بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 976.33 989 1002 1015 1028 1055

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.20 0.8 1 1.5 2 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.40 1 2.5 4 5 5
نرخ بیکاری 15.40 17.6 18 17.4 17 17
نرخ تورم 10.80 10.5 10 9.5 9 8.5
نرخ بهره 4.50 4 4 4 3.5 3.5
موازنه تجاری -128.60 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -16.5 -10 -10 -10 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 65 57 57 57 57
بودجه دولت -4.30 -8 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 15.40 17.6 18 17.4 17 17
جمعیت 12.37 12.94 13.4 13.4 13.4 13.26
نرخ اشتغال 48.30 45.4 45.4 45.4 45.4 46

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 10.80 10.5 10 9.5 9 8.5
اندازه اصل تورم 5.40 5.1 3.8 3.5 3.2 3.3
تورم مواد غذایی 15.10 16 15.8 16.4 17 17
قیمت تولید 143.99 130 130 147 146 134
تغییر قیمت تولید کننده 3.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 4 2.8 2.8 2.8 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.00 147 151 149 154 159
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 145.50 132 132 160 159 143

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.50 4 4 4 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 7.64 5.45 7.14 7.14 7.14 5.45

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -128.60 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -16.5 -10 -10 -10 -10

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 65 57 57 57 57
بودجه دولت -4.30 -8 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
مخارج نظامی 119.50 132 132 132 132 140
هزینه های دولت 356.00 344 344 387 393 369


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -6.00 -8 2 5 3 4

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 1524.00 1637 1658 1724 1749 1760


رواندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.