بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 1982.50 1948 1914 1881 1849 1784
پول 106.00 107 107 107 108 108
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.30 12.52 12.73 12.96 13.18 13.64

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 -0.5 1.2 1.4 1.6 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 2.3 2 3 3.1 3.5
نرخ بیکاری 4.90 5.6 5.4 6 6.2 7
نرخ تورم 6.06 5.7 4.6 5.2 5 5.3
نرخ بهره 7.25 7.25 6.75 6.75 6.5 6.5
موازنه تجاری -102176.00 -97500 -82800 -73000 -77700 -86500
حساب جاری -3931.20 -4300 -3500 -3800 -4200 -3620
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 64 64 64 62 62
بودجه دولت -5.60 -7.2 -7.2 -7.2 -5.6 -5.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 -0.5 1.2 1.4 1.6 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 2.3 2 3 3.1 3.5
تولید ناخالص داخلی 89.00 105 105 105 115 115
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1230750.00 1291756 1243058 1267673 1268903 1312041
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 898016.90 908344 906997 924957 925855 957331
تولید ناخالص داخلی سرانه 1202.10 1320 1320 1320 1365 1365
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3076.84 3240 3240 3240 3088 3320
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 224717.00 299235 226964 231459 231683 239560
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72122.00 70926 72843 74286 74358 76886
تولید ناخالص داخلی از ساخت 118715.00 125849 119902 122276 122395 126556
تولید ناخالص داخلی از معادن 12842.00 12224 12970 13227 13240 13690
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46938.00 56061 47407 48346 48393 50038
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27899.00 28291 28178 28736 28764 29742
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 93923.00 89356 94862 96741 96835 100127
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32539.00 36188 32864 33515 33548 34688

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 4.90 5.6 5.4 6 6.2 7
جمعیت 47.60 49.6 49.6 50.2 50.35 51.4
هزینه زندگی خانواده 48500.00 47492 47505 44000 44000 44800
حداقل دستمزد 13572.00 15000 15000 15000 15000 15700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500.00 65900 65900 68000 68000 67000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 6.06 5.7 4.6 5.2 5 5.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.53 216 211 215 112 227
تورم مواد غذایی 11.85 10.2 9.7 9.8 8.5 11
قیمت تولید 120.00 122 124 119 119 118
تغییر قیمت تولید کننده -0.51 0.7 2.5 -1 -1 -1
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 1.6 0.9 1.3 1 1.4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 7.25 7.25 6.75 6.75 6.5 6.5
نرخ بهره بین بانکی 4.24 4.24 3.74 3.74 3.49 3.49
ذخایر ارزی 12873.50 12725 13800 12600 12600 12750
نرخ بهره سپرده 8.30 8.3 8.3 8.2 7.8 8.2

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -102176.00 -97500 -82800 -73000 -77700 -86500
حساب جاری -3931.20 -4300 -3500 -3800 -4200 -3620
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
واردات 155302.00 147000 128000 145000 127000 155000
صادرات 53126.00 49500 45200 39700 49300 43100
بدهی خارجی 3114.96 3300 3100 3200 3200 3500
گردش سرمایه -6425.20 -6200 -6800 -6500 -4700 -7000
حواله 250307.74 268000 225000 265000 265000 270000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 164708.40 175000 175000 175000 220000 220000
رابطه مبادله 68.00 72.1 72.1 72.1 72.1 73.4
ورود توریست 132019.00 117000 124000 130000 114000 175000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 64 64 64 62 62
بودجه دولت -5.60 -7.2 -7.2 -7.2 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت -164190.00 -815 -815 -460 -460 -465
هزینه های دولت 677726.60 685520 684504 698058 698736 722490
درآمدهای دولت 742.83 1715 1715 920 920 960
مخارج نظامی 1023.00 890 890 890 890 1100
بدهی های دولت 6032.32 5670 5400 5700 5700 6000
هزینه های مالی 907.02 2530 2530 1380 1380 1425


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص PMI تولید 37.50 45 51 51 51.8 52
تولید الکتریسیته 986.09 970 840 980 980 1100
تولید خودرو 614.00 560 575 380 650 460
ثبت خودرو 26281.00 24000 23700 26351 26351 27000
تولید سیمان 496517.00 462000 470000 575000 575000 575000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ وام بانکی 12.38 12.38 11.88 11.88 11.63 11.63
قیمت گازوئیل 1.10 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85
درآمد قابل تصرف شخص 8031.20 8124 8112 8272 8280 8562

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
جواز ساختمان 22624.08 19900 19200 20600 20600 22200


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.