بازارها گذشته مرجع
پول 483 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2020-03
نرخ بیکاری 19.8 2020-03
نرخ تورم 1.5 2020-07
نرخ بهره 4.5 2020-07
موازنه تجاری -142 2020-06
حساب جاری -197 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2020-12
موارد کروناویروس 40433 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 796 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 32616 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 13.67 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1267151 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 132538 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4732 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13654 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 60214 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 39280 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 146569 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 45740 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 59635 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19199 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37830 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4853 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 19.8 2020-03
افراد بیکار 60.2 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.6 2019-12
دستمزد 182200 2020-06
حداقل دستمزد 68000 2020-07
جمعیت 2.97 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2019-12
سن بازنشستگی مردان 63 2019-12
افراد شاغل 898 2020-06
دستمزد در تولید 167396 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 2020-07
قیمت مصرف کننده اصلی 99.92 2020-06
اندازه اصل تورم 0.9 2020-05
قیمت تولید 100 2020-06
قیمت صادرات 100 2020-06
تورم مواد غذایی 1.2 2020-07
قیمت واردات 93.9 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -2.1 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-07
عرضه پول M0 1247697 2020-04
عرضه پول M1 958430 2020-04
عرضه پول M2 1894231 2020-04
نرخ بهره سپرده 8.31 2020-05
ذخایر ارزی 2577 2020-07
نرخ وام 6 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -142 2020-06
حساب جاری -197 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.7 2019-12
صادرات 192 2020-05
واردات 313 2020-05
بدهی خارجی 12000 2020-03
گردش سرمایه -359 2019-12
ذخایر طلا 0 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 68.8 2019-12
حواله 412 2019-09
رابطه مبادله 107 2020-06
شاخص تروریسم 1.17 2018-12
ورود توریست 70603 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2019-12
بودجه دولت -1 2019-12
ارزش بودجه دولت 46331 2020-03
درآمدهای دولت 381929 2020-03
بدهی های دولت 3647 2020-03
هزینه های مالی 335597 2020-03
ارزیابی اعتبار 16 2020-08
هزینه های دولت 159313 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2019-12
مخارج نظامی 591 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.4 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.3 2020-06
تولید صنعتی -9.4 2020-05
شاخص اقتصادی مقدم -7.5 2020-06
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار 84.8 2020-03
شاخص رقابتی 61.28 2019-12
رتبه رقابتی 69 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2019-12
رتبه فساد مالی 77 2019-12
آسانی کسب و کار 47 2019-12
استخراج معدن 21.1 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.4 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 955530 2020-06
هزینه های مصرف کننده 1107864 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -23.3 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 40433 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 796 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 32616 2020-08
تختخوابهای ICU 341 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.