بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 24.42 24.42 24.42 24.42 24.42 24.42

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20 -6.5 -3.2 0.4 1.6 3
نرخ بیکاری 5.70 7.5 7.5 7.3 7.3 7.3
نرخ تورم 3.20 3.1 3 2.8 3 3.3
نرخ بهره 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.75
موازنه تجاری -290.52 -530 -410 -410 -410 -470
حساب جاری -326.00 -290 -360 -360 -360 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -1.5 -1.5 -0.3 -0.3 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.05 48 48 50 50 50
بودجه دولت -2.60 -6.5 -6.5 -5 -5 -5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20 -6.5 -3.2 0.4 1.6 3
تولید ناخالص داخلی 25.10 24 24 24.9 24.9 24.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55915.00 51689 54126 56139 56810 55749
تولید ناخالص ملی 202366.70 184037 195891 203176 205605 201768
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138176.60 131016 133755 138729 140387 137768
تولید ناخالص داخلی سرانه 2241.24 2080 2080 2190 2190 2190
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5727.97 5300 5300 5610 5610 5610
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7845.40 7135 7594 7877 7971 7822
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1675.30 1507 1622 1682 1702 1670
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10657.20 9884 10316 10700 10828 10626
تولید ناخالص داخلی از معادن 111.70 98.36 108 112 113 111
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2689.00 2474 2603 2700 2732 2681
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2122.80 1996 2055 2131 2157 2117
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1450.90 1373 1404 1457 1474 1447
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.60 4.5 -0.9 0.6 0.7 0.9

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.70 7.5 7.5 7.3 7.3 7.3
جمعیت 9.02 9.17 9.29 9.29 9.29 9.43

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 3.20 3.1 3 2.8 3 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 343.40 344 346 349 351 358
انتظارات تورم 4.19 4.1 4 4.2 4.3 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 -0.1 0.3 0.5 0.2 0.5
CPI مسکن آب و برق 387.70 408 407 407 399 421
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 372.50 380 387 378 367 400
تورم مواد غذایی 6.18 6 5.8 5.6 5.4 5.8

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.75
نرخ بهره سپرده 8.42 8.42 8.17 8.17 8.17 8.17
ذخایر ارزی 7331.90 4350 4500 4500 4500 4500

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -290.52 -530 -410 -410 -410 -470
حساب جاری -326.00 -290 -360 -360 -360 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -1.5 -1.5 -0.3 -0.3 -0.3
واردات 661.00 860 890 890 890 890
صادرات 370.49 330 480 480 480 420
بدهی خارجی 10833.40 9100 9200 9250 9250 9600
حواله 415.80 410 400 430 430 420
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 314.20 230 375 375 375 390
گردش سرمایه 1100.80 350 780 780 780 800

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.05 48 48 50 50 50
بودجه دولت -2.60 -6.5 -6.5 -5 -5 -5
هزینه های دولت 7375.00 6587 7139 7405 7493 7353
مخارج نظامی 400.00 390 390 390 390 400

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص اقتصادی مقدم -22.10 -2.5 -2.1 -1.5 0.5 3.7

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 44585.00 38069 43158 44763 45298 44453
اعتبار بخش خصوصی 297857.75 285000 295000 295000 295000 295000
قیمت گازوئیل 0.80 0.67 0.63 0.6 0.57 0.54

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
جواز ساختمان 342.00 360 380 400 415 460


هندوراس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.