بازارها گذشته مرجع
پول 8.57 2019-07
بازار سهام 961 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.43 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
نرخ بیکاری 3.2 2019-04
نرخ تورم 1.9 2019-06
نرخ بهره 1.25 2019-06
موازنه تجاری 5246 2019-06
حساب جاری 67779 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
اطمینان کسب و کار 6.9 2019-03
شاخص PMI تولید 51.9 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2019-05
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 435 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 815323 2019-03
تولید ناخالص ملی 900014 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 211997 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5357 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51364 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53009 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1290 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49428 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5076 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2019-04
افراد شاغل 2717 2019-04
افراد بیکار 77016 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.9 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 9.2 2019-04
هزینه های کار 122 2019-03
بهره وری 103 2019-03
پست های خالی شغلی 75700 2019-03
رشد دستمزد 3.35 2019-03
دستمزد در تولید 108 2019-03
جمعیت 5.3 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-03
نرخ اشتغال 67.2 2019-03
استخدام تمام وقت 1906 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 672 2019-03
دستمزد 47220 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-06
اندازه اصل تورم 2.3 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2019-03
قیمت تولید 108 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -6.5 2019-06
قیمت صادرات 140 2019-03
قیمت واردات 146 2019-03
تورم مواد غذایی 1.2 2019-06
CPI مسکن آب و برق 114 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 1.57 2019-07
عرضه پول M0 81157 2019-05
عرضه پول M1 2120756 2019-05
عرضه پول M2 2295845 2019-05
ذخایر ارزی 584444 2019-06
وام به بخش خصوصی 1806855 2019-05
نرخ بهره سپرده 0 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 9828466 2019-04
نرخ وام 2 2019-05
میزان رشد وام 5.6 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5246 2019-06
حساب جاری 67779 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
صادرات 65144 2019-06
واردات 59898 2019-06
بدهی خارجی 5482151 2019-03
رابطه مبادله 95.88 2019-03
گردش سرمایه 32462 2019-03
تولید نفت خام 1417 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -11977 2019-03
شاخص تروریسم 0.15 2017-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
ارزش بودجه دولت 2941 2019-03
هزینه های دولت 199131 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2018-12
درآمدهای دولت 359889 2019-03
بدهی های دولت 648386 2019-03
هزینه های مالی 356948 2019-03
درخواست پناهندگی 155 2019-04
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6824 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 6.9 2019-03
شاخص PMI تولید 51.9 2019-06
تولید صنعتی -2.5 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2019-05
تولید صنعتی 5 2019-05
استفاده از ظرفیت 79.3 2019-03
تغییرات موجودی انبار 31468 2019-03
ورشکستگی 442 2019-05
ثبت خودرو 15481 2019-06
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.16 2018-12
رتبه رقابتی 16 2018-12
شاخص فساد مالی 84 2018-12
رتبه فساد مالی 7 2018-12
خطوط نفت خام 18 2019-06
آسانی کسب و کار 7 2018-12
تولید الکتریسیته 9810 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 2019-05
استخراج معدن -7.1 2019-05
تولید فولاد 57.3 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.2 2019-05
هزینه های مصرف کننده 373833 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 275606 2019-03
پس انداز های شخصی 7 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3528116 2019-05
قیمت گازوئیل 1.84 2019-05
مخارج خانوار -0.3 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 99.9 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 119 2019-06
جواز ساختمان 2618 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 82.6 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2940 2019-05
فروش خانه جدید 27767 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.