بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 477.00 478 478 478 478 478
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 4.8 5 4.4 4.8 4.4
نرخ بیکاری 17.70 17.7 16.9 17.5 17.5 17.5
نرخ تورم 0.70 2.5 2.7 2.3 3.1 3.5
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری -300.20 -212 -176 -176 -211 -211
حساب جاری -243.12 -250 -225 -225 -300 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 48.2 48.2 48.2 48.2 48.4
بودجه دولت -1.80 -2 -2 -2 -2 -1.9
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 4.8 5 4.4 4.8 4.4
تولید ناخالص داخلی 12.43 13.8 13.8 13.8 13.8 14.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1823763.30 1275190 1524354 1863886 1882124 1964937
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 275607.40 146565 198691 281671 284427 296942
تولید ناخالص داخلی سرانه 4406.70 4591 4591 4591 4591 4726
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9177.70 9700 9700 9700 9700 9700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 339988.80 59754 124978 347469 350868 366307
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 120807.80 46802 93807 123466 124674 130159
تولید ناخالص داخلی از ساخت 203543.00 150468 176084 208021 210056 219299
تولید ناخالص داخلی از معادن 57704.60 43969 52305 58974 59551 62171
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 70264.50 48827 63744 71810 72513 75704
تولید ناخالص داخلی از خدمات 46695.50 19745 34758 47723 48190 50310
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57396.60 41549 48652 58659 59233 61840
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6619.10 6416 7405 6765 6831 7131
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 17.70 17.7 16.9 17.5 17.5 17.5
افراد بیکار 62.20 61.5 61 59.5 59 58
نرخ مشارکت نیروی کار 58.20 62.6 62.6 62.6 61.7 61.7
دستمزد 179987.00 230000 230000 230000 250000 250000
حداقل دستمزد 55000.00 60000 60000 60000 60000 65000
جمعیت 2.97 2.95 2.95 2.95 2.95 2.94
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 162940.00 235000 235000 235000 242000 242000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.70 2.5 2.7 2.3 3.1 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.81 135 132 129 132 137
قیمت مصرف کننده اصلی 100.08 102 102 102 102 103
اندازه اصل تورم 0.60 2 1.8 1.8 1.6 1.6
قیمت تولید 100.50 104 103 105 104 107
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.2 0.2 0.2 0.7 0.7
تغییر قیمت تولید کننده -0.60 3.2 4 4 3.7 3
تورم مواد غذایی -0.30 1.3 1.3 1.3 2.4 2.4
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
عرضه پول M2 1729429.00 1620000 1620000 1620000 1750000 1750000
نرخ بهره سپرده 8.47 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
نرخ وام 7.00 7 7 7 7 7
ذخایر ارزی 2833.67 2200 2200 2200 2130 2130
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -300.20 -212 -176 -176 -211 -211
حساب جاری -243.12 -250 -225 -225 -300 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1
صادرات 255.20 219 228 228 224 232
واردات 555.40 417 404 404 454 461
بدهی خارجی 11666.40 12000 11429 11578 12800 12800
ورود توریست 193223.00 77400 44700 44900 44900 46100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56.60 72.3 72.3 72.3 120 120
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 48.2 48.2 48.2 48.2 48.4
بودجه دولت -1.80 -2 -2 -2 -2 -1.9
ارزش بودجه دولت -24704.10 -180000 -180000 -180000 -190000 -190000
بدهی های دولت 3352.70 4100 4100 4100 4370 4370
هزینه های دولت 201203.20 142814 180754 205630 207642 216778
مخارج نظامی 591.00 451 451 451 451 451
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 13.80 8.5 8.5 4.3 8.4 8.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 2.6 2.6 2.6 4.1 4.1
تولید صنعتی 9.80 10 7.5 8.5 9.5 9.5
شاخص اقتصادی مقدم 10.10 7.5 11.5 11.5 12.8 12.8
استخراج معدن 1.70 15 5.5 -3.5 6 5
تغییرات موجودی انبار 86253.90 114000 114000 114000 115000 115000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.90 11 5.9 5.2 5.2 7.5
تسهیلات اعتباری خریدار 880647.33 762250 815294 864624 908828 948816
هزینه های مصرف کننده 1465723.40 1106101 1312241 1497969 1512627 1579182
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 4.80 3.5 1.7 1.7 2.5 2.5


ارمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.