بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 24.06 24.07 24.13 24.18 24.23 24.34

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 4.5 3.2 2.4 2 3.6
نرخ بیکاری 10.90 7.9 7.4 7.4 7.4 7.4
نرخ تورم 2.64 3.3 3 3 3.2 3.4
نرخ بهره 3.00 3 3 3.75 3.75 3.75
موازنه تجاری -669.78 -410 -470 -470 -470 -470
حساب جاری -54.20 -350 -350 -350 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.00 4.2 1.2 1.2 1.2 1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.86 53.5 48 48 48 48
بودجه دولت -6.90 -6.5 -3 -3 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 4.5 3.2 2.4 2 3.6
تولید ناخالص داخلی 23.83 24.9 24.9 24.9 24.9 25.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54778.00 59783 53836 56531 56093 55774
تولید ناخالص ملی 185737.50 211603 194096 191681 190195 201083
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 111158.00 138475 116160 114715 113826 120342
تولید ناخالص داخلی سرانه 2010.54 2100 2100 2190 2190 2190
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5138.39 5350 5500 5500 5500 5500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6783.00 8740 7180 7000 6946 7439
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1258.00 1751 1277 1298 1288 1323
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10600.00 11503 10361 10939 10854 10734
تولید ناخالص داخلی از معادن 96.00 111 95.1 99.07 98.3 98.52
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2662.00 2929 2753 2747 2726 2852
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1920.00 2338 1852 1981 1966 1918
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1630.00 1563 1440 1682 1669 1492
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.20 3 0.8 0.8 0.8 0.8

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 10.90 7.9 7.4 7.4 7.4 7.4
جمعیت 9.30 9.43 9.43 9.43 9.43 9.57

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 2.64 3.3 3 3 3.2 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 353.60 361 364 367 365 374
انتظارات تورم 4.65 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) -1.45 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 1.01 5.6 3 3 3 5
اندازه اصل تورم 4.76 4.5 4.3 4.3 4.2 4.1
CPI مسکن آب و برق 400.20 425 407 413 416 421
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 398.30 400 402 404 405 406

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 3.00 3 3 3.75 3.75 3.75
نرخ بهره سپرده 8.13 8.3 8.13 8.13 8.88 8.88
ذخایر ارزی خارجی 8418.21 4500 4500 4500 4500 4500

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -669.78 -410 -470 -470 -470 -470
حساب جاری -54.20 -350 -350 -350 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.00 4.2 1.2 1.2 1.2 1.2
واردات 1085.66 890 890 890 890 890
صادرات 473.84 420 420 420 420 420
بدهی خارجی 10874.60 9600 9600 9600 9600 9600
حواله 619.30 420 420 420 420 450
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 311.40 160 160 160 160 280
گردش سرمایه 163.80 800 800 800 800 800

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.86 53.5 48 48 48 48
بودجه دولت -6.90 -6.5 -3 -3 -3 -3
هزینه های دولت 7426.00 7845 7820 7664 7604 8101
مخارج نظامی 392.00 390 400 400 400 400

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص اقتصادی مقدم 20.90 3.7 3.7 3.7 3.7 3.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 43946.00 44701 43731 45352 45001 45305
اعتبار بخش خصوصی 317957.06 295000 295000 295000 295000 295000
قیمت گازوئیل 1.05 1 0.95 0.9 0.86 0.81

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
جواز ساختمان 468.00 460 460 460 460 530


هندوراس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.