16/09/2019 واقعی قبلی
03:10 PM
RW
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 3.5% -0.5%
03:10 PM
RW
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 12.2% 8.4%
10/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
RW
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.8%


رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.