20/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
KE
موازنه تجاری NOV KES-92.1B
21/01/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
KE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -5.7%
27/01/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
KE
تصمیم نرخ بهره 7%
28/01/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
KE
PPI (سالانه) Q4 -0.2%
29/01/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
KE
نرخ تورم (سالانه) JAN 5.62%
03/02/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
KE
Stanbic Bank PMI JAN 51.4


کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.