بازارها گذشته مرجع
پول 0.39 2020-04
بازار سهام 3384 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
نرخ بیکاری 3.1 2019-12
نرخ تورم 0.18 2020-02
نرخ بهره 2.15 2020-02
موازنه تجاری 465 2019-12
حساب جاری -1671 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 231 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 57 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 79.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 29334 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7418 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15664 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36831 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 670 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1986 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 171 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3576 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14438 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1649 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 567 2018-12
تولید ناخالص ملی 28452 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2019-12
جمعیت 4.86 2019-12
حداقل دستمزد 400 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.18 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-02
CPI مسکن آب و برق 104 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2020-02
تورم مواد غذایی 2.25 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.34 2020-02
قیمت تولید 119 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -12.3 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.15 2020-02
عرضه پول M0 1599 2020-01
عرضه پول M1 5360 2020-01
عرضه پول M2 17922 2020-01
ذخایر ارزی 6292 2020-01
نرخ بهره سپرده 3.45 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7211 2020-01
میزان رشد وام 1.97 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 465 2019-12
حساب جاری -1671 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
صادرات 1285 2019-12
واردات 820 2019-12
گردش سرمایه 2949 2018-12
ذخایر طلا 0.02 2019-06
تولید نفت خام 970 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2439 2018-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 392 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -9 2018-12
ارزش بودجه دولت -757 2019-12
هزینه های دولت 5649 2018-12
درآمدهای دولت 947 2019-12
بدهی های دولت 14492 2018-12
هزینه های مالی 1703 2019-12
ارزیابی اعتبار 45 2020-03
مخارج نظامی 6611 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -25.6 2018-12
سرعت اینترنت 4927 2017-03
آدرس های IP 210079 2017-03
ثبت خودرو 4526 2019-01
شاخص رقابتی 63.61 2019-12
رتبه رقابتی 53 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2019-12
رتبه فساد مالی 56 2019-12
آسانی کسب و کار 68 2019-12
تولید الکتریسیته 1947 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18958 2020-01
قیمت گازوئیل 0.52 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1348 2020-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 231 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 57 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عمان - شاخص های اقتصادی.