بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 13.58 13.91 14.24 14.57 14.91 15.6
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.3 3.1 3.1 3.1 3.1
نرخ تورم 1.21 0.9 1.2 1.4 1.4 1.6
نرخ بهره 12.52 12 11.7 11.4 11.1 11
موازنه تجاری -60.10 -37.51 -37.51 -37.51 -37.51 -37.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10 -16.6 -18 -18 -18 -18
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 50 45 45 45 45
بودجه دولت 0.10 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 1.59 1.6 1.63 1.63 1.63 1.63
تولید ناخالص داخلی سرانه 14385.30 14900 15500 15500 15500 15500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27114.00 28170 29200 29200 29200 29200
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.3 3.1 3.1 3.1 3.1
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.21 0.9 1.2 1.4 1.4 1.6
تورم مواد غذایی 1.28 1.5 2 2 2 2.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.85 125 125 126 126 127
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.84 111 113 113 113 113
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 12.52 12 11.7 11.4 11.1 11
نرخ بهره سپرده 3.29 3.25 2.95 2.65 2.35 2.25
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -60.10 -37.51 -37.51 -37.51 -37.51 -37.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10 -16.6 -18 -18 -18 -18
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 50 45 45 45 45
بودجه دولت 0.10 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


سیشل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.