بازارها گذشته مرجع
پول 0.38 2020-09
بازار سهام 3627 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-12
نرخ بیکاری 3.1 2019-12
نرخ تورم -1.34 2020-08
نرخ بهره 0.5 2020-08
موازنه تجاری 419 2020-03
حساب جاری -1592 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 95907 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 885 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 86765 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 76.98 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 28850 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7111 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14993 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27896 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 691 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1855 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3072 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 126 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3575 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14128 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1721 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 620 2019-12
تولید ناخالص ملی 26988 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2019-12
جمعیت 4.86 2019-12
حداقل دستمزد 400 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.34 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-08
CPI مسکن آب و برق 104 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2020-08
تورم مواد غذایی 0.57 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.13 2020-08
قیمت تولید 102 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -17.4 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-08
عرضه پول M0 1968 2020-07
عرضه پول M1 5579 2020-07
عرضه پول M2 19062 2020-07
ذخایر ارزی 6286 2020-07
نرخ بهره سپرده 3.45 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7426 2020-07
میزان رشد وام 0.68 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 419 2020-03
حساب جاری -1592 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2019-12
صادرات 1110 2020-03
واردات 691 2020-03
گردش سرمایه 1345 2019-12
ذخایر طلا 0.02 2019-12
تولید نفت خام 838 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2439 2018-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 102 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -7 2019-12
ارزش بودجه دولت -658 2020-06
هزینه های دولت 5825 2019-12
درآمدهای دولت 454 2020-06
بدهی های دولت 14492 2018-12
هزینه های مالی 1112 2020-06
ارزیابی اعتبار 41 2020-09
مخارج نظامی 6611 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -807 2019-12
سرعت اینترنت 4927 2017-03
آدرس های IP 210079 2017-03
شاخص رقابتی 63.61 2019-12
رتبه رقابتی 53 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2019-12
رتبه فساد مالی 56 2019-12
آسانی کسب و کار 68 2019-12
تولید الکتریسیته 4260 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18883 2020-07
قیمت گازوئیل 0.49 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1283 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 95907 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 885 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 86765 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عمان - شاخص های اقتصادی.