07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
OM
موازنه بودجه MAY OMR112M
11/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
OM
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.4% 2.3%
OM
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0% -0.1%
29/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
OM
مجموع اعتبار (تغییرات سالانه) MAY 2.7%
OM
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول MAY 1.7%

عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.