بازارها گذشته مرجع
پول 481 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2020-03
نرخ بیکاری 17.9 2019-12
نرخ تورم 0.9 2020-04
نرخ بهره 5 2020-05
موازنه تجاری -151 2020-04
حساب جاری -582 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2020-12
موارد کروناویروس 9282 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 131 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 2874 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 13.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1267151 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 132538 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4407 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9178 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 60214 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 39280 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 146569 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 45740 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 59635 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19199 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37830 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4853 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17.9 2019-12
افراد بیکار 61.6 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.6 2019-12
دستمزد 196629 2020-04
حداقل دستمزد 68000 2020-07
جمعیت 2.97 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63 2019-12
افراد شاغل 996 2020-03
دستمزد در تولید 171731 2020-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 99.96 2020-03
اندازه اصل تورم 0.5 2020-03
قیمت تولید 101 2020-04
قیمت صادرات 98.9 2020-03
تورم مواد غذایی -2.8 2020-03
قیمت واردات 97.3 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-05
عرضه پول M0 1201250 2020-01
عرضه پول M1 920353 2020-01
عرضه پول M2 1844220 2020-01
نرخ بهره سپرده 8.47 2019-12
ذخایر ارزی 2488 2020-04
نرخ وام 6.5 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -151 2020-04
حساب جاری -582 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2019-12
صادرات 146 2020-04
واردات 297 2020-04
بدهی خارجی 12199 2019-12
گردش سرمایه -359 2019-12
ذخایر طلا 0 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 68.8 2019-12
حواله 412 2019-09
رابطه مبادله 102 2020-03
شاخص تروریسم 1.17 2018-12
ورود توریست 134490 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 46331 2020-03
درآمدهای دولت 381929 2020-03
بدهی های دولت 3647 2020-03
هزینه های مالی 335597 2020-03
ارزیابی اعتبار 16 2020-05
هزینه های دولت 159313 2020-03
مخارج نظامی 591 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -8.6 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2 2020-03
تولید صنعتی -5.2 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم -17.2 2020-04
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار 84.8 2020-03
شاخص رقابتی 61.28 2019-12
رتبه رقابتی 69 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2019-12
رتبه فساد مالی 77 2019-12
آسانی کسب و کار 47 2019-12
استخراج معدن 11.8 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -33.1 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 946451 2020-04
هزینه های مصرف کننده 1107864 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -51 2020-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 9282 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 131 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 2874 2020-05
تختخوابهای ICU 341 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.