بازارها گذشته مرجع
پول 108 2021-04
بازار سهام 1882 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.43 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-09
نرخ بیکاری 7.2 2020-09
نرخ تورم 5.9 2021-03
نرخ بهره 7 2021-03
موازنه تجاری -92232 2021-02
حساب جاری -4441 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2020-12
بودجه دولت -7.8 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 152523 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 2560 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 105367 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-09
تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1226025 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 900252 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1238 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4330 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 241335 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 83989 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 116390 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 15023 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52254 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24418 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 96705 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34659 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2020-09
جمعیت 47.6 2019-12
حداقل دستمزد 13572 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.9 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2021-03
تورم مواد غذایی 6.65 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-03
قیمت تولید 102 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.19 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 1.21 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 651650 2021-04
موارد کروناویروس 152523 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 2560 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 105367 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 5.23 2021-03
عرضه پول M1 1735 2021-02
عرضه پول M2 3263 2021-02
عرضه پول M3 4042989 2021-02
ذخایر ارزی 12886 2021-01
نرخ بهره سپرده 6.97 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -92232 2021-02
حساب جاری -4441 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2020-12
صادرات 67492 2021-02
واردات 159723 2021-02
بدهی خارجی 3820 2021-01
گردش سرمایه -2558 2021-01
حواله 278347 2021-03
ذخایر طلا 0 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135897 2019-12
رابطه مبادله 68 2019-12
شاخص تروریسم 5.64 2019-12
ورود توریست 47038 2021-01

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2020-12
بودجه دولت -7.8 2020-12
ارزش بودجه دولت -433593 2021-02
هزینه های دولت 734791 2019-12
درآمدهای دولت 1094 2021-02
ارزیابی اعتبار 33 2021-04
هزینه های مالی 1527 2021-02
بدهی های دولت 7352 2021-01
مخارج نظامی 1095 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12160 2017-03
آدرس های IP 500853 2017-03
تولید خودرو 534 2020-12
ثبت خودرو 35180 2020-11
تولید سیمان 666855 2020-12
شاخص رقابتی 54.14 2019-12
رتبه رقابتی 95 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
آسانی کسب و کار 56 2019-12
تولید الکتریسیته 1012 2020-12
شاخص PMI تولید 50.6 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 12.02 2021-02
درآمد قابل تصرف شخص 8591 2019-12
قیمت گازوئیل 0.99 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 19299 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنیا - شاخص های اقتصادی.