30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
SC
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 0.1% 4%
01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
SC
موازنه تجاری MAY $-47.7M $-50M
11/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
SC
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.1% 2%
08:00 AM
SC
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.42% 0.2%

سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی

سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.