بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 206.99 209 210 211 212 215
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.7 2.8 2.8 3 3
نرخ بیکاری 12.00 11.9 11.9 11.9 11.5 11.5
نرخ تورم 1.40 2.4 2.7 2.8 2.6 3.1
موازنه تجاری -142.50 -72 -45 -85 -85 -85
حساب جاری -287.40 -285 -285 -285 -270 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.10 -3.4 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 58 58 58 57 57
بودجه دولت -4.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.7 2.8 2.8 3 3
تولید ناخالص داخلی 3.68 3.8 3.8 3.8 4 4
تولید ناخالص داخلی سرانه 3871.39 4100 4100 4100 4200 4200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7435.05 7789 7789 7789 7789 7789
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 406723.00 417705 418111 418111 418925 430655
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 12.00 11.9 11.9 11.9 11.5 11.5
جمعیت 0.76 0.76 0.76 0.78 0.8 0.8
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.40 2.4 2.7 2.8 2.6 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.90 119 120 120 120 124
تورم مواد غذایی 3.30 2.2 2.4 2.4 2.4 2.6
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
ذخایر ارزی 515.80 425 420 420 420 440
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -142.50 -72 -45 -85 -85 -85
حساب جاری -287.40 -285 -285 -285 -270 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.10 -3.4 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2
صادرات 293.70 360 370 360 360 375
واردات 436.20 432 415 445 445 460
ورود توریست 249.20 264 264 264 270 270
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 58 58 58 57 57
بودجه دولت -4.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14


گویان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.