بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 988.18 977 989 1002 1015 1042

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 10.80 1.7 2.5 2.3 3.5 2.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.60 2.5 11 4 5 7
نرخ بیکاری 16.00 14.7 18 16 15 16
نرخ تورم 3.90 4.5 5.5 6 6.5 6.8
نرخ بهره 4.50 4.5 4 4 4 3.5
موازنه تجاری -142.80 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -10 -10 -10 -10 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.40 69 69 69 69 69.5
بودجه دولت -4.30 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 16.00 14.7 18 16 15 16
جمعیت 12.37 13.4 13.4 13.4 13.26 13.58
نرخ اشتغال 48.90 45.4 45.4 45.4 46 46

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 3.90 4.5 5.5 6 6.5 6.8
اندازه اصل تورم 5.40 3.8 3.5 3.2 3.3 3.4
تورم مواد غذایی 4.00 15.8 16.4 17 17 18
قیمت تولید 145.36 147 146 147 134 152
تغییر قیمت تولید کننده 5.70 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2
نرخ تورم (ماهانه) -1.30 2.8 2.8 2.8 3.4 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.04 143 143 149 147 157
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.77 126 154 154 129 137

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 4.50 4.5 4 4 4 3.5
نرخ بهره سپرده 7.64 7.64 7.64 7.14 5.45 7.14

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -142.80 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -10 -10 -10 -10 -8

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.40 69 69 69 69 69.5
بودجه دولت -4.30 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5.3
مخارج نظامی 119.50 132 132 132 140 140
هزینه های دولت 343.00 387 395 357 369 385


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی 6.10 2 5 3 4 6

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 1584.00 1724 1692 1647 1760 1780


رواندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.