بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 17.53 17.96 18.41 18.87 19.34 20.27

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 -12 -10 5 6.2 5.6
نرخ بیکاری 3.50 5 5 6 6 6
نرخ تورم 0.19 0.8 1.2 1.3 1.5 1.6
نرخ بهره 4.00 3 3 3 4 4.5
موازنه تجاری -6.72 -8 -37.99 -78 -78 -38.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10 -18 -18 -17.2 -17.2 -17.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 80 80 58 58 58
بودجه دولت 0.10 -6 -6 2 2 2
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 -12 -10 5 6.2 5.6
تولید ناخالص داخلی 1.70 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 14962.40 13000 13000 13600 13600 13600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29055.70 27500 27500 28200 28200 28200

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.50 5 5 6 6 6
جمعیت 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.19 0.8 1.2 1.3 1.5 1.6
تورم مواد غذایی 3.09 1.3 1.2 0.8 1 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3
قیمت تولید 79.60 79 81 81 81 84
تغییر قیمت تولید کننده -8.40 -4.1 -3 -3 0.3 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.11 113 114 114 114 115
اندازه اصل تورم 1.71 1.3 1.4 0.9 1.1 1.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.99 125 125 128 126 127

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.00 3 3 3 4 4.5
ترازنامه بانک 27632.64 28700 28650 28580 28700 28800
نرخ بهره سپرده 3.29 3.29 2.29 2.29 2.29 2.79
ترازنامه بانک مرکزی 11807.49 12250 12300 12350 12400 12400

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -6.72 -8 -37.99 -78 -78 -38.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10 -18 -18 -17.2 -17.2 -17.2
واردات 59.28 68 120 120 120 125
صادرات 52.57 60 42 42 42 45
ورود توریست 18067.00 12000 15000 25000 31500 32000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 80 80 58 58 58
بودجه دولت 0.10 -6 -6 2 2 2
مخارج نظامی 22.30 26 26 26 26 28
ارزش بودجه دولت -353.00 -120 -59.41 -59.41 -59.41 -26.23

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تسهیلات اعتباری خریدار 1677.00 1431 1509 1761 1781 1594


سیشل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.