بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بازار سهام 6897.48 6851 6814 6778 6743 6671
پول 11.28 11.33 11.39 11.46 11.53 11.67

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.00 1.7 2.2 1.8 2 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 8 6 5 4.3 4.3
نرخ بیکاری 23.30 24 24 22.7 22.7 22.7
نرخ تورم 8.80 7.5 6.7 5.3 4 4
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.25
موازنه تجاری -611.40 1200 255 1100 1100 1100
حساب جاری 4727.44 -2500 -2000 -2000 -2000 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -5 -5 -3.7 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 22.4 22.4 26.8 26.8 26.8
بودجه دولت -5.60 -3.7 -3.7 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 23.30 24 24 22.7 22.7 22.7
جمعیت 2.37 2.4 2.37 2.37 2.37 2.41
افراد شاغل 477716.00 446500 446000 446000 446000 446000
دستمزد 5392.00 6500 6500 6500 6500 6500

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 8.80 7.5 6.7 5.3 4 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.80 111 111 112 115 116
قیمت مصرف کننده اصلی 112.10 109 110 111 116 114
اندازه اصل تورم 6.80 3.8 3.6 3.3 3.5 3.5
تورم مواد غذایی 6.40 6.7 5 4.3 3.4 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 2.3 1.8 0.7 0.5 0.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.40 104 105 108 115 110

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.25
ترازنامه بانک 106350.10 104200 104000 104000 104000 106000
نرخ بهره سپرده 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48
نرخ وام 5.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
ترازنامه بانک مرکزی 52240.30 79250 79500 79500 79500 79700

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -611.40 1200 255 1100 1100 1100
حساب جاری 4727.44 -2500 -2000 -2000 -2000 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -5 -5 -3.7 -3.7 -3.7
واردات 7424.90 5600 5800 5800 5800 5800
صادرات 4809.80 6800 6900 6900 6900 6900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 232.66 850 1000 1000 1000 1000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 22.4 22.4 26.8 26.8 26.8
بودجه دولت -5.60 -3.7 -3.7 -4 -4 -4
هزینه های دولت 21317.80 22077 22597 22384 22234 23569
بدهی های دولت 29228.70 26700 27300 27300 27300 27300
ارزش بودجه دولت -5556.40 -2987 -3597 -3597 -3597 -3597

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
استخراج معدن -27.10 7 5.6 5.6 5.6 5.6
تولید صنعتی -9.30 2.3 1.7 1.7 1.7 1.7

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 12613.50 12735 13370 13244 13156 13945
تسهیلات اعتباری خریدار 44186.66 44647 45437 45497 46087 47391
نرخ وام بانکی 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25


بوتسوانا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.