بازارها گذشته مرجع
پول 13.62 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2019-09
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
نرخ تورم 1.69 2019-12
نرخ بهره 12.34 2019-11
موازنه تجاری -50.58 2019-11
حساب جاری -81.7 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1.59 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27114 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2371 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 62.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 151 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 203 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24.1 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
جمعیت 0.1 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.69 2019-12
تورم مواد غذایی 1.57 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2019-11
اندازه اصل تورم 0.53 2019-11
CPI مسکن آب و برق 118 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2019-12
قیمت صادرات 113 2019-09
قیمت واردات 99.51 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 2019-12
قیمت تولید 82.66 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -5.3 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12.34 2019-11
ترازنامه بانک 24106 2019-10
نرخ بهره سپرده 3.29 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 9037 2019-10
ذخایر ارزی 580 2019-12
عرضه پول M1 5484 2019-11
عرضه پول M2 11193 2019-11
عرضه پول M3 19042 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -50.58 2019-11
حساب جاری -81.7 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
صادرات 35.45 2019-11
واردات 86.03 2019-11
گردش سرمایه -59.9 2019-09
بدهی خارجی 5626 2019-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 42.6 2019-09
رابطه مبادله 116 2019-09
ورود توریست 38910 2019-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
درآمدهای دولت 2064 2019-09
بدهی های دولت 11688 2019-09
هزینه های مالی 2216 2019-09
ارزیابی اعتبار 40 2020-01
ارزش بودجه دولت -151 2019-09
هزینه های دولت 1204 2019-09
مخارج نظامی 22.3 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3196 2017-03
آدرس های IP 21123 2017-03
شاخص رقابتی 59.6 2019-12
رتبه رقابتی 76 2019-12
شاخص فساد مالی 66 2018-12
رتبه فساد مالی 28 2018-12
آسانی کسب و کار 100 2019-12
تولید صنعتی 4 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 8160 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 1626 2019-09
هزینه های مصرف کننده 3864 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیشل - شاخص های اقتصادی.