04/09/2019 واقعی قبلی
09:10 AM
SC
Balance of Trade JUL $-37.4M
06/09/2019 واقعی قبلی
05:50 AM
SC
Inflation Rate YoY AUG 1.53%


سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی

سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.