بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 119.18 120 120 121 121 121
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 0.8 1.2 1.4 1.6 1.7
نرخ بیکاری 11.70 12.7 13 13.5 13.7 13.8
نرخ تورم 2.20 2.7 3 3.1 2.8 3
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری -2740.00 -487 -487 1500 1000 -476
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -12 -8 -8 -8 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 42 46 46 46 46
بودجه دولت -5.20 -6.3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 0.8 1.2 1.4 1.6 1.7
تولید ناخالص داخلی 180.69 178 180 180 180 180
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 198613.00 200202 200996 201394 201791 203605
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8202500.00 8268120 8300930 8317335 8333740 8408678
تولید ناخالص داخلی سرانه 4815.60 4818 4822 4822 4822 4822
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13886.13 14281 13974 13974 13936 13936
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2491.10 2511 2521 2526 2531 2554
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2413.30 2433 2442 2447 2452 2474
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3025.50 3050 3062 3068 3074 3102
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5306.50 5349 5370 5381 5391 5440
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 11.70 12.7 13 13.5 13.7 13.8
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.20 2.7 3 3.1 2.8 3
قیمت تولید 1424.30 1449 1454 1460 1457 1482
تورم مواد غذایی 2.30 1 1.4 1.5 1.7 2
تغییر قیمت تولید کننده 2.70 3.2 2.8 2.5 2.3 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 221.90 219 224 226 223 226
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 212.35 216 217 218 218 223
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -2740.00 -487 -487 1500 1000 -476
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -12 -8 -8 -8 -8
تولید نفت خام 1026.00 1000 975 1030 1060 1080
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 42 46 46 46 46
بودجه دولت -5.20 -6.3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
هزینه های دولت 527605.30 531826 533937 534992 536047 540867
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 8568300.00 8636846 8671120 8688256 8705393 8783673


الجزایر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.