بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 24.05 24.06 24.06 24.06 24.06 24.06

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.50 1.3 15 9 3 2.9
نرخ بیکاری 5.70 7.9 7.9 7.9 7.9 6.9
نرخ تورم 4.01 2.8 3 3.2 3.3 3.7
نرخ بهره 3.00 2.75 2.75 2.5 2.5 2
موازنه تجاری -476.06 -410 -410 -410 -410 -470
حساب جاری 264.80 -180 -260 -300 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.05 50 50 50 50 51
بودجه دولت -2.40 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.50 1.3 15 9 3 2.9
تولید ناخالص داخلی 25.10 24.9 24.9 24.9 24.9 25.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44659.50 57761 52504 56642 59783 59783
تولید ناخالص ملی 202366.70 204447 190022 204997 211603 211603
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138176.60 133793 129748 139973 138475 138475
تولید ناخالص داخلی سرانه 2241.24 2190 2190 2190 2190 2250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5727.97 5610 5610 5610 5610 5730
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7323.40 8444 7367 7947 8740 8740
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 760.30 1692 1573 1697 1751 1751
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6834.70 11114 10007 10796 11503 11503
تولید ناخالص داخلی از معادن 55.60 107 105 113 111 111
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2771.80 2830 2525 2724 2929 2929
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1247.90 2259 1993 2150 2338 2338
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1551.70 1511 1362 1470 1563 1563
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.60 0.6 0.7 0.9 0.9 1.2

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 5.70 7.9 7.9 7.9 7.9 6.9
جمعیت 9.02 9.29 9.29 9.29 9.43 9.57

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 4.01 2.8 3 3.2 3.3 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 349.90 351 346 349 366 366
انتظارات تورم 4.29 4.2 4.3 4.3 4.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.2 0.3 0.5 0.5
CPI مسکن آب و برق 393.70 408 407 407 425 425
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 399.70 394 387 378 411 411
تورم مواد غذایی 4.01 4.3 5 5.4 56 5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.00 2.75 2.75 2.5 2.5 2
نرخ بهره سپرده 8.42 8.42 8.17 8.17 8.3 7.92
ذخایر ارزی 8016.40 4500 4500 4500 4500 4500

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -476.06 -410 -410 -410 -410 -470
حساب جاری 264.80 -180 -260 -300 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.3
واردات 813.34 890 890 890 890 890
صادرات 337.28 480 480 480 420 420
بدهی خارجی 10780.40 9250 9250 9250 9600 9600
حواله 547.90 430 430 430 420 450
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -33.80 -50 90 120 160 280
گردش سرمایه 811.60 780 780 780 800 800

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.05 50 50 50 50 51
بودجه دولت -2.40 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -5
هزینه های دولت 6596.00 7579 6925 7471 7845 7845
مخارج نظامی 400.00 390 390 390 400 400

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص اقتصادی مقدم -4.30 9.5 10.7 3.8 3.7 3.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 35286.00 43189 41865 45165 44701 44701
اعتبار بخش خصوصی 300554.60 295000 295000 295000 295000 295000
قیمت گازوئیل 0.83 0.77 0.63 0.6 0.73 0.73

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جواز ساختمان 296.00 400 415 430 460 530


هندوراس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.