30/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
SC
موازنه تجاری MAR $-26.50M
07/05/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SC
نرخ تورم (سالانه) APR 9.59%


سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی

سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.