بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 499.50 500 500 500 500 500

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 5 4.4 4.8 4.5 4.4
نرخ بیکاری 18.00 19.5 21.3 22 22.2 21.7
نرخ تورم -0.10 2.7 2.3 3.1 3.1 3.5
نرخ بهره 5.25 5 5 5 5 5.5
موازنه تجاری -555.20 -176 -176 -230 -230 -229
حساب جاری -582.16 -225 -225 -300 -300 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1 -7.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 49.5 49.5 49.5 52 52
بودجه دولت -1.80 -5.8 -5.8 -5.8 -8.5 -8.5
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 5 4.4 4.8 4.5 4.4
تولید ناخالص داخلی 13.30 10.29 13.8 13.8 14.4 14.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1991517.80 1524354 1868067 2087111 2081136 2178944
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 422283.60 198691 281671 442553 441286 462026
تولید ناخالص داخلی سرانه 4406.70 4591 4591 4591 4726 4726
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9177.70 8152 9700 9700 8152 8321
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 270361.00 124978 347469 283338 282527 295805
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 156305.10 93807 123466 163808 163339 171015
تولید ناخالص داخلی از ساخت 238310.10 176084 208021 249749 249034 260738
تولید ناخالص داخلی از معادن 58395.10 52305 58974 61198 61023 63891
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 95251.30 63744 71810 99823 99538 104216
تولید ناخالص داخلی از خدمات 39365.60 34758 47723 41255 41137 43070
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 62203.10 48652 58659 65189 65002 68057
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5817.10 7405 6765 6096 6079 6365

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 18.00 19.5 21.3 22 22.2 21.7
افراد بیکار 62.20 61 59.5 59 58.5 58
نرخ مشارکت نیروی کار 60.10 62.6 62.6 61.7 61.7 61.7
دستمزد 189925.00 230000 230000 250000 250000 250000
حداقل دستمزد 68000.00 60000 60000 60000 60000 65000
جمعیت 2.97 2.95 2.95 2.95 2.94 2.94
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 185428.00 235000 235000 242000 242000 242000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -0.10 2.7 2.3 3.1 3.1 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.83 132 129 134 135 138
قیمت مصرف کننده اصلی 100.11 102 102 102 102 103
اندازه اصل تورم 0.80 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6
قیمت تولید 99.10 103 103 106 103 109
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 4 1.5 3 3.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.2 0.2 0.7 0.7 0.7
تورم مواد غذایی -2.80 1.3 1.3 2.4 2.4 2.4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 5.25 5 5 5 5 5.5
عرضه پول M2 1854611.00 1620000 1620000 1750000 1750000 1750000
نرخ بهره سپرده 8.47 8.47 8.22 9.01 8.22 9.01
نرخ وام 6.75 7 7 7 7 7
ذخایر ارزی 2654.80 2200 2200 2130 2130 2130

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -555.20 -176 -176 -230 -230 -229
حساب جاری -582.16 -225 -225 -300 -300 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1 -7.1
واردات 305.20 404 404 454 454 461
صادرات 173.80 228 228 224 224 232
بدهی خارجی 11666.40 12000 11429 12800 12800 12800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 91.00 72.3 72.3 120 120 120
ورود توریست 134490.00 77400 44700 44900 44900 46100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 49.5 49.5 49.5 52 52
بودجه دولت -1.80 -5.8 -5.8 -5.8 -8.5 -8.5
ارزش بودجه دولت -161239.60 -180000 -180000 -190000 -190000 -190000
بدهی های دولت 3509.60 4100 4100 4370 4370 4370
مخارج نظامی 591.00 451 451 451 451 451
هزینه های دولت 299123.10 180754 205630 313481 312584 327274


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی 16.50 8.5 4.3 8.4 8.4 8.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -42.60 6.5 0.5 12 7.5 5
تولید صنعتی 9.80 7.5 8.5 9.5 6.5 9.5
شاخص اقتصادی مقدم 8.70 7.5 11.5 12.8 12.8 12.8
استخراج معدن 1.70 5.5 -3.5 6 -5.5 5
تغییرات موجودی انبار 64921.50 114000 114000 115000 115000 115000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80 5.9 5.2 5.2 5.2 7.5
تسهیلات اعتباری خریدار 934116.61 815294 864624 959882 976152 1002117
هزینه های مصرف کننده 1662317.10 1312241 1497969 1742108 1737121 1818761

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز 14.30 3.5 1.7 2.5 2.5 2.5


ارمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.