بازارها گذشته مرجع
پول 107 2020-07
بازار سهام 1901 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.05 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2020-03
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
نرخ تورم 4.59 2020-06
نرخ بهره 7 2020-06
موازنه تجاری -76549 2020-04
حساب جاری -5987 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 8975 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 181 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 2733 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2020-03
تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1350941 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 900252 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1238 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4330 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 351397 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67928 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 125725 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 14412 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49952 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27457 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84312 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34896 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
جمعیت 47.6 2019-12
حداقل دستمزد 13572 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.59 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-06
تورم مواد غذایی 8.15 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.31 2020-06
قیمت تولید 101 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.07 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 5.13 2020-04
عرضه پول M1 1595 2020-03
عرضه پول M2 3019 2020-03
عرضه پول M3 3661011 2020-03
ذخایر ارزی 12447 2020-03
نرخ بهره سپرده 8.3 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -76549 2020-04
حساب جاری -5987 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 43213 2020-04
واردات 119762 2020-04
بدهی خارجی 3117 2020-02
گردش سرمایه -6289 2020-03
حواله 208218 2020-04
ذخایر طلا 0 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 164708 2018-12
رابطه مبادله 68 2018-12
شاخص تروریسم 5.76 2018-12
ورود توریست 47296 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -164190 2019-11
هزینه های دولت 734791 2019-12
درآمدهای دولت 892 2019-12
ارزیابی اعتبار 33 2020-07
هزینه های مالی 1868 2020-03
بدهی های دولت 6283 2020-03
مخارج نظامی 1023 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12160 2017-03
آدرس های IP 500853 2017-03
تولید خودرو 742 2020-02
ثبت خودرو 12756 2020-05
تولید سیمان 509197 2020-04
شاخص رقابتی 54.14 2019-12
رتبه رقابتی 95 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 56 2019-12
تولید الکتریسیته 881 2020-05
شاخص PMI تولید 46.6 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 12.19 2020-02
درآمد قابل تصرف شخص 8031 2018-12
قیمت گازوئیل 0.79 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 54874 2020-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 8975 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 181 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 2733 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنیا - شاخص های اقتصادی.