بازارها گذشته مرجع
پول 8.99 2019-09
بازار سهام 1008 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.3 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2019-06
نرخ بیکاری 3.6 2019-06
نرخ تورم 1.6 2019-08
نرخ بهره 1.5 2019-09
موازنه تجاری 6674 2019-08
حساب جاری 30587 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2018-12
بودجه دولت 7.3 2018-12
اطمینان کسب و کار 5.6 2019-06
شاخص PMI تولید 53.8 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.1 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-07
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 435 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 844288 2019-06
تولید ناخالص ملی 870240 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 217462 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5272 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52709 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56037 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1211 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51176 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5605 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2019-06
افراد شاغل 2721 2019-06
افراد بیکار 77148 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 70.7 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 10.1 2019-06
هزینه های کار 140 2019-06
بهره وری 105 2019-06
پست های خالی شغلی 75700 2019-03
رشد دستمزد 3.1 2019-06
دستمزد در تولید 110 2019-06
جمعیت 5.3 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.4 2019-06
نرخ اشتغال 67.8 2019-06
استخدام تمام وقت 1906 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 672 2019-03
دستمزد 47220 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-08
اندازه اصل تورم 2.1 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-06
قیمت تولید 107 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -9.4 2019-08
قیمت صادرات 140 2019-06
قیمت واردات 146 2019-06
تورم مواد غذایی 0.9 2019-08
CPI مسکن آب و برق 115 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 1.76 2019-09
عرضه پول M0 135234 2019-07
عرضه پول M1 2200446 2019-07
عرضه پول M2 2378491 2019-07
ذخایر ارزی 617767 2019-08
وام به بخش خصوصی 1819187 2019-07
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 10059295 2019-07
نرخ وام 2.5 2019-09
میزان رشد وام 5.6 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6674 2019-08
حساب جاری 30587 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
صادرات 65672 2019-08
واردات 58997 2019-08
بدهی خارجی 5526407 2019-06
رابطه مبادله 95.35 2019-06
گردش سرمایه 120750 2019-06
تولید نفت خام 1296 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -50633 2019-06
شاخص تروریسم 0.15 2017-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2018-12
بودجه دولت 7.3 2018-12
ارزش بودجه دولت 28419 2019-06
هزینه های دولت 204763 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2018-12
درآمدهای دولت 378600 2019-06
بدهی های دولت 648386 2019-03
هزینه های مالی 350181 2019-06
درخواست پناهندگی 180 2019-07
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6824 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 5.6 2019-06
شاخص PMI تولید 53.8 2019-08
تولید صنعتی -5.7 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 2019-07
تولید صنعتی 3.8 2019-07
استفاده از ظرفیت 79.3 2019-06
تغییرات موجودی انبار 26908 2019-06
ورشکستگی 305 2019-07
ثبت خودرو 13264 2019-08
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.16 2018-12
رتبه رقابتی 16 2018-12
شاخص فساد مالی 84 2018-12
رتبه فساد مالی 7 2018-12
خطوط نفت خام 19 2019-08
آسانی کسب و کار 7 2018-12
تولید الکتریسیته 9790 2019-07
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 2019-06
استخراج معدن -11.1 2019-06
تولید فولاد 20.3 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.1 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.9 2019-07
هزینه های مصرف کننده 382040 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 275606 2019-03
پس انداز های شخصی 7 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3554659 2019-07
قیمت گازوئیل 1.84 2019-07
مخارج خانوار -1.8 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 99.9 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 119 2019-06
جواز ساختمان 2926 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 82.6 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 3083 2019-07
فروش خانه جدید 27158 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.