بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 12.84 14.22 15.73 17.39 19.23 23.51

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.00 4 5 5.1 6 5.9
نرخ بیکاری 3.00 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 2.10 1.7 2.1 1.6 2 2
نرخ بهره 2.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -73.87 -47 -51 -33 -35 -40
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.40 -32 -32 -32 -32 -23
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.00 75 75 75 75 70
بودجه دولت -19.10 -5 -5 -5 -5 -4
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.00 4 5 5.1 6 5.9
تولید ناخالص داخلی 1.12 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 14086.96 15500 15500 15500 15500 15800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24361.89 28200 29600 29600 29600 29600

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 3.00 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
جمعیت 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 2.10 1.7 2.1 1.6 2 2
تورم مواد غذایی 0.20 0.8 1.3 0.8 0.8 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.2
قیمت تولید 96.10 98.2 98.02 102 96.62 104
تغییر قیمت تولید کننده -3.30 2 3 1.6 2.4 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.96 127 127 128 128 131
اندازه اصل تورم 1.28 3 2.8 2.4 2.4 1.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 154.83 155 155 155 156 156

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 2.00 3 3 3 3 3
ترازنامه بانک 32891.53 28800 28400 28400 28400 28400
نرخ بهره سپرده 2.86 2.86 3.86 3.86 3.86 3.86
عرضه پول M1 8018.00 8000 7870 8050 7900 7800
عرضه پول M2 14212.00 13800 14200 14500 14050 14000
عرضه پول M3 26386.00 26700 27000 26800 27100 27400
ترازنامه بانک مرکزی 11421.55 12400 12500 12500 12500 12500

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -73.87 -47 -51 -33 -35 -40
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.40 -32 -32 -32 -32 -23
واردات 107.94 87 94 78 82 90
صادرات 34.10 40 43 45 47 50
ورود توریست 25023.00 32000 34500 34500 34500 34500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.00 75 75 75 75 70
بودجه دولت -19.10 -5 -5 -5 -5 -4
مخارج نظامی 24.00 28 28 28 28 28
ارزش بودجه دولت 119.00 -26.23 -26.23 -26.23 -26.23 -26.23

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
تولید صنعتی -5.70 -10 -8 -4.5 2 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 30.90 12 -15 -12 3 2.16

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اعتبار بخش خصوصی 8706.00 8800 8670 8710 8650 8600
تسهیلات اعتباری خریدار 1244.47 1294 1307 1308 1319 1384


سیشل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.