بازارها گذشته مرجع
پول 209 2019-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 48.7 2020-12
نرخ بیکاری 15.8 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 47.95 2021-07
نرخ تورم 3.77 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 377145 2021-07
نرخ بهره 5 2021-06
موازنه تجاری 287 2020-12
حساب جاری -660 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.79 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 2020-12
بودجه دولت -5.3 2020-12
موارد کروناویروس 22181 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 530 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 17879 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 48.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی 5.47 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8741 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18680 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1433921 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.8 2020-12
جمعیت 0.79 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 47.95 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 377145 2021-07
موارد کروناویروس 22181 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 530 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 17879 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.77 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2021-05
تورم مواد غذایی 5.7 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2021-06
نرخ بهره سپرده 0.85 2020-12
ذخایر ارزی خارجی 642 2021-05
عرضه پول M2 521 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 287 2020-12
حساب جاری -660 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.79 2019-12
صادرات 822 2020-12
واردات 535 2020-12
بدهی خارجی 1320782 2020-12
شاخص تروریسم 0.48 2019-12
ورود توریست 282 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37 2020-12
بودجه دولت -5.3 2020-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 65.5 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 14 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3142 2017-03
آدرس های IP 28467 2017-03
شاخص فساد مالی 41 2020-12
رتبه فساد مالی 83 2020-12
آسانی کسب و کار 134 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گویان - شاخص های اقتصادی.