03/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
OM
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.2%
06/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
OM
مجموع اعتبار (سالانه) FEB 1.97%
10:00 AM
OM
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 FEB 7.46%
21/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
OM
موازنه بودجه FEB
22/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
OM
موازنه بودجه JAN OMR-756.6M


عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.