بازارها گذشته مرجع
پول 494 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2019-12
نرخ بیکاری 18 2019-09
نرخ تورم -0.5 2020-02
نرخ بهره 5.25 2020-03
موازنه تجاری -555 2020-02
حساب جاری -243 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2020-12
موارد کروناویروس 424 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 30 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 13.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1991518 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 422284 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4407 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9178 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 270361 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 156305 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 238310 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 58395 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 95251 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 39366 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 62203 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5817 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18 2019-09
افراد بیکار 62.2 2020-01
نرخ مشارکت نیروی کار 60.1 2019-09
دستمزد 189925 2020-02
حداقل دستمزد 68000 2020-07
جمعیت 2.97 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 370 2020-01
دستمزد در تولید 185428 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.5 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2020-02
اندازه اصل تورم 0.8 2020-01
قیمت تولید 99.1 2020-02
قیمت صادرات 106 2020-01
تورم مواد غذایی -4.1 2020-02
قیمت واردات 102 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -0.5 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.25 2020-03
عرضه پول M0 1171544 2019-12
عرضه پول M1 933885 2019-12
عرضه پول M2 1854611 2019-12
نرخ بهره سپرده 8.47 2019-12
ذخایر ارزی 2655 2020-02
نرخ وام 6.75 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -555 2020-02
حساب جاری -243 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.6 2018-12
صادرات 174 2020-01
واردات 305 2020-01
بدهی خارجی 11666 2019-09
گردش سرمایه 6.2 2019-09
ذخایر طلا 0 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 91 2019-09
حواله 412 2019-09
رابطه مبادله 104 2020-01
شاخص تروریسم 1.17 2018-12
ورود توریست 134490 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -161240 2019-12
درآمدهای دولت 427759 2019-12
بدهی های دولت 3510 2019-12
هزینه های مالی 588998 2019-12
ارزیابی اعتبار 14 2020-03
هزینه های دولت 299123 2019-12
مخارج نظامی 591 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 16.5 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -42.6 2020-01
تولید صنعتی 9.8 2019-11
شاخص اقتصادی مقدم 8.7 2020-02
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار 64922 2019-12
شاخص رقابتی 61.28 2019-12
رتبه رقابتی 69 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2019-12
رتبه فساد مالی 77 2019-12
آسانی کسب و کار 47 2019-12
استخراج معدن 1.7 2019-11

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 934117 2020-02
هزینه های مصرف کننده 1662317 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 14.3 2020-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 424 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 30 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ارمنستان - شاخص های اقتصادی.