بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 24.71 24.72 24.72 24.72 24.72 24.72

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 -4.5 -3.8 -3.2 0.4 1.6
نرخ بیکاری 5.70 7.5 7.5 7.5 7.3 7.3
نرخ تورم 3.99 3.6 3.8 3.9 3.8 3.8
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75
موازنه تجاری -471.76 -460 -530 -410 -410 -470
حساب جاری 90.70 80 -290 -360 -360 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.5 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 48 48 48 46 46
بودجه دولت -2.60 -6.5 -6.5 -6.5 -5 -5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 -4.5 -3.8 -3.2 0.4 1.6
تولید ناخالص داخلی 24.90 25.6 24.9 25.6 25.7 25.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55180.70 51959 53084 53415 55401 54270
تولید ناخالص ملی 199539.40 190560 191957 193154 200338 196245
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139237.80 132972 133947 134782 139795 136939
تولید ناخالص داخلی سرانه 2203.95 2117 2580 2580 2660 2148
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4559.74 4380 4750 4750 4380 4443
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7661.50 7130 7370 7416 7692 7535
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1660.00 1569 1597 1607 1667 1633
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10647.00 10021 10242 10306 10690 10471
تولید ناخالص داخلی از معادن 109.00 104 105 106 109 107
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2679.00 2485 2577 2593 2690 2635
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2103.00 1993 2023 2036 2111 2068
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1458.00 1413 1403 1411 1464 1434
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 -2.5 -2.3 -0.9 0.6 0.9

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 5.70 7.5 7.5 7.5 7.3 7.3
جمعیت 9.02 9.17 9.17 9.29 9.29 9.43
هزینه زندگی خانواده 9210.00 9370 9370 9300 9300 9370
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500.00 18500 18500 19000 19000 19000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.99 3.6 3.8 3.9 3.8 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 338.80 344 346 350 352 363
نرخ تورم (ماهانه) 0.47 0.8 0.5 0.6 0.5 0.5
CPI مسکن آب و برق 392.90 406 410 411 408 426
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 371.20 382 383 390 385 405
تورم مواد غذایی 3.00 2.9 2.8 2.7 2.4 2.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75
نرخ بهره سپرده 8.30 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
ذخایر ارزی 5628.30 4350 4350 4500 4500 4500

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -471.76 -460 -530 -410 -410 -470
حساب جاری 90.70 80 -290 -360 -360 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.5 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8
واردات 836.97 860 860 890 890 890
صادرات 365.21 400 330 480 480 420
بدهی خارجی 9515.60 9100 9317 9200 9250 9600
حواله 459.70 400 410 400 430 420
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -64.00 300 230 375 375 390
گردش سرمایه -2.60 500 350 780 780 800

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 48 48 48 46 46
بودجه دولت -2.60 -6.5 -6.5 -6.5 -5 -5
هزینه های دولت 7484.00 6850 7200 7245 7514 7360
مخارج نظامی 400.00 390 390 390 390 400

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص اقتصادی مقدم 2.20 3.6 3.5 3.6 3.6 3.7

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 40158.00 39417 38632 38873 40319 39495
اعتبار بخش خصوصی 289271.75 285000 285000 295000 295000 295000
قیمت گازوئیل 0.81 0.77 0.73 0.7 0.66 0.63

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
جواز ساختمان 307.00 600 600 650 650 650


هندوراس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.