بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 6619.60 6579 6534 6490 6446 6359
پول 10.87 10.92 10.99 11.07 11.14 11.3

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.70 2 1.3 2.2 2.2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 6.5 7.3 6.9 6.3 4.5
نرخ بیکاری 23.30 18.6 18.6 18.6 18.3 18.3
نرخ تورم 6.20 6.4 6.5 5.7 5.3 4
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.25
موازنه تجاری -945.70 163 1200 255 255 255
حساب جاری -3792.59 -2500 -2500 -2000 -2000 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -5 -5 -5 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70 25 25 25 25 17
بودجه دولت -3.90 -4 -4 -4 -4 -2.7
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 23.30 18.6 18.6 18.6 18.3 18.3
جمعیت 2.37 2.4 2.4 2.37 2.37 2.41
افراد شاغل 477716.00 446500 446500 446000 446000 446000
دستمزد 5392.00 6500 6500 6500 6500 6500

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 6.20 6.4 6.5 5.7 5.3 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.10 109 110 110 112 115
قیمت مصرف کننده اصلی 110.90 109 109 110 111 114
اندازه اصل تورم 6.70 4 3.8 3.6 3.3 3.5
تورم مواد غذایی 6.70 8 6 4 3.7 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 4 2.3 1.8 0.7 0.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.70 99.91 103 104 108 108

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.25
ترازنامه بانک 104365.60 104200 104200 104000 104000 106000
نرخ بهره سپرده 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 0.86
نرخ وام 5.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
ترازنامه بانک مرکزی 56834.24 79250 79250 79500 79500 79700

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -945.70 163 1200 255 255 255
حساب جاری -3792.59 -2500 -2500 -2000 -2000 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -5 -5 -5 -3.7 -3.7
واردات 8965.10 5600 5600 5800 5800 5800
صادرات 8019.40 6800 6800 6900 6900 6900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 291.50 850 850 1000 1000 1000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70 25 25 25 25 17
بودجه دولت -3.90 -4 -4 -4 -4 -2.7
هزینه های دولت 21317.80 21770 21934 22789 22661 23814
بدهی های دولت 29228.70 26700 26700 27300 27300 27300
ارزش بودجه دولت -5556.40 -2987 -2987 -3597 -3597 -3597

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
استخراج معدن -27.10 7 7 5.6 5.6 5.6
تولید صنعتی -15.90 2.3 2.3 1.7 1.7 1.7

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 12613.50 10989 12653 13484 13408 14091
تسهیلات اعتباری خریدار 43330.21 43223 44358 45823 46060 47885
نرخ وام بانکی 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 4.75


بوتسوانا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.