بازارها گذشته مرجع
پول 103 2019-08
بازار سهام 2488 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.55 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.66 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-03
نرخ بیکاری 9.3 2018-12
نرخ تورم 6.27 2019-07
نرخ بهره 9 2019-08
موازنه تجاری -93470 2019-06
حساب جاری -3725 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -6.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.66 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 87.91 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1291996 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 898017 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1202 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3077 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 339399 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64250 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 122225 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 13186 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46584 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25683 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80763 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32435 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.3 2018-12
جمعیت 46.6 2017-12
هزینه زندگی خانواده 48500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 22300 2018-12
حداقل دستمزد 13572 2018-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.27 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 204 2019-07
تورم مواد غذایی 8.47 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.36 2019-07
قیمت تولید 119 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده -0.36 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 2.98 2019-06
عرضه پول M1 1499 2019-06
عرضه پول M2 2867 2019-06
عرضه پول M3 3487469 2019-06
ذخایر ارزی 13369 2019-05
نرخ بهره سپرده 7.7 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -93470 2019-06
حساب جاری -3725 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
صادرات 51144 2019-06
واردات 144614 2019-06
بدهی خارجی 2722 2019-03
گردش سرمایه -8332 2019-05
حواله 295317 2019-06
ذخایر طلا 0 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 68723 2017-12
رابطه مبادله 68 2018-12
شاخص تروریسم 6.11 2017-12
ورود توریست 136225 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -6.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -709807 2019-05
هزینه های دولت 677727 2018-12
درآمدهای دولت 1675 2019-05
ارزیابی اعتبار 20.44
هزینه های مالی 2385 2019-05
بدهی های دولت 2773 2019-05
مخارج نظامی 1023 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12160 2017-03
آدرس های IP 500853 2017-03
تولید خودرو 327 2018-12
ثبت خودرو 26991 2018-12
تولید سیمان 507037 2019-03
شاخص رقابتی 53.67 2018-12
رتبه رقابتی 93 2018-12
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
آسانی کسب و کار 61 2018-12
تولید الکتریسیته 996 2019-03
شاخص PMI تولید 54.1 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 12.47 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 8031 2018-12
قیمت گازوئیل 1.01 2019-03
پس انداز های شخصی 11 2014-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 21247 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنیا - شاخص های اقتصادی.