بازارها گذشته مرجع
پول 996 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.6 2020-12
نرخ بیکاری 16 2020-08
نرخ تورم 1.7 2021-03
نرخ بهره 4.5 2021-02
موازنه تجاری -194 2020-12
حساب جاری -1254 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2019-12
بودجه دولت -6.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 23866 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 325 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 22015 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 10.12 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 663 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 905 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2226 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2331 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 579 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 173 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 207 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 35 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1093 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 102 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16 2020-08
جمعیت 12.66 2020-12
افراد شاغل 3668 2020-08
نرخ اشتغال 48.9 2020-08
نرخ مشارکت نیروی کار 58.2 2020-08
افراد بیکار 697 2020-08
نرخ بیکاری جوانان 20.6 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2021-03
اندازه اصل تورم 5.4 2021-02
تورم مواد غذایی 0.9 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 2021-03
CPI مسکن آب و برق 129 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2021-03
قیمت تولید 147 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 5.17 2021-01
نرخ بهره سپرده 7.64 2020-12
نرخ وام 16.52 2020-12
عرضه پول M1 1207 2021-01
عرضه پول M2 2142 2021-01
عرضه پول M3 2794 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -194 2020-12
حساب جاری -1254 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2019-12
صادرات 84.6 2020-12
واردات 279 2020-12
گردش سرمایه -733 2019-12
بدهی خارجی 3010 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 384 2019-12
شاخص تروریسم 3.75 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2019-12
بودجه دولت -6.2 2019-12
ارزیابی اعتبار 33 2021-04
هزینه های دولت 377 2020-12
مخارج نظامی 122 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.3 2020-12
تولید صنعتی 12 2020-12
سرعت اینترنت 7689 2017-03
آدرس های IP 10599 2017-03
تغییرات موجودی انبار 47 2020-12
شاخص رقابتی 52.82 2019-12
رتبه رقابتی 100 2019-12
شاخص فساد مالی 54 2020-12
رتبه فساد مالی 49 2020-12
آسانی کسب و کار 38 2019-12
استخراج معدن -72.9 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1585 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 2245 2021-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 23866 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 325 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 22015 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رواندا - شاخص های اقتصادی.