23/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
OM
نرخ تورم (سالانه) DEC -0.22%
11/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
OM
مجموع اعتبار (سالانه) DEC 1.66%
10:00 AM
OM
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 DEC 3.07%


عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.