بازارها گذشته مرجع
پول 107 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
نرخ بیکاری 11.9 2018-12
نرخ تورم 0.2 2019-08
نرخ بهره 0.25 2019-10
موازنه تجاری -13021 2019-07
حساب جاری -61 2017-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 9.9 2011-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.9 2018-12
افراد شاغل 93172 2018-09
افراد بیکار 2340 2019-07
جمعیت 0.28 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 40 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-10
CPI مسکن آب و برق 114 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-10
تورم مواد غذایی -1.6 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2019-10
عرضه پول M1 371044 2018-12
عرضه پول M2 490870 2018-12
عرضه پول M3 642490 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -13021 2019-07
حساب جاری -61 2017-12
صادرات 11375 2019-07
واردات 24396 2019-07
ورود توریست 8302 2019-06
دولت گذشته مرجع
ارزیابی اعتبار 15
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 5316 2017-03
آدرس های IP 58939 2017-03
اطمینان کسب و کار 85.2 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -0.5 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 60 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کالدونیای جدید - شاخص های اقتصادی.