بازارها گذشته مرجع
پول 15.15 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.2 2020-12
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
نرخ تورم 9.59 2021-03
نرخ بهره 3 2021-03
موازنه تجاری -26.5 2021-02
حساب جاری -47.3 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94 2020-12
بودجه دولت -19.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 4633 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 25 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 4310 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14962 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29056 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2037 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 53.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 264 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24.7 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
جمعیت 0.1 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.59 2021-03
تورم مواد غذایی 19 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 126 2021-03
اندازه اصل تورم 10.19 2021-03
CPI مسکن آب و برق 125 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 143 2021-03
قیمت صادرات 116 2020-09
قیمت واردات 103 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-03
قیمت تولید 127 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 53 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2021-03
ترازنامه بانک 33742 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.48 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 13 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 11646 2021-01
ذخایر ارزی 533 2021-02
نرخ وام 10.87 2021-01
عرضه پول M1 6603 2020-12
عرضه پول M2 13369 2020-12
عرضه پول M3 25179 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -26.5 2021-02
حساب جاری -47.3 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.4 2020-12
صادرات 30.62 2021-02
واردات 57.12 2021-02
گردش سرمایه -118 2020-09
بدهی خارجی 10063 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 42.6 2019-09
رابطه مبادله 113 2020-09
ورود توریست 4969 2021-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94 2020-12
بودجه دولت -19.1 2020-12
درآمدهای دولت 2175 2020-12
بدهی های دولت 19441 2020-12
هزینه های مالی 3191 2020-12
ارزیابی اعتبار 35 2021-04
ارزش بودجه دولت -1017 2020-12
هزینه های دولت 1258 2020-09
مخارج نظامی 21.8 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3196 2017-03
آدرس های IP 21123 2017-03
شاخص رقابتی 59.6 2019-12
رتبه رقابتی 76 2019-12
شاخص فساد مالی 66 2020-12
رتبه فساد مالی 27 2020-12
آسانی کسب و کار 100 2019-12
تولید صنعتی 43.6 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.1 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 9888 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1507 2020-12
هزینه های مصرف کننده 3278 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4633 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 25 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 4310 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیشل - شاخص های اقتصادی.