بازارها گذشته مرجع
پول 991 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 20.6 2021-06
نرخ بیکاری 17 2021-02
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 35 2021-10
نرخ تورم -3.2 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4646977 2021-10
نرخ بهره 4.5 2021-09
موازنه تجاری -226 2021-07
حساب جاری -1235 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2020-12
بودجه دولت -8.3 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 99188 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 1313 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 27272 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 20.6 2021-06
تولید ناخالص داخلی 10.33 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 630 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 849 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2099 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2434 2021-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 602 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 162 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 211 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 41 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 129 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1133 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 98 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17 2021-02
جمعیت 12.66 2020-12
افراد شاغل 3205 2021-02
نرخ اشتغال 42 2021-02
نرخ مشارکت نیروی کار 50.6 2021-02
افراد بیکار 656 2021-02
نرخ بیکاری جوانان 21.7 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 35 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4646977 2021-10
موارد کروناویروس 99188 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 1313 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 27272 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -3.2 2021-09
اندازه اصل تورم 2.2 2021-09
تورم مواد غذایی -8.4 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 2021-09
CPI مسکن آب و برق 129 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-09
قیمت تولید 150 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 5.18 2021-08
نرخ بهره سپرده 7.64 2020-12
نرخ وام 17.05 2021-08
عرضه پول M1 1327 2021-07
عرضه پول M2 2332 2021-07
عرضه پول M3 3097 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -226 2021-07
حساب جاری -1235 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2019-12
صادرات 117 2021-07
واردات 343 2021-07
گردش سرمایه -733 2019-12
بدهی خارجی 3010 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 99.92 2020-12
شاخص تروریسم 3.75 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2020-12
بودجه دولت -8.3 2020-12
ارزیابی اعتبار 33 2021-10
هزینه های دولت 427 2021-06
مخارج نظامی 142 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 6.2 2021-07
تولید صنعتی -8.3 2021-07
سرعت اینترنت 7689 2017-03
آدرس های IP 10599 2017-03
تغییرات موجودی انبار -16 2021-06
شاخص رقابتی 52.82 2019-12
رتبه رقابتی 100 2019-12
شاخص فساد مالی 54 2020-12
رتبه فساد مالی 49 2020-12
آسانی کسب و کار 38 2019-12
استخراج معدن -63.1 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1631 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 2498 2021-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رواندا - شاخص های اقتصادی.