تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 48.70 10 10 10 10 8
تولید ناخالص داخلی 5.47 4.2 4.2 4.5 4.5 4.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 9250.29 9350 9350 9350 9350 9400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18679.98 19170 19170 19170 19170 19200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1433921.00 443574 1663348 1577313 1577313 1829683

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 15.80 12.5 12.5 12.5 12.5 12
جمعیت 0.79 0.79 0.79 0.79 0.8 0.8

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.46 8 7.5 7 5 5
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.8 0.3 0.4 0.4 0.4
تورم مواد غذایی 13.80 11 8.5 6 5 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.04 138 138 136 136 143

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
ذخایر ارزی خارجی 611.50 440 440 440 440 440

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 376.10 -85 -230 -230 -230 -240
حساب جاری -659.50 -1800 -1800 -1650 -1650 -1650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.79 -32.5 -32.5 -32.5 -32.5 -27
صادرات 998.80 380 380 380 380 380
واردات 622.80 610 610 620 620 620
ورود توریست 281.90 340 340 370 370 370

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.00 36 36 36 36 35.2
بودجه دولت -5.30 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.4

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14


گویان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.