بازارها گذشته مرجع
پول 11 2021-01
بازار سهام 6889 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 24.1 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6 2020-09
نرخ بیکاری 18.2 2019-12
نرخ تورم 2.2 2020-12
نرخ بهره 3.75 2020-12
موازنه تجاری -3350 2021-10
حساب جاری -6985 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2019-12
بودجه دولت -3.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 24.1 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6 2020-09
تولید ناخالص داخلی 18.34 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23404 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33231 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8093 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17766 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 396 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1740 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1431 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2022 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3314 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4547 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1471 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 369 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.2 2019-12
جمعیت 2.3 2019-12
افراد شاغل 492914 2020-03
دستمزد 5392 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-12
اندازه اصل تورم 3.1 2020-09
تورم مواد غذایی 4.3 2020-10
CPI مسکن آب و برق 108 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.7 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2020-12
ترازنامه بانک 102451 2020-07
نرخ بهره سپرده 1.64 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 58429 2020-10
ذخایر ارزی 5391 2020-06
نرخ وام 5.25 2020-10
وام به بخش خصوصی 22754 2020-10
عرضه پول M1 23180 2020-10
عرضه پول M2 89067 2020-10
عرضه پول M3 89067 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3350 2021-10
حساب جاری -6985 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
صادرات 4788 2021-10
واردات 8138 2021-10
بدهی خارجی 14488 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 622 2020-06
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2019-12
بودجه دولت -3.9 2019-12
هزینه های دولت 20425 2019-12
بدهی های دولت 26025 2019-12
ارزیابی اعتبار 70 2021-01
هزینه های مالی 14303 2020-03
ارزش بودجه دولت -1515 2020-03
درآمدهای دولت 12788 2020-03
مخارج نظامی 502 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 2054 2019-12
سرعت اینترنت 2553 2017-03
آدرس های IP 10680 2017-03
شاخص رقابتی 55.49 2019-12
رتبه رقابتی 91 2019-12
شاخص فساد مالی 61 2019-12
رتبه فساد مالی 34 2019-12
آسانی کسب و کار 87 2019-12
تولید صنعتی -46.3 2020-06
استخراج معدن -65.1 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 11792 2020-09
نرخ وام بانکی 5.25 2020-10
تسهیلات اعتباری خریدار 41803 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بوتسوانا - شاخص های اقتصادی.