29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
KE
نرخ تورم (سالانه) OCT 6.91% 7.1%
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
KE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) استنبیک بانک OCT

کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کنیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.