بازارها گذشته مرجع
پول 206 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
نرخ بیکاری 12 2017-12
نرخ تورم 2.2 2019-10
نرخ بهره 5 2019-12
موازنه تجاری -335 2019-06
حساب جاری -680 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3.61 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3966 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7617 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 423528 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12 2017-12
جمعیت 0.75 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2019-10
تورم مواد غذایی 6.6 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2019-12
نرخ بهره سپرده 1 2018-12
ذخایر ارزی 524 2019-10
عرضه پول M2 395 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -335 2019-06
حساب جاری -680 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.1 2017-12
صادرات 403 2019-06
واردات 738 2019-06
بدهی خارجی 1274045 2019-06
شاخص تروریسم 0.04 2018-12
ورود توریست 282 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 59.4 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 14 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3142 2017-03
آدرس های IP 28467 2017-03
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 134 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گویان - شاخص های اقتصادی.