بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 107.62 108 108 109 110 111
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 107.62 108 108 109 110 111
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.8 0.8 1 1 1
تولید ناخالص داخلی 9.90 10 10 10 10 10
نرخ بیکاری 11.90 12.9 12.9 12.1 12.1 12.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.80 110 112 112 112 114
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
موازنه تجاری -13021.00 -8193 -8195 -8195 -8195 -8196
میزان ساخت و ساز -0.50 0.8 1 1 1 1.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.8 0.8 1 1 1
تولید ناخالص داخلی 9.90 10 10 10 10 10
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 11.90 12.9 12.9 12.1 12.1 12.1
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.80 110 112 112 112 114
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -13021.00 -8193 -8195 -8195 -8195 -8196
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز -0.50 0.8 1 1 1 1.3


کالدونیای جدید - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.