بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 115.99 118 119 121 122 126

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بیکاری 16.50 14 14 14 14 11.5
نرخ تورم 3.80 1.8 1.5 1.3 1.2 1.7
نرخ بهره 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 1
موازنه تجاری -10558.00 -8190 -8193 -8195 -8193 -8196

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 9.44 10 10 10 10 11.1

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 16.50 14 14 14 14 11.5
افراد بیکار 2159.00 2590 2450 2450 2450 2450
جمعیت 0.27 0.29 0.3 0.3 0.3 0.3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 3.80 1.8 1.5 1.3 1.2 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 5.70 2 2.1 2.1 2.1 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.97 102 101 102 103 103

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 1

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -10558.00 -8190 -8193 -8195 -8193 -8196
ورود توریست 1070.00 10800 14100 14100 14100 14100

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اطمینان کسب و کار 98.90 88 90 90 90 90

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
میزان ساخت و ساز 4.70 1.3 0.8 0.8 0.8 0.8


کالدونیای جدید - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.