بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 938.89 949 961 973 986 1012
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.60 0.7 1.6 2 2.8 2.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.90 8 10 9.5 8.2 8
نرخ بیکاری 16.00 15.7 15.7 15.8 16 14.6
نرخ تورم 11.90 10 6.5 3.6 7 6
نرخ بهره 5.00 4.5 4.5 4 4 4
موازنه تجاری -225.70 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -9.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 40 40 40 40 40.4
بودجه دولت -4.30 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 16.00 15.7 15.7 15.8 16 14.6
جمعیت 12.30 12.97 12.97 12.97 12.94 13.26
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400.00 538400 538400 538400 538400 538400
نرخ اشتغال 43.90 44.8 45.5 45.1 45.4 46
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 11.90 10 6.5 3.6 7 6
اندازه اصل تورم 2.30 2.5 2.2 2 2.1 2
تورم مواد غذایی 23.80 15 10 8 6 4.5
قیمت تولید 137.53 123 144 141 130 134
تغییر قیمت تولید کننده 11.44 6.3 5 4.2 3.1 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.82 133 131 132 142 151
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.43 129 126 123 128 135
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.00 4.5 4.5 4 4 4
نرخ بهره سپرده 5.39 5.45 5.39 5.39 5.45 5.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -225.70 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -9.4
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 40 40 40 40 40.4
بودجه دولت -4.30 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.5
هزینه های دولت 289.00 310 420 303 313 338
مخارج نظامی 119.50 132 132 132 132 140
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 1614.00 1502 1363 1691 1746 1886


رواندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.