بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1011.08 1021 1031 1042 1053 1074

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.50 2.3 3.5 3.5 3.5 2.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 20.60 4 5.1 4.6 5.4 6.3
نرخ بیکاری 17.00 16 15 14 13.8 14
نرخ تورم -1.80 -2 0.7 2.8 4.7 5.6
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4 4 3.75
موازنه تجاری -226.40 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -10 -10 -10 -10 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 63 63 66 66 66
بودجه دولت -8.30 -9 -9 -8.5 -8.5 -8.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 17.00 16 15 14 13.8 14
جمعیت 12.66 13.4 13.26 13.26 13.26 13.58
نرخ اشتغال 42.00 45.4 46 46 46 46

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم -1.80 -2 0.7 2.8 4.7 5.6
اندازه اصل تورم 3.30 3 4.3 5 5.4 5.2
تورم مواد غذایی -5.70 -2.2 3 5 8 12
قیمت تولید 152.87 157 157 157 161 165
تغییر قیمت تولید کننده 6.90 10 7.5 5.8 5.6 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 1.3 0.8 1.3 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.20 138 139 141 142 147
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.80 143 122 126 128 128

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4 4 3.75
نرخ بهره بین بانکی 5.20 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3
نرخ بهره سپرده 7.64 7.64 7.64 7.14 7.14 7.14
نرخ وام 15.44 16 15.8 16.1 16.5 16

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -226.40 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -10 -10 -10 -10 -8

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 63 63 66 66 66
بودجه دولت -8.30 -9 -9 -8.5 -8.5 -8.5
مخارج نظامی 142.40 132 140 140 140 140
هزینه های دولت 427.00 357 396 394 450 421


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 6.20 3 4 4 4 6

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 1631.00 1788 1666 1771 1719 1771


رواندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.