بازارها گذشته مرجع
پول 23.68 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2021-03
نرخ بیکاری 10.9 2020-12
نرخ تورم 4.67 2021-06
نرخ بهره 3 2021-06
موازنه تجاری -541 2021-04
حساب جاری -92.6 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.86 2020-12
بودجه دولت -6.9 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 291687 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 7758 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 92403 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی 23.83 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51414 2020-12
تولید ناخالص ملی 185738 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 111158 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2011 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5138 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6791 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1212 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9797 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 94 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2661 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1736 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1379 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.9 2020-12
جمعیت 9.9 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.67 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 356 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 359 2021-05
اندازه اصل تورم 4.72 2021-05
CPI مسکن آب و برق 404 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 404 2021-06
تورم مواد غذایی 1.5 2021-05
انتظارات تورم 4.43 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2021-06
عرضه پول M0 40282 2021-05
نرخ بهره سپرده 8.13 2020-12
ذخایر ارزی خارجی 8373 2021-05
عرضه پول M1 108179 2021-05
عرضه پول M2 368645 2021-05
عرضه پول M3 464602 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -541 2021-04
حساب جاری -92.6 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2020-12
صادرات 457 2021-04
واردات 998 2021-04
بدهی خارجی 10833 2021-04
حواله 638 2021-03
ذخایر طلا 0.69 2021-03
گردش سرمایه 382 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 95.1 2020-12
شاخص تروریسم 2.02 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.86 2020-12
بودجه دولت -6.9 2020-12
هزینه های دولت 7450 2020-12
ارزیابی اعتبار 35 2021-07
مخارج نظامی 392 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -1258 2020-12
سرعت اینترنت 3156 2017-03
آدرس های IP 134210 2017-03
شاخص رقابتی 52.63 2019-12
رتبه رقابتی 101 2019-12
شاخص فساد مالی 24 2020-12
رتبه فساد مالی 157 2020-12
آسانی کسب و کار 133 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -3.5 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 41848 2020-12
قیمت گازوئیل 1.03 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 309258 2021-05

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 431 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 291687 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 7758 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 92403 2021-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هندوراس - شاخص های اقتصادی.