بازارها گذشته مرجع
پول 0.39 2021-03
بازار سهام 3668 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-12
نرخ بیکاری 3.1 2019-12
نرخ تورم -1.57 2021-01
نرخ بهره 0.5 2020-12
موازنه تجاری 313 2020-09
حساب جاری -1592 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.9 2019-12
بودجه دولت -7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
موارد کروناویروس 143955 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 1591 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 134684 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 76.98 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 28850 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7111 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14993 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27896 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 691 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1855 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3072 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 126 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3575 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14128 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1721 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 620 2019-12
تولید ناخالص ملی 26988 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2019-12
جمعیت 4.5 2020-12
حداقل دستمزد 325 2021-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.57 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-01
CPI مسکن آب و برق 104 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-01
تورم مواد غذایی -0.75 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 2021-01
قیمت تولید 91.9 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -9.3 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-12
عرضه پول M0 1737 2020-12
عرضه پول M1 5560 2020-12
عرضه پول M2 19326 2020-12
ذخایر ارزی 5771 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.45 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7038 2020-12
میزان رشد وام 2.19 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 313 2020-09
حساب جاری -1592 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2019-12
صادرات 991 2020-09
واردات 678 2020-09
گردش سرمایه 1345 2019-12
ذخایر طلا 0 2020-09
تولید نفت خام 940 2020-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2439 2018-12
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 13.77 2020-11

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.9 2019-12
بودجه دولت -7 2019-12
ارزش بودجه دولت -340 2020-11
هزینه های دولت 5825 2019-12
درآمدهای دولت 491 2020-10
بدهی های دولت 16373 2019-12
هزینه های مالی 786 2020-10
ارزیابی اعتبار 40 2021-03
مخارج نظامی 6676 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -807 2019-12
سرعت اینترنت 4927 2017-03
آدرس های IP 210079 2017-03
شاخص رقابتی 63.61 2019-12
رتبه رقابتی 53 2019-12
شاخص فساد مالی 54 2020-12
رتبه فساد مالی 49 2020-12
آسانی کسب و کار 68 2019-12
تولید الکتریسیته 2421 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18784 2020-12
قیمت گازوئیل 0.49 2021-02

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1661 2021-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 143955 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 1591 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 134684 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عمان - شاخص های اقتصادی.