بازارها گذشته مرجع
پول 14.57 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -24.6 2021-03
نرخ بیکاری 4 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 144 2021-07
نرخ تورم 11.3 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 141435 2021-07
نرخ بهره 3 2021-05
موازنه تجاری -19.54 2021-05
حساب جاری -191 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94 2020-12
بودجه دولت -19.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12
موارد کروناویروس 17541 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 89 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 14365 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -24.6 2021-03
تولید ناخالص داخلی 1.12 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 12599 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24362 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1793 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 42.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 47.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 277 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25.5 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 23.9 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2020-12
جمعیت 0.1 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 144 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 141435 2021-07
موارد کروناویروس 17541 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 89 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 14365 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.3 2021-06
تورم مواد غذایی 17.4 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 127 2021-06
اندازه اصل تورم 10.35 2021-06
CPI مسکن آب و برق 128 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 146 2021-06
قیمت صادرات 117 2020-12
قیمت واردات 107 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-06
قیمت تولید 99.4 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2021-05
ترازنامه بانک 32595 2021-05
نرخ بهره سپرده 3.48 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 13 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 10693 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 556 2021-06
نرخ وام 9.29 2021-05
عرضه پول M1 7238 2021-02
عرضه پول M2 12890 2021-02
عرضه پول M3 24129 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -19.54 2021-05
حساب جاری -191 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.4 2020-12
صادرات 43.9 2021-05
واردات 63.44 2021-05
گردش سرمایه -44.2 2020-12
بدهی خارجی 7448 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 40.8 2020-12
رابطه مبادله 109 2020-12
ورود توریست 13413 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94 2020-12
بودجه دولت -19.1 2020-12
درآمدهای دولت 1532 2021-03
بدهی های دولت 17311 2021-04
هزینه های مالی 1096 2021-03
ارزیابی اعتبار 35 2021-07
ارزش بودجه دولت -564 2021-03
هزینه های دولت 1350 2020-12
مخارج نظامی 24 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3196 2017-03
آدرس های IP 21123 2017-03
شاخص رقابتی 59.6 2019-12
رتبه رقابتی 76 2019-12
شاخص فساد مالی 66 2020-12
رتبه فساد مالی 27 2020-12
آسانی کسب و کار 100 2019-12
تولید صنعتی -20 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 15.5 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 9778 2021-02
تسهیلات اعتباری خریدار 1405 2021-02
هزینه های مصرف کننده 3171 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیشل - شاخص های اقتصادی.