بازارها گذشته مرجع
پول 24.05 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.5 2020-06
نرخ بیکاری 5.7 2019-12
نرخ تورم 4.01 2020-12
نرخ بهره 3 2020-12
موازنه تجاری -476 2020-10
حساب جاری 265 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.05 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 136898 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 3422 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 60392 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.5 2020-06
تولید ناخالص داخلی 25.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44660 2020-06
تولید ناخالص ملی 202367 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138177 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2241 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5728 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7323 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 760 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6835 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 55.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2772 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1248 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1552 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.6 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2019-12
جمعیت 9.02 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.01 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 350 2020-12
CPI مسکن آب و برق 394 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 400 2020-12
تورم مواد غذایی 4.01 2020-12
انتظارات تورم 4.29 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2020-12
عرضه پول M0 37014 2020-10
نرخ بهره سپرده 8.42 2019-12
ذخایر ارزی 8016 2020-11
عرضه پول M1 91637 2020-10
عرضه پول M2 332525 2020-10
عرضه پول M3 430488 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -476 2020-10
حساب جاری 265 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-12
صادرات 337 2020-10
واردات 813 2020-10
بدهی خارجی 10780 2020-10
حواله 548 2020-10
ذخایر طلا 0.69 2020-06
گردش سرمایه 812 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -33.8 2020-06
شاخص تروریسم 2.02 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.05 2019-12
بودجه دولت -2.4 2019-12
هزینه های دولت 6596 2020-06
ارزیابی اعتبار 35 2021-01
مخارج نظامی 400 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -523 2019-12
سرعت اینترنت 3156 2017-03
آدرس های IP 134210 2017-03
شاخص رقابتی 52.63 2019-12
رتبه رقابتی 101 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
آسانی کسب و کار 133 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -4.3 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 35286 2020-06
قیمت گازوئیل 0.83 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 300555 2020-10

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 296 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 136898 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 3422 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 60392 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هندوراس - شاخص های اقتصادی.