بازارها گذشته مرجع
پول 101 2020-01
بازار سهام 2630 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.5 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2019-09
نرخ بیکاری 9.3 2018-12
نرخ تورم 5.82 2019-12
نرخ بهره 8.25 2020-01
موازنه تجاری -107479 2019-11
حساب جاری -3783 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 87.91 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1230750 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 898017 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1202 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3077 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 224717 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72122 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 118715 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 12842 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46938 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27899 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 93923 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32539 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.3 2018-12
جمعیت 47.8 2018-12
هزینه زندگی خانواده 48500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 22300 2018-12
حداقل دستمزد 13572 2019-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.82 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 205 2019-12
تورم مواد غذایی 10.02 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-12
قیمت تولید 120 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.51 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.25 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 6.86 2019-10
عرضه پول M1 1479 2019-10
عرضه پول M2 2892 2019-10
عرضه پول M3 3517540 2019-10
ذخایر ارزی 13344 2019-10
نرخ بهره سپرده 8.3 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -107479 2019-11
حساب جاری -3783 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 51935 2019-11
واردات 159414 2019-11
بدهی خارجی 3112 2019-09
گردش سرمایه -6123 2019-10
حواله 218845 2019-11
ذخایر طلا 0 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 164708 2018-12
رابطه مبادله 68 2018-12
شاخص تروریسم 5.76 2018-12
ورود توریست 132019 2019-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -134890 2019-10
هزینه های دولت 677727 2018-12
درآمدهای دولت 568 2019-10
ارزیابی اعتبار 35 2020-01
هزینه های مالی 703 2019-10
بدهی های دولت 5968 2019-09
مخارج نظامی 1023 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12160 2017-03
آدرس های IP 500853 2017-03
تولید خودرو 614 2019-10
ثبت خودرو 26281 2019-09
تولید سیمان 453092 2019-11
شاخص رقابتی 54.14 2019-12
رتبه رقابتی 95 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 56 2019-12
تولید الکتریسیته 940 2019-12
شاخص PMI تولید 53.3 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 12.47 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 8031 2018-12
قیمت گازوئیل 1.09 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 22624 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنیا - شاخص های اقتصادی.