09/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
RW
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه SEP -1.6%
09:00 AM
RW
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 4.5%
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:15 AM
RW
نرخ تورم (سالانه) OCT -3.2% -1.6%

رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.