بازارها گذشته مرجع
پول 977 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.4 2020-06
نرخ بیکاری 15.4 2019-11
نرخ تورم 10.8 2020-09
نرخ بهره 4.5 2020-09
موازنه تجاری -129 2020-04
حساب جاری -1254 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2018-12
بودجه دولت -4.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 5012 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 34 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 4798 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.4 2020-06
تولید ناخالص داخلی 10.12 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 475 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 905 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2226 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2019 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 561 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 122 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 172 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 22 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 119 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 914 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 66 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.4 2019-11
جمعیت 12.37 2019-12
افراد شاغل 3569 2020-02
نرخ اشتغال 48.3 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 55.6 2020-02
افراد بیکار 537 2020-02
نرخ بیکاری جوانان 17.3 2020-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.8 2020-09
اندازه اصل تورم 5.4 2020-09
تورم مواد غذایی 15.1 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 2020-09
CPI مسکن آب و برق 127 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 146 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 2020-09
قیمت تولید 144 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 5.28 2020-08
نرخ بهره سپرده 7.64 2019-12
نرخ وام 16.1 2020-08
عرضه پول M1 1184 2020-06
عرضه پول M2 2061 2020-06
عرضه پول M3 2630 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -129 2020-04
حساب جاری -1254 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2019-12
صادرات 73 2020-04
واردات 202 2020-04
گردش سرمایه -461 2018-12
بدهی خارجی 3010 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 384 2019-12
شاخص تروریسم 2.95 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2018-12
بودجه دولت -4.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 33 2020-10
هزینه های دولت 356 2020-06
مخارج نظامی 120 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6 2020-07
تولید صنعتی 8.1 2020-07
سرعت اینترنت 7689 2017-03
آدرس های IP 10599 2017-03
تغییرات موجودی انبار -64 2020-06
شاخص رقابتی 52.82 2019-12
رتبه رقابتی 100 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 38 2019-12
استخراج معدن -18.3 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1524 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 2003 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5012 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 34 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 4798 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رواندا - شاخص های اقتصادی.