بازارها گذشته مرجع
پول 109 2020-10
بازار سهام 1812 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.9 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.7 2020-06
نرخ بیکاری 10.4 2020-06
نرخ تورم 4.2 2020-09
نرخ بهره 7 2020-09
موازنه تجاری -86761 2020-07
حساب جاری -4946 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 44881 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 832 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 31648 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1197679 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 900252 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1238 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4330 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 308367 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72888 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 118767 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 13248 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 59272 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23418 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 77264 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36080 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.4 2020-06
جمعیت 47.6 2019-12
حداقل دستمزد 13572 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.2 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-09
تورم مواد غذایی 5.18 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-09
قیمت تولید 102 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.19 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 2.63 2020-09
عرضه پول M1 1684 2020-07
عرضه پول M2 3237 2020-07
عرضه پول M3 3905444 2020-07
ذخایر ارزی 13806 2020-05
نرخ بهره سپرده 8.3 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -86761 2020-07
حساب جاری -4946 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 52000 2020-07
واردات 138761 2020-07
بدهی خارجی 3496 2020-05
گردش سرمایه -4170 2020-05
حواله 276988 2020-07
ذخایر طلا 0 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135897 2019-12
رابطه مبادله 68 2018-12
شاخص تروریسم 5.76 2018-12
ورود توریست 13919 2020-08

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -5.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -164190 2019-11
هزینه های دولت 734791 2019-12
درآمدهای دولت 1739 2020-06
ارزیابی اعتبار 33 2020-10
هزینه های مالی 2218 2020-06
بدهی های دولت 6283 2020-05
مخارج نظامی 1023 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12160 2017-03
آدرس های IP 500853 2017-03
تولید خودرو 560 2020-06
ثبت خودرو 27116 2020-07
تولید سیمان 628496 2020-08
شاخص رقابتی 54.14 2019-12
رتبه رقابتی 95 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 56 2019-12
تولید الکتریسیته 977 2020-08
شاخص PMI تولید 56.3 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 11.94 2020-07
درآمد قابل تصرف شخص 8591 2019-12
قیمت گازوئیل 0.94 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 6013 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 44881 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 832 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 31648 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنیا - شاخص های اقتصادی.