بازارها گذشته مرجع
پول 0.39 2020-01
بازار سهام 4076 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
نرخ بیکاری 16 2017-12
نرخ تورم -0.22 2019-11
نرخ بهره 2.3 2019-10
موازنه تجاری 607 2019-06
حساب جاری -1671 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 79.29 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 29334 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7418 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15664 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36831 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 670 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1986 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 171 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3576 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14438 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1649 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 567 2018-12
تولید ناخالص ملی 28452 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16 2017-12
جمعیت 4.83 2018-12
حداقل دستمزد 400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.22 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-11
CPI مسکن آب و برق 105 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2019-11
تورم مواد غذایی 2.04 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.13 2019-11
قیمت تولید 126 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -5.4 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.3 2019-10
عرضه پول M0 1639 2019-11
عرضه پول M1 5042 2019-11
عرضه پول M2 17411 2019-11
ذخایر ارزی 6167 2019-11
نرخ بهره سپرده 3.45 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7233 2019-11
میزان رشد وام 1.66 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 607 2019-06
حساب جاری -1671 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
صادرات 1135 2019-09
واردات 729 2019-09
گردش سرمایه 2949 2018-12
ذخایر طلا 0.02 2019-06
تولید نفت خام 973 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1122 2017-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 229 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -9 2018-12
ارزش بودجه دولت 352 2019-11
هزینه های دولت 5649 2018-12
درآمدهای دولت 861 2019-11
بدهی های دولت 14492 2018-12
هزینه های مالی 828 2019-11
ارزیابی اعتبار 48 2020-01
مخارج نظامی 6611 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -25.6 2018-12
سرعت اینترنت 4927 2017-03
آدرس های IP 210079 2017-03
ثبت خودرو 4526 2019-01
شاخص رقابتی 63.61 2019-12
رتبه رقابتی 53 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2018-12
رتبه فساد مالی 53 2018-12
آسانی کسب و کار 68 2019-12
تولید الکتریسیته 3514 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18995 2019-11
قیمت گازوئیل 0.55 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1118 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عمان - شاخص های اقتصادی.