بوتسوانا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی

بوتسوانا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 1.5 1.3 0.4 1 1.18
نرخ بیکاری 18.10 17.6 17.4 17.37 17.35 17.1
نرخ تورم 3.10 3.4 3.7 3 3 5
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 4.75
موازنه تجاری 2425.30 -445 47.28 -36.86 105 569
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.30 17 17 14 14 10
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 8299.35
8349 8296 8244 8192 7987
پول 10.76
10.66 10.93 11.2 11.49 12.69
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50
1.5 1.3 0.4 1 1.18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80
3.8 3.8 3.8 3.2 5.5
تولید ناخالص داخلی 17.41
17.5 17.5 17.6 17.6 17.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23549.50
23090 24805 24444 23626 27556
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28704.90
32271 29796 29796 32683 33100
تولید ناخالص داخلی سرانه 7523.22
7760 7760 7880 7880 8000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15807.37
15900 15900 16200 16200 16500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 368.40
387 390 382 385 434
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1776.20
1787 1840 1844 1806 2044
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1340.90
1485 1493 1392 1459 1658
تولید ناخالص داخلی از معادن 2477.60
2555 2465 2572 2525 2739
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3030.00
3082 3132 3145 3083 3479
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5075.60
4367 5738 5268 5038 6375
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1447.40
1480 1506 1502 1444 1673
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 168.90
100 151 175 190 168
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.10
17.6 17.4 17.37 17.35 17.1
جمعیت 2.29
2.31 2.32 2.33 2.34 2.44
دستمزد 6216.00
6350 6400 6480 6515 6500
افراد شاغل 410329.00
411149 410797 410639 410651 410728
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.10
3.4 3.7 3 3 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.10
107 108 108 109 118
قیمت مصرف کننده اصلی 104.50
105 105 106 106 108
اندازه اصل تورم 1.80
1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
تورم مواد غذایی -0.60
-0.2 0.5 0.8 1.2 2.25
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.27 0.3 0.29 0.29 0.29
CPI مسکن آب و برق 108.80
110 111 112 113 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.00
105 108 108 112 119
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 4.75
ترازنامه بانک 83387.90
85285 86323 87407 88476 99080
نرخ بهره سپرده 1.46
1.46 2.25 2.22 2.19 2.45
نرخ وام 6.50
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
وام به بخش خصوصی 21664.79
21924 22113 22298 22478 24078
عرضه پول M1 15738.87
16290 16275 16282 16281 16281
عرضه پول M2 73028.15
72093 72151 72203 72205 72203
عرضه پول M3 73028.15
72093 72151 72203 72205 72203
ذخایر ارزی 7559.00
7395 7384 7413 7400 7408
ترازنامه بانک مرکزی 74431.79
74007 74171 74243 74285 74306
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 2425.30
-445 47.28 -36.86 105 569
صادرات 6553.10
4311 4498 4676 4808 5277
واردات 4127.80
4757 4698 4713 4702 4708
حساب جاری 2619.02
3012 4731 2957 3518 3813
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.00
-0.5 -0.5 1.8 1.8 3
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1093.13
1621 685 1744 716 1023
بدهی خارجی 16659.30
16561 15924 15818 15711 15234
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.30
17 17 14 14 10
بودجه دولت -0.10
-0.06 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
هزینه های دولت 19349.00
18810 20084 20084 19050 22312
بدهی های دولت 26977.00
27661 27615 27501 27387 27183
مخارج نظامی 486.96
457 428 413 397 334
ارزش بودجه دولت -379.40
352 -324 736 -336 185
درآمدهای دولت 13044.20
14910 13855 14796 14048 14308
هزینه های مالی 13523.40
14557 14192 14060 14384 14124
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار -2215.60
-3746 -4473 -4466 -4459 -5512
سرعت اینترنت 2552.88
3335 3483 3609 3725 4770
آدرس های IP 10680.00
9011 9066 9004 9042 9026
استخراج معدن 12.60
8.63 6.89 7.64 7.36 7.43
تولید صنعتی 11.70
-3.77 -1.15 -5.58 0.38 -0.06
شاخص رقابتی 4.30
4.23 4.23 4.28 4.29 4.29
رتبه رقابتی 63.00
68 68 65 64 64
اطمینان کسب و کار 46.00
46.01 69 46.06 45.98 74
شاخص فساد مالی 61.00
61 61 61 61 61
رتبه فساد مالی 34.00
34 34 35 36 36
آسانی کسب و کار 81.00
78 77 79 81 89
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 10925.60
10846 11203 11341 10472 12445
تسهیلات اعتباری خریدار 33481.73
33964 34427 34884 35337 39589
نرخ وام بانکی 6.50
6.5 6.51 6.51 6.51 6.52
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 18.51
18.29 25.68 25.39 22.61 22.41