03/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
SC
موازنه تجاری DEC $-50.6M
07/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SC
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.69%


سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی

سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.