بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 206.58 208 209 210 210 212
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3.7 5 5 5 5
نرخ بیکاری 12.00 11.9 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تورم 2.30 2.8 2.6 2.9 3 3.1
نرخ بهره 5.00 4.5 4.5 4 3.75 3.75
موازنه تجاری -335.00 -85 -85 -340 -320 -85
حساب جاری -679.70 -485 -370 -370 -370 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.10 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 58 57 57 57 57
بودجه دولت -3.40 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3.7 5 5 5 5
تولید ناخالص داخلی 3.61 3.8 4 4 4 4
تولید ناخالص داخلی سرانه 3965.97 4100 4200 4200 4200 4200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7616.69 7789 8000 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 423528.00 418111 418925 444704 444704 430655
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 12.00 11.9 11.5 11.5 11.5 11.5
جمعیت 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.30 2.8 2.6 2.9 3 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.60 120 120 122 123 124
تورم مواد غذایی 6.90 6.1 5.8 5.5 5 4.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.00 4.5 4.5 4 3.75 3.75
نرخ بهره سپرده 1.00 0.5 0.5 0 -0.25 -0.25
ذخایر ارزی 528.30 420 420 420 420 440
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -335.00 -85 -85 -340 -320 -85
حساب جاری -679.70 -485 -370 -370 -370 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.10 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
صادرات 402.90 390 330 330 350 375
واردات 737.80 690 670 680 410 550
ورود توریست 281.90 290 310 310 310 310
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 58 57 57 57 57
بودجه دولت -3.40 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14


گویان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.