بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 453.86 458 461 465 468 475

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.00 3.2 3 8.7 8.7 5
نرخ بیکاری 14.50 16 16 16 16 18
نرخ تورم 8.40 8.8 7.7 6.5 5 3.6
نرخ بهره 9.25 9.5 10 10 10 10
موازنه تجاری -222.50 -229 -229 -229 -229 -229
حساب جاری -430.46 -250 -250 -250 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -2.6 -2.6 -3.8 -3.8 -4.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.79 56.3 56.3 54.5 54.5 54.5
بودجه دولت -5.40 -2.9 -2.9 -2.3 -2.3 -2.3
نرخ مالیات شرکت 18.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.00 3.2 3 8.7 8.7 5
تولید ناخالص داخلی 12.65 11 11 14 14 14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2217154.70 1329029 1625904 1957566 2410047 2530550
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 547805.90 152871 191681 332199 595465 625238
تولید ناخالص داخلی سرانه 4012.36 4480 4480 4760 4760 4760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12592.64 13500 13500 13900 13900 13900
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 5.70 1 1 1 4.5 4.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 226017.30 58323 126711 287369 245681 257965
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 206488.60 48230 68046 127149 224453 235676
تولید ناخالص داخلی از ساخت 286202.40 132543 178450 210069 311102 326657
تولید ناخالص داخلی از معادن 56089.90 60165 69682 58628 60970 64018
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 86637.10 72196 76658 73876 94175 98883
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31510.30 18976 27626 37975 34252 35964
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47898.00 27432 39481 48755 52065 54668
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6586.60 6294 7114 7766 7160 7518

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 14.50 16 16 16 16 18
افراد بیکار 57.90 58 58 58 58 58
نرخ مشارکت نیروی کار 59.80 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
دستمزد 206297.00 250000 250000 250000 250000 250000
حداقل دستمزد 68000.00 65000 65000 65000 65000 65000
جمعیت 2.96 2.94 2.94 2.93 2.93 2.93
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 183541.00 242000 242000 242000 242000 242000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 8.40 8.8 7.7 6.5 5 3.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153.27 152 150 154 157 160
قیمت مصرف کننده اصلی 101.10 106 106 106 106 108
اندازه اصل تورم 7.00 5.5 5.2 5.1 5.1 2.4
قیمت تولید 100.90 110 108 106 105 110
نرخ تورم (ماهانه) 2.30 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
تورم مواد غذایی 14.30 16 12 10 8 6
تغییر قیمت تولید کننده 12.50 7 5.2 4 4 4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 9.25 9.5 10 10 10 10
عرضه پول M2 2432865.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
نرخ بهره سپرده 7.75 8 8.5 8.5 8.5 8.5
نرخ وام 10.75 11 11.5 6.5 11.5 11.5
ذخایر ارزی خارجی 3105.46 2130 2130 2130 2130 2130

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -222.50 -229 -229 -229 -229 -229
حساب جاری -430.46 -250 -250 -250 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -2.6 -2.6 -3.8 -3.8 -4.8
صادرات 254.40 232 232 232 232 232
واردات 495.70 461 461 461 461 461
بدهی خارجی 13828.58 12800 12800 12800 12800 12800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 116.20 120 120 120 120 120
ورود توریست 14971.00 65000 65000 100000 100000 100000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.79 56.3 56.3 54.5 54.5 54.5
بودجه دولت -5.40 -2.9 -2.9 -2.3 -2.3 -2.3
ارزش بودجه دولت -157431.00 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
بدهی های دولت 4329.20 4370 4370 4370 4370 4370
هزینه های دولت 396219.20 194607 235561 336191 430690 452225
مخارج نظامی 635.00 451 451 451 451 451


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی -6.90 3 3 5 5 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -37.80 5 5 5 5 5
تولید صنعتی 8.80 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5
شاخص اقتصادی مقدم 6.70 2 2 4 4 4
استخراج معدن -4.80 5 5 5 5 5
تغییرات موجودی انبار 75089.40 115000 115000 115000 115000 115000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 6.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
تسهیلات اعتباری خریدار 834407.25 899127 858157 896598 907001 941428
هزینه های مصرف کننده 1438474.70 1100762 1249788 1334048 1563622 1641803

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
میزان ساخت و ساز 8.20 1.5 1.5 3 3 3


ارمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.