بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 107.00 107 108 108 108 109
بازار سهام 1901.28 1868 1836 1804 1773 1711
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.05 12.26 12.48 12.69 12.92 13.36

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 1.4 1.6 1.8 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 1.7 2 3.4 4.3 4.5
نرخ بیکاری 4.90 5.4 6 6.2 5.7 7
نرخ تورم 4.59 5.6 5.4 5.3 5.1 5.2
نرخ بهره 7.00 6.75 6.75 6.5 6.5 6.5
موازنه تجاری -76549.00 -85000 -73000 -103700 -80000 -86500
حساب جاری -5987.00 -3500 -4100 -3800 -4000 -4200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -5.6 -5.6 -4.8 -4.8 -4.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 64 64 62 62 62
بودجه دولت -5.60 -7.5 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 1.4 1.6 1.8 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 1.7 2 3.4 4.3 4.5
تولید ناخالص داخلی 95.50 70 70 85 85 85
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1350941.00 1244014 1284162 1396873 1409031 1341949
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 900252.20 886578 918257 930861 938963 959579
تولید ناخالص داخلی سرانه 1237.50 1090 1090 1230 1230 1230
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4329.90 4100 4100 4320 4320 4320
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 351397.00 223564 208336 363344 366507 217711
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67928.00 72887 80906 70238 70849 84547
تولید ناخالص داخلی از ساخت 125725.00 120739 115554 130000 131131 120754
تولید ناخالص داخلی از معادن 14412.00 12820 12650 14902 15032 13219
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49952.00 48063 51686 51650 52100 54012
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27457.00 28071 29725 28391 28638 31062
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84312.00 94744 108245 87179 87937 113117
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34896.00 33377 32509 36082 36397 33972

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.90 5.4 6 6.2 5.7 7
جمعیت 47.60 49.6 50.2 50.35 50.35 51.4
حداقل دستمزد 13572.00 13572 13572 13572 15000 15000

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 4.59 5.6 5.4 5.3 5.1 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.27 109 110 113 114 116
تورم مواد غذایی 8.15 9 8.5 8.3 9.1 9
قیمت تولید 101.07 104 104 101 103 105
تغییر قیمت تولید کننده 1.07 1.7 1 -0.3 2 1.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.31 0.9 1.2 1 0.8 1.1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 7.00 6.75 6.75 6.5 6.5 6.5
نرخ بهره بین بانکی 5.13 4.88 4.88 4.63 4.63 4.63
ذخایر ارزی 12447.00 12050 12400 12400 13200 12750
نرخ بهره سپرده 8.30 8.05 8.05 7.8 7.8 7.8

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -76549.00 -85000 -73000 -103700 -80000 -86500
حساب جاری -5987.00 -3500 -4100 -3800 -4000 -4200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -5.6 -5.6 -4.8 -4.8 -4.8
واردات 119762.42 128000 145000 153000 147000 154000
صادرات 43213.00 43000 40000 49300 67000 54000
بدهی خارجی 3117.04 3250 3300 3000 3200 3200
گردش سرمایه -6289.30 -6500 -6000 -4700 -5200 -6100
حواله 208217.73 220000 240000 243000 265000 270000
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
رابطه مبادله 68.00 72.1 72.1 72.1 72.1 73.4
ورود توریست 47296.00 60000 100000 115000 130000 130000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 164708.40 175000 175000 220000 220000 220000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 64 64 62 62 62
بودجه دولت -5.60 -7.5 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3
ارزش بودجه دولت -164190.00 -300 -450 -600 -1150 -1050
هزینه های دولت 734790.80 706397 749487 759774 766387 783214
درآمدهای دولت 892.39 700 930 1200 1500 1450
مخارج نظامی 1023.00 890 890 890 890 1100
بدهی های دولت 6282.82 6500 6580 6650 6500 6500
هزینه های مالی 1868.24 1000 1380 1800 2650 2500


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص PMI تولید 46.60 48 49.7 47 50 51.5
تولید الکتریسیته 881.08 860 900 900 960 965
تولید خودرو 742.00 480 520 670 570 630
ثبت خودرو 12756.00 180000 22500 23400 24800 26000
تولید سیمان 509197.00 475000 520000 560000 545000 550000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ وام بانکی 12.19 11.94 11.94 11.69 11.69 11.69
قیمت گازوئیل 0.79 0.75 0.71 0.68 0.64 0.61
درآمد قابل تصرف شخص 8031.20 8099 8192 8304 8377 8560

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
جواز ساختمان 54873.66 18000 17000 45000 25000 35000


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.