ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - رواندا - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchB+ Negative Jul 21 2021
Moody'sB2 Negative Oct 13 2020
S&PB+ Negative Aug 07 2020
S&PB+ Stable Aug 09 2019
S&PB Positive Aug 10 2018
S&PB Stable Sep 09 2016
Moody'sB2 Stable Aug 12 2016
S&PB+ Negative Mar 11 2016
S&PB+ Stable Mar 13 2015
S&PB Positive Sep 12 2014
FitchB+ Stable Jul 25 2014
FitchB Positive Aug 15 2013
S&PB Stable Oct 29 2012
S&PB Positive Dec 29 2011
FitchB Stable Aug 24 2010
FitchB- Positive Dec 16 2006