بازارها گذشته مرجع
پول 24.31 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.5 2020-06
نرخ بیکاری 5.7 2019-12
نرخ تورم 3.4 2020-09
نرخ بهره 3.75 2020-09
موازنه تجاری -324 2020-07
حساب جاری -326 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.05 2019-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 93214 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 2633 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 38536 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.5 2020-06
تولید ناخالص داخلی 25.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55915 2019-12
تولید ناخالص ملی 202367 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138177 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2241 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5728 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7845 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1675 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10657 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 112 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2689 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2123 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1451 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.6 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2019-12
جمعیت 9.02 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 344 2020-09
CPI مسکن آب و برق 392 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 368 2020-09
تورم مواد غذایی 4.61 2020-09
انتظارات تورم 4.19 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2020-09
عرضه پول M0 37415 2020-08
نرخ بهره سپرده 8.42 2019-12
ذخایر ارزی 7328 2020-08
عرضه پول M1 91785 2020-08
عرضه پول M2 326708 2020-08
عرضه پول M3 420949 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -324 2020-07
حساب جاری -326 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-12
صادرات 333 2020-07
واردات 657 2020-07
بدهی خارجی 10796 2020-07
حواله 416 2020-05
ذخایر طلا 0.69 2019-12
گردش سرمایه 1101 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 314 2019-12
شاخص تروریسم 0.99 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.05 2019-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
هزینه های دولت 7375 2019-12
ارزیابی اعتبار 35 2020-10
مخارج نظامی 400 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -523 2019-12
سرعت اینترنت 3156 2017-03
آدرس های IP 134210 2017-03
شاخص رقابتی 52.63 2019-12
رتبه رقابتی 101 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
آسانی کسب و کار 133 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -22.1 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 44585 2019-12
قیمت گازوئیل 0.81 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 297911 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 342 2020-02

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 93214 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 2633 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 38536 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هندوراس - شاخص های اقتصادی.