گذشته قبلی
پول 13.13 13.45
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 7.5 در صد
نرخ بیکاری 4 2.4 در صد
نرخ تورم 2.2 2.22 در صد
نرخ بهره 2 2 در صد
موازنه تجاری -36.5 -46.1 USD - میلیون
حساب جاری -108 -119 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.4 -16.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94 57 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -19.1 0.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 33 33 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 15 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4 2.4 در صد
جمعیت 0.1 0.1 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 2.2 2.22 در صد
تورم مواد غذایی -0.8 -0.3 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 126 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 128 128 امتیاز
اندازه اصل تورم 1.28 1.49 در صد
CPI مسکن آب و برق 132 132 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 155 153 امتیاز
قیمت صادرات 115 117 امتیاز
قیمت واردات 107 109 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 0.09 در صد
قیمت تولید 95.3 99.3 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده -25 -18.1 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 203 203 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 201121 201121 دوزها
موارد کروناویروس 43776 43632 افراد
مرگ و میر کروناویروس 334 167 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 2 2 در صد
ترازنامه بانک 33833 34090 SCR - میلیون
نرخ بهره سپرده 2.86 3.48 در صد
نسبت ذخیره نقدی 13 13 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 11547 11811 SCR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 680 693 USD - میلیون
نرخ وام 2 9 در صد
عرضه پول M1 8018 7958 SCR - میلیون
عرضه پول M2 14212 14075 SCR - میلیون
عرضه پول M3 26386 26613 SCR - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -36.5 -46.1 USD - میلیون
حساب جاری -108 -119 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.4 -16.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 45.81 31.82 USD - میلیون
واردات 82.26 77.97 USD - میلیون
گردش سرمایه -26.9 -134 USD - میلیون
بدهی خارجی 7810 7839 SCR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 31.7 48.3 USD - میلیون
رابطه مبادله 107 108 امتیاز
ورود توریست 32500 28685
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94 57 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -19.1 0.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 1857 1269 SCR - میلیون
بدهی های دولت 17462 17601 SCR - میلیون
هزینه های مالی 1840 1506 SCR - میلیون
ارزیابی اعتبار 35
ارزش بودجه دولت 119 -237 SCR - میلیون
هزینه های دولت 1354 1075 SCR - میلیون
مخارج نظامی 24 23.5 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 33 33 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 15 در صد
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 3196 3323 KBps
آدرس های IP 21123 16047 IP
شاخص رقابتی 59.6 58.5 امتیاز
رتبه رقابتی 76 74
شاخص فساد مالی 70 66 امتیاز
رتبه فساد مالی 23 27
آسانی کسب و کار 100 96
تولید صنعتی -15.2 -8.5 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.4 -21.8 در صد
گذشته قبلی
اعتبار بخش خصوصی 8706 8696 SCR - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 1244 1243 SCR - میلیون
هزینه های مصرف کننده 2796 2799 SCR - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیشل - شاخص های اقتصادی.