گویان - شاخص های اقتصادی


بازارها گذشته مرجع
پول 208 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 3.68 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3871 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7435 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 406723 GYD - میلیون 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12 % 2017-12
جمعیت 0.76 میلیون 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 0.3 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 1.05 % 2017-12
ذخایر ارزی 448 USD - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 367 GYD Billion 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -115 USD - میلیون 2018-06
صادرات 385 USD - میلیون 2018-06
واردات 500 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -287 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.1 % 2017-12
بدهی خارجی 1249522 هزار تومان 2018-06
شاخص تروریسم 0.15 2016-12
ورود توریست 249 هزار 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.4 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 55.88 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3142 KBps 2017-03
آدرس های IP 28467 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.56 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 121 2016-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 126 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 26.76 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گویان - شاخص های اقتصادی.