بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 103.55 104 104 104 105 105
بازار سهام 2442.50 2411 2392 2372 2353 2314
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.85 12.06 12.26 12.47 12.69 13.12
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.66 1.4 1.6 1.7 1.4 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 5.8 6 5.3 5.5 5.8
نرخ بیکاری 9.30 9.1 9.1 9 9 9
نرخ تورم 5.00 6.4 5.8 5.4 5.4 5.7
نرخ بهره 9.00 9 9 8.5 8.5 8
موازنه تجاری -93469.50 -115000 -92500 -83000 -93900 -85500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.1 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 62 62 64 64 64
بودجه دولت -6.70 -5.6 -5.6 -4.8 -4.8 -4.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.66 1.4 1.6 1.7 1.4 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 5.8 6 5.3 5.5 5.8
تولید ناخالص داخلی 87.91 89 89 91 91 91
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1291996.00 1237964 1259663 1360472 1363056 1332723
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 898016.90 902060 951898 945612 947408 1007108
تولید ناخالص داخلی سرانه 1202.10 1250 1250 1280 1280 1280
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3076.84 3120 3120 3240 3240 3240
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 339399.00 230278 209495 357387 358066 221646
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64250.00 71560 79277 67655 67784 83875
تولید ناخالص داخلی از ساخت 122225.00 121849 115707 128703 128947 122419
تولید ناخالص داخلی از معادن 13186.00 13027 13279 13885 13911 14049
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46584.00 46943 50754 49053 49146 53698
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25683.00 28104 29452 27044 27096 31160
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80763.00 92761 101350 85043 85205 107228
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32435.00 32817 31499 34154 34219 33326
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 9.30 9.1 9.1 9 9 9
جمعیت 46.60 49 47.8 49 49 49
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500.00 65900 65900 65900 65900 68000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500.00 23100 23100 23100 23100 24100
هزینه زندگی خانواده 48500.00 47492 47505 47519 47519 44000
حداقل دستمزد 13572.00 14300 14300 15000 15000 15000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 5.00 6.4 5.8 5.4 5.4 5.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 201.78 207 205 210 215 216
تورم مواد غذایی 7.13 7.2 6.9 6.7 6.5 6.7
قیمت تولید 120.99 122 120 122 124 124
تغییر قیمت تولید کننده 1.35 1.8 -0.3 2.3 2.5 2.8
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 9.00 9 9 8.5 8.5 8
نرخ بهره بین بانکی 2.98 2.98 2.98 2.48 2.48 2.48
نرخ بهره سپرده 7.70 7.7 7.7 7.2 7.2 7.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -93469.50 -115000 -92500 -83000 -93900 -85500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.1 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 62 62 64 64 64
بودجه دولت -6.70 -5.6 -5.6 -4.8 -4.8 -4.8
هزینه های دولت 677726.60 709662 718390 713646 715002 760057
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص PMI تولید 52.90 54 53.2 54 52.2 53.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ وام بانکی 12.47 12.47 12.47 11.97 11.97 11.97
قیمت گازوئیل 1.13 1.08 1.05 1.02 0.99 0.99


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.