بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 21.34 22 22.54 23.1 23.67 24.82

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.50 1.5 6.2 5 5 5.4
نرخ بیکاری 3.50 6 6 6 6 5.8
نرخ تورم 3.78 1.7 1.6 1.5 1.6 1.8
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -41.41 -37.99 -78 -78 -38.1 -38.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.00 -14 -14 -14 -14 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 76 76 76 76 72
بودجه دولت 0.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 2
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.50 1.5 6.2 5 5 5.4
تولید ناخالص داخلی 1.70 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 14962.40 13600 13600 13600 13600 14700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29055.70 28200 28200 28200 28200 29600

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 3.50 6 6 6 6 5.8
جمعیت 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 3.78 1.7 1.6 1.5 1.6 1.8
تورم مواد غذایی 5.23 3 2.7 2.4 2.7 1.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5
قیمت تولید 112.80 81 81 81 84 84
تغییر قیمت تولید کننده 36.50 15 12 8 10 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.41 115 114 114 122 116
اندازه اصل تورم 3.38 2.5 1.8 1.3 1.3 1.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134.32 126 128 126 137 129

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
ترازنامه بانک 28730.60 28580 28700 28700 28800 28400
نرخ بهره سپرده 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
ترازنامه بانک مرکزی 12081.29 12350 12400 12400 12400 12500

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -41.41 -37.99 -78 -78 -38.1 -38.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.00 -14 -14 -14 -14 -15
واردات 69.00 120 120 120 125 125
صادرات 27.59 42 42 42 45 45
ورود توریست 12406.00 25000 31500 33000 32000 34500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 76 76 76 76 72
بودجه دولت 0.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 2
مخارج نظامی 22.30 26 26 26 28 28
ارزش بودجه دولت -1298.00 -59.41 -59.41 -59.41 -26.23 -26.23

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تسهیلات اعتباری خریدار 1644.00 1670 1727 1810 1762 1754


سیشل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.