بازارها گذشته مرجع
پول 9.21 2019-11
بازار سهام 1001 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.58 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
نرخ بیکاری 3.7 2019-08
نرخ تورم 1.8 2019-10
نرخ بهره 1.5 2019-10
موازنه تجاری -1227 2019-09
حساب جاری 30587 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2018-12
بودجه دولت 7.3 2018-12
اطمینان کسب و کار 2.5 2019-09
شاخص PMI تولید 54.9 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.1 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-09
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 435 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 843944 2019-09
تولید ناخالص ملی 848825 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 228695 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5227 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52708 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55929 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1354 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51265 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5699 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2019-08
افراد شاغل 2744 2019-08
افراد بیکار 76620 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 70.7 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 9.7 2019-08
هزینه های کار 140 2019-06
بهره وری 105 2019-06
پست های خالی شغلی 84500 2019-06
رشد دستمزد 3.1 2019-06
دستمزد در تولید 110 2019-06
جمعیت 5.3 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.4 2019-06
نرخ اشتغال 67.8 2019-06
استخدام تمام وقت 1932 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 673 2019-06
دستمزد 45900 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-10
اندازه اصل تورم 2.2 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-09
قیمت تولید 107 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -13.8 2019-10
قیمت صادرات 142 2019-09
قیمت واردات 147 2019-09
تورم مواد غذایی 0.4 2019-10
CPI مسکن آب و برق 115 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 1.87 2019-11
عرضه پول M0 107666 2019-09
عرضه پول M1 2172727 2019-09
عرضه پول M2 2352485 2019-09
ذخایر ارزی 619263 2019-10
وام به بخش خصوصی 1841169 2019-09
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 10409189 2019-09
نرخ وام 2.5 2019-10
میزان رشد وام 5.8 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1227 2019-09
حساب جاری 30587 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
صادرات 65716 2019-09
واردات 66943 2019-09
بدهی خارجی 5526407 2019-06
رابطه مبادله 96.4 2019-09
گردش سرمایه 120750 2019-06
تولید نفت خام 1388 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -50633 2019-06
شاخص تروریسم 0.15 2017-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2018-12
بودجه دولت 7.3 2018-12
ارزش بودجه دولت -8458 2019-09
هزینه های دولت 206207 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2018-12
درآمدهای دولت 314098 2019-09
بدهی های دولت 496238 2019-06
هزینه های مالی 322556 2019-09
درخواست پناهندگی 230 2019-09
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6824 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2.5 2019-09
شاخص PMI تولید 54.9 2019-10
تولید صنعتی -8.1 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2019-09
تولید صنعتی 2.9 2019-09
استفاده از ظرفیت 79.4 2019-09
تغییرات موجودی انبار 24330 2019-09
ورشکستگی 453 2019-09
ثبت خودرو 12365 2019-10
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.05 2019-12
رتبه رقابتی 17 2019-12
شاخص فساد مالی 84 2018-12
رتبه فساد مالی 7 2018-12
خطوط نفت خام 18 2019-10
آسانی کسب و کار 9 2019-12
تولید الکتریسیته 10102 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 2019-09
استخراج معدن 12.5 2019-09
تولید فولاد 55 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.1 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2019-09
هزینه های مصرف کننده 383592 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 275606 2019-03
پس انداز های شخصی 7 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3592778 2019-09
قیمت گازوئیل 1.72 2019-09
مخارج خانوار 0.3 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 118 2019-09
جواز ساختمان 2748 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 81.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2746 2019-09
فروش خانه جدید 27115 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.