بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 120.20 120 120 120 120 121

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.2 1.4 1.6 1.7 1.5
نرخ بیکاری 11.40 12 12.5 12.7 13.4 14
نرخ تورم 2.70 3.3 1.2 2.8 3 3.1
نرخ بهره 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.75
موازنه تجاری -2740.00 1500 1000 900 600 1000
حساب جاری -5.41 -5.7 -5.7 -3.1 -4.64 -4.64
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 46 46 46 46 48
بودجه دولت -5.20 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6.8
نرخ مالیات شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.2 1.4 1.6 1.7 1.5
تولید ناخالص داخلی 180.69 175 175 175 175 183
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20189.60 200996 201394 201791 201989 205019
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8202500.00 8300930 8317335 8333740 8341943 8467072
تولید ناخالص داخلی سرانه 4815.60 4822 4822 4822 4822 4825
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13886.13 14281 13974 13974 13936 13936
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2491.10 2521 2526 2531 2533 2571
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2413.30 2442 2447 2452 2454 2491
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3025.50 3062 3068 3074 3077 3123
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5306.50 5370 5381 5391 5397 5478

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 11.40 12 12.5 12.7 13.4 14
افراد بیکار 1440.00 1720 1720 1720 1720 1740
نرخ مشارکت نیروی کار 41.80 41.5 41.5 41.5 41.5 41.6
جمعیت 42.20 44 44 44 44.4 45.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
افراد شاغل 10859.00 10875 10875 10875 10875 10900
نرخ بیکاری جوانان 26.90 28.7 28.4 29.5 29.8 30.6

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 2.70 3.3 1.2 2.8 3 3.1
قیمت تولید 1434.40 1454 1460 1457 1457 1495
تورم مواد غذایی 1.60 2.6 -3 2 1.6 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.4 -1.2 1.4 -0.3 1
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 2.8 2.5 2.3 2.3 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 219.40 224 222 228 226 233
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214.53 218 214 218 221 228

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.75
نرخ بهره سپرده 1.75 2 1.75 1.5 2 2
ذخایر ارزی 62000.00 54000 48600 50000 45000 38000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -2740.00 1500 1000 900 600 1000
حساب جاری -5.41 -5.7 -5.7 -3.1 -4.64 -4.64
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3
واردات 12120.00 11400 12000 12500 12400 12500
صادرات 9380.00 12900 13000 13400 13000 13500
تولید نفت خام 1021.00 975 1030 1060 1080 1100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.48 0.54 0.32 0.5 0.48 0.55

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 46 46 46 46 48
بودجه دولت -5.20 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6.8
هزینه های دولت 527605.30 533937 534992 536047 536575 544623


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید صنعتی 4.60 -0.4 1.8 3 2.2 3
تولید صنعتی 0.90 -2.3 -2.3 -2 -2.1 -1.9
استخراج معدن -4.70 -12.17 -11.02 -8 -8 -11.51

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
هزینه های مصرف کننده 8568300.00 8671120 8688256 8705393 8713961 8844671


الجزایر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.