بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 207.38 209 210 211 212 214

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 -5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ بیکاری 11.90 14.1 13.9 13.9 13.9 13.9
نرخ تورم 0.80 0.4 0.5 0.7 0.8 1
نرخ بهره 5.00 4.25 4.25 4 4 4
موازنه تجاری 33.90 -85 -175 -275 -275 -85
حساب جاری -1802.80 -2000 -1800 -1800 -1800 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.60 -3.2 -3 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.90 61 60 60 60 60
بودجه دولت -3.40 -5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 -5 3.5 3.5 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 4.28 4 4.2 4.2 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 4159.61 3700 3920 3920 3920 3920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9702.58 8750 9100 9100 9100 9100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 423528.00 430655 402352 438351 438351 443574

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 11.90 14.1 13.9 13.9 13.9 13.9
جمعیت 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.80 0.4 0.5 0.7 0.8 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3
تورم مواد غذایی 2.50 1.5 1.8 2 2.3 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.26 123 120 120 120 128

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 5.00 4.25 4.25 4 4 4
نرخ بهره سپرده 0.88 1.05 0.13 -0.12 -0.12 1.05
ذخایر ارزی 649.00 440 440 440 440 440

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 33.90 -85 -175 -275 -275 -85
حساب جاری -1802.80 -2000 -1800 -1800 -1800 -1800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.60 -3.2 -3 -3 -3 -3
واردات 609.40 550 600 600 600 610
صادرات 643.30 375 325 325 325 380
ورود توریست 281.90 310 340 340 340 340

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.90 61 60 60 60 60
بودجه دولت -3.40 -5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14


گویان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.