بازارها گذشته مرجع
پول 16.7 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-12
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
نرخ تورم 0.19 2020-06
نرخ بهره 4 2020-06
موازنه تجاری -6.72 2020-05
حساب جاری -51.6 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
موارد کروناویروس 100 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 11 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14962 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29056 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2439 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 46 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 76.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 166 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 189 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 26.7 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
جمعیت 0.1 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.19 2020-06
تورم مواد غذایی 3.09 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 115 2020-06
اندازه اصل تورم 1.71 2020-06
CPI مسکن آب و برق 111 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2020-06
قیمت صادرات 112 2020-03
قیمت واردات 99.51 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-06
قیمت تولید 79.6 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده -8.4 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2020-06
ترازنامه بانک 27633 2020-04
نرخ بهره سپرده 3.29 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 13 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 11807 2020-04
ذخایر ارزی 588 2020-06
نرخ وام 11.86 2020-05
عرضه پول M1 5659 2020-04
عرضه پول M2 11925 2020-04
عرضه پول M3 20868 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6.72 2020-05
حساب جاری -51.6 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
صادرات 52.57 2020-05
واردات 59.28 2020-05
گردش سرمایه -59.9 2019-09
بدهی خارجی 5690 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 42.6 2019-09
رابطه مبادله 113 2020-03
ورود توریست 18067 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
درآمدهای دولت 1814 2020-03
بدهی های دولت 13202 2020-02
هزینه های مالی 2167 2020-03
ارزیابی اعتبار 45 2020-07
ارزش بودجه دولت -353 2020-03
هزینه های دولت 1204 2019-09
مخارج نظامی 22.3 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3196 2017-03
آدرس های IP 21123 2017-03
شاخص رقابتی 59.6 2019-12
رتبه رقابتی 76 2019-12
شاخص فساد مالی 66 2019-12
رتبه فساد مالی 27 2019-12
آسانی کسب و کار 100 2019-12
تولید صنعتی -10.4 2020-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.6 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 8890 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 1677 2019-11
هزینه های مصرف کننده 3864 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 100 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 11 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیشل - شاخص های اقتصادی.