28/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
SC
موازنه تجاری DEC $-70.5M $ -80M
04/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:50 AM
SC
نرخ تورم (سالانه) JAN 7.85%

سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی

سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.