بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 7316.17 7276 7236 7196 7157 7078
پول 11.92 12.01 12.08 12.16 12.23 12.38

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 -4 0.6 1.3 -1.8 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 -6.3 -5.8 -6 5 6.5
نرخ بیکاری 18.20 18.8 18.8 18.8 19.5 19.5
نرخ تورم 2.50 2.7 3.2 3.4 3 3.2
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4 4 4
موازنه تجاری 333.60 450 -1670 163 1200 255
حساب جاری -5521.72 5000 -800 -2500 -2500 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8 8 8 9.4 9.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 25 25 25 20 20
بودجه دولت -3.90 -5.8 -5.8 -5.8 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 18.20 18.8 18.8 18.8 19.5 19.5
جمعیت 2.30 2.35 2.35 2.33 2.4 2.37
افراد شاغل 483814.00 442000 444000 446500 446500 446000
دستمزد 6533.00 6400 6400 6500 6500 6500

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.50 2.7 3.2 3.4 3 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.70 104 105 106 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.80 104 105 105 106 108
اندازه اصل تورم 2.80 2.8 2.6 2.6 2.7 2.5
تورم مواد غذایی 3.10 3.8 3.6 4 3.5 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.30 103 104 105 104 108

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4 4 4
ترازنامه بانک 99110.40 105700 103000 104000 104000 112000
نرخ بهره سپرده 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
نرخ وام 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
ترازنامه بانک مرکزی 71392.45 77882 79000 79000 79000 77931

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 333.60 450 -1670 163 1200 255
حساب جاری -5521.72 5000 -800 -2500 -2500 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8 8 8 9.4 9.4
واردات 4845.30 5400 5370 5600 5600 5800
صادرات 5178.80 5850 3700 6800 6800 6900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 430.04 680 935 850 850 1000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 25 25 25 20 20
بودجه دولت -3.90 -5.8 -5.8 -5.8 -3 -3
هزینه های دولت 20425.40 19161 19210 19200 21447 20448
بدهی های دولت 26025.20 26700 26700 26700 26700 27300
ارزش بودجه دولت -4127.80 -2182 -2182 -2987 -2987 -3597

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
استخراج معدن -7.90 -3.2 1.5 7 7 5.6
تولید صنعتی -3.00 -1 3 2.3 2.3 1.7

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 11640.20 11105 11220 10942 12222 11653
تسهیلات اعتباری خریدار 40310.97 35699 37369 37566 42327 40008
نرخ وام بانکی 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25


بوتسوانا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.