09/07/2020 واقعی قبلی
OM
نرخ تورم (سالانه) JUN -0.96%
15/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
OM
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAY 10.89%
10:00 AM
OM
مجموع اعتبار (سالانه) MAY 2.2%
21/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
OM
موازنه بودجه MAY OMR189M
01/08/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
OM
مجموع اعتبار (سالانه) JUN
10:00 AM
OM
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JUN


عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.