ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - رواندا - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
TE31 Stable Aug 10 2018
S&PB Positive Aug 10 2018
TE31 Stable Aug 10 2018
TE33 Negative Sep 09 2016
TE33 Negative Sep 09 2016
S&PB Stable Sep 09 2016
Moody'sB2 Stable Aug 12 2016
TE35 Negative Aug 12 2016
TE35 Negative Aug 12 2016
TE35 Negative Apr 16 2016
TE35 Negative Apr 16 2016
TE30 Stable Apr 16 2016
S&PB+ Negative Mar 11 2016
TE35 Stable Mar 11 2016
TE35 Stable Mar 11 2016
TE32 Positive Mar 13 2015
TE32 Positive Mar 13 2015
S&PB+ Stable Mar 13 2015
S&PB Positive Sep 12 2014
TE32 Stable Sep 12 2014
TE32 Stable Sep 12 2014
TE30 Stable Jul 25 2014
TE30 Stable Jul 25 2014
FitchB+ Stable Jul 25 2014
TE30 Stable Apr 22 2014
TE30 Stable Apr 22 2014
TE30 Stable Mar 21 2014
TE30 Stable Mar 21 2014
TE30 Stable Oct 15 2013
TE30 Stable Oct 15 2013
TE30 Stable Aug 15 2013
TE30 Stable Aug 15 2013
FitchB Positive Aug 15 2013
TE30 Stable Jul 18 2013
TE30 Stable Jul 18 2013
TE30 Stable Jun 10 2013
TE30 Stable Jun 10 2013
S&PB Stable Oct 29 2012
TE30 Positive Oct 29 2012
TE30 Positive Oct 29 2012
S&PB Positive Dec 29 2011
TE30 Stable Dec 29 2011
TE30 Stable Dec 29 2011
TE30 Stable Nov 28 2011
TE30 Stable Nov 28 2011
TE30 Stable Aug 05 2011
TE30 Stable Aug 05 2011
TE30 Stable Aug 02 2011
TE30 Stable Aug 02 2011
TE30 Stable Jul 14 2011
TE30 Stable Jul 14 2011
TE30 Stable Jul 13 2011
TE30 Stable Jul 13 2011
TE30 Stable Apr 18 2011
TE30 Stable Apr 18 2011
TE25 Positive Aug 24 2010
TE25 Positive Aug 24 2010
FitchB Stable Aug 24 2010
FitchB- Positive Dec 16 2006


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


رواندا - ارزیابی اعتبار