بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
بازار سهام 3383.54 3383 3341 3300 3260 3178

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 3 3 3 3 3.8
نرخ بیکاری 3.10 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5
نرخ تورم 0.18 1.2 1.5 1.9 3 3.6
نرخ بهره 2.15 1.75 1.75 1.5 1.5 1.75
موازنه تجاری 465.20 300 440 390 450 450
حساب جاری -1671.00 -3900 -3900 -3900 -3900 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -7.8 -7.8 -7.8 -6.5 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 60.1 60.1 60.1 60.1 63
بودجه دولت -9.00 -14.5 -14.5 -14.5 -19 -19
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.10 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5
جمعیت 4.86 5.15 5.15 5.15 5.31 5.31

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.18 1.2 1.5 1.9 3 3.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.70 107 108 108 109 112
نرخ تورم (ماهانه) -0.34 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
قیمت تولید 119.10 134 137 129 129 138
تغییر قیمت تولید کننده -12.30 8.8 8.7 8.4 8.4 7
تورم مواد غذایی 2.25 3.3 3.4 3.4 3.4 2
CPI مسکن آب و برق 104.20 106 106 107 107 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.00 117 114 115 115 119

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 2.15 1.75 1.75 1.5 1.5 1.75
عرضه پول M2 17921.60 17939 18109 183304 183304 19777
نرخ بهره سپرده 3.45 3.3 3.05 2.97 2.8 2.97
میزان رشد وام 1.97 6.5 6.5 6 6 7

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 465.20 300 440 390 450 450
حساب جاری -1671.00 -3900 -3900 -3900 -3900 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -7.8 -7.8 -7.8 -6.5 -6.5
واردات 819.70 850 770 800 900 950
صادرات 1284.90 1150 1210 1190 1350 1400
ورود توریست 392.00 240 200 320 315 340

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 60.1 60.1 60.1 60.1 63
بودجه دولت -9.00 -14.5 -14.5 -14.5 -19 -19
ارزش بودجه دولت -756.60 -549 -610 -772 -772 -644
هزینه های دولت 5649.00 5818 5818 5818 5818 6040

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
قیمت گازوئیل 0.52 0.49 0.47 0.45 0.42 0.4


عمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.