09/12/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
OM
مجموع اعتبار (سالانه) OCT 2.5% 2.7%
09:30 AM
OM
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 OCT 5.2% 5.2%
12/12/2019 واقعی قبلی
09:45 AM
OM
نرخ تورم (سالانه) NOV -0.15%
31/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
OM
موازنه بودجه OCT OMR-165.8M


عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.