بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 128.30 129 129 129 130 130

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 -2.6 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.90 -5.6 1.7 3 4.7 5.2
نرخ بیکاری 11.40 14 13.6 13.3 13 13
نرخ تورم 1.20 3 2.3 2.5 3.2 2.8
نرخ بهره 3.75 3 2.75 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری -2100.00 -476 600 600 600 -478
حساب جاری -4.02 -4.64 -4.64 -5 -5 -4.64
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.40 -18 -15.9 -15.9 -15.5 -15.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 80 70 70 70 70
بودجه دولت -9.10 -15 -13 -13 -13 -13
نرخ مالیات شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 -2.6 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.90 -5.6 1.7 3 4.7 5.2
تولید ناخالص داخلی 169.99 140 155 155 155 155
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20288.40 19206 19152 20633 20897 20148
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8207500.00 8017509 7743160 8341943 8448575 8209930
تولید ناخالص داخلی سرانه 4710.60 4575 4600 4600 4600 4600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11349.70 10900 10750 10750 10750 10750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2429.40 2379 2293 2471 2502 2436
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2386.80 2207 2253 2427 2458 2260
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3025.50 3310 2856 3077 3116 3390
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5581.90 5373 5009 5397 5466 5501

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 11.40 14 13.6 13.3 13 13
افراد بیکار 1462.00 1720 1720 1720 1720 1740
نرخ مشارکت نیروی کار 41.70 41.5 41.5 41.5 41.5 41.6
جمعیت 43.40 44.4 45.2 45.2 45.2 45.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ بیکاری جوانان 26.90 29.8 29.6 29.6 29.6 30.6
افراد شاغل 11001.00 10875 10875 10875 10875 10900

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.20 3 2.3 2.5 3.2 2.8
قیمت تولید 1469.80 1430 1470 1470 1470 1471
تورم مواد غذایی -1.80 0.4 0.7 1.3 0.6 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 1 0.8 1.1 1.1
تغییر قیمت تولید کننده 3.20 2.3 2.3 2.3 2.3 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 221.70 236 226 228 231 248
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 219.98 233 221 220 223 244

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 3.75 3 2.75 2.75 2.75 2.75
نرخ بهره سپرده 1.75 2 1.75 1.5 1.5 2
ذخایر ارزی 55000.00 44000 38000 27000 27000 20000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -2100.00 -476 600 600 600 -478
حساب جاری -4.02 -4.64 -4.64 -5 -5 -4.64
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.40 -18 -15.9 -15.9 -15.5 -15.9
واردات 10374.00 12400 12400 12400 12400 12500
صادرات 8271.00 13000 13000 13000 13000 13500
تولید نفت خام 861.00 1250 1220 1220 1220 1190
ورود توریست 2102.00 1960 2000 2000 2000 2000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.27 0.48 0.48 0.48 0.48 0.55

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 80 70 70 70 70
بودجه دولت -9.10 -15 -13 -13 -13 -13
هزینه های دولت 432190.90 551623 498059 536575 543433 564862


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -14.10 -10 -5 2.6 3 1.5
تولید صنعتی -26.30 -10 3 4 2.7 3.5
استخراج معدن -3.60 -7 4 -3 1.8 1.6

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 8920100.00 8378299 8088475 8713961 8825349 8579378


الجزایر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.