بازارها گذشته مرجع
پول 478 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2019-09
نرخ بیکاری 17.7 2019-06
نرخ تورم 0.7 2019-12
نرخ بهره 5.5 2020-01
موازنه تجاری -300 2019-11
حساب جاری -243 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 12.43 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1823763 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 275607 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4407 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9178 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 339989 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 120808 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 203543 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 57705 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 70264 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 46696 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57397 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6619 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17.7 2019-06
افراد بیکار 62.2 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 58.2 2019-06
دستمزد 179987 2019-11
حداقل دستمزد 55000 2018-07
جمعیت 2.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1329 2019-11
دستمزد در تولید 162940 2019-10
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-11
اندازه اصل تورم 0.6 2019-11
قیمت تولید 100 2019-11
قیمت صادرات 95.4 2019-11
تورم مواد غذایی -0.3 2019-12
قیمت واردات 102 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.6 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2020-01
عرضه پول M0 1118325 2019-10
عرضه پول M1 882382 2019-10
عرضه پول M2 1729429 2019-10
نرخ بهره سپرده 8.47 2019-12
ذخایر ارزی 2834 2019-12
نرخ وام 7 2019-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -300 2019-11
حساب جاری -243 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
صادرات 255 2019-11
واردات 555 2019-11
بدهی خارجی 11666 2019-09
گردش سرمایه -114 2019-06
ذخایر طلا 0 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56.6 2019-06
حواله 344 2019-06
رابطه مبادله 93.8 2019-11
شاخص تروریسم 1.17 2018-12
ورود توریست 193223 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -24704 2019-09
درآمدهای دولت 401109 2019-09
بدهی های دولت 3353 2019-09
هزینه های مالی 425813 2019-09
ارزیابی اعتبار 14 2020-01
هزینه های دولت 201203 2019-09
مخارج نظامی 591 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 13.8 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2019-09
تولید صنعتی 9.8 2019-11
شاخص اقتصادی مقدم 10.1 2019-11
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار 86254 2019-09
شاخص رقابتی 61.28 2019-12
رتبه رقابتی 69 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2019-12
رتبه فساد مالی 77 2019-12
آسانی کسب و کار 47 2019-12
استخراج معدن 1.7 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.9 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 880647 2019-11
هزینه های مصرف کننده 1465723 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.8 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.