بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 492.15 492 492 492 492 492

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.70 -19 -8 9.5 10.2 12
نرخ بیکاری 17.50 22 22.2 22 22 21.7
نرخ تورم 1.40 1.1 2.5 2.8 3 2.9
نرخ بهره 4.25 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -154.00 -211 -211 -230 -230 -211
حساب جاری -143.56 -300 -300 -300 -300 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.70 -6.3 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.60 57 56.3 56.3 56.3 56.3
بودجه دولت -1.00 -5.8 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
نرخ مالیات شرکت 18.00 20 18 18 18 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 36 23 23 23 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.70 -19 -8 9.5 10.2 12
تولید ناخالص داخلی 13.67 9.8 11 11 11 11
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1270978.00 1618956 1166965 1391721 1400618 1813231
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 147601.80 341845 121935 161624 162657 382866
تولید ناخالص داخلی سرانه 4732.10 4050 4480 4480 4480 4480
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13653.70 13100 13500 13500 13500 13500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 121571.20 227133 55608 133120 133971 254389
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54099.00 125884 36138 59238 59617 140990
تولید ناخالص داخلی از ساخت 158654.70 185677 134843 173727 174837 207958
تولید ناخالص داخلی از معادن 54832.10 45603 42081 60041 60425 51076
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 81009.30 76254 54860 88705 89272 85405
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8880.40 28215 17663 9724 9786 31601
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 32765.10 51424 34804 35878 36107 57595
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4901.30 5101 4465 5367 5401 5713

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 17.50 22 22.2 22 22 21.7
افراد بیکار 60.10 59 58.5 58.5 58.5 58
نرخ مشارکت نیروی کار 57.60 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
دستمزد 185316.00 250000 250000 250000 250000 250000
حداقل دستمزد 68000.00 60000 60000 60000 60000 65000
جمعیت 2.97 2.95 2.94 2.94 2.94 2.94
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 162721.00 242000 242000 242000 242000 242000

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.40 1.1 2.5 2.8 3 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.85 131 135 135 132 135
قیمت مصرف کننده اصلی 100.42 105 102 102 102 106
اندازه اصل تورم 1.30 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
قیمت تولید 102.00 106 103 104 106 109
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 3.90 3 3.5 3.5 3.5 3
تورم مواد غذایی 0.80 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.25 4 4 4 4 4
عرضه پول M2 2063935.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
نرخ بهره سپرده 8.41 9.01 8.31 8.31 8.31 9.01
نرخ وام 5.75 6 6.5 6.5 6.5 6.5
ذخایر ارزی 2405.00 2130 2130 2130 2130 2130

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -154.00 -211 -211 -230 -230 -211
حساب جاری -143.56 -300 -300 -300 -300 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.70 -6.3 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
واردات 410.20 454 454 454 454 461
صادرات 255.80 224 224 224 224 232
بدهی خارجی 12548.05 12800 12800 12800 12800 12800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 68.80 120 120 120 120 120
ورود توریست 70603.00 20000 45000 55000 70000 65000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.60 57 56.3 56.3 56.3 56.3
بودجه دولت -1.00 -5.8 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
ارزش بودجه دولت -83755.90 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
بدهی های دولت 3720.10 4370 4370 4370 4370 4370
مخارج نظامی 591.00 451 451 451 451 451
هزینه های دولت 210246.20 242290 148060 230220 231691 271364


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی 1.80 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40 12 7.5 7.5 7.5 5
تولید صنعتی -4.30 9.5 6.5 6.5 6.5 9.5
شاخص اقتصادی مقدم -7.50 3.5 9.5 9.5 11.5 12.8
استخراج معدن 21.10 6 -5.5 -5.5 -5.5 5
تغییرات موجودی انبار -8292.40 115000 115000 115000 115000 115000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی -10.80 5.2 5.2 5.2 5.2 7.5
تسهیلات اعتباری خریدار 960914.47 741894 875787 1046306 1056161 830921
هزینه های مصرف کننده 1025430.50 1349360 1019147 1122846 1130024 1511283

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز 0.60 2.5 5 2.5 2.5 2.5


ارمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.