بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بازار سهام 1680.53 1660 1639 1619 1599 1559
پول 116.40 116 116 116 116 116
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.56 13.83 14.1 14.37 14.65 15.23

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.99 1.7 2.1 1.8 2 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.40 6.2 5.8 6 5.3 5.6
نرخ بیکاری 6.60 7 7.4 7.5 7.3 8
نرخ تورم 6.47 7 5.4 4.6 4.3 4
نرخ بهره 7.00 7 8 8 8 8
موازنه تجاری -133864.00 -122000 -141000 -132200 -157000 -162000
حساب جاری -5911.30 -4400 -4700 -4600 -4600 -5700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -5.9 -5.9 -5.9 -5.7 -5.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.40 70 70 70 72 72
بودجه دولت -8.10 -6.5 -6.5 -6.5 -5.6 -5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.99 1.7 2.1 1.8 2 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.40 6.2 5.8 6 5.3 5.6
تولید ناخالص داخلی 98.84 107 107 107 107 110
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2415426.00 2516595 2416144 2560352 2543444 2703731
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2079760.10 2208705 2200386 2204546 2189987 2328000
تولید ناخالص داخلی سرانه 1475.19 1550 1550 1550 1550 1600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4220.44 4320 4320 4450 4450 4450
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 387264.00 524867 376827 410500 407789 433488
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 143546.00 140427 150806 152159 151154 160680
تولید ناخالص داخلی از ساخت 210910.00 210435 210009 223565 222088 236084
تولید ناخالص داخلی از معادن 29805.00 26532 24943 31593 31385 33363
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 145087.00 155321 149932 153792 152777 162405
تولید ناخالص داخلی از خدمات 65967.00 60501 63718 69925 69463 73841
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 225732.00 235274 246237 239276 237696 252675
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 59184.00 57333 61138 62735 62321 66248

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.60 7 7.4 7.5 7.3 8
جمعیت 53.70 51.4 51.4 52.6 52.6 52.6
حداقل دستمزد 13572.00 14900 14900 14900 14900 14900

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 6.47 7 5.4 4.6 4.3 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.17 123 122 124 125 129
تورم مواد غذایی 12.15 14 12 9.5 7.5 6
قیمت تولید 113.70 115 116 116 118 122
تغییر قیمت تولید کننده 10.64 7 5.5 4 3.7 3
نرخ تورم (ماهانه) 1.69 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 7.00 7 8 8 8 8
نرخ بهره بین بانکی 4.72 4.72 5.72 5.72 5.72 5.72
عرضه پول M1 1796.33 1850 1845 1820 1745 1800
عرضه پول M2 3410.16 3400 3500 3200 3180 3150
عرضه پول M3 4221242.78 4250000 4280000 4260000 4260000 4050000
ذخایر ارزی خارجی 12590.00 14000 13800 14100 14080 14200
نرخ بهره سپرده 6.97 6.97 6.97 7.97 7.97 7.97
ترازنامه بانک مرکزی 1471985.56 1420000 1405000 1425000 1425000 1300000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -133864.00 -122000 -141000 -132200 -157000 -162000
حساب جاری -5911.30 -4400 -4700 -4600 -4600 -5700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -5.9 -5.9 -5.9 -5.7 -5.7
واردات 194273.00 185000 205000 195000 220000 225000
صادرات 60408.00 63000 64000 62800 63000 63000
بدهی خارجی 4174.37 4600 4780 4800 4800 5300
گردش سرمایه -6754.70 -3500 -4000 -3800 -3800 -4500
حواله 363581.66 280000 310000 340000 315000 330000
ذخایر طلا 0.02 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 55787.00 95000 95000 95000 95000 130000
رابطه مبادله 76.30 78 78 87 87 76
ورود توریست 90504.00 73000 70500 68700 70200 74000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.40 70 70 70 72 72
بودجه دولت -8.10 -6.5 -6.5 -6.5 -5.6 -5
ارزش بودجه دولت -26357.00 120 -100 -690 -600 -700
هزینه های دولت 1214499.10 1289798 1284940 1287369 1278868 1359462
درآمدهای دولت 1540.96 1300 890 1100 1100 1300
بدهی های دولت 8206.74 8550 8700 8800 8900 9200
هزینه های مالی 2069.11 1400 1580 1700 1700 2000
مخارج نظامی 1097.00 940 940 960 960 960


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.50 52.3 51.5 52 53 52
تولید خودرو 1198.00 720 780 750 670 800
ثبت خودرو 23869.00 28500 29100 29500 29500 32000
تولید سیمان 838215.00 830000 850000 870000 855000 850000
تولید الکتریسیته 1092.22 1045 1060 1100 1050 1200

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 6406639.50 6803851 6778225 6791038 6746191 7171336
نرخ وام بانکی 12.17 12.17 13.17 13.17 13.17 13.17
قیمت گازوئیل 1.13 1.17 1.21 1.25 1.3 1.3
درآمد قابل تصرف شخص 9604.30 10200 10161 10181 10113 10751

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
جواز ساختمان 11844.36 12000 13200 13700 12800 14000


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.