ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - عمان - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchBB Stable Aug 15 2022
S&PBB- Stable Apr 01 2022
FitchBB- Stable Dec 20 2021
Moody'sBa3 Stable Oct 14 2021
S&PB+ Positive Oct 01 2021
S&PB+ Stable Oct 16 2020
FitchBB- Negative Aug 17 2020
Moody'sBa3 Negative Jun 23 2020
Moody'sBa2 Under Review Mar 30 2020
S&PBB- Negative Mar 26 2020
FitchBB Negative Mar 12 2020
Moody'sBa2 Stable Mar 05 2020
S&PBB Negative Apr 19 2019
Moody'sBa1 Negative Mar 05 2019
FitchBB+ Stable Dec 18 2018
Moody'sBaa3 Negative Mar 16 2018
FitchBBB- Negative Dec 11 2017
S&PBB Stable Nov 10 2017
Moody'sBaa2 Negative Jul 28 2017
Fitch BBB Negative Jun 19 2017
S&PBB+ Negative May 12 2017
S&PBBB- Negative Nov 11 2016
Moody'sBaa1 Stable May 14 2016
Moody'sA3 Negative Watch Feb 26 2016
S&PBBB- Stable Feb 17 2016
S&PBBB+ Negative Nov 20 2015
Moody'sA1 Negative Feb 15 2015
S&PA- Stable Feb 09 2015
S&PA Negative Dec 05 2014
S&PA Stable Jul 02 2012
S&PA Negative Jul 20 2011
S&PA Negative Watch Mar 07 2011
Moody'sA1 Stable Feb 18 2010
Moody'sA2 Stable Jul 24 2007
S&PA Stable Jan 23 2007
Moody'sA3 Positive Oct 06 2006
S&PA- Stable Sep 18 2006
Moody'sBaa1 Positive Watch Sep 07 2006
Moody'sBaa1 Stable Oct 06 2005
S&PBBB+ Stable Nov 22 2004
S&PBBB Stable Feb 27 2001
S&PBBB- Stable Dec 10 1999
S&PBBB- Negative Mar 18 1999
S&PBBB- Stable Feb 01 1996
Moody'sBaa2 Stable Jan 29 1996