بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 922.26 934 947 961 974 1001
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.50 1.7 4.3 0.4 1.6 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.20 7.6 7.8 7.5 7.7 8
نرخ بیکاری 15.00 14.4 15.3 15.7 16 16
نرخ تورم 2.80 3.4 2.3 1.8 2.2 3
نرخ بهره 5.00 5 5 4.5 4.5 4
موازنه تجاری -130.00 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.10 -11 -11 -10.5 -10.5 -10.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38 38 40 40 40
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 15.00 14.4 15.3 15.7 16 16
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400.00 538400 538400 538400 538400 538400
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.80 3.4 2.3 1.8 2.2 3
تورم مواد غذایی 0.60 2.9 3 3 3 2.5
قیمت تولید 141.20 124 126 123 144 130
تغییر قیمت تولید کننده 17.25 10 7.6 5.3 5 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.17 126 121 123 126 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.46 121 121 119 121 125
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 5.00 5 5 4.5 4.5 4
نرخ بهره سپرده 5.39 5.39 5.39 4.89 4.89 4.89
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -130.00 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.10 -11 -11 -10.5 -10.5 -10.5
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38 38 40 40 40
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
هزینه های دولت 400.00 296 319 318 318 344
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 1270.00 1386 1520 1517 1516 1637


رواندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.