بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 7527.31 7509 7488 7467 7446 7404
پول 10.85 11.06 11.13 11.19 11.26 11.4
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 2.7 -1.3 0.4 1.6 2.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 4.3 4 3.7 4.3 4.6
نرخ تورم 2.40 3.2 3 2.8 2.8 3
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.5 4.5 4
موازنه تجاری -1370.80 -91.1 -91.1 -1400 -100 163
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8.7 7.9 7.9 7.9 7.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.40 13.5 13 13 13 13
بودجه دولت -1.00 -3.8 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
دستمزد 6533.00 6400 6400 6400 6400 6500
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.40 3.2 3 2.8 2.8 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90 103 103 104 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.10 102 103 103 104 104
اندازه اصل تورم 2.30 2 2.2 1.8 2 2.3
تورم مواد غذایی 2.50 -0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.00 103 104 104 103 107
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.5 4.5 4
نرخ بهره سپرده 1.51 1.59 1.59 1.34 1.34 0.84
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1370.80 -91.1 -91.1 -1400 -100 163
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.70 8.7 7.9 7.9 7.9 7.9
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.40 13.5 13 13 13 13
بودجه دولت -1.00 -3.8 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
هزینه های دولت 19729.30 20578 20518 20459 20578 21524
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 58.00 67 67 72 72 74
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 11470.30 11735 11896 11895 11964 12275
نرخ وام بانکی 6.25 6.5 6.5 6.25 6.25 5.75


بوتسوانا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.