بازارها گذشته مرجع
پول 14.25 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -24.6 2021-03
نرخ بیکاری 4 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 161 2021-10
نرخ تورم 9.8 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 159392 2021-10
نرخ بهره 2 2021-09
موازنه تجاری -53.26 2021-08
حساب جاری -65.2 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94 2020-12
بودجه دولت -19.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12
موارد کروناویروس 21947 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 114 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 14365 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -24.6 2021-03
تولید ناخالص داخلی 1.12 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 12599 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24362 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2035 2021-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 38.7 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 265 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 51.4 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25.9 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2020-12
جمعیت 0.1 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 161 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 159392 2021-10
موارد کروناویروس 21947 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 114 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 14365 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.8 2021-09
تورم مواد غذایی 13.08 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 127 2021-09
اندازه اصل تورم 8.81 2021-09
CPI مسکن آب و برق 128 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 145 2021-09
قیمت صادرات 117 2021-03
قیمت واردات 133 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.19 2021-09
قیمت تولید 91.9 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده -14.7 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2021-09
ترازنامه بانک 32005 2021-08
نرخ بهره سپرده 3.48 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 13 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 10478 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 621 2021-09
نرخ وام 2 2021-10
عرضه پول M1 7707 2021-06
عرضه پول M2 13506 2021-06
عرضه پول M3 24858 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -53.26 2021-08
حساب جاری -65.2 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.4 2020-12
صادرات 33.08 2021-08
واردات 86.35 2021-08
گردش سرمایه -123 2021-03
بدهی خارجی 6784 2021-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 45.5 2021-03
رابطه مبادله 108 2021-03
ورود توریست 16609 2021-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94 2020-12
بودجه دولت -19.1 2020-12
درآمدهای دولت 1919 2021-06
بدهی های دولت 17548 2021-07
هزینه های مالی 2217 2021-06
ارزیابی اعتبار 35 2021-10
ارزش بودجه دولت -298 2021-06
هزینه های دولت 1075 2021-03
مخارج نظامی 24 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3196 2017-03
آدرس های IP 21123 2017-03
شاخص رقابتی 59.6 2019-12
رتبه رقابتی 76 2019-12
شاخص فساد مالی 66 2020-12
رتبه فساد مالی 27 2020-12
آسانی کسب و کار 100 2019-12
تولید صنعتی -13.8 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -18.7 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 8761 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1269 2021-06
هزینه های مصرف کننده 3013 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیشل - شاخص های اقتصادی.