26/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
BW
موازنه تجاری NOV BWP-3841M BWP-2700M
15/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
BW
نرخ تورم (سالانه) JAN 8.7% 9%
10:00 AM
BW
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.1% 0.1%

بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.