بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 1901.21 1856 1812 1769 1727 1643
پول 107.70 108 108 108 109 109
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.75 13 13.26 13.52 13.79 14.32

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 0.7 1 1.5 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 6 3 6.4 5.2 5
نرخ بیکاری 7.20 13.6 12.9 12.3 11.9 9.8
نرخ تورم 5.87 6 5.7 5.4 5.2 5
نرخ بهره 7.00 6.75 6.5 6.5 6.5 6.25
موازنه تجاری -102986.00 -116700 -106500 -112000 -112100 -115700
حساب جاری -4995.30 -4600 -5050 -4760 -5200 -5400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -5.2 -5.2 -5.2 -5.3 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 69 69 69 72 72
بودجه دولت -7.80 -8.7 -8.7 -8.7 -7.5 -7.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 0.7 1 1.5 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 6 3 6.4 5.2 5
تولید ناخالص داخلی 95.50 85 85 85 85 97
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1226025.00 1271144 1262806 1304491 1289778 1369715
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 900252.20 954267 927260 957868 947065 1005762
تولید ناخالص داخلی سرانه 1237.50 1230 1230 1230 1230 1350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4329.90 4320 4320 4320 4320 4450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 241335.00 327221 248575 256780 253884 269619
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 83989.00 77261 86509 89364 88356 93833
تولید ناخالص داخلی از ساخت 116390.00 126728 119882 123839 122442 130031
تولید ناخالص داخلی از معادن 15023.00 14043 15474 15984 15804 16784
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52254.00 62828 53822 55598 54971 58378
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24418.00 24950 25151 25981 25688 27280
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 96705.00 82059 99606 102894 101734 108039
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34659.00 38245 35699 36877 36461 38721

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 7.20 13.6 12.9 12.3 11.9 9.8
جمعیت 47.60 50.35 50.35 51.4 51.4 52.6
حداقل دستمزد 13572.00 15000 15000 15000 15000 15000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 5.87 6 5.7 5.4 5.2 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.98 115 115 118 120 124
تورم مواد غذایی 7.02 7.3 6.7 5.6 5.4 5.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.6 -0.1 0.4 0.2 0.3
قیمت تولید 102.07 103 104 104 103 105
تغییر قیمت تولید کننده -0.19 1.2 1.4 1.6 1.3 1.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 7.00 6.75 6.5 6.5 6.5 6.25
نرخ بهره بین بانکی 5.23 4.98 4.73 4.73 4.73 4.73
عرضه پول M1 1718.77 1710 1650 1620 1580 1525
عرضه پول M2 3278.05 3265 3180 3230 3100 2900
عرضه پول M3 4040835.00 4120000 4050000 3850000 3740000 3470000
ذخایر ارزی 12850.20 13400 13180 12750 12600 13100
نرخ بهره سپرده 6.97 6.72 6.47 6.47 6.47 6.47

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -102986.00 -116700 -106500 -112000 -112100 -115700
حساب جاری -4995.30 -4600 -5050 -4760 -5200 -5400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -5.2 -5.2 -5.2 -5.3 -5.3
واردات 161847.00 175000 168500 172000 169400 175000
صادرات 58862.00 58300 62000 60000 57300 59300
بدهی خارجی 3769.87 4200 4350 4500 4080 4300
گردش سرمایه -2804.70 -3100 -2900 -3300 -3500 -3800
حواله 299290.39 280000 274000 285000 278000 275000
ذخایر طلا 0.02 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135897.00 125000 125000 125000 140000 140000
رابطه مبادله 68.00 70 70 70 72 72
ورود توریست 47038.00 43000 37500 45000 52000 60000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 69 69 69 72 72
بودجه دولت -7.80 -8.7 -8.7 -8.7 -7.5 -7.5
ارزش بودجه دولت -433592.60 -900 -670 -1200 -920 -1100
هزینه های دولت 734790.80 778878 756835 781817 773000 820908
درآمدهای دولت 1252.67 1400 1280 1300 970 1000
مخارج نظامی 1097.00 940 940 940 940 960
بدهی های دولت 7339.71 7500 7300 7500 7250 7600
هزینه های مالی 1733.72 2300 1950 2500 1890 2100


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 52.50 54 53.6 52 51.7 53
تولید الکتریسیته 946.59 1015 980 1020 980 1000
تولید خودرو 561.00 620 650 630 660 750
ثبت خودرو 18822.00 26000 27500 30000 27400 31000
تولید سیمان 612980.00 575000 630000 645000 665000 710000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ وام بانکی 12.08 11.8 11.55 11.55 11.55 11.55
قیمت گازوئیل 1.06 0.94 0.89 0.95 0.81 0.77
درآمد قابل تصرف شخص 8591.30 9107 8849 9141 9038 9598

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
جواز ساختمان 9628.10 12000 14000 10000 15000 30000


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.