بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 958.84 971 984 997 1010 1036

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.20 0.4 0.8 1 1.8 2.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 2 2.2 3 4.2 6.3
نرخ بیکاری 15.40 17.2 17.6 18 17.4 17
نرخ تورم 10.30 7.5 7 5.8 5.3 6
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 3.5
موازنه تجاری -128.60 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -10.5 -10.5 -9.4 -9.4 -9.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 65 65 57 57 57
بودجه دولت -4.30 -8 -8 -6 -6 -6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 15.40 17.2 17.6 18 17.4 17
جمعیت 12.37 12.97 12.94 13.4 13.4 13.26
نرخ اشتغال 48.30 45.1 45.4 45.4 45.4 46

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 10.30 7.5 7 5.8 5.3 6
اندازه اصل تورم 4.20 3.4 3.2 3 3.2 3.3
تورم مواد غذایی 14.30 18 20 14 18 18
قیمت تولید 141.20 141 141 147 146 146
تغییر قیمت تولید کننده 1.80 4.2 3.1 3.1 3.1 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 3.5 4 2.8 2.8 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135.78 137 142 145 143 151
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 146.18 127 128 127 153 135

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 3.5
نرخ بهره سپرده 7.64 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -128.60 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -10.5 -10.5 -9.4 -9.4 -9.4

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 65 65 57 57 57
بودجه دولت -4.30 -8 -8 -6 -6 -6
مخارج نظامی 119.50 132 132 132 132 140
هزینه های دولت 378.00 327 348 389 394 370


مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 1682.00 1639 1678 1732 1753 1784


رواندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.