بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 108.00 108 108 109 109 110
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1 1 1 1 1
نرخ بیکاری 11.90 12.1 12.1 12.1 12.1 11.6
نرخ تورم -0.50 0.3 0.5 0.7 1 1.3
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری -29320.00 -8190 -8193 -8195 -8193 -8196
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی 9.90 10 10 10 10 10
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 11.90 12.1 12.1 12.1 12.1 11.6
جمعیت 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -0.50 0.3 0.5 0.7 1 1.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.4 0.3 0.1 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.62 110 110 110 111 112
تورم مواد غذایی 0.60 0.3 0.5 0.8 1 1.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -29320.00 -8190 -8193 -8195 -8193 -8196
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز -0.30 1 1 1 1.3 1.3


کالدونیای جدید - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.