بازارها گذشته مرجع
پول 24.61 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-09
نرخ بیکاری 5.7 2018-12
نرخ تورم 4.08 2019-12
نرخ بهره 5.5 2019-12
موازنه تجاری -641 2019-10
حساب جاری 90.7 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی 23.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55181 2019-09
تولید ناخالص ملی 199539 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139238 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2204 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4560 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7662 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1660 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10647 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 109 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2679 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2103 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1458 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2018-12
جمعیت 9.01 2018-12
هزینه زندگی خانواده 9210 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 5350 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.08 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 336 2019-12
CPI مسکن آب و برق 395 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 376 2019-12
تورم مواد غذایی 3.01 2019-12
انتظارات تورم 4.48 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-12
عرضه پول M0 25984 2019-10
نرخ بهره سپرده 8.3 2018-12
ذخایر ارزی 4902 2019-11
عرضه پول M1 68772 2019-10
عرضه پول M2 276678 2019-10
عرضه پول M3 362687 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -641 2019-10
حساب جاری 90.7 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
صادرات 255 2019-10
واردات 896 2019-10
بدهی خارجی 9031 2019-11
حواله 460 2019-11
ذخایر طلا 0.69 2019-06
گردش سرمایه -2.6 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -64 2019-09
شاخص تروریسم 0.99 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
هزینه های دولت 7484 2019-09
ارزیابی اعتبار 35 2020-01
مخارج نظامی 400 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 4333 2018-12
سرعت اینترنت 3156 2017-03
آدرس های IP 134210 2017-03
شاخص رقابتی 52.63 2019-12
رتبه رقابتی 101 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
آسانی کسب و کار 133 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.2 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 40158 2019-09
قیمت گازوئیل 0.91 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 283623 2019-10
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 398 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هندوراس - شاخص های اقتصادی.