بازارها گذشته مرجع
پول 961 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2020-03
نرخ بیکاری 15.4 2019-11
نرخ تورم 11.5 2020-07
نرخ بهره 4.5 2020-08
موازنه تجاری -129 2020-04
حساب جاری -736 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2018-12
بودجه دولت -4.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 2189 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 8 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 1558 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2020-03
تولید ناخالص داخلی 10.12 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 593 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 905 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2226 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2248 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 565 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 149 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 183 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 30 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1082 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 108 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.4 2019-11
جمعیت 12.37 2019-12
افراد شاغل 3569 2020-02
نرخ اشتغال 48.3 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 55.6 2020-02
افراد بیکار 537 2020-02
نرخ بیکاری جوانان 17.3 2020-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.5 2020-07
اندازه اصل تورم 4.6 2020-07
تورم مواد غذایی 14.3 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 2020-07
CPI مسکن آب و برق 125 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 146 2020-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 1 2020-07
قیمت تولید 142 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 5.57 2020-01
نرخ بهره سپرده 7.64 2019-12
نرخ وام 15.54 2020-04
عرضه پول M1 1184 2020-06
عرضه پول M2 2061 2020-06
عرضه پول M3 2630 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -129 2020-04
حساب جاری -736 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.8 2018-12
صادرات 73 2020-04
واردات 202 2020-04
گردش سرمایه -461 2018-12
بدهی خارجی 3010 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 306 2018-12
شاخص تروریسم 2.95 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2018-12
بودجه دولت -4.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 33 2020-08
هزینه های دولت 378 2020-03
مخارج نظامی 120 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -13.9 2020-03
تولید صنعتی -15 2020-03
سرعت اینترنت 7689 2017-03
آدرس های IP 10599 2017-03
تغییرات موجودی انبار -16 2020-03
شاخص رقابتی 52.82 2019-12
رتبه رقابتی 100 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 38 2019-12
استخراج معدن 18.7 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1682 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 2003 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2189 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 8 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 1558 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رواندا - شاخص های اقتصادی.