08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
RW
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 13.1%
11:00 AM
RW
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه APR 4.1%
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
RW
نرخ تورم (سالانه) MAY 10.5% 12%
08:00 AM
RW
نرخ تورم (ماهانه) MAY 3.7%
17/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RW
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q1 4.4% 2.5%
20/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RW
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 10.3% 8.5%

رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.