بازارها گذشته مرجع
پول 0.38 2020-07
بازار سهام 3498 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
نرخ بیکاری 3.1 2019-12
نرخ تورم -0.73 2020-06
نرخ بهره 0.5 2020-06
موازنه تجاری 465 2019-12
حساب جاری -1671 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 56015 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 257 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 36098 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 76.98 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 29334 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7418 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14993 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27896 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 670 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1986 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 171 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3576 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14438 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1649 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 567 2018-12
تولید ناخالص ملی 28452 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2019-12
جمعیت 4.86 2019-12
حداقل دستمزد 400 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.73 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-05
CPI مسکن آب و برق 104 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-05
تورم مواد غذایی 2.09 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 2020-06
قیمت تولید 119 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده -5.7 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-06
عرضه پول M0 1936 2020-05
عرضه پول M1 5735 2020-05
عرضه پول M2 19039 2020-05
ذخایر ارزی 6866 2020-05
نرخ بهره سپرده 3.45 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7597 2020-04
میزان رشد وام 2.4 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 465 2019-12
حساب جاری -1671 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2019-12
صادرات 1110 2020-03
واردات 691 2020-03
گردش سرمایه 2949 2018-12
ذخایر طلا 0.02 2019-12
تولید نفت خام 1078 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2439 2018-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 102 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -7 2019-12
ارزش بودجه دولت 189 2020-04
هزینه های دولت 5649 2018-12
درآمدهای دولت 1243 2020-04
بدهی های دولت 14492 2018-12
هزینه های مالی 1054 2020-04
ارزیابی اعتبار 43 2020-07
مخارج نظامی 6611 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -25.6 2018-12
سرعت اینترنت 4927 2017-03
آدرس های IP 210079 2017-03
شاخص رقابتی 63.61 2019-12
رتبه رقابتی 53 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2019-12
رتبه فساد مالی 56 2019-12
آسانی کسب و کار 68 2019-12
تولید الکتریسیته 2941 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 19143 2020-04
قیمت گازوئیل 0.47 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان قبول وام های رهنی 571 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 56015 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 257 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 36098 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عمان - شاخص های اقتصادی.