بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 3591.83 3545 3502 3459 3416 3331
پول 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 -3.5 3 3 3 3
نرخ بیکاری 3.10 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3
نرخ تورم -1.22 1.1 1.7 2.2 1.8 2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری 418.80 880 390 400 560 650
حساب جاری -1592.00 -3900 -3800 -3800 -3800 -3800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -14.5 -11 -11 -11 -11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 63 63 60.1 60.1 60.1
بودجه دولت -7.00 -19 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.10 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3
جمعیت 4.86 5.15 5.31 5.31 5.31 5.31

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -1.22 1.1 1.7 2.2 1.8 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.30 113 107 107 108 117
نرخ تورم (ماهانه) 0.13 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5
قیمت تولید 101.60 113 126 115 110 120
تغییر قیمت تولید کننده -17.40 -5.5 6 13 8.5 7
تورم مواد غذایی 0.57 2 1.5 1.3 2 2
CPI مسکن آب و برق 104.20 112 106 106 106 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.60 122 114 112 110 126

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
عرضه پول M2 19158.60 24445 26366 28286 28286 32126
نرخ بهره سپرده 3.45 2.97 3.45 3.45 3.45 2.97
میزان رشد وام 1.19 3.5 4 5 6 6

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 418.80 880 390 400 560 650
حساب جاری -1592.00 -3900 -3800 -3800 -3800 -3800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -14.5 -11 -11 -11 -11
واردات 691.00 800 750 690 690 850
صادرات 1109.80 1190 1150 1250 1250 12200
ورود توریست 102.00 50 100 120 150 150

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 63 63 60.1 60.1 60.1
بودجه دولت -7.00 -19 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5
ارزش بودجه دولت -723.80 -772 -772 -772 -772 -644
هزینه های دولت 5825.40 5996 5451 5818 5818 6146

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
قیمت گازوئیل 0.48 0.46 0.42 0.4 0.38 0.43


عمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.