بازارها گذشته مرجع
پول 24.06 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2021-03
نرخ بیکاری 10.9 2020-12
نرخ تورم 2.64 2021-09
نرخ بهره 3 2021-09
موازنه تجاری -670 2021-06
حساب جاری -54.2 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.86 2020-12
بودجه دولت -6.9 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 373589 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 10192 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 92403 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی 23.83 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54778 2021-03
تولید ناخالص ملی 185738 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 111158 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2011 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5138 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6783 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1258 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10600 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 96 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2662 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1920 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1630 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.2 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.9 2020-12
جمعیت 9.3 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.64 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 354 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 363 2021-08
اندازه اصل تورم 4.76 2021-08
CPI مسکن آب و برق 400 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 398 2021-09
تورم مواد غذایی 1.01 2021-08
انتظارات تورم 4.65 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) -1.45 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2021-09
عرضه پول M0 39979 2021-08
نرخ بهره سپرده 8.13 2020-12
ذخایر ارزی خارجی 8418 2021-08
عرضه پول M1 104513 2021-08
عرضه پول M2 370965 2021-08
عرضه پول M3 468050 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -670 2021-06
حساب جاری -54.2 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2020-12
صادرات 474 2021-06
واردات 1086 2021-07
بدهی خارجی 10875 2021-07
حواله 619 2021-06
ذخایر طلا 0.69 2021-06
گردش سرمایه 164 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 311 2021-03
شاخص تروریسم 2.02 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.86 2020-12
بودجه دولت -6.9 2020-12
هزینه های دولت 7426 2021-03
ارزیابی اعتبار 35 2021-10
مخارج نظامی 392 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار -1258 2020-12
سرعت اینترنت 3156 2017-03
آدرس های IP 134210 2017-03
شاخص رقابتی 52.63 2019-12
رتبه رقابتی 101 2019-12
شاخص فساد مالی 24 2020-12
رتبه فساد مالی 157 2020-12
آسانی کسب و کار 133 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 20.9 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 43946 2021-03
قیمت گازوئیل 1.05 2021-09
اعتبار بخش خصوصی 317957 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 468 2021-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 373589 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 10192 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 92403 2021-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هندوراس - شاخص های اقتصادی.