بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 2635.56 2623 2603 2584 2564 2525
پول 101.95 103 104 104 104 105
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.75 11.75 11.96 12.16 12.37 12.81
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.25 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 5.7 5.3 5.4 5.6 5.8
نرخ بیکاری 9.30 9.1 9 9 9 9
نرخ تورم 4.95 6.4 5.1 5.3 5.4 5.3
نرخ بهره 9.00 9 8.5 8.5 8 8
موازنه تجاری -83197.00 -92500 -83000 -83000 -93900 -85500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 62 64 64 64 64
بودجه دولت -6.70 -5.6 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.25 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 5.7 5.3 5.4 5.6 5.8
تولید ناخالص داخلی 87.91 89 91 91 91 91
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1280181.00 1255944 1361038 1349311 1351871 1328789
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 898016.90 949204 945612 946510 948306 1004258
تولید ناخالص داخلی سرانه 1202.10 1250 1280 1280 1280 1280
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3076.84 3120 3240 3240 3240 3240
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 295458.00 208902 357028 311413 312004 221019
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70120.00 79053 67655 73906 74047 83638
تولید ناخالص داخلی از ساخت 124418.00 115380 128703 131137 131385 122072
تولید ناخالص داخلی از معادن 12085.00 13241 13885 12738 12762 14009
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 55424.00 50610 49052 58417 58528 53546
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31026.00 28393 27044 32701 32763 30040
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88340.00 101063 85043 93110 93287 106925
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35777.00 31410 34154 37709 37781 33232
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 9.30 9.1 9 9 9 9
جمعیت 47.80 48.18 48.56 48.56 48.56 48.56
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500.00 65900 65900 65900 65900 68000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500.00 23100 23100 23100 23100 24100
هزینه زندگی خانواده 48500.00 47492 47505 47519 47519 44000
حداقل دستمزد 13572.00 14300 15000 15000 15000 15000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 4.95 6.4 5.1 5.3 5.4 5.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 202.12 206 209 215 212 217
تورم مواد غذایی 8.70 6.9 6.7 6.5 6.6 6.7
قیمت تولید 120.75 124 124 122 124 127
تغییر قیمت تولید کننده 0.49 -0.3 2.3 2.5 3 2.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 9.00 9 8.5 8.5 8 8
نرخ بهره بین بانکی 2.28 2.98 2.48 2.48 1.98 1.98
نرخ بهره سپرده 8.30 8.3 7.8 7.8 7.3 7.3
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -83197.00 -92500 -83000 -83000 -93900 -85500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 62 64 64 64 64
بودجه دولت -6.70 -5.6 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
هزینه های دولت 677726.60 716357 713646 714324 715679 757906
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص PMI تولید 53.20 53.2 54 52.2 53 53.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ وام بانکی 12.39 12.47 11.97 11.97 11.47 11.47
قیمت گازوئیل 1.05 1 0.97 0.95 0.92 0.86


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.