بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 4075.83 3981 3957 3933 3910 3863
پول 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 3 3 3 3 3.8
نرخ بیکاری 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تورم -0.22 3 2.3 2 1.9 3.6
نرخ بهره 2.30 2.3 2.5 2.5 2.5 3
موازنه تجاری 606.80 620 700 700 880 650
حساب جاری -1671.00 -3900 -3900 -3900 -3900 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 60.1 60.1 60.1 60.1 63
بودجه دولت -9.00 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -6.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 16.00 16 16 16 16 16
جمعیت 4.83 5.15 5.15 5.15 5.15 5.31
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -0.22 3 2.3 2 1.9 3.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.20 109 108 108 108 112
قیمت تولید 125.60 131 134 137 136 146
تغییر قیمت تولید کننده -5.40 3.7 8.8 8.7 8.4 7
نرخ تورم (ماهانه) -0.13 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5
تورم مواد غذایی 2.04 3 3.3 3.4 3.4 2
CPI مسکن آب و برق 104.70 108 107 107 107 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.90 116 119 115 115 119
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.30 2.3 2.5 2.5 2.5 3
عرضه پول M2 17410.80 17769 17939 18109 183304 19777
نرخ بهره سپرده 3.45 2.97 3.45 3.65 2.97 2.97
میزان رشد وام 1.66 6 6.5 6.5 6 7
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 606.80 620 700 700 880 650
حساب جاری -1671.00 -3900 -3900 -3900 -3900 -3500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -6.5
واردات 728.70 800 780 780 800 950
صادرات 1135.10 1420 1480 1480 1680 1600
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 60.1 60.1 60.1 60.1 63
بودجه دولت -9.00 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -6.5
ارزش بودجه دولت 351.90 -149 -549 -610 -772 -644
هزینه های دولت 5649.00 5818 5818 5818 5818 6040
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.55 0.6 0.62 0.63 0.65 0.65


عمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.