بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 929.31 917 930 942 955 981
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.50 4.3 0.4 1.6 2 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.20 7.8 7.5 7.7 7.7 8
نرخ بیکاری 16.00 15.3 15.7 15.7 15.8 16
نرخ تورم 7.20 4.3 3.7 3.5 3.3 3
نرخ بهره 5.00 5 4.5 4.5 4 4
موازنه تجاری -130.00 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -8 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38 40 40 40 40
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 16.00 15.3 15.7 15.7 15.8 16
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400.00 538400 538400 538400 538400 538400
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 7.20 4.3 3.7 3.5 3.3 3
تورم مواد غذایی 14.20 3 3 3 3 2.5
قیمت تولید 138.56 126 123 123 144 130
تغییر قیمت تولید کننده 12.82 7.6 5.3 5 4.2 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.95 124 126 127 131 128
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.91 123 122 123 122 127
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.00 5 4.5 4.5 4 4
نرخ بهره سپرده 5.39 5.45 5.45 4.89 4.89 5.45
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -130.00 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -8 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38 40 40 40 40
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
هزینه های دولت 400.00 319 318 318 318 344
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 1270.00 1520 1517 1517 1516 1637


رواندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.