ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کنیا - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PB Stable Mar 05 2021
S&PB+ Negative Jul 14 2020
FitchB+ Negative Jun 19 2020
Moody'sB2 Negative May 07 2020
Moody'sB2 Stable Feb 13 2018
FitchB+ Stable Feb 09 2018
Moody'sB1 Under Review Oct 02 2017
S&PB+ Stable Oct 14 2016
S&PB+ Negative Oct 16 2015
FitchB+ Negative Jul 17 2015
Moody'sB1 Stable Nov 08 2012
S&PB+ Stable Nov 19 2010
FitchB+ Stable Jan 16 2009
S&PB Positive Aug 04 2008
S&PB Stable Mar 10 2008
S&PB Negative Feb 04 2008
FitchB+ Negative Jan 30 2008
FitchB+ Stable Dec 12 2007
S&PB+ Stable Sep 08 2006