بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 103.11 103 103 103 103 104
بازار سهام 2689.53 2611 2589 2567 2546 2503
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.65 11.98 12.21 12.44 12.68 13.18
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.66 1 1.6 1.4 1.4 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 4.8 6.2 5.3 5.5 5.9
نرخ بیکاری 9.30 10.5 10.5 10 10 10
نرخ تورم 5.70 5.4 5.3 5.1 5.6 5.8
نرخ بهره 9.00 9 9 8.5 8.5 8.5
موازنه تجاری -108443.00 -115000 -92500 -83000 -83000 -85500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.1 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 63 63 65 65 65
بودجه دولت -6.70 -5.6 -5.6 -5.3 -5.3 -5.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.66 1 1.6 1.4 1.4 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 4.8 6.2 5.3 5.5 5.9
تولید ناخالص داخلی 87.91 89 89 91 91 91
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1291996.00 1226366 1265888 1269480 1251935 1344373
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 898016.90 1505824 1551854 1548931 1538703 1651173
تولید ناخالص داخلی سرانه 1202.10 1250 1250 1280 1280 1280
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3076.84 3120 3120 3240 3240 3240
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 339399.00 228566 235553 235109 208175 250628
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64250.00 69617 71746 71610 78754 76337
تولید ناخالص داخلی از ساخت 122225.00 116442 120002 119776 114341 127682
تولید ناخالص داخلی از معادن 13186.00 13556 13971 13944 13191 14865
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46584.00 44904 46277 46190 50419 49238
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25683.00 27033 27859 27807 29258 29642
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80763.00 88709 91420 91248 100680 97271
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32435.00 31748 32718 32656 31291 34812
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 9.30 10.5 10.5 10 10 10
جمعیت 46.60 49 47.8 49 49 49
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500.00 65900 65900 65900 65900 68000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500.00 23100 23100 23100 23100 24100
هزینه زندگی خانواده 48500.00 47492 47505 47519 47519 44000
حداقل دستمزد 13572.00 14300 14300 15000 15000 15000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 5.70 5.4 5.3 5.1 5.6 5.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 204.34 203 205 210 209 218
تورم مواد غذایی 6.98 6.5 6.3 2.5 3.4 4
قیمت تولید 118.95 118 124 124 123 127
تغییر قیمت تولید کننده -0.36 -1.9 2.3 3 1.5 2.8
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 9.00 9 9 8.5 8.5 8.5
نرخ بهره بین بانکی 5.61 3.82 3.82 3.82 5.11 3.82
نرخ بهره سپرده 7.70 8.2 8.2 8.2 7.2 8.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -108443.00 -115000 -92500 -83000 -83000 -85500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.1 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 63 63 65 65 65
بودجه دولت -6.70 -5.6 -5.6 -5.3 -5.3 -5.3
هزینه های دولت 677726.60 702955 719746 713646 715002 762211
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص PMI تولید 54.30 53.3 52.6 54 52.2 54.3
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ وام بانکی 12.47 13.05 13.05 13.05 12.01 13.05
قیمت گازوئیل 1.01 1.06 1.03 1.01 0.91 1.01


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.