بازارها گذشته مرجع
پول 947 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.4 2019-12
نرخ بیکاری 15.4 2019-11
نرخ تورم 10.1 2020-04
نرخ بهره 4.5 2020-04
موازنه تجاری -156 2020-02
حساب جاری -736 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2018-12
بودجه دولت -4.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 359 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 245 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 9.8 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 657 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 826 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2003 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2344 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 561 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 178 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 188 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 43 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 127 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1029 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 126 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.4 2019-11
جمعیت 12.37 2019-12
افراد شاغل 3406 2019-11
نرخ اشتغال 46.5 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 55 2019-11
هزینه زندگی خانواده 219000 2018-12
افراد بیکار 620 2019-11
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 19.6 2019-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.1 2020-04
اندازه اصل تورم 3.2 2020-04
تورم مواد غذایی 18.7 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 2020-04
CPI مسکن آب و برق 122 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -1.8 2020-04
قیمت تولید 143 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-04
نرخ بهره بین بانکی 5.57 2020-01
نرخ بهره سپرده 5.39 2018-12
نرخ وام 15.54 2020-04
عرضه پول M1 1146 2020-01
عرضه پول M2 1867 2020-01
عرضه پول M3 2395 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -156 2020-02
حساب جاری -736 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.8 2018-12
صادرات 97.06 2020-02
واردات 253 2020-02
گردش سرمایه -461 2018-12
بدهی خارجی 3010 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 306 2018-12
شاخص تروریسم 2.95 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2018-12
بودجه دولت -4.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 31 2020-05
هزینه های دولت 340 2019-12
مخارج نظامی 120 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 13.2 2020-02
تولید صنعتی 3.1 2020-02
سرعت اینترنت 7689 2017-03
آدرس های IP 10599 2017-03
تغییرات موجودی انبار -68 2019-12
شاخص رقابتی 52.82 2019-12
رتبه رقابتی 100 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 38 2019-12
استخراج معدن 98.6 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1860 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 1869 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 359 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 245 2020-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رواندا - شاخص های اقتصادی.