بازارها گذشته مرجع
پول 104 2020-03
بازار سهام 1918 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.35 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2019-09
نرخ بیکاری 9.3 2019-12
نرخ تورم 6.37 2020-02
نرخ بهره 7.25 2020-03
موازنه تجاری -102176 2020-01
حساب جاری -3931 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
موارد کروناویروس 42 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 1 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 89 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1230750 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 898017 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1202 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3077 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 224717 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72122 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 118715 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 12842 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46938 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27899 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 93923 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32539 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.3 2019-12
جمعیت 47.6 2019-12
هزینه زندگی خانواده 48500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 22300 2018-12
حداقل دستمزد 13572 2019-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.37 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 208 2020-02
تورم مواد غذایی 10.58 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 1.38 2020-02
قیمت تولید 120 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.51 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.25 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 4.24 2019-11
عرضه پول M1 1460 2019-11
عرضه پول M2 2849 2019-11
عرضه پول M3 3462000 2019-11
ذخایر ارزی 12874 2019-11
نرخ بهره سپرده 8.3 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -102176 2020-01
حساب جاری -3931 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 53126 2020-01
واردات 155302 2020-01
بدهی خارجی 3115 2019-11
گردش سرمایه -6425 2019-11
حواله 250308 2019-12
ذخایر طلا 0 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 164708 2018-12
رابطه مبادله 68 2018-12
شاخص تروریسم 5.76 2018-12
ورود توریست 132019 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -164190 2019-11
هزینه های دولت 677727 2018-12
درآمدهای دولت 743 2019-11
ارزیابی اعتبار 35 2020-03
هزینه های مالی 907 2019-11
بدهی های دولت 6032 2019-11
مخارج نظامی 1023 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12160 2017-03
آدرس های IP 500853 2017-03
تولید خودرو 614 2019-10
ثبت خودرو 26281 2019-09
تولید سیمان 496517 2019-12
شاخص رقابتی 54.14 2019-12
رتبه رقابتی 95 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 56 2019-12
تولید الکتریسیته 986 2020-01
شاخص PMI تولید 49 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 12.38 2019-11
درآمد قابل تصرف شخص 8031 2018-12
قیمت گازوئیل 1.1 2020-01

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 22624 2019-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 42 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 1 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنیا - شاخص های اقتصادی.