بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 18.04 18.35 18.8 19.27 19.75 20.7

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.20 -10 4.5 6.2 6.6 7
نرخ بیکاری 3.50 5 6 6 6 6
نرخ تورم 1.80 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6
نرخ بهره 3.00 3 3 4 4 4
موازنه تجاری -14.15 -37.99 -37.99 -78 -78 -38.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10 -28 -24 -24 -24 -24
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 80 58 58 58 58
بودجه دولت 0.10 -15 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.20 -10 4.5 6.2 6.6 7
تولید ناخالص داخلی 1.70 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 14962.40 13000 13600 13600 13600 13600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29055.70 27500 28200 28200 28200 28200

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.50 5 6 6 6 6
جمعیت 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.80 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6
تورم مواد غذایی 5.28 4.8 3 2.7 2.4 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3
قیمت تولید 104.00 81 81 81 81 84
تغییر قیمت تولید کننده 20.60 20 15 12 8 10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.88 117 114 114 114 122
اندازه اصل تورم 3.27 2.3 1.7 1.5 1.3 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.97 131 125 128 126 137

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 3.00 3 3 4 4 4
ترازنامه بانک 27704.42 28650 28580 28700 28700 28800
نرخ بهره سپرده 3.58 3.58 3.58 4.58 4.58 4.58
ترازنامه بانک مرکزی 12328.13 12300 12350 12400 12400 12400

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -14.15 -37.99 -37.99 -78 -78 -38.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10 -28 -24 -24 -24 -24
واردات 68.66 120 120 120 120 125
صادرات 54.51 42 42 42 42 45
ورود توریست 1575.00 15000 25000 31500 33000 32000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 80 58 58 58 58
بودجه دولت 0.10 -15 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
مخارج نظامی 22.30 26 26 26 26 28
ارزش بودجه دولت -1261.00 -59.41 -59.41 -59.41 -59.41 -26.23

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تسهیلات اعتباری خریدار 1677.00 1659 1509 1752 1781 1762


سیشل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.