بازارها گذشته مرجع
پول 9.46 2020-06
بازار سهام 909 2020-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.7 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2020-03
نرخ بیکاری 3.6 2020-03
نرخ تورم 0.8 2020-04
نرخ بهره 0 2020-05
موازنه تجاری 3249 2020-04
حساب جاری 66078 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2019-12
بودجه دولت 6.4 2019-12
اطمینان کسب و کار -17.5 2020-03
شاخص PMI تولید 45.9 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.6 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.8 2020-04
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2020-12
موارد کروناویروس 8411 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 236 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 32 2020-06
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 450 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 843590 2020-03
تولید ناخالص ملی 901222 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 213672 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5278 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51628 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55131 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1276 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52586 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5707 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2020-03
افراد شاغل 2732 2020-03
افراد بیکار 75150 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 70.2 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 10.1 2020-02
هزینه های کار 125 2020-03
بهره وری 105 2020-03
پست های خالی شغلی 63900 2019-12
رشد دستمزد 2.78 2020-03
دستمزد در تولید 111 2020-03
جمعیت 5.33 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-12
نرخ اشتغال 67.9 2019-12
استخدام تمام وقت 1940 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 671 2019-12
دستمزد 46940 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2020-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2020-04
اندازه اصل تورم 2.8 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2020-03
قیمت تولید 96.7 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -16.1 2020-04
قیمت صادرات 147 2020-03
قیمت واردات 152 2020-03
تورم مواد غذایی 4.4 2020-04
CPI مسکن آب و برق 110 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 0.28 2020-06
عرضه پول M0 330224 2020-04
عرضه پول M1 2342626 2020-04
عرضه پول M2 2524559 2020-04
ذخایر ارزی 733470 2020-04
وام به بخش خصوصی 1907378 2020-04
نرخ بهره سپرده -1 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 11012690 2020-03
نرخ وام 1 2020-05
میزان رشد وام 4.6 2020-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3249 2020-04
حساب جاری 66078 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.1 2018-12
صادرات 58756 2020-04
واردات 55507 2020-04
بدهی خارجی 5733170 2019-12
رابطه مبادله 96.52 2020-03
گردش سرمایه 98918 2020-03
تولید نفت خام 1790 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -62104 2020-03
Oil Exports 13649 2020-04
شاخص تروریسم 0.08 2018-12
فروش اسلحه 64 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2019-12
بودجه دولت 6.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -22430 2020-03
هزینه های دولت 207825 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.8 2019-12
درآمدهای دولت 361447 2020-03
بدهی های دولت 510625 2019-12
هزینه های مالی 383877 2020-03
درخواست پناهندگی 160 2019-12
ارزیابی اعتبار 100 2020-06
مخارج نظامی 6824 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -17.5 2020-03
شاخص PMI تولید 45.9 2020-05
تولید صنعتی 7.6 2020-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2020-03
تولید صنعتی -1.3 2020-03
استفاده از ظرفیت 77.3 2020-03
تغییرات موجودی انبار 23752 2020-03
ورشکستگی 380 2020-03
ثبت خودرو 8599 2020-04
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.05 2019-12
رتبه رقابتی 17 2019-12
شاخص فساد مالی 84 2019-12
رتبه فساد مالی 7 2019-12
خطوط نفت خام 14 2020-04
آسانی کسب و کار 9 2019-12
تولید الکتریسیته 12368 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -2.1 2020-03
استخراج معدن 11 2020-03
تولید فولاد 50.63 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.6 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.8 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 2020-04
هزینه های مصرف کننده 368297 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 395728 2019-12
پس انداز های شخصی 9 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 3673544 2020-04
قیمت گازوئیل 1.33 2020-04
مخارج خانوار 2.5 2020-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 105 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 118 2020-03
جواز ساختمان 2225 2020-04
نرخ مالکیت مسکن 81.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2230 2020-04
فروش خانه جدید 24996 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 8411 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 236 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 32 2020-06
تخت بیمارستان 3.6 2017-12
پزشکان پزشکی 5.53 2018-12
پرستاران 20.83 2018-12
تختخوابهای ICU 343 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.