بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 12.32 12.34 12.41 12.48 12.56 12.7
بازار سهام 7223.22 7196 7170 7143 7117 7064

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.80 2 2.3 3 3 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 3.8 4.7 5.9 5.3 4.4
نرخ بیکاری 23.30 22.7 22.7 22.7 22.7 21.8
نرخ تورم 9.60 8 6 5.7 5.3 5
نرخ بهره 3.75 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری 713.00 -900 -3300 -700 -800 1600
حساب جاری -3566.60 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 26.8 26.8 26.8 26.8 25
بودجه دولت -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.8
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 23.30 22.7 22.7 22.7 22.7 21.8
جمعیت 2.41 2.45 2.45 2.45 2.47 2.47
افراد شاغل 477716.00 446000 446000 446000 446000 446000
دستمزد 5392.00 6500 6500 6500 6500 6500

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 9.60 8 6 5.7 5.3 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.10 120 119 120 123 126
قیمت مصرف کننده اصلی 116.50 120 120 121 121 127
اندازه اصل تورم 6.80 7.2 6.8 6.5 5.7 5
تورم مواد غذایی 6.10 7 6.5 5.6 4.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 3.00 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134.50 135 135 136 136 136

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 3.75 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
ترازنامه بانک 108954.00 110000 112500 110000 110000 118000
نرخ بهره سپرده 1.48 1.98 1.98 2.23 2.23 2.23
نرخ وام 5.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
ذخایر ارزی خارجی 4926.00 4700 4900 5000 4700 5100
ترازنامه بانک مرکزی 58816.17 60000 61200 59800 61000 62000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 713.00 -900 -3300 -700 -800 1600
حساب جاری -3566.60 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1
واردات 6417.20 8100 7400 7100 6800 5800
صادرات 7128.00 4800 6700 6300 7100 7400
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 194.35 1000 1000 1000 1000 1000
بدهی خارجی 15768.90 15500 16701 16669 16733 17502

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 26.8 26.8 26.8 26.8 25
بودجه دولت -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.8
هزینه های دولت 54744.50 55060 55537 57974 57646 60525
بدهی های دولت 29228.70 27300 27300 27300 27300 27300
ارزش بودجه دولت -530.30 -3597 -3597 -3597 -3597 -3597

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
استخراج معدن 28.10 18 12 10 5.6 3
تولید صنعتی 15.10 7 5.8 4.3 2.7 5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 20427.70 19515 19463 21633 21510 22585
تسهیلات اعتباری خریدار 45566.04 45866 46942 48308 47981 50433
نرخ وام بانکی 5.25 5.75 5.75 6 6 6


بوتسوانا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.