بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 488.00 490 492 495 497 502

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 7 3.5 3.2 3 3.5
نرخ بیکاری 15.00 17.5 17 16 16 16
نرخ تورم 9.60 10 9 7 3 3.5
نرخ بهره 7.25 7.75 8 8 8 8
موازنه تجاری -273.50 -211 -229 -229 -229 -229
حساب جاری -38.94 -250 -250 -250 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.79 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
بودجه دولت -5.40 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات شرکت 18.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 7 3.5 3.2 3 3.5
تولید ناخالص داخلی 12.65 11 11 11 11 14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1900549.80 2090857 1329029 1625904 1957566 2103209
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 322523.30 460418 152871 191681 332199 513666
تولید ناخالص داخلی سرانه 4012.36 4480 4480 4480 4480 4760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12592.64 13500 13500 13500 13500 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 278999.00 295881 58323 126711 287369 273434
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 123445.60 178993 48230 68046 127149 193190
تولید ناخالص داخلی از ساخت 203950.60 208685 132543 178450 210069 266885
تولید ناخالص داخلی از معادن 56920.00 44871 60165 69682 58628 55354
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 71724.20 98161 72196 76658 73876 131154
تولید ناخالص داخلی از خدمات 36869.30 37800 18976 27626 37975 24537
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47334.60 57568 27432 39481 48755 37505
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7539.90 6420 6294 7114 7766 5720

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 15.00 17.5 17 16 16 16
افراد بیکار 61.40 58 58 58 58 58
نرخ مشارکت نیروی کار 56.20 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
دستمزد 206297.00 250000 250000 250000 250000 250000
حداقل دستمزد 68000.00 65000 65000 65000 65000 65000
جمعیت 2.96 2.94 2.94 2.94 2.94 2.93
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 183541.00 242000 242000 242000 242000 242000

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 9.60 10 9 7 3 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144.09 148 152 150 145 153
قیمت مصرف کننده اصلی 100.36 106 106 106 106 114
اندازه اصل تورم 7.90 7.5 5.5 5.5 5.2 5.1
قیمت تولید 102.70 111 109 110 108 126
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
تورم مواد غذایی 16.90 4.4 2 2 2 2.4
تغییر قیمت تولید کننده 10.80 11 7.4 7 5.2 4

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 7.25 7.75 8 8 8 8
عرضه پول M2 2292096.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
نرخ بهره سپرده 8.43 9.01 9.18 9.18 9.18 9.18
نرخ وام 8.75 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
ذخایر ارزی خارجی 3126.50 2130 2130 2130 2130 2130

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -273.50 -211 -229 -229 -229 -229
حساب جاری -38.94 -250 -250 -250 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -3.8
صادرات 267.30 232 232 232 232 232
واردات 540.80 461 461 461 461 461
بدهی خارجی 14044.71 12800 12800 12800 12800 12800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 82.70 120 120 120 120 120
ورود توریست 14971.00 65000 65000 65000 65000 100000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.79 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
بودجه دولت -5.40 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
ارزش بودجه دولت -20629.30 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
بدهی های دولت 4329.20 4370 4370 4370 4370 4370
مخارج نظامی 635.00 451 451 451 451 451
هزینه های دولت 326399.40 273249 194607 235561 336191 411844


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی 3.90 6 3 3 3 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.90 5 5 5 5 5
تولید صنعتی -1.70 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5
شاخص اقتصادی مقدم 3.60 3 3 2 2 4
استخراج معدن -18.00 5 5 5 5 5
تغییرات موجودی انبار 65591.00 115000 115000 115000 115000 115000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12.70 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
تسهیلات اعتباری خریدار 833161.75 794750 947609 899127 858157 1028868
هزینه های مصرف کننده 1295192.50 1625901 1100762 1249788 1334048 1345322

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
میزان ساخت و ساز 3.60 5 2.5 1.5 1.5 3


ارمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.