بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 207.98 209 209 210 210 211

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 48.70 16 16 46 46 46
نرخ بیکاری 15.80 13.9 13.9 12.5 12.5 12.5
نرخ تورم 3.77 1.8 1 1.4 1.4 1.6
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری 286.90 -175 -85 -85 -85 -230
حساب جاری -659.50 -1800 -1800 -1800 -1800 -1650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.79 -3 -3 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.00 60 60 60 60 59
بودجه دولت -5.30 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 48.70 16 16 46 46 46
تولید ناخالص داخلی 5.47 4.2 4.2 4.2 4.2 4.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 8741.16 3920 3920 3920 3920 4000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18679.98 9100 9100 9100 9100 9390
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1433921.00 1118372 443574 1663348 2093525 2428489

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 15.80 13.9 13.9 12.5 12.5 12.5
جمعیت 0.79 0.77 0.78 0.78 0.78 0.79

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 3.77 1.8 1 1.4 1.4 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 5.70 2.3 2.5 2.5 2.5 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.38 123 128 122 123 124

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 0.85 0.85 1.05 0.85 0.85 0.85
ذخایر ارزی خارجی 613.20 440 440 440 440 440

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 286.90 -175 -85 -85 -85 -230
حساب جاری -659.50 -1800 -1800 -1800 -1800 -1650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.79 -3 -3 -3 -3 -3
واردات 535.30 600 610 610 610 620
صادرات 822.10 325 380 380 380 380
ورود توریست 281.90 340 340 340 340 370

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.00 60 60 60 60 59
بودجه دولت -5.30 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14


گویان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.