بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 106.37 106 107 108 108 109
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 106.37 106 107 108 108 109
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 3.2 1.5 3.2 2.1 2.1
تولید ناخالص داخلی 9.90 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00 41000 39209 41000 41500 41500
نرخ بیکاری 11.60 14.5 14.5 14.5 14 14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.27 109 110 112 112 115
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
موازنه تجاری -14750.00 -8190 -8193 -8195 -8195 -8196
میزان ساخت و ساز 0.80 0.9 0.8 1 1 1.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 3.2 1.5 3.2 2.1 2.1
تولید ناخالص داخلی 9.90 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00 41000 39209 41000 41500 41500
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 11.60 14.5 14.5 14.5 14 14
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.27 109 110 112 112 115
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -14750.00 -8190 -8193 -8195 -8195 -8196
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 0.80 0.9 0.8 1 1 1.3


کالدونیای جدید - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.