بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1010.99 1018 1026 1034 1041 1057

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.40 2 0.8 1.6 1.5 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.30 4.7 5.3 6 6.5 6.7
نرخ بیکاری 23.80 22 18 23 21 18
نرخ تورم 10.50 15 10 9.5 8.7 8
نرخ بهره 5.00 5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری -218.30 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -10 -10 -8 -8 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 66 66 66 66 65
بودجه دولت -8.30 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 23.80 22 18 23 21 18
جمعیت 12.66 13.26 13.26 13.58 13.58 13.58
نرخ اشتغال 46.50 43 44 44 43 46

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 10.50 15 10 9.5 8.7 8
اندازه اصل تورم 2.30 3 1.8 3 2.5 2.8
تورم مواد غذایی 13.20 15 10 8 6 4
نرخ تورم (ماهانه) 3.70 2.8 2.3 1.7 0.8 1.2
قیمت تولید 167.93 166 164 169 177 177
تغییر قیمت تولید کننده 13.10 9 7.8 7.4 5.6 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.49 133 136 138 140 141
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 152.80 156 150 148 159 157

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 5.00 5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 5.46 6 6.1 6.2 6.2 6.4
نرخ بهره سپرده 8.11 8.11 8.61 8.61 8.61 8.61
نرخ وام 16.74 17 17.3 17.5 17.2 17

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -218.30 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -10 -10 -8 -8 -8
بدهی خارجی 5389.00 5520 5520 5520 5520 5600

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 66 66 66 66 65
بودجه دولت -8.30 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7
هزینه های دولت 408.00 451 466 435 438 468
مخارج نظامی 142.40 140 140 140 140 140


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 30.30 12 8.5 10 7 4
تولید صنعتی 36.80 15 15 9.3 8.5 7.22

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 1819.00 1783 1795 1937 1954 2088


رواندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.