بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 207.98 209 210 211 212 214

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 -5 -5 3.5 3.5 3.5
نرخ بیکاری 11.90 14.1 14.1 13.9 13.9 13.9
نرخ تورم 0.50 1.5 1.7 1.9 2.1 2.6
نرخ بهره 5.00 4.5 4.25 4.25 4 3.75
موازنه تجاری -538.60 -60 -175 -275 -275 -230
حساب جاری -1802.80 -2000 -2000 -1800 -1800 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.60 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.90 61 61 60 60 60
بودجه دولت -3.40 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 -5 -5 3.5 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 4.28 4 4 4.2 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 4159.61 3700 3700 3920 3920 3920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9702.58 8750 8750 9100 9100 9100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 423528.00 402352 402352 438351 438351 416434

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 11.90 14.1 14.1 13.9 13.9 13.9
جمعیت 0.78 0.8 0.77 0.77 0.77 0.78

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.50 1.5 1.7 1.9 2.1 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 -0.1 0.1 0.3 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 3.10 3.5 3.9 4.1 4.3 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.57 121 122 121 121 125

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 5.00 4.5 4.25 4.25 4 3.75
نرخ بهره سپرده 0.88 0.5 0.25 0.25 0 0
ذخایر ارزی 573.10 420 440 440 440 440

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -538.60 -60 -175 -275 -275 -230
حساب جاری -1802.80 -2000 -2000 -1800 -1800 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.60 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
واردات 974.30 410 550 600 600 610
صادرات 435.70 350 375 325 325 380
ورود توریست 281.90 310 310 340 340 340

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.90 61 61 60 60 60
بودجه دولت -3.40 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14


گویان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.