بازارها گذشته مرجع
پول 13.74 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2019-09
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
نرخ تورم 0.76 2020-02
نرخ بهره 12.41 2020-01
موازنه تجاری -67.1 2020-01
حساب جاری -81.7 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
موارد کروناویروس 10 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27114 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2371 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 62.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 151 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 203 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 24.1 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
جمعیت 0.1 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.76 2020-02
تورم مواد غذایی 0.44 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 114 2020-02
اندازه اصل تورم 1.09 2020-02
CPI مسکن آب و برق 115 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 2020-02
قیمت صادرات 113 2019-09
قیمت واردات 99.51 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 2020-02
قیمت تولید 87.2 2020-01
تغییر قیمت تولید کننده -6.37 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12.41 2020-01
ترازنامه بانک 24789 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.29 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 9621 2019-12
ذخایر ارزی 592 2020-02
عرضه پول M1 5484 2019-11
عرضه پول M2 11193 2019-11
عرضه پول M3 19042 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -67.1 2020-01
حساب جاری -81.7 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.1 2018-12
صادرات 42.5 2020-01
واردات 110 2020-01
گردش سرمایه -59.9 2019-09
بدهی خارجی 5842 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 42.6 2019-09
رابطه مبادله 116 2019-09
ورود توریست 38114 2020-02

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
درآمدهای دولت 2064 2019-09
بدهی های دولت 11688 2019-09
هزینه های مالی 2216 2019-09
ارزیابی اعتبار 40 2020-03
ارزش بودجه دولت -151 2019-09
هزینه های دولت 1204 2019-09
مخارج نظامی 22.3 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3196 2017-03
آدرس های IP 21123 2017-03
شاخص رقابتی 59.6 2019-12
رتبه رقابتی 76 2019-12
شاخص فساد مالی 66 2019-12
رتبه فساد مالی 27 2019-12
آسانی کسب و کار 100 2019-12
تولید صنعتی -22.6 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.7 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 8160 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 1677 2019-11
هزینه های مصرف کننده 3864 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 10 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سیشل - شاخص های اقتصادی.