Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
Jun/01 Madaraka Day
Jun/05 پایان ماه رمضان
Jun/06 پایان ماه رمضان
Aug/12 قربانی جشن
Oct/20 Mashujaa Day
Oct/21 Mashujaa Day
Dec/12 روز جمهوری
Dec/25 روز کریسمس
Dec/26 روز بوکس
Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
Jun/01 Madaraka Day
Jun/05 پایان ماه رمضان
پایان ماه رمضان
Aug/12 قربانی جشن
Oct/20 Mashujaa Day
Oct/21 Mashujaa Day
Dec/12 روز جمهوری