بازارها گذشته مرجع
پول 0.38 2019-09
بازار سهام 3992 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12 2018-12
نرخ بیکاری 16 2017-12
نرخ تورم 0.4 2019-08
نرخ بهره 2.64 2019-08
موازنه تجاری 709 2018-11
حساب جاری -4137 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2017-12
بودجه دولت -9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12 2018-12
تولید ناخالص داخلی 79.29 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 28482 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7848 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15664 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36831 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 670 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1986 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 171 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3576 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14438 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1649 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 567 2018-12
تولید ناخالص ملی 26098 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16 2017-12
جمعیت 4.64 2017-12
حداقل دستمزد 400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-07
CPI مسکن آب و برق 105 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-07
تورم مواد غذایی 1.24 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.48 2019-07
قیمت تولید 124 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -2.2 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.64 2019-08
عرضه پول M0 1680 2019-06
عرضه پول M1 5260 2019-06
عرضه پول M2 17276 2019-06
ذخایر ارزی 6123 2019-06
نرخ بهره سپرده 3.45 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7154 2019-06
میزان رشد وام 4.9 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 709 2018-11
حساب جاری -4137 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.8 2017-12
صادرات 1227 2019-04
واردات 700 2019-04
گردش سرمایه 3481 2017-12
ذخایر طلا 0.02 2019-06
تولید نفت خام 970 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1122 2017-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 297 2019-02
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2017-12
بودجه دولت -9 2018-12
ارزش بودجه دولت -661 2019-06
هزینه های دولت 5572 2017-12
درآمدهای دولت 798 2019-06
بدهی های دولت 11151 2017-12
هزینه های مالی 1100 2019-06
ارزیابی اعتبار 77.5
مخارج نظامی 6611 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 994 2017-12
سرعت اینترنت 4927 2017-03
آدرس های IP 210079 2017-03
ثبت خودرو 4526 2019-01
شاخص رقابتی 64.4 2018-12
رتبه رقابتی 47 2018-12
شاخص فساد مالی 52 2018-12
رتبه فساد مالی 53 2018-12
آسانی کسب و کار 78 2018-12
تولید الکتریسیته 4265 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18933 2019-06
قیمت گازوئیل 0.55 2019-08
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1574 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عمان - شاخص های اقتصادی.