بازارها گذشته مرجع
پول 13.56 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.3 2019-03
نرخ بیکاری 4.1 2017-12
نرخ تورم 1.53 2019-07
نرخ بهره 12.67 2019-06
موازنه تجاری -37.4 2019-06
حساب جاری -42.5 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2017-12
بودجه دولت -0.04 2017-12
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1.59 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27114 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2516 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 68.9 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 145 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 214 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24.3 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2017-12
جمعیت 0.1 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.53 2019-07
تورم مواد غذایی -1.5 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2019-07
اندازه اصل تورم 0.87 2019-07
CPI مسکن آب و برق 117 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2019-07
قیمت صادرات 117 2018-06
قیمت واردات 101 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.07 2019-07
قیمت تولید 90.47 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.38 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12.67 2019-06
ترازنامه بانک 21876 2018-12
نرخ بهره سپرده 3.61 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 9063 2018-09
عرضه پول M1 4973 2018-09
عرضه پول M2 9785 2018-09
عرضه پول M3 16520 2018-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -37.4 2019-06
حساب جاری -42.5 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 2017-12
صادرات 38.05 2019-06
واردات 75.49 2019-06
گردش سرمایه -46.5 2018-06
بدهی خارجی 5092 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3.7 2018-06
رابطه مبادله 115 2018-06
ورود توریست 29319 2019-07
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2017-12
بودجه دولت -0.04 2017-12
درآمدهای دولت 1785 2019-03
بدهی های دولت 12188 2019-03
هزینه های مالی 1917 2019-03
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -132 2019-03
هزینه های دولت 1283 2019-03
مخارج نظامی 22.3 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3196 2017-03
آدرس های IP 21123 2017-03
شاخص رقابتی 58.5 2018-12
رتبه رقابتی 74 2018-12
شاخص فساد مالی 66 2018-12
رتبه فساد مالی 28 2018-12
آسانی کسب و کار 96 2018-12
تولید صنعتی 17 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.7 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 6585 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1474 2018-09
هزینه های مصرف کننده 3034 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیشل - شاخص های اقتصادی.