بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 109.50 110 111 111 112 113

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -0.8 -0.8 -0.8 0.7 0.7
نرخ بیکاری 11.90 12.1 12.1 12.1 11.8 11.8
نرخ تورم -0.50 -0.1 0.3 0.5 0.7 1.1
نرخ بهره 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25
موازنه تجاری 969.00 -8190 -8193 -8193 -8195 -8196

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -0.8 -0.8 -0.8 0.7 0.7
تولید ناخالص داخلی 10.00 11.3 11.3 10 10 11.1

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 11.90 12.1 12.1 12.1 11.8 11.8
افراد بیکار 2399.00 2330 2370 2190 2480 2220
جمعیت 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -0.50 -0.1 0.3 0.5 0.7 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.3 0.1 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 0.60 0.5 0.8 1 1.3 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.29 109 109 110 110 111

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 969.00 -8190 -8193 -8193 -8195 -8196
ورود توریست 12399.00 8000 10100 13500 9500 13800

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 86.80 81 83 84 86 88

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
میزان ساخت و ساز 0.00 0.5 0.7 1 1.2 1.3


کالدونیای جدید - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.