بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 13.80 14.42 15.27 16.16 17.11 19.18

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.70 4.5 6.8 12 8 7
نرخ بیکاری 4.00 3.8 3.8 3.8 3.8 3.5
نرخ تورم 7.85 7 6 5 4 3.5
نرخ بهره 2.00 2 3 3 3 3
موازنه تجاری -70.50 -80 -80 -80 -80 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.40 -32 -32 -32 -32 -23
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.00 75 75 75 75 70
بودجه دولت -19.10 -5 -5 -5 -5 -4
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.70 4.5 6.8 12 8 7
تولید ناخالص داخلی 1.12 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 14086.96 15500 15500 15500 15500 15800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24361.89 28200 28200 28200 29600 29600

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 4.00 3.8 3.8 3.8 3.8 3.5
جمعیت 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 7.85 7 6 5 4 3.5
تورم مواد غذایی 7.82 6 5 4 4 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.4 -0.1 0.3 0.2
قیمت تولید 98.30 110 93 91.3 96.33 98.26
تغییر قیمت تولید کننده -15.90 -10 -7 -5 -2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.55 132 132 131 131 135
اندازه اصل تورم 6.99 5 4 3 2.8 1.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 151.73 152 153 152 153 153

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 2.00 2 3 3 3 3
ترازنامه بانک 33067.66 28800 28800 28800 28400 28400
نرخ بهره سپرده 3.48 3.48 4.48 4.48 4.48 4.48
ترازنامه بانک مرکزی 11298.33 12400 12400 12400 12500 12500

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -70.50 -80 -80 -80 -80 -80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.40 -32 -32 -32 -32 -23
واردات 91.42 125 125 125 125 125
صادرات 20.92 45 45 45 45 45
ورود توریست 24472.00 32000 32000 32000 34500 34500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.00 75 75 75 75 70
بودجه دولت -19.10 -5 -5 -5 -5 -4
مخارج نظامی 24.00 28 28 28 28 28
ارزش بودجه دولت -254.00 -26.23 -26.23 -26.23 -26.23 -26.23

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
تسهیلات اعتباری خریدار 1244.47 1400 1355 1394 1344 1438


سیشل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.