29/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
SC
موازنه تجاری SEP $-60.1M
10:00 AM
SC
موازنه تجاری OCT
06/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
SC
نرخ تورم (سالانه) NOV 1.21%


سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی

سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.