30/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
OM
موازنه بودجه JUL OMR-658.1M
14/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
OM
مجموع اعتبار (سالانه) AUG 0.68%
10:00 AM
OM
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 AUG 9.99%


عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.