بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 13.62 13.95 14.29 14.64 14.99 15.73
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 7 6.4 6 5.1 5.5
نرخ بیکاری 3.50 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
نرخ تورم 1.69 1.2 1.4 1.4 1.6 2
نرخ بهره 12.34 11.7 11.4 11.1 11 10.5
موازنه تجاری -50.58 -37.51 -12 -8 -37.99 -38.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10 -18 -18 -18 -18 -17.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 45 45 45 45 40
بودجه دولت 0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 7 6.4 6 5.1 5.5
تولید ناخالص داخلی 1.59 1.65 1.65 1.65 1.65 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 14385.30 15500 15500 15500 15500 16100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27114.00 29200 29200 29200 29200 30100
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
جمعیت 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.69 1.2 1.4 1.4 1.6 2
تورم مواد غذایی 1.34 2 2 2 2.8 2.8
قیمت تولید 83.30 78 79 79 81 84
تغییر قیمت تولید کننده -5.30 -7 -6.5 4.1 -5 4.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.78 125 126 126 126 128
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.17 113 113 113 114 116
اندازه اصل تورم 1.49 1.2 1 1.3 1.6 1.7
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 12.34 11.7 11.4 11.1 11 10.5
نرخ بهره سپرده 3.29 2.65 2.35 2.05 1.95 1.95
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -50.58 -37.51 -12 -8 -37.99 -38.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10 -18 -18 -18 -18 -17.2
واردات 86.03 105 76 68 120 125
صادرات 35.45 70 64 60 42 45
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 45 45 45 45 40
بودجه دولت 0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7
مخارج نظامی 22.30 26 26 26 26 28
ارزش بودجه دولت -151.00 -120 -120 -120 -59.41 -26.23
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تسهیلات اعتباری خریدار 1677.00 1673 1702 1724 1709 1803


سیشل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.