بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 101.15 101 101 101 102 102
بازار سهام 2636.47 2773 2749 2725 2702 2656
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.15 12.66 12.93 13.2 13.48 14.05
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.5 1 1.6 1.4 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 4.5 4.8 5.7 5.3 5.9
نرخ بیکاری 11.50 10.5 10.5 10.5 10 10
نرخ تورم 6.58 6.8 4.8 5.3 5.1 5.8
نرخ بهره 9.00 9 9 9.5 9.5 9
موازنه تجاری -90352.00 -93000 -92200 -92500 -83000 -85500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.1 -5.1 -4.8 -5 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10 63 63 63 65 65
بودجه دولت -6.70 -5.6 -5.6 -5.6 -4.8 -4.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.5 1 1.6 1.4 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 4.5 4.8 5.7 5.3 5.9
تولید ناخالص داخلی 74.94 88.2 82.2 82.2 87 87
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1188922.00 1213340 1226366 1265888 1261097 1340575
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1461256.00 1494134 1496326 1544548 1538703 1635676
تولید ناخالص داخلی سرانه 1169.34 1220 1205 1205 1227 1227
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993.03 3121 3085 3085 3139 3139
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 197697.00 287646 227124 234444 233556 248276
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74790.00 67472 69178 71408 71138 75621
تولید ناخالص داخلی از ساخت 108586.00 119417 115708 119437 118985 126484
تولید ناخالص داخلی از معادن 12527.00 11924 13471 13905 13852 14725
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47881.00 53204 44621 46059 45884 48776
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27785.00 26967 26863 27728 27623 29364
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 95613.00 85750 88149 90990 90645 96358
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29716.00 34056 31547 32564 32441 34485
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 11.50 10.5 10.5 10.5 10 10
جمعیت 46.60 49 49 47.8 49 49
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500.00 65900 65900 65900 65900 68000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500.00 23100 23100 23100 23100 24100
هزینه زندگی خانواده 48500.00 47492 47505 47519 47519 44000
حداقل دستمزد 13572.00 14300 14300 14300 15000 15000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 6.58 6.8 4.8 5.3 5.1 5.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 205.90 206 203 204 209 216
تورم مواد غذایی 8.20 1.4 1.6 2 2.5 3
قیمت تولید 118.95 123 118 124 124 127
تغییر قیمت تولید کننده -0.36 3 -1.9 2.3 3 2.8
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 9.00 9 9 9.5 9.5 9
نرخ بهره بین بانکی 2.50 2.5 2.5 3 3 2.75
نرخ بهره سپرده 7.70 7.7 7.7 8.2 8.2 7.95
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -90352.00 -93000 -92200 -92500 -83000 -85500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.1 -5.1 -4.8 -5 -5
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10 63 63 63 65 65
بودجه دولت -6.70 -5.6 -5.6 -5.6 -4.8 -4.8
هزینه های دولت 710508.00 726494 727560 751007 748165 795316
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص PMI تولید 49.30 53 52.79 52.6 54 54.3
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ وام بانکی 12.50 12.5 12.5 13 13 12.75
قیمت گازوئیل 1.04 1.08 1.06 1.03 1.01 1.01


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.