بازارها گذشته مرجع
پول 104 2019-10
بازار سهام 2455 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.65 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.25 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-06
نرخ بیکاری 9.3 2018-12
نرخ تورم 3.83 2019-09
نرخ بهره 9 2019-09
موازنه تجاری -83197 2019-08
حساب جاری -3887 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -6.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.25 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-06
تولید ناخالص داخلی 87.91 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1280181 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 898017 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1202 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3077 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 295458 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70120 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 124418 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 12085 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 55424 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31026 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88340 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35777 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.3 2018-12
جمعیت 47.8 2018-12
هزینه زندگی خانواده 48500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 22300 2018-12
حداقل دستمزد 13572 2019-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.83 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 202 2019-09
تورم مواد غذایی 6.3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.11 2019-09
قیمت تولید 121 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.49 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 2.28 2019-07
عرضه پول M1 1499 2019-06
عرضه پول M2 2867 2019-06
عرضه پول M3 3487469 2019-06
ذخایر ارزی 13089 2019-07
نرخ بهره سپرده 8.3 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -83197 2019-08
حساب جاری -3887 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
صادرات 49604 2019-08
واردات 132802 2019-08
بدهی خارجی 3023 2019-06
گردش سرمایه -6776 2019-07
حواله 224487 2019-07
ذخایر طلا 0 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 68723 2017-12
رابطه مبادله 68 2018-12
شاخص تروریسم 6.11 2017-12
ورود توریست 136225 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -6.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -709807 2019-05
هزینه های دولت 677727 2018-12
درآمدهای دولت 1675 2019-06
ارزیابی اعتبار 20.44
هزینه های مالی 113 2019-07
بدهی های دولت 5809 2019-06
مخارج نظامی 1023 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 12160 2017-03
آدرس های IP 500853 2017-03
تولید خودرو 689 2019-07
ثبت خودرو 26991 2018-12
تولید سیمان 499945 2019-07
شاخص رقابتی 54.14 2019-12
رتبه رقابتی 95 2019-12
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
آسانی کسب و کار 61 2018-12
تولید الکتریسیته 968 2019-08
شاخص PMI تولید 54.1 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 12.47 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 8031 2018-12
قیمت گازوئیل 1.13 2019-06
پس انداز های شخصی 11 2014-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 21247 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنیا - شاخص های اقتصادی.