بازارها گذشته مرجع
پول 9.01 2020-01
بازار سهام 1035 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.39 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
نرخ بیکاری 4 2019-11
نرخ تورم 1.4 2019-12
نرخ بهره 1.5 2020-01
موازنه تجاری 25570 2019-12
حساب جاری 23927 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2018-12
بودجه دولت 7.3 2018-12
اطمینان کسب و کار 0.7 2019-12
شاخص PMI تولید 55.5 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 435 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 843944 2019-09
تولید ناخالص ملی 848825 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 228695 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5227 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52708 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55929 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1354 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51265 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5699 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2019-11
افراد شاغل 2733 2019-11
افراد بیکار 76678 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.5 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 10 2019-10
هزینه های کار 127 2019-09
بهره وری 104 2019-09
پست های خالی شغلی 65800 2019-09
رشد دستمزد 3.64 2019-09
دستمزد در تولید 105 2019-09
جمعیت 5.3 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-09
نرخ اشتغال 67.9 2019-12
استخدام تمام وقت 1961 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 679 2019-09
دستمزد 45900 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-12
اندازه اصل تورم 1.8 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-09
قیمت تولید 113 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -2.2 2019-12
قیمت صادرات 145 2019-12
قیمت واردات 154 2019-12
تورم مواد غذایی -0.4 2019-12
CPI مسکن آب و برق 116 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 1.83 2020-01
عرضه پول M0 75020 2019-11
عرضه پول M1 2184994 2019-11
عرضه پول M2 2369290 2019-11
ذخایر ارزی 589969 2019-12
وام به بخش خصوصی 1858242 2019-11
نرخ بهره سپرده 0.5 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 10929730 2019-11
نرخ وام 2.5 2020-01
میزان رشد وام 5.6 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 25570 2019-12
حساب جاری 23927 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 2018-12
صادرات 84402 2019-12
واردات 58832 2019-12
بدهی خارجی 5631357 2019-09
رابطه مبادله 94.46 2019-12
گردش سرمایه -23983 2019-09
تولید نفت خام 1321 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 27945 2019-09
شاخص تروریسم 0.08 2018-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2018-12
بودجه دولت 7.3 2018-12
ارزش بودجه دولت -8458 2019-09
هزینه های دولت 206207 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2018-12
درآمدهای دولت 314098 2019-09
بدهی های دولت 593957 2019-09
هزینه های مالی 322556 2019-09
درخواست پناهندگی 160 2019-12
ارزیابی اعتبار 100 2020-01
مخارج نظامی 6824 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0.7 2019-12
شاخص PMI تولید 55.5 2019-12
تولید صنعتی -0.9 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.7 2019-11
تولید صنعتی 1 2019-11
استفاده از ظرفیت 79.4 2019-09
تغییرات موجودی انبار 24330 2019-09
ورشکستگی 438 2019-11
ثبت خودرو 12013 2019-12
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.05 2019-12
رتبه رقابتی 17 2019-12
شاخص فساد مالی 84 2019-12
رتبه فساد مالی 7 2019-12
خطوط نفت خام 17 2019-12
آسانی کسب و کار 9 2019-12
تولید الکتریسیته 11526 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2019-11
استخراج معدن 4.5 2019-11
تولید فولاد 52.59 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2019-11
هزینه های مصرف کننده 383592 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 388871 2019-09
پس انداز های شخصی 8.5 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 3619251 2019-11
قیمت گازوئیل 1.74 2019-11
مخارج خانوار 1.1 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 115 2019-12
جواز ساختمان 2696 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 81.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2419 2019-11
فروش خانه جدید 26141 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.