بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 7538.10 7474 7453 7432 7411 7369
پول 10.75 10.73 10.79 10.85 10.92 11.05
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 -1.3 0.4 1.6 2.4 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.2 3.7 4.1 3.8 4.6
نرخ بیکاری 17.90 18.3 18.3 18.3 18.3 19
نرخ تورم 2.20 2.8 3 3.2 3.4 3.1
نرخ بهره 4.75 4.75 4.5 4.5 4 4
موازنه تجاری -3425.10 -91.1 450 -1670 163 255
حساب جاری 846.12 -2800 5000 -800 -2500 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8 8 8 8 9.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.40 13 13 13 13 10
بودجه دولت -1.00 -2 -2 -2 -2 -1.7
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 17.90 18.3 18.3 18.3 18.3 19
جمعیت 2.25 2.35 2.35 2.35 2.33 2.37
دستمزد 6533.00 6400 6400 6400 6500 6500
افراد شاغل 483814.00 440000 442000 444000 446500 446000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.20 2.8 3 3.2 3.4 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.20 103 105 105 105 109
قیمت مصرف کننده اصلی 102.50 103 103 104 105 107
اندازه اصل تورم 2.50 2.2 1.8 2 2.3 2.1
تورم مواد غذایی 3.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.30 103 104 104 105 108
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.75 4.75 4.5 4.5 4 4
ترازنامه بانک 97731.50 102500 105700 103000 104000 112000
نرخ بهره سپرده 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
نرخ وام 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
ترازنامه بانک مرکزی 72797.19 77882 77908 79000 79000 77931
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -3425.10 -91.1 450 -1670 163 255
حساب جاری 846.12 -2800 5000 -800 -2500 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8 8 8 8 9.4
واردات 5587.00 6000 5400 5370 5600 5800
صادرات 2161.90 5300 5850 3700 6800 6900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 584.47 820 680 935 850 1000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.40 13 13 13 13 10
بودجه دولت -1.00 -2 -2 -2 -2 -1.7
هزینه های دولت 19729.30 20045 20094 20134 20479 21421
بدهی های دولت 24465.00 26700 26700 26700 26700 27300
ارزش بودجه دولت 2118.20 -2182 -2182 -2182 -2987 -3597
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
استخراج معدن -8.70 8 -3.2 1.5 7 5.6
تولید صنعتی -3.50 2.2 -1 3 2.3 1.7
اطمینان کسب و کار 58.00 67 67 72 74 74
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 11569.80 11628 11680 11807 12009 12562
تسهیلات اعتباری خریدار 38870.92 36223 37542 39274 39948 41785
نرخ وام بانکی 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25


بوتسوانا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.