بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 107.37 107 108 108 109 110
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 107.37 107 108 108 109 110
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.8 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی 9.90 10 10 10 10 10
نرخ بیکاری 11.90 12.9 12.1 12.1 12.1 12.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.24 111 110 110 110 112
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری -13021.00 -8195 -8195 -8195 -8195 -8196
میزان ساخت و ساز -0.50 1 1 1 1 1.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.8 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی 9.90 10 10 10 10 10
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 11.90 12.9 12.1 12.1 12.1 12.1
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.24 111 110 110 110 112
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -13021.00 -8195 -8195 -8195 -8195 -8196
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز -0.50 1 1 1 1 1.3


کالدونیای جدید - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.