11/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
OM
نرخ تورم (سالانه) FEB -1.57%
11:00 AM
OM
موازنه بودجه DEC OMR-339.7M
11:00 AM
OM
مجموع اعتبار (سالانه) JAN 2.19%
11:00 AM
OM
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JAN 8.9%


عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.