بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 110.00 110 111 111 111 112
بازار سهام 1919.70 1888 1855 1823 1792 1729
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.85 12.06 12.27 12.48 12.7 13.14

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.10 0.9 1.3 1 1.3 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.70 3.4 4.3 5.4 6.5 6.2
نرخ بیکاری 10.40 12 13.6 12.9 12.3 9.8
نرخ تورم 5.62 5.4 5.1 5.2 5.2 5.3
نرخ بهره 7.00 6.75 6.75 6.5 6.5 6.25
موازنه تجاری -92076.00 -73000 -103700 -92000 -86500 -86500
حساب جاری -4819.60 -3800 -4000 -5000 -4200 -4400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40 69 69 69 69 73
بودجه دولت -5.60 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.4
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.10 0.9 1.3 1 1.3 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.70 3.4 4.3 5.4 6.5 6.2
تولید ناخالص داخلی 95.50 85 85 85 85 97
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1197679.00 1396812 1249179 1262354 1275528 1354611
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 900252.20 930861 938963 948866 958769 1018212
تولید ناخالص داخلی سرانه 1237.50 1230 1230 1230 1230 1350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4329.90 4320 4320 4320 4320 4450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 308367.00 363465 321627 325019 328411 348772
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72888.00 70238 76022 76824 77626 82439
تولید ناخالص داخلی از ساخت 118767.00 130000 123874 125180 126487 134329
تولید ناخالص داخلی از معادن 13248.00 14902 13818 13963 14109 14984
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 59272.00 51650 61821 62473 63125 67038
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23418.00 28391 24425 24683 24940 26486
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 77264.00 87087 80586 81436 82286 87388
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36080.00 36082 37631 38028 38425 40808

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 10.40 12 13.6 12.9 12.3 9.8
جمعیت 47.60 50.35 50.35 50.35 51.4 52.6
حداقل دستمزد 13572.00 13572 15000 15000 15000 15000

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 5.62 5.4 5.1 5.2 5.2 5.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.87 111 113 114 233 116
تورم مواد غذایی 7.19 4.3 5 6 5.5 5.7
قیمت تولید 102.07 104 102 100 130 105
تغییر قیمت تولید کننده -0.19 0.7 -1.3 1.8 1.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.98 1 0.8 -0.1 0.8 1

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 7.00 6.75 6.75 6.5 6.5 6.25
نرخ بهره بین بانکی 3.27 2.69 2.44 2.44 3.82 2.19
ذخایر ارزی 12603.40 12400 13200 13180 12750 13300
نرخ بهره سپرده 7.50 7.5 7.25 7.25 8.2 7

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -92076.00 -73000 -103700 -92000 -86500 -86500
حساب جاری -4819.60 -3800 -4000 -5000 -4200 -4400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.3
واردات 145238.00 153000 147000 150000 152000 160000
صادرات 53162.00 49300 55000 60000 54000 57000
بدهی خارجی 3663.49 3880 4200 4350 4200 4300
گردش سرمایه -3073.60 -4700 -5200 -6500 -6100 -7200
حواله 263100.89 255000 280000 265000 270000 275000
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
رابطه مبادله 68.00 72.1 72.1 72.1 73.4 73.4
ورود توریست 20164.00 45000 90000 125000 118000 145000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135897.00 120000 120000 120000 120000 140000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40 69 69 69 69 73
بودجه دولت -5.60 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.4
ارزش بودجه دولت -478312.20 -460 -1350 -1800 -465 -465
هزینه های دولت 734790.80 759774 766387 774470 782552 831070
درآمدهای دولت 509.71 1200 1500 1100 1250 1500
مخارج نظامی 1023.00 940 940 940 940 960
بدهی های دولت 7120.60 6650 6500 6700 6700 6580
هزینه های مالی 721.74 3000 2850 2940 3000 3200


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص PMI تولید 51.40 49.5 51 53 52 54
تولید الکتریسیته 1034.97 985 950 970 965 1050
تولید خودرو 560.00 700 620 650 630 700
ثبت خودرو 27116.00 23400 24800 26000 25800 27500
تولید سیمان 628496.00 550000 525000 530000 545000 550000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ وام بانکی 11.92 11.75 11.5 11.5 13.05 11.25
قیمت گازوئیل 0.99 1.01 0.71 0.68 0.95 0.95
درآمد قابل تصرف شخص 8591.30 8883 8961 9055 9150 9717

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جواز ساختمان 6013.02 18000 25000 23000 23000 35000


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.