بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 994.85 1008 1021 1034 1048 1075

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 2.5 2.3 3.5 3.5 2.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.60 11 4 5 4.6 7
نرخ بیکاری 16.00 18 16 15 14 14
نرخ تورم 1.70 2.5 3.6 4 3.8 4.5
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 3.5
موازنه تجاری -194.20 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -10 -10 -10 -10 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.40 69 69 69 69 69.5
بودجه دولت -6.20 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 16.00 18 16 15 14 14
جمعیت 12.66 13.4 13.4 13.26 13.26 13.58
نرخ اشتغال 48.90 45.4 45.4 46 46 46

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.70 2.5 3.6 4 3.8 4.5
اندازه اصل تورم 5.40 3.5 3.2 3.3 3.1 3.2
تورم مواد غذایی 0.90 3.4 4 7 6 12
قیمت تولید 147.30 146 147 134 151 155
تغییر قیمت تولید کننده 2.60 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 2.8 2.8 3.4 3.4 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.80 139 139 129 144 150
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122.74 122 150 129 126 131

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 3.5
نرخ بهره سپرده 7.64 7.64 7.14 5.45 7.14 6.64

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -194.20 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -10 -10 -10 -10 -8

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.40 69 69 69 69 69.5
بودجه دولت -6.20 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5.3
مخارج نظامی 122.30 132 132 140 140 140
هزینه های دولت 377.00 387 395 369 360 385


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 2.30 5 3 4 4 6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 1585.00 1724 1692 1760 1663 1780


رواندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.