بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 3992.13 3984 3959 3934 3909 3860
پول 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.00 0.5 0.5 3 3 3
نرخ بیکاری 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تورم 0.40 1.1 1.6 3 2.3 1.9
نرخ بهره 2.64 2.5 2.5 2.5 3 3
موازنه تجاری 709.10 540 490 620 700 880
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.80 -5.6 -5.6 -3.8 -3.8 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 48 48 59 59 59
بودجه دولت -9.00 -7.5 -7.5 -6.9 -6.9 -6.9
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 16.00 16 16 16 16 16
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.40 1.1 1.6 3 2.3 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.60 107 108 109 109 110
قیمت تولید 123.60 146 151 151 151 169
تغییر قیمت تولید کننده -2.20 10 11.3 12 12.5 13
تورم مواد غذایی 1.24 1.1 1.2 1.5 1.3 1.4
CPI مسکن آب و برق 104.70 106 107 108 107 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.20 117 117 116 119 119
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.64 2.5 2.5 2.5 3 3
نرخ بهره سپرده 3.45 3.31 3.31 3.31 3.81 3.81
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 709.10 540 490 620 700 880
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.80 -5.6 -5.6 -3.8 -3.8 -3.8
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 48 48 59 59 59
بودجه دولت -9.00 -7.5 -7.5 -6.9 -6.9 -6.9
هزینه های دولت 5571.60 5599 5599 5739 5739 5767
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 0.00 5 5 5 5 5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
قیمت گازوئیل 0.55 0.52 0.51 0.5 0.48 0.48


عمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.