بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 485.60 484 484 484 484 484

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 2.5 2.5 4.5 4.4 4.4
نرخ بیکاری 19.80 21.3 22 22.2 22 21.7
نرخ تورم 1.70 1.3 1.5 1.7 1.8 2.5
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5
موازنه تجاری -120.00 -176 -230 -230 -230 -229
حساب جاری -196.72 -225 -300 -300 -300 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -7.5 -7.5 -7.1 -7.1 -7.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 49.5 49.5 52 52 52
بودجه دولت -1.80 -5.8 -5.8 -8.5 -8.5 -8.5
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 2.5 2.5 4.5 4.4 4.4
تولید ناخالص داخلی 13.67 9.8 9.8 11 11 11
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1267150.80 1850702 2041306 1324173 1322905 2131123
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 132538.10 279052 432841 138502 138370 451886
تولید ناخالص داخلی سرانه 4732.10 4050 4050 4480 4480 4480
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13653.70 13100 13100 13500 13500 13500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 60214.50 344239 277120 62924 62864 289313
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 39280.40 122318 160213 41048 41009 167262
تولید ناخالص داخلی از ساخت 146568.70 206087 244268 153164 153018 255016
تولید ناخالص داخلی از معادن 45740.10 58426 59855 47798 47753 62489
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 59635.20 71143 97633 62319 62259 101928
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19198.90 47279 40350 20063 20044 42125
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37830.30 58114 63758 39533 39495 66564
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4853.40 6702 5963 5072 5067 6225

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 19.80 21.3 22 22.2 22 21.7
افراد بیکار 60.70 59.5 59 58.5 58.5 58
نرخ مشارکت نیروی کار 56.60 62.6 61.7 61.7 61.7 61.7
دستمزد 191792.00 230000 250000 250000 250000 250000
حداقل دستمزد 68000.00 60000 60000 60000 60000 65000
جمعیت 2.97 2.95 2.95 2.94 2.94 2.94
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 168212.00 235000 242000 242000 242000 242000

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.70 1.3 1.5 1.7 1.8 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.03 128 132 134 135 135
قیمت مصرف کننده اصلی 99.95 102 102 102 102 103
اندازه اصل تورم 1.10 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6
قیمت تولید 101.10 103 106 103 105 109
تغییر قیمت تولید کننده 1.10 1.5 3 3.5 3.5 3
نرخ تورم (ماهانه) -1.40 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7
تورم مواد غذایی 2.00 1.3 2.4 2.4 2.4 2.4

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5
عرضه پول M2 1870707.00 1620000 1750000 1750000 1750000 1750000
نرخ بهره سپرده 8.31 8.31 8.31 8.31 8.56 8.56
نرخ وام 6.00 6 6 6.5 6.5 6.5
ذخایر ارزی 2629.23 2200 2130 2130 2130 2130

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -120.00 -176 -230 -230 -230 -229
حساب جاری -196.72 -225 -300 -300 -300 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -7.5 -7.5 -7.1 -7.1 -7.1
واردات 312.60 404 454 454 454 461
صادرات 192.20 228 224 224 224 232
بدهی خارجی 12000.13 12000 12800 12800 12800 12800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 68.80 72.3 120 120 120 120
ورود توریست 70603.00 17000 20000 45000 55000 65000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.49 49.5 49.5 52 52 52
بودجه دولت -1.80 -5.8 -5.8 -8.5 -8.5 -8.5
ارزش بودجه دولت 46331.30 -180000 -190000 -190000 -190000 -190000
بدهی های دولت 3646.90 4100 4370 4370 4370 4370
مخارج نظامی 591.00 451 451 451 451 451
هزینه های دولت 159313.30 203718 306601 166482 166323 320092


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -3.90 4.3 8.4 8.4 8.4 8.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.00 0.5 12 7.5 7.5 5
تولید صنعتی -5.20 8.5 9.5 6.5 6.5 9.5
شاخص اقتصادی مقدم -12.80 3.5 12.8 12.8 12.8 12.8
استخراج معدن 11.80 -3.5 6 -5.5 -5.5 5
تغییرات موجودی انبار 84.80 114000 115000 115000 115000 115000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی -18.40 5.2 5.2 5.2 5.2 7.5
تسهیلات اعتباری خریدار 943751.15 856587 938816 994779 988095 980124
هزینه های مصرف کننده 1107864.00 1484045 1703875 1157718 1156610 1778846

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -27.00 1.5 2.5 5 2.5 2.5


ارمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.