بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 23.68 23.72 23.77 23.81 23.85 23.95

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 9 4.5 3.2 2.4 3.6
نرخ بیکاری 10.90 7.9 7.9 7.4 7.4 7.4
نرخ تورم 4.67 3.2 3.3 3 3 3.4
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3.75 3.75
موازنه تجاری -540.70 -410 -410 -410 -410 -470
حساب جاری -92.60 -300 -350 -350 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.00 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.86 50 50 50 50 51
بودجه دولت -6.90 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 9 4.5 3.2 2.4 3.6
تولید ناخالص داخلی 23.83 24.9 24.9 24.9 24.9 25.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51414.00 51284 59783 53728 53059 55662
تولید ناخالص ملی 185737.50 232722 211603 194096 191681 201083
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 111158.00 158903 138475 116160 114715 120342
تولید ناخالص داخلی سرانه 2010.55 2190 2190 2190 2190 2250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5138.39 5610 5610 5610 5610 5730
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6791.00 8197 8740 7097 7008 7352
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1212.00 1013 1751 1267 1251 1312
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9797.00 8045 11503 10238 10111 10606
تولید ناخالص داخلی از معادن 94.00 72.45 111 98.23 97.01 102
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2661.00 3129 2929 2781 2746 2881
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1736.00 1424 2338 1814 1792 1879
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1379.00 1526 1563 1441 1423 1493
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 10.90 7.9 7.9 7.4 7.4 7.4
جمعیت 9.90 9.29 9.43 9.43 9.43 9.57

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 4.67 3.2 3.3 3 3 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 356.30 355 366 361 364 374
انتظارات تورم 4.43 4.3 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 1.50 5.4 5.6 3 3 5
CPI مسکن آب و برق 403.90 404 425 407 413 421
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 403.50 380 413 405 416 427

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3.75 3.75
نرخ بهره سپرده 8.13 8.13 8.3 8.13 8.13 8.13
ذخایر ارزی خارجی 8373.25 4500 4500 4500 4500 4500

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -540.70 -410 -410 -410 -410 -470
حساب جاری -92.60 -300 -350 -350 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.00 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.3
واردات 997.94 890 890 890 890 890
صادرات 457.24 480 420 420 420 420
بدهی خارجی 10833.30 9250 9600 9600 9600 9600
حواله 637.50 430 420 420 420 450
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 95.10 120 160 160 160 280
گردش سرمایه 381.60 780 800 800 800 800

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.86 50 50 50 50 51
بودجه دولت -6.90 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -5
هزینه های دولت 7450.00 7754 7845 7785 7688 8066
مخارج نظامی 392.00 390 390 400 400 400

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص اقتصادی مقدم -3.50 3.8 3.7 3.7 3.7 3.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 41848.00 40566 44701 43731 43187 45305
اعتبار بخش خصوصی 309257.65 295000 295000 295000 295000 295000
قیمت گازوئیل 1.03 0.98 0.93 0.88 0.84 0.8

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
جواز ساختمان 431.00 430 460 460 460 530


هندوراس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.