بازارها گذشته مرجع
پول 990 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 10.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.6 2020-09
نرخ بیکاری 16 2020-08
نرخ تورم 3.9 2020-12
نرخ بهره 4.5 2020-12
موازنه تجاری -143 2020-09
حساب جاری -1254 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2019-12
بودجه دولت -4.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 13885 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 183 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 9042 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 10.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.6 2020-09
تولید ناخالص داخلی 10.12 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 602 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 905 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2226 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2238 2020-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 573 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 157 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 200 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 30 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 138 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 914 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 89 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16 2020-08
جمعیت 12.37 2019-12
افراد شاغل 3668 2020-08
نرخ اشتغال 48.9 2020-08
نرخ مشارکت نیروی کار 58.2 2020-08
افراد بیکار 697 2020-08
نرخ بیکاری جوانان 20.6 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.9 2020-12
اندازه اصل تورم 5.6 2020-12
تورم مواد غذایی 4 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138 2020-12
CPI مسکن آب و برق 127 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -1.3 2020-12
قیمت تولید 145 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده 5.7 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 5.28 2020-08
نرخ بهره سپرده 7.64 2019-12
نرخ وام 16.1 2020-08
عرضه پول M1 1184 2020-06
عرضه پول M2 2061 2020-06
عرضه پول M3 2630 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -143 2020-09
حساب جاری -1254 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2019-12
صادرات 150 2020-09
واردات 293 2020-09
گردش سرمایه -461 2018-12
بدهی خارجی 3010 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 384 2019-12
شاخص تروریسم 3.75 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2019-12
بودجه دولت -4.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 33 2021-01
هزینه های دولت 343 2020-09
مخارج نظامی 120 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 6.1 2020-09
تولید صنعتی 21.5 2020-09
سرعت اینترنت 7689 2017-03
آدرس های IP 10599 2017-03
تغییرات موجودی انبار -32 2020-09
شاخص رقابتی 52.82 2019-12
رتبه رقابتی 100 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 38 2019-12
استخراج معدن -49.3 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1584 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 2003 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 13885 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 183 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 9042 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رواندا - شاخص های اقتصادی.