بازارها گذشته مرجع
پول 110 2021-01
بازار سهام 1887 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.85 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.7 2020-06
نرخ بیکاری 10.4 2020-06
نرخ تورم 5.62 2020-12
نرخ بهره 7 2020-12
موازنه تجاری -92076 2020-10
حساب جاری -4820 2020-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.4 2019-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 99630 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 1740 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 82866 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1197679 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 900252 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1238 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4330 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 308367 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72888 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 118767 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 13248 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 59272 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23418 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 77264 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36080 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.4 2020-06
جمعیت 47.6 2019-12
حداقل دستمزد 13572 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.62 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2020-12
تورم مواد غذایی 7.19 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.98 2020-12
قیمت تولید 102 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.19 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 3.27 2020-11
عرضه پول M1 1760 2020-11
عرضه پول M2 3238 2020-11
عرضه پول M3 3952313 2020-11
ذخایر ارزی 12603 2020-10
نرخ بهره سپرده 7.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -92076 2020-10
حساب جاری -4820 2020-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 53162 2020-10
واردات 145238 2020-10
بدهی خارجی 3663 2020-09
گردش سرمایه -3074 2020-10
حواله 257686 2020-11
ذخایر طلا 0 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135897 2019-12
رابطه مبادله 68 2018-12
شاخص تروریسم 5.64 2019-12
ورود توریست 20164 2020-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.4 2019-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -478312 2020-06
هزینه های دولت 734791 2019-12
درآمدهای دولت 510 2020-10
ارزیابی اعتبار 33 2021-01
هزینه های مالی 722 2020-10
بدهی های دولت 7121 2020-09
مخارج نظامی 1023 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12160 2017-03
آدرس های IP 500853 2017-03
تولید خودرو 560 2020-06
ثبت خودرو 27116 2020-07
تولید سیمان 628496 2020-08
شاخص رقابتی 54.14 2019-12
رتبه رقابتی 95 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 56 2019-12
تولید الکتریسیته 1035 2020-10
شاخص PMI تولید 51.4 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 11.92 2020-10
درآمد قابل تصرف شخص 8591 2019-12
قیمت گازوئیل 0.99 2020-10

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 6013 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 99630 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 1740 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 82866 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنیا - شاخص های اقتصادی.