.3 0.6 1.1 1.1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.8 1.1 1.1 1.1 1.3
تغییر قیمت تولید کننده 2.20 2.3 2.3 2.6 2.6 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 228.60 231 236 248 234 243
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 220.63 224 227 244 229 238

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2.25 2.5
نرخ بهره سپرده 1.75 1.75 1.75 2 1.75 2
ذخایر ارزی 55000.00 27000 27000 20000 20000 30000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -1400.00 600 600 -478 -478 1000
حساب جاری -2.97 -5 -5 -5 -5 -4.64
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.80 -15.9 -15.5 -15.9 -15.9 -13.7
واردات 10200.00 12400 12400 12500 12500 12500
صادرات 8798.00 13000 13000 13500 13500 13500
تولید نفت خام 870.00 1220 1220 1190 1190 1150
ورود توریست 2371.00 2000 2000 2000 2000 2150
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.32 0.48 0.48 0.55 0.55 0.55

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.20 67 67 67 67 75
بودجه دولت -11.50 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13
هزینه های دولت 432190.90 453800 440835 564862 446885 461186


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی -14.10 2.6 3 1.5 1.5 2
تولید صنعتی -26.30 4 2.7 3.5 3.5 3
استخراج معدن -3.60 -3 1.8 1.6 1.6 3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 8920100.00 9366105 9098502 8579378 9223383 9518532


الجزایر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.