بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 24.34 24.35 24.35 24.35 24.35 24.35

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 25.50 2.4 2 3.6 3.6 3.8
نرخ بیکاری 10.90 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
نرخ تورم 8.35 6.5 5.8 4.4 4 3.2
نرخ بهره 3.00 3.75 3.75 3.75 4 4.5
موازنه تجاری -547.89 -470 -470 -470 -470 -470
حساب جاری -54.20 -350 -350 -350 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.00 1.2 1.2 1.2 1.2 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.86 48 48 48 48 44
بودجه دولت -6.90 -3 -3 -3 -3 -2.2
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 25.50 2.4 2 3.6 3.6 3.8
تولید ناخالص داخلی 23.83 24.9 24.9 25.7 25.7 25.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 56034.00 59783 56217 57379 57155 56869
تولید ناخالص ملی 206327.40 190195 189452 213755 213755 221878
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 154006.20 113826 113381 159550 159550 165613
تولید ناخالص داخلی سرانه 2239.01 2100 2190 2190 2190 2190
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5138.39 5500 5500 5500 5500 5750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7243.00 8740 7041 7417 7388 7537
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1294.00 1751 1308 1325 1320 1360
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10629.00 11503 10660 10884 10842 10969
تولید ناخالص داخلی از معادن 100.00 111 102 102 102 99.3
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2789.00 2929 2738 2856 2845 2904
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1818.00 2338 1891 1862 1854 1921
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1812.00 1563 1687 1855 1848 1547
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90 0.8 0.8 0.8 0.8 1

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 10.90 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
جمعیت 9.30 9.43 9.43 9.57 9.57 9.57

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 8.35 6.5 5.8 4.4 4 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 384.20 379 374 385 393 397
انتظارات تورم 4.65 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.69 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
CPI مسکن آب و برق 411.10 430 423 422 426 436
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 409.00 410 411 413 414 416
اندازه اصل تورم 4.81 4.3 4.2 4.1 4.1 4
تورم مواد غذایی 7.52 3 3 5 5 5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 3.00 3.75 3.75 3.75 4 4.5
نرخ بهره سپرده 8.13 8.88 8.88 8.88 9.13 9.13
ذخایر ارزی خارجی 8369.87 4500 4500 4500 4500 4500

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -547.89 -470 -470 -470 -470 -470
حساب جاری -54.20 -350 -350 -350 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.00 1.2 1.2 1.2 1.2 -0.3
واردات 1036.19 890 890 890 890 890
صادرات 488.30 420 420 420 420 420
بدهی خارجی 11364.40 9600 9600 9600 9600 9600
حواله 654.10 420 420 450 450 450
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 287.30 160 160 280 280 280
گردش سرمایه 163.80 800 800 800 800 800

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.86 48 48 48 48 44
بودجه دولت -6.90 -3 -3 -3 -3 -2.2
هزینه های دولت 7426.00 7845 7664 7604 7575 8256
مخارج نظامی 392.00 400 400 400 400 430

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص اقتصادی مقدم 13.30 3.7 3.7 3.5 3.5 3.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 43946.00 44701 45352 45001 44825 46173
اعتبار بخش خصوصی 358771.79 295000 295000 295000 295000 295000
قیمت گازوئیل 1.18 1.22 1.26 1.31 1.35 1.35

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
جواز ساختمان 234.00 460 460 530 530 530


هندوراس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.