بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 520.45 520 520 520 520 520

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.80 5.5 3.5 1 4.5 3.5
نرخ بیکاری 16.00 22 21 21 20 20
نرخ تورم 6.20 8.5 13 9 7 3.5
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -146.30 -211 -230 -211 -211 -211
حساب جاری 51.70 -300 -300 -250 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.60 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
بودجه دولت -1.00 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
نرخ مالیات شرکت 18.00 20 18 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 36 23 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.80 5.5 3.5 1 4.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 13.67 11 11 11 11 14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1899145.90 1340213 1807723 1918137 1984607 1985272
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 463827.60 155720 290262 468466 484700 484862
تولید ناخالص داخلی سرانه 4732.10 4480 4480 4480 4480 4760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13653.70 13500 13500 13500 13500 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 246904.50 128258 338327 249374 258015 258102
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 174445.40 57074 113918 176190 182295 182356
تولید ناخالص داخلی از ساخت 240990.60 167381 205418 243401 251835 251920
تولید ناخالص داخلی از معادن 49983.20 57848 57683 50483 52232 52250
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 118428.80 85465 75996 119613 123758 123800
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22156.30 9369 22405 22378 23153 23161
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 33866.50 34567 39558 34205 35390 35402
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5165.10 5171 5934 5217 5398 5399

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 16.00 22 21 21 20 20
افراد بیکار 63.00 58.5 58.5 58 58 58
نرخ مشارکت نیروی کار 56.70 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
دستمزد 198130.00 250000 250000 250000 250000 250000
حداقل دستمزد 68000.00 60000 60000 65000 65000 65000
جمعیت 2.96 2.94 2.94 2.94 2.94 2.93
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 167215.00 242000 242000 242000 242000 242000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 6.20 8.5 13 9 7 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.56 142 144 147 150 152
قیمت مصرف کننده اصلی 100.49 105 102 106 106 106
اندازه اصل تورم 4.70 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
قیمت تولید 101.80 107 111 112 103 116
تورم مواد غذایی 8.30 4.4 4.4 2.4 2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 9.30 4.5 4.5 3 2.5 3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
عرضه پول M2 2156325.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
نرخ بهره سپرده 8.03 8.18 8.18 8.18 8.18 8.18
ذخایر ارزی 1536.90 2130 2130 2130 2130 2130
نرخ وام 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -146.30 -211 -230 -211 -211 -211
حساب جاری 51.70 -300 -300 -250 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
واردات 364.00 454 454 461 461 461
صادرات 217.70 224 224 232 232 232
بدهی خارجی 12935.46 12800 12800 12800 12800 12800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2.70 120 120 120 120 120
ورود توریست 47.48 55000 70000 65000 65000 100000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.60 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
بودجه دولت -1.00 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
ارزش بودجه دولت -175749.00 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
بدهی های دولت 3923.90 4370 4370 4370 4370 4370
مخارج نظامی 658.00 451 451 451 451 451
هزینه های دولت 371885.20 221831 256860 375604 388620 388750


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 3.80 5 8 6 3 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.10 7.5 7.5 5 5 5
تولید صنعتی -4.20 6.5 6.5 9.5 9.5 8.5
شاخص اقتصادی مقدم 3.80 4 5 3 3 4
تغییرات موجودی انبار -2415.00 115000 115000 115000 115000 115000
استخراج معدن 19.10 -5.5 -5.5 5 5 5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.60 10 10 7.5 7.5 7.5
تسهیلات اعتباری خریدار 915564.33 1008084 994546 938333 956765 971174
هزینه های مصرف کننده 1214792.70 1069885 1361055 1226941 1269458 1269884

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز 10.80 15 5 3 2.5 3


ارمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.