30/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
OM
موازنه بودجه JUL OMR-660.6M
07/10/2019 واقعی قبلی
03:10 PM
OM
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.4%
17/10/2019 واقعی قبلی
08:45 AM
OM
مجموع اعتبار (سالانه) AUG 4.9%
08:45 AM
OM
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 AUG 5.3%


عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.