بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 947.70 960 972 985 998 1024

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 -0.4 0.7 0.8 1 2.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.40 4.8 7 7.5 8.2 8.4
نرخ بیکاری 15.40 17 17.2 17.6 18 18.5
نرخ تورم 10.10 8.4 7.5 7 5.8 6
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4
موازنه تجاری -155.80 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -10.5 -10.5 -10.5 -9.4 -9.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 65 65 65 57 57
بودجه دولت -4.30 -8 -8 -8 -6 -6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 15.40 17 17.2 17.6 18 18.5
جمعیت 12.37 12.97 12.97 12.94 13.4 13.26
نرخ اشتغال 46.50 45.5 45.1 45.4 45.4 46
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400.00 538400 538400 538400 538400 538400

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 10.10 8.4 7.5 7 5.8 6
اندازه اصل تورم 3.20 3.4 3.4 3.2 3 3.3
تورم مواد غذایی 18.70 20 25 20 14 18
قیمت تولید 142.80 144 141 141 148 146
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 5 4.2 3.1 3.1 3.2
نرخ تورم (ماهانه) -1.80 3.4 3.5 4 2.8 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.50 133 137 142 145 151
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.10 128 127 128 127 135

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4
نرخ بهره سپرده 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 4.89

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -155.80 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.80 -10.5 -10.5 -10.5 -9.4 -9.4

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 65 65 65 57 57
بودجه دولت -4.30 -8 -8 -8 -6 -6
مخارج نظامی 119.50 132 132 132 132 140
هزینه های دولت 340.00 437 332 366 368 396


مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 1860.00 1549 1835 2000 2013 2167


رواندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.