30/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
SC
موازنه تجاری AGO $-14.2M
09/11/2020 واقعی قبلی
08:20 AM
SC
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.8%


سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی

سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.