بازارها گذشته مرجع
پول 1004 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2021-03
نرخ بیکاری 17 2021-02
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.99 2021-07
نرخ تورم 0.1 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 646909 2021-07
نرخ بهره 4.5 2021-05
موازنه تجاری -162 2021-04
حساب جاری -1235 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2020-12
بودجه دولت -8.3 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 61375 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 704 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 27272 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2021-03
تولید ناخالص داخلی 10.33 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 688 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 849 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2099 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2329 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 603 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 170 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 198 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 31 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1079 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 93 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17 2021-02
جمعیت 12.66 2020-12
افراد شاغل 3205 2021-02
نرخ اشتغال 42 2021-02
نرخ مشارکت نیروی کار 50.6 2021-02
افراد بیکار 656 2021-02
نرخ بیکاری جوانان 21.7 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.99 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 646909 2021-07
موارد کروناویروس 61375 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 704 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 27272 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2021-06
اندازه اصل تورم 4.5 2021-05
تورم مواد غذایی -1.5 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 2021-06
CPI مسکن آب و برق 130 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-06
قیمت تولید 149 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 5.4 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2021-05
نرخ بهره بین بانکی 5.19 2021-06
نرخ بهره سپرده 7.64 2020-12
نرخ وام 15.82 2021-06
عرضه پول M1 1271 2021-05
عرضه پول M2 2273 2021-05
عرضه پول M3 2988 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -162 2021-04
حساب جاری -1235 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2019-12
صادرات 109 2021-04
واردات 271 2021-04
گردش سرمایه -733 2019-12
بدهی خارجی 3010 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 99.92 2020-12
شاخص تروریسم 3.75 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2020-12
بودجه دولت -8.3 2020-12
ارزیابی اعتبار 33 2021-07
هزینه های دولت 377 2021-03
مخارج نظامی 142 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 90 2021-04
تولید صنعتی 102 2021-04
سرعت اینترنت 7689 2017-03
آدرس های IP 10599 2017-03
تغییرات موجودی انبار -94 2021-03
شاخص رقابتی 52.82 2019-12
رتبه رقابتی 100 2019-12
شاخص فساد مالی 54 2020-12
رتبه فساد مالی 49 2020-12
آسانی کسب و کار 38 2019-12
استخراج معدن 69.7 2021-04

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1643 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 2331 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رواندا - شاخص های اقتصادی.