بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 108.65 109 109 109 110 110
بازار سهام 1812.42 1781 1750 1720 1690 1631
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.90 12.11 12.32 12.54 12.76 13.2

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.10 1.4 1.6 1.8 1.4 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.70 3 3.4 4.3 4.5 4.3
نرخ بیکاری 10.40 6 6.2 5.7 6.1 7
نرخ تورم 4.20 5 4.7 5.1 5.2 5.2
نرخ بهره 7.00 7 6.75 6.75 6.5 6.5
موازنه تجاری -86761.00 -73000 -87000 -103700 -92000 -86500
حساب جاری -4946.20 -4100 -3800 -4000 -5000 -4200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 68 62 62 62 62
بودجه دولت -5.60 -8.9 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.10 1.4 1.6 1.8 1.4 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.70 3 3.4 4.3 4.5 4.3
تولید ناخالص داخلی 95.50 70 85 85 85 85
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1197679.00 1344373 1296751 1396873 1409031 1430412
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 900252.20 1651173 927260 930861 938963 1761801
تولید ناخالص داخلی سرانه 1237.50 1090 1230 1230 1230 1230
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4329.90 4100 4320 4320 4320 4320
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 308367.00 250628 210379 363344 366507 267420
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72888.00 76337 81700 70238 70849 81452
تولید ناخالص داخلی از ساخت 118767.00 127682 116687 130000 131131 136237
تولید ناخالص داخلی از معادن 13248.00 14865 12774 14902 15032 15861
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 59272.00 49238 52193 51650 52100 52537
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23418.00 29642 30016 28391 28638 31628
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 77264.00 97271 109307 87179 87937 103788
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36080.00 34812 32828 36082 36397 37144

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 10.40 6 6.2 5.7 6.1 7
جمعیت 47.60 50.2 50.35 50.35 50.35 51.4
حداقل دستمزد 13572.00 13572 13572 15000 15000 15000

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 4.20 5 4.7 5.1 5.2 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.57 110 112 114 114 116
تورم مواد غذایی 5.18 4 4.3 5 6 5.5
قیمت تولید 102.07 127 104 102 100 130
تغییر قیمت تولید کننده -0.19 1.2 0.7 -1.3 1.8 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 1.2 1 0.8 -0.1 0.8

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 7.00 7 6.75 6.75 6.5 6.5
نرخ بهره بین بانکی 2.63 3.82 2.12 1.87 1.87 3.82
ذخایر ارزی 13805.70 12400 12400 13200 13180 12750
نرخ بهره سپرده 8.30 8.2 8.3 8.05 8.05 8.2

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -86761.00 -73000 -87000 -103700 -92000 -86500
حساب جاری -4946.20 -4100 -3800 -4000 -5000 -4200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
واردات 138761.00 145000 153000 147000 150000 152000
صادرات 52000.00 58000 49300 55000 60000 54000
بدهی خارجی 3496.43 4400 3880 4200 4350 4200
گردش سرمایه -4169.50 -6000 -4700 -5200 -6500 -6100
حواله 276987.67 275000 255000 280000 265000 270000
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
رابطه مبادله 68.00 72.1 72.1 72.1 72.1 73.4
ورود توریست 13919.00 30000 45000 90000 125000 118000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135897.00 85000 120000 120000 120000 120000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 68 62 62 62 62
بودجه دولت -5.60 -8.9 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
ارزش بودجه دولت -164190.00 -460 -1350 -1800 -1350 -465
هزینه های دولت 734790.80 802851 756835 759774 766387 856642
درآمدهای دولت 1739.45 1400 1200 1500 1100 1250
مخارج نظامی 1023.00 890 940 940 940 940
بدهی های دولت 6282.82 6580 6650 6500 6700 6700
هزینه های مالی 2217.76 2750 3000 2850 2940 3000


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص PMI تولید 56.30 50.2 49.5 51 53 52
تولید الکتریسیته 977.09 1000 985 950 970 965
تولید خودرو 560.00 570 700 620 650 630
ثبت خودرو 27116.00 21800 23400 24800 26000 25800
تولید سیمان 628496.00 530000 550000 525000 530000 545000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ وام بانکی 11.94 13.05 11.95 11.7 11.7 13.05
قیمت گازوئیل 0.94 1.01 0.71 0.68 0.64 0.95
درآمد قابل تصرف شخص 8591.30 8055 8849 8883 8961 8595

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جواز ساختمان 6013.02 10000 18000 25000 23000 23000


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.