بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 14.76 15.13 15.5 15.89 16.28 17.07

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.20 6.2 5 4.6 5.3 5.8
نرخ بیکاری 4.00 6 6 6 5.8 5.8
نرخ تورم 10.68 9.1 7.5 6.2 4.5 1.8
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -8.66 -37.99 -78 -38.1 -38.1 -38.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.40 -35 -35 -35 -32 -32
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.00 76 76 76 76 72
بودجه دولت -19.10 -25 -25 -25 -20 -20
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.20 6.2 5 4.6 5.3 5.8
تولید ناخالص داخلی 1.70 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 14962.40 13600 13600 13600 13600 14700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29055.70 28200 28200 28200 28200 29600

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 4.00 6 6 6 5.8 5.8
جمعیت 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 10.68 9.1 7.5 6.2 4.5 1.8
تورم مواد غذایی 18.83 14.7 8.4 2.7 2.3 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 145.08 135 135 143 150 145
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.70 122 122 124 129 126
اندازه اصل تورم 10.67 2.8 2.5 2.3 1.7 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.7 0.5 1.3 1 0.7
قیمت تولید 122.40 81 81 84 84 84
تغییر قیمت تولید کننده 48.80 42 35 27 18 10

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
ترازنامه بانک 33742.00 28700 28700 28800 28800 28400
نرخ بهره سپرده 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
ترازنامه بانک مرکزی 13114.66 12400 12400 12400 12400 12500

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -8.66 -37.99 -78 -38.1 -38.1 -38.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.40 -35 -35 -35 -32 -32
واردات 65.50 120 120 125 125 125
صادرات 56.84 42 42 45 45 45
ورود توریست 14245.00 31500 33000 32000 32000 34500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.00 76 76 76 76 72
بودجه دولت -19.10 -25 -25 -25 -20 -20
مخارج نظامی 21.80 26 26 28 28 28
ارزش بودجه دولت -1017.00 -59.41 -59.41 -26.23 -26.23 -26.23

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تسهیلات اعتباری خریدار 1405.02 1727 1810 1762 1577 1668


سیشل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.