بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 207.26 209 210 211 212 214

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 -2 -2 -2 1.5 1.5
نرخ بیکاری 13.80 14.1 14.1 14.1 14.5 14.5
نرخ تورم 1.35 2.5 2.4 2.3 2.4 2.6
نرخ بهره 5.00 4.5 4.5 4.25 4.25 3.75
موازنه تجاری -538.60 -320 -60 -175 -275 -230
حساب جاری -1802.80 -2000 -2000 -2000 -1800 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.60 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.90 61 61 61 60 60
بودجه دولت -3.40 -5 -5 -5 -4.5 -4.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 -2 -2 -2 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 3.80 3.94 4 4 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 3965.97 4063 4200 4200 4310 4310
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7616.69 8000 8000 8000 7802 8200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 423528.00 415057 415057 415057 429881 421283

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 13.80 14.1 14.1 14.1 14.5 14.5
جمعیت 0.78 0.8 0.8 0.77 0.77 0.78

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.35 2.5 2.4 2.3 2.4 2.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 3.70 6.1 6.3 6.4 6.3 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.58 122 122 122 122 125

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 5.00 4.5 4.5 4.25 4.25 3.75
نرخ بهره سپرده 1.00 0.5 0.5 1.05 0.25 1.05
ذخایر ارزی 547.80 420 420 440 440 440

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -538.60 -320 -60 -175 -275 -230
حساب جاری -1802.80 -2000 -2000 -2000 -1800 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.60 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
واردات 974.30 680 410 550 600 610
صادرات 435.70 360 350 375 325 380
ورود توریست 281.90 310 310 310 340 340

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.90 61 61 61 60 60
بودجه دولت -3.40 -5 -5 -5 -4.5 -4.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14


گویان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.