24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
KE
موازنه تجاری FEB KES-134B KES -138B
KE
موازنه تجاری MAR KES -163B
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
KE
تصمیم نرخ بهره 7%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
KE
نرخ تورم (سالانه) MAY 6.47% 6.7%
02:00 PM
KE
نرخ تورم (ماهانه) MAY 1.69% 0.7%
06/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
KE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) استنبیک بانک MAY 49.5

کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.