بازارها گذشته مرجع
پول 8.78 2019-05
بازار سهام 993 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.62 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
نرخ بیکاری 3.8 2019-02
نرخ تورم 2.9 2019-04
نرخ بهره 1 2019-05
موازنه تجاری 17619 2019-04
حساب جاری 46795 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
اطمینان کسب و کار 6.9 2019-03
شاخص PMI تولید 53.8 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.7 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-03
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 399 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 815323 2019-03
تولید ناخالص ملی 900014 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 211997 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 91219 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64800 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5357 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51364 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53009 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1290 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49428 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5076 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-02
افراد شاغل 2711 2019-02
افراد بیکار 76663 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 69.9 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 10.6 2019-01
هزینه های کار 122 2019-03
بهره وری 103 2019-03
پست های خالی شغلی 68400 2018-09
رشد دستمزد 3.35 2019-03
دستمزد در تولید 108 2019-03
جمعیت 5.3 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-03
نرخ اشتغال 67.6 2018-12
استخدام تمام وقت 1916 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 673 2018-12
دستمزد 45380 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-04
اندازه اصل تورم 2.6 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2019-03
قیمت تولید 115 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 3 2019-04
قیمت صادرات 155 2018-12
قیمت واردات 147 2018-12
تورم مواد غذایی 1.9 2019-04
CPI مسکن آب و برق 115 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 1.46 2019-05
عرضه پول M0 85529 2019-03
عرضه پول M1 2120502 2019-03
عرضه پول M2 2286534 2019-03
ذخایر ارزی 587628 2019-04
وام به بخش خصوصی 1791990 2019-03
نرخ بهره سپرده 0 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 9828466 2019-04
نرخ وام 2 2019-05
میزان رشد وام 5.8 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 285 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 17619 2019-04
حساب جاری 46795 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
صادرات 79483 2019-04
واردات 61863 2019-04
بدهی خارجی 5425403 2018-12
رابطه مبادله 105 2018-12
گردش سرمایه 54753 2018-12
تولید نفت خام 1488 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -40950 2018-12
شاخص تروریسم 0.15 2017-12
فروش اسلحه 134 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
ارزش بودجه دولت 9453 2018-12
هزینه های دولت 199131 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2018-12
درآمدهای دولت 349381 2018-12
بدهی های دولت 523869 2018-12
هزینه های مالی 339928 2018-12
درخواست پناهندگی 155 2019-04
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6824 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 6.9 2019-03
شاخص PMI تولید 53.8 2019-04
تولید صنعتی -6.5 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 2019-03
تولید صنعتی 1.4 2019-03
استفاده از ظرفیت 79.3 2019-03
تغییرات موجودی انبار 31468 2019-03
ورشکستگی 499 2019-03
ثبت خودرو 13487 2019-04
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.16 2018-12
رتبه رقابتی 16 2018-12
شاخص فساد مالی 84 2018-12
رتبه فساد مالی 7 2018-12
خطوط نفت خام 17 2019-03
آسانی کسب و کار 7 2018-12
تولید الکتریسیته 11305 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2019-03
استخراج معدن -2.9 2019-03
تولید فولاد 51.89 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.7 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.2 2019-03
هزینه های مصرف کننده 373833 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 291126 2018-12
پس انداز های شخصی 6.4 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 3489117 2019-03
قیمت گازوئیل 1.78 2019-03
مخارج خانوار 1.9 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 115 2019-03
جواز ساختمان 2354 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 82.6 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2482 2019-03
فروش خانه جدید 27767 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.