15/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:25 AM
BW
نرخ تورم (سالانه) SEP 8.4% 8.8% 9%
21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:15 AM
BW
تصمیم نرخ بهره 3.75% 3.75%
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
BW
موازنه تجاری AUG BWP373.2M
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:40 AM
BW
نرخ تورم (سالانه) OCT 8.4%

بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوتسوانا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.