بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 4087.10 3975 3949 3925 3900 3851
پول 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.00 0.5 3 3 3 3
نرخ بیکاری 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تورم -0.15 0.2 3 2.3 2 1.9
نرخ بهره 2.30 2.5 2.5 3 3 3
موازنه تجاری 606.80 490 620 700 700 880
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -8.5 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 59 60.1 60.1 60.1 60.1
بودجه دولت -9.00 -8.5 -6.9 -6.9 -6.9 -6.9
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 16.00 16 16 16 16 16
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -0.15 0.2 3 2.3 2 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.30 106 109 109 108 108
قیمت تولید 125.60 151 151 142 139 169
تغییر قیمت تولید کننده -5.40 11.3 12 12.5 13 13
تورم مواد غذایی 1.38 1.2 1.5 1.3 1.4 1.4
CPI مسکن آب و برق 104.70 105 108 107 107 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.90 115 116 119 115 117
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.30 2.5 2.5 3 3 3
نرخ بهره سپرده 3.45 3.47 2.97 3.31 3.81 2.97
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 606.80 490 620 700 700 880
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -8.5 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 59 60.1 60.1 60.1 60.1
بودجه دولت -9.00 -8.5 -6.9 -6.9 -6.9 -6.9
هزینه های دولت 5649.00 5850 5711 5739 5739 5996
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
قیمت گازوئیل 0.54 0.48 0.47 0.45 0.44 0.41


عمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.