بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 525.40 524 524 524 524 524

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.80 -8 9.5 10.2 -4.5 6.5
نرخ بیکاری 18.10 23 22 21 21 20
نرخ تورم 4.50 3.5 2 2.5 2.9 3.5
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری -229.80 -211 -230 -230 -211 -211
حساب جاری -70.00 -300 -300 -300 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.60 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
بودجه دولت -1.00 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
نرخ مالیات شرکت 18.00 20 18 18 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 36 23 23 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.80 -8 9.5 10.2 -4.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 13.67 11 11 11 11 14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1899145.90 1166965 1391721 1922927 1666420 1774737
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 463827.60 121935 161624 309052 267826 285235
تولید ناخالص داخلی سرانه 4732.10 4480 4480 4480 4480 4760
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13653.70 13500 13500 13500 13500 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 246904.50 55608 133120 360229 312177 332468
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 174445.40 36138 59238 121292 105113 111945
تولید ناخالص داخلی از ساخت 240990.60 134843 173727 218715 189540 201860
تولید ناخالص داخلی از معادن 49983.20 42081 60041 61417 53225 56684
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 118428.80 54860 88705 80915 70122 74679
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22156.30 17663 9724 23856 20673 22017
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 33866.50 34804 35878 42118 36500 38873
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5165.10 4465 5367 6318 5476 5832

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 18.10 23 22 21 21 20
افراد بیکار 61.30 58.5 58.5 58.5 58 58
نرخ مشارکت نیروی کار 60.00 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
دستمزد 228342.00 250000 250000 250000 250000 250000
حداقل دستمزد 68000.00 60000 60000 60000 65000 65000
جمعیت 2.96 2.94 2.94 2.94 2.94 2.93
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 186392.00 242000 242000 242000 242000 242000

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 4.50 3.5 2 2.5 2.9 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.53 136 134 131 138 143
قیمت مصرف کننده اصلی 100.85 105 102 102 106 106
اندازه اصل تورم 2.00 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
قیمت تولید 109.20 110 107 110 112 116
نرخ تورم (ماهانه) 2.20 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 4.60 6.5 4.5 3.5 3 3
تورم مواد غذایی 6.40 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
عرضه پول M2 2183904.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
نرخ بهره سپرده 8.34 8 8 8 8 8
نرخ وام 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
ذخایر ارزی 2394.02 2130 2130 2130 2130 2130

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -229.80 -211 -230 -230 -211 -211
حساب جاری -70.00 -300 -300 -300 -250 -250
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
واردات 488.70 454 454 454 461 461
صادرات 258.90 224 224 224 232 232
بدهی خارجی 12658.11 12800 12800 12800 12800 12800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -12.90 120 120 120 120 120
ورود توریست 47.48 45000 55000 70000 65000 100000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.60 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
بودجه دولت -1.00 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
ارزش بودجه دولت -102989.50 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
بدهی های دولت 3826.10 4370 4370 4370 4370 4370
مخارج نظامی 591.00 451 451 451 451 451
هزینه های دولت 371885.20 148060 230220 251151 217649 231796


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -5.80 4.5 6 5 5 8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.20 7.5 7.5 7.5 5 5
تولید صنعتی 17.70 6.5 6.5 6.5 9.5 8.5
شاخص اقتصادی مقدم -8.80 5 5 10 9 6
استخراج معدن 2.10 -5.5 -5.5 -5.5 5 5
تغییرات موجودی انبار -2415.00 115000 115000 115000 115000 115000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی -17.40 5.5 10 10 7.5 7.5
تسهیلات اعتباری خریدار 929042.24 875787 1046306 1058928 894575 952722
هزینه های مصرف کننده 1214792.70 1019147 1122846 1461166 1266256 1348562

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
میزان ساخت و ساز -3.00 15 5 3 2.5 3


ارمنستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.