بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بازار سهام 3497.56 3461 3419 3377 3335 3252
پول 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -3.5 -3.5 3 3 3
نرخ بیکاری 3.10 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم -0.73 1.5 1.9 1.7 1.6 2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری 465.20 380 390 400 560 11350
حساب جاری -1671.00 -3900 -3900 -3800 -3800 -3800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -14.5 -14.5 -11 -11 -11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 63 63 63 60.1 60.1
بودجه دولت -7.00 -19 -19 -14.5 -14.5 -14.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.10 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5
جمعیت 4.86 5.15 5.15 5.31 5.31 5.31

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.73 1.5 1.9 1.7 1.6 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90 108 108 107 107 110
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
قیمت تولید 119.10 137 129 129 129 138
تغییر قیمت تولید کننده -5.70 8.7 8.4 8.4 8.4 7
تورم مواد غذایی 3.35 3.4 3.4 3.4 3.4 2
CPI مسکن آب و برق 104.20 106 107 106 106 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.00 114 115 112 109 117

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
عرضه پول M2 19039.00 22525 24445 26366 28286 32126
نرخ بهره سپرده 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
میزان رشد وام 2.40 2.5 6 6 6 7

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 465.20 380 390 400 560 11350
حساب جاری -1671.00 -3900 -3900 -3800 -3800 -3800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -14.5 -14.5 -11 -11 -11
واردات 691.00 720 800 750 690 850
صادرات 1109.80 1100 1190 1150 1250 12200
ورود توریست 102.00 200 320 315 315 340

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 63 63 63 60.1 60.1
بودجه دولت -7.00 -19 -19 -14.5 -14.5 -14.5
ارزش بودجه دولت 189.30 -610 -772 -772 -772 -644
هزینه های دولت 5649.00 5451 5451 5818 5818 5615

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
قیمت گازوئیل 0.47 0.45 0.42 0.4 0.38 0.36


عمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.