بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 13.68 14.02 14.37 14.72 15.09 15.82

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 -3 -5 -7 -10 5.5
نرخ بیکاری 3.50 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
نرخ تورم 0.76 1 1.7 1.4 1.6 1.8
نرخ بهره 12.41 11.7 11.4 11.1 11 10.5
موازنه تجاری -67.10 -37.51 -12 -8 -37.99 -38.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10 -18 -18 -18 -18 -17.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 45 45 45 45 40
بودجه دولت 0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 -3 -5 -7 -10 5.5
تولید ناخالص داخلی 1.60 1.48 1.48 1.48 1.48 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 14385.30 14226 14226 14226 14226 14545
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27114.00 26814 26814 26814 26814 27415

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 3.50 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
جمعیت 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 0.76 1 1.7 1.4 1.6 1.8
تورم مواد غذایی 0.44 0.6 1 1.3 1.2 1
قیمت تولید 87.20 78 79 79 81 84
تغییر قیمت تولید کننده -6.37 -7 -6.5 4.1 -5 4.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.44 113 114 113 114 116
اندازه اصل تورم 1.09 1.2 1 1.3 1.6 1.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.34 125 126 126 126 128

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 12.41 11.7 11.4 11.1 11 10.5
نرخ بهره سپرده 3.29 2.65 2.35 2.05 1.95 1.95

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -67.10 -37.51 -12 -8 -37.99 -38.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10 -18 -18 -18 -18 -17.2
واردات 109.63 105 76 68 120 125
صادرات 42.50 70 64 60 42 45
ورود توریست 38114.00 29600 22000 20000 34400 38500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.00 45 45 45 45 40
بودجه دولت 0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7
مخارج نظامی 22.30 26 26 26 26 28
ارزش بودجه دولت -151.00 -120 -120 -120 -59.41 -26.23

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تسهیلات اعتباری خریدار 1677.00 1517 1520 1512 1509 1592


سیشل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.