بازارها گذشته مرجع
پول 18.62 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.2 2020-06
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
نرخ تورم 1.8 2020-09
نرخ بهره 3 2020-09
موازنه تجاری -14.15 2020-07
حساب جاری -107 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
موارد کروناویروس 148 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 148 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14962 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29056 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1937 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 48.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 188 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 73 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25.1 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
جمعیت 0.1 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2020-09
تورم مواد غذایی 5.28 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 117 2020-09
اندازه اصل تورم 3.27 2020-09
CPI مسکن آب و برق 113 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 2020-09
قیمت صادرات 112 2020-03
قیمت واردات 99.51 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 2020-09
قیمت تولید 109 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 31.6 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2020-09
ترازنامه بانک 27704 2020-07
نرخ بهره سپرده 3.58 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 13 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 12328 2020-08
ذخایر ارزی 567 2020-09
نرخ وام 11.6 2020-08
عرضه پول M1 5954 2020-06
عرضه پول M2 12340 2020-06
عرضه پول M3 21666 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -14.15 2020-07
حساب جاری -107 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
صادرات 54.51 2020-07
واردات 68.66 2020-07
گردش سرمایه -59.9 2019-09
بدهی خارجی 8014 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 42.6 2019-09
رابطه مبادله 113 2020-03
ورود توریست 1575 2020-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
درآمدهای دولت 1495 2020-06
بدهی های دولت 17156 2020-06
هزینه های مالی 2756 2020-06
ارزیابی اعتبار 45 2020-10
ارزش بودجه دولت -1261 2020-06
هزینه های دولت 1324 2020-06
مخارج نظامی 22.3 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3196 2017-03
آدرس های IP 21123 2017-03
شاخص رقابتی 59.6 2019-12
رتبه رقابتی 76 2019-12
شاخص فساد مالی 66 2019-12
رتبه فساد مالی 27 2019-12
آسانی کسب و کار 100 2019-12
تولید صنعتی 14.2 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 14.2 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 8984 2020-05
تسهیلات اعتباری خریدار 1677 2019-11
هزینه های مصرف کننده 3224 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 148 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 148 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیشل - شاخص های اقتصادی.