بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 206.74 208 209 210 211 213
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 5 5 5 5 5.5
نرخ بیکاری 12.00 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7
نرخ تورم 2.10 2.3 2.5 2.4 2.3 2.6
نرخ بهره 5.00 5 5 4.5 4.5 3.75
موازنه تجاری -335.00 -340 -350 -60 -175 -160
حساب جاری -679.70 -370 -370 -370 -370 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 57 57 57 57 56
بودجه دولت -3.40 -3 -3 -3 -3 -2.6
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 5 5 5 5 5.5
تولید ناخالص داخلی 3.61 4 4 4 4 4.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 3965.97 4200 4200 4200 4200 4310
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7616.69 8000 8000 8000 8000 8200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 423528.00 444704 444704 444704 444704 469163
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 12.00 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7
جمعیت 0.75 0.8 0.77 0.8 0.77 0.78
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.10 2.3 2.5 2.4 2.3 2.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 -0.4 0.1 0.3 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.50 120 122 122 122 125
تورم مواد غذایی 6.10 5.9 6.1 6.3 6.4 6.6
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.00 5 5 4.5 4.5 3.75
نرخ بهره سپرده 1.00 1.05 1 1 1.05 1.05
ذخایر ارزی 524.10 420 420 420 440 440
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -335.00 -340 -350 -60 -175 -160
حساب جاری -679.70 -370 -370 -370 -370 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3
صادرات 402.90 330 330 350 375 390
واردات 737.80 670 680 410 550 550
ورود توریست 281.90 310 310 310 310 340
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 57 57 57 57 56
بودجه دولت -3.40 -3 -3 -3 -3 -2.6
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14


گویان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.