بازارها گذشته مرجع
پول 476 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2019-06
نرخ بیکاری 16.9 2018-12
نرخ تورم 0.6 2019-08
نرخ بهره 5.5 2019-09
موازنه تجاری -220 2019-07
حساب جاری -277 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 12.43 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1481772 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 192098 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4407 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9178 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 121929 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 91519 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 171789 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 51029 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 61687 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33910 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47466 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7224 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.9 2018-12
افراد بیکار 63.1 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2018-09
دستمزد 187280 2019-07
حداقل دستمزد 55000 2018-07
جمعیت 2.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 958 2019-07
دستمزد در تولید 164382 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-08
اندازه اصل تورم 1.5 2019-07
قیمت تولید 99.9 2019-07
قیمت صادرات 101 2019-07
تورم مواد غذایی -0.3 2019-08
قیمت واردات 102 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.7 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-09
عرضه پول M0 1171200 2019-06
عرضه پول M1 851681 2019-06
عرضه پول M2 1617993 2019-06
نرخ بهره سپرده 8.22 2019-07
ذخایر ارزی 2296 2019-08
نرخ وام 7 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -220 2019-07
حساب جاری -277 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
صادرات 236 2019-07
واردات 456 2019-07
بدهی خارجی 11079 2019-03
گردش سرمایه -234 2019-03
ذخایر طلا 0 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 34.4 2019-03
حواله 254 2019-03
رابطه مبادله 99.6 2019-07
شاخص تروریسم 1.69 2017-12
ورود توریست 161308 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 93147 2019-06
درآمدهای دولت 448757 2019-06
بدهی های دولت 3300 2019-06
هزینه های مالی 355610 2019-06
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 175704 2019-06
مخارج نظامی 591 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 16.1 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.7 2019-07
تولید صنعتی 1.8 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 8.1 2019-07
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار 32726 2019-06
شاخص رقابتی 59.86 2018-12
رتبه رقابتی 70 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 41 2018-12
استخراج معدن 0.8 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.1 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 811017 2019-07
هزینه های مصرف کننده 1280149 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.1 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.