بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 24.60 24.59 24.59 24.59 24.59 24.59
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 3.2 3.1 3.5 3.5 3.5
نرخ بیکاری 5.70 7.5 7.5 7.5 7.5 7.3
نرخ تورم 4.08 3.9 3.8 3.9 3.9 3.8
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری -641.14 -430 -460 -530 -410 -470
حساب جاری 91.30 40 80 -290 -360 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 43 43 43 43 44
بودجه دولت -2.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.8
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 3.2 3.1 3.5 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 23.80 24.9 24.9 24.9 24.9 25.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55180.70 56422 56245 56463 56463 58439
تولید ناخالص ملی 199539.40 205925 205725 206523 206523 213752
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139237.80 143693 143554 144111 144111 149155
تولید ناخالص داخلی سرانه 2203.95 2580 2580 2580 2580 2580
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4559.74 4750 4750 4750 4750 4750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7661.50 8066 7859 7890 7890 8166
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1660.00 1659 1690 1696 1696 1756
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10647.00 10893 10872 10914 10914 11296
تولید ناخالص داخلی از معادن 109.00 104 109 110 110 114
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2679.00 2789 2739 2750 2750 2846
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2103.00 2179 2142 2151 2151 2226
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1458.00 1475 1504 1510 1510 1563
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1 0.5 1.3 1.4 1.5
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.70 7.5 7.5 7.5 7.5 7.3
جمعیت 9.01 9.17 9.12 9.17 9.29 9.43
هزینه زندگی خانواده 9210.00 9370 9370 9370 9300 9370
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500.00 18500 18500 18500 19000 19000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210.00 9200 9200 9200 9400 8900
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.08 3.9 3.8 3.9 3.9 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 336.40 340 344 346 348 361
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 1 0.8 0.5 0.6 0.6
CPI مسکن آب و برق 395.40 397 407 411 410 426
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 375.50 378 382 383 388 402
تورم مواد غذایی 3.01 2.8 2.7 2.5 2.7 2.2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 8.30 8.3 8.05 8.05 8.3 8.3
ذخایر ارزی 4901.70 4350 4350 4350 4500 4500
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -641.14 -430 -460 -530 -410 -470
حساب جاری 91.30 40 80 -290 -360 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.8
واردات 895.78 860 860 860 890 890
صادرات 254.64 430 400 330 480 420
بدهی خارجی 9050.80 8800 9317 9297 8840 8840
حواله 485.60 430 400 410 400 420
گردش سرمایه 80.30 680 500 350 780 800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -49.60 350 300 230 375 390
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 43 43 43 43 44
بودجه دولت -2.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.8
هزینه های دولت 6710.00 6758 6918 6945 6945 7188
مخارج نظامی 400.00 390 390 390 390 400
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص اقتصادی مقدم 2.30 3.4 3.6 3.5 3.6 3.7
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 40712.00 40994 41974 42137 42137 43612
اعتبار بخش خصوصی 283623.43 285000 285000 285000 295000 295000
قیمت گازوئیل 0.91 1 1.02 1.05 1.07 1.08
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 398.00 600 600 600 650 650


هندوراس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.