30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
BW
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q1 -2.8% -3.5%
11:00 AM
BW
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 5.6% 3.7%
15/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
BW
نرخ تورم (سالانه) JUN 11.9% 12.4%
10:00 AM
BW
نرخ تورم (ماهانه) JUN 2.6% 1.8%

بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.