بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 2632.48 2651 2628 2605 2582 2538
پول 101.05 101 101 102 102 102
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.50 12.41 12.62 12.83 13.05 13.49
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 5.3 5.4 5.6 5.8 6.1
نرخ بیکاری 9.30 9 9 9 9 9
نرخ تورم 5.82 4.4 5.3 4.6 5.3 6
نرخ بهره 8.25 8.25 8.25 8 8 7.5
موازنه تجاری -107479.10 -83000 -93900 -82500 -73000 -86500
حساب جاری -3783.20 -3700 -3560 -4150 -3800 -3720
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 64 64 64 64 62
بودجه دولت -5.60 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 5.3 5.4 5.6 5.8 6.1
تولید ناخالص داخلی 87.91 105 105 105 105 115
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1230750.00 1328229 1311551 1265211 1302134 1381564
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 898016.90 921814 922263 923161 950102 1008058
تولید ناخالص داخلی سرانه 1202.10 1320 1320 1320 1320 1365
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3076.84 3240 3240 3240 3240 3320
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 224717.00 348312 303820 231009 237751 252253
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72122.00 65953 72013 74141 76305 80960
تولید ناخالص داخلی از ساخت 118715.00 125464 127777 122039 125600 133262
تولید ناخالص داخلی از معادن 12842.00 13535 12411 13202 13587 14416
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46938.00 47818 56920 48252 49660 52690
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27899.00 27177 28724 28680 29517 31318
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 93923.00 82903 90725 96553 99371 105432
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32539.00 33295 36743 33450 34426 36526
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.30 9 9 9 9 9
جمعیت 47.80 49.6 49.6 49.6 50.2 51.4
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500.00 65900 65900 65900 68000 67000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500.00 23100 23100 23100 24100 22500
هزینه زندگی خانواده 48500.00 47492 47505 47519 44000 44800
حداقل دستمزد 13572.00 15000 15000 15000 15000 15700
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.82 4.4 5.3 4.6 5.3 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 204.77 208 215 211 216 229
تورم مواد غذایی 10.02 7.7 6.5 6.6 6.7 6.4
قیمت تولید 120.00 120 122 124 120 118
تغییر قیمت تولید کننده -0.51 1.2 0.7 2.5 -1 -1
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 1.4 1.3 0.9 1 0.8
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 8.25 8.25 8.25 8 8 7.5
نرخ بهره بین بانکی 6.86 6.86 6.86 6.61 6.61 6.11
ذخایر ارزی 13343.90 12000 12725 13800 12600 12750
نرخ بهره سپرده 8.30 8.3 8.3 8.05 8.05 7.55
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -107479.10 -83000 -93900 -82500 -73000 -86500
حساب جاری -3783.20 -3700 -3560 -4150 -3800 -3720
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5
واردات 159414.30 127000 147000 132000 142000 144000
صادرات 51935.20 53600 53100 49500 54000 57000
بدهی خارجی 3111.77 2800 3300 3100 3200 3500
گردش سرمایه -6122.70 -6050 -4250 -4250 -4200 -4200
حواله 218844.75 223000 268000 225000 265000 270000
رابطه مبادله 68.00 72.1 72.1 72.1 72.1 73.4
ورود توریست 132019.00 130000 140000 170000 165000 175000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 164708.40 72.5 72500 72500 72500 74000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 64 64 64 64 62
بودجه دولت -5.60 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.7
ارزش بودجه دولت -709807.00 -535 -815 -815 -460 -465
هزینه های دولت 677726.60 695686 696025 696703 717035 760774
درآمدهای دولت 567.69 1285 1715 1715 920 960
مخارج نظامی 1023.00 890 890 890 890 1100
بدهی های دولت 5968.41 5460 5670 5400 5700 6000
هزینه های مالی 702.58 1820 2530 2530 1380 1425
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 53.30 53 52.2 53 53.6 53.6
تولید خودرو 614.00 600 560 575 380 460
ثبت خودرو 26281.00 26000 24000 23700 26351 27000
تولید سیمان 453092.00 510000 462000 470000 575000 575000
تولید الکتریسیته 940.40 1000 970 840 980 1100
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ وام بانکی 12.47 12.47 12.47 12.22 12.22 11.72
قیمت گازوئیل 1.09 1.15 1.18 1.21 1.24 1.24
درآمد قابل تصرف شخص 8031.20 8244 8248 8256 8497 9015
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 22624.08 22700 19900 19200 20600 22200


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.