ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - هندوراس - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PBB- Negative Jul 21 2022
Moody'sB1 Stable Sep 22 2017
S&PBB- Stable Jul 19 2017
S&PB+ Positive Jul 18 2016
Moody'sB2 Positive May 24 2016
S&PB+ Stable Jul 20 2015
Moody'sB3 Positive May 11 2015
Moody'sB3 Stable Feb 27 2014
S&PB Stable Aug 07 2013
S&PB+ Negative Feb 27 2013
Moody'sB2 Negative Feb 26 2013
S&PB+ Stable Jun 07 2012
S&PB Positive Jun 14 2011
S&PB Stable Sep 11 2009
S&PB+ Negative Watch Jun 30 2009
S&PB+ Stable Oct 08 2008
Moody'sB2 Stable Sep 29 1998