بازارها گذشته مرجع
پول 0.38 2020-12
بازار سهام 3640 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-12
نرخ بیکاری 3.1 2019-12
نرخ تورم -1.51 2020-10
نرخ بهره 1 2020-09
موازنه تجاری 419 2020-03
حساب جاری -1592 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 124329 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 1435 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 115866 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 76.98 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 28850 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7111 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14993 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27896 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 691 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1855 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3072 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 126 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3575 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14128 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1721 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 620 2019-12
تولید ناخالص ملی 26988 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2019-12
جمعیت 4.86 2019-12
حداقل دستمزد 400 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.51 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-10
CPI مسکن آب و برق 104 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-10
تورم مواد غذایی 0.32 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.11 2020-10
قیمت تولید 114 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -17.4 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-09
عرضه پول M0 1794 2020-09
عرضه پول M1 5712 2020-09
عرضه پول M2 19307 2020-09
ذخایر ارزی 6537 2020-09
نرخ بهره سپرده 3.45 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7925 2020-09
میزان رشد وام 1.4 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 419 2020-03
حساب جاری -1592 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2019-12
صادرات 796 2020-06
واردات 594 2020-06
گردش سرمایه 1345 2019-12
ذخایر طلا 0.02 2020-06
تولید نفت خام 921 2020-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2439 2018-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 102 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -7 2019-12
ارزش بودجه دولت -1957 2020-08
هزینه های دولت 5825 2019-12
درآمدهای دولت 366 2020-08
بدهی های دولت 14492 2018-12
هزینه های مالی 773 2020-08
ارزیابی اعتبار 40 2020-12
مخارج نظامی 6611 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -807 2019-12
سرعت اینترنت 4927 2017-03
آدرس های IP 210079 2017-03
شاخص رقابتی 63.61 2019-12
رتبه رقابتی 53 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2019-12
رتبه فساد مالی 56 2019-12
آسانی کسب و کار 68 2019-12
تولید الکتریسیته 3740 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18771 2020-09
قیمت گازوئیل 0.48 2020-11

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1640 2020-10

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 124329 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 1435 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 115866 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عمان - شاخص های اقتصادی.