25/09/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
BW
موازنه تجاری JUL BWP-6308M
29/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BW
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -0.9%
10:00 AM
BW
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 2.6%
08/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BW
تصمیم نرخ بهره 4.25%
15/10/2020 واقعی قبلی
08:25 AM
BW
نرخ تورم (سالانه) SEP 1%


بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.