Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Feb/23 روز جمهوری
Mar/21 Phagwah Day
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/21 یکشنبه عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
May/05 Arrival Day
May/26 روز استقلال
Jul/01 CARICOM Day
Aug/01 روز رهایی
Oct/27 روز دیپاوالی
Nov/01 همه روزهای مقدس
Nov/09 تولد پیامبران
Dec/25 روز کریسمس
Dec/26 روز بوکس
Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Feb/23 روز جمهوری
Mar/21 Phagwah Day
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/21 یکشنبه عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
May/01 روز کارگر
May/05 Arrival Day
May/26 روز استقلال
Jul/01 CARICOM Day
Aug/01 روز رهایی
Oct/27 روز دیپاوالی
Nov/01 همه روزهای مقدس
Nov/09 تولد پیامبران