بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 7433.00 7400 7366 7333 7300 7234
پول 10.80 10.92 10.98 11.06 11.13 11.27
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 1.6 1.4 0.5 0.5 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 4.1 4.2 4 4.4 4.8
نرخ تورم 2.90 3 3.2 3 2.8 3
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.5 4
موازنه تجاری 1004.00 -117 -91.1 -91.1 -91.1 163
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.00 7.9 7.9 7.5 7.5 7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.40 13.5 13.5 13 13 13
بودجه دولت -1.00 -1.5 -1.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
دستمزد 6533.00 6525 6400 6400 6400 6500
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.90 3 3.2 3 2.8 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.70 102 103 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 101.90 101 102 102 103 103
اندازه اصل تورم 2.20 1.6 1.8 1.6 1.3 1.6
تورم مواد غذایی 2.00 -1 -0.2 0.4 0.4 0.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.00 97.85 103 104 103 106
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.5 4
نرخ بهره سپرده 1.59 1.58 1.58 1.58 1.33 0.83
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 1004.00 -117 -91.1 -91.1 -91.1 163
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.00 7.9 7.9 7.5 7.5 7.5
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.40 13.5 13.5 13 13 13
بودجه دولت -1.00 -1.5 -1.5 -0.5 -0.5 -0.5
هزینه های دولت 19729.30 20142 20558 20518 20597 21545
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 58.00 72 72 72 72 74
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 11438.70 11741 11724 11896 11942 12286
نرخ وام بانکی 6.50 6.5 6.5 6.5 6.25 5.75


بوتسوانا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.