30/07/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
SC
موازنه تجاری JUN $-19.5M
06/08/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SC
نرخ تورم (سالانه) JUL 11.3%


سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی

سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.