گذشته قبلی
پول 9.84 9.96
بازار سهام 1327 1322 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 0 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 5.3 در صد
نرخ بیکاری 3.3 3.4 در صد
نرخ تورم 5.7 5.4 در صد
نرخ بهره 1.25 0.75 در صد
موازنه تجاری 86600 92600 NOK - میلیون
حساب جاری 341055 341055 NOK - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.2 45.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت 9.1 -2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 8.8 8.6 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.9 59.9 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.7 0.7 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.9 3 در صد
نرخ مالیات شرکت 22 22 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 38.2 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.3 3.4 در صد
افراد شاغل 2825 2817 هزار
افراد بیکار 64053 67037
نرخ مشارکت نیروی کار 72.3 72.3 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 1 در صد
نرخ بیکاری جوانان 9.9 10.4 در صد
هزینه های کار 133 129 امتیاز
بهره وری 112 113 امتیاز
پست های خالی شغلی 86300 92400
رشد دستمزد 2.92 3.51 در صد
دستمزد در تولید 116 112 امتیاز
جمعیت 5.37 5.33 میلیون
سن بازنشستگی زنان 62 62
سن بازنشستگی مردان 62 62
تغییر اشتغال 1.3 2.2 در صد
نرخ اشتغال 69.9 69.8 در صد
استخدام تمام وقت 2026 2042 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 664 652 هزار
دستمزد 52180 50370 NOK / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.7 5.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 121 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 123 123 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 117 117 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.4 2.6 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 133 125 امتیاز
قیمت تولید 200 197 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 64.6 66.4 در صد
قیمت صادرات 183 162 امتیاز
قیمت واردات 176 170 امتیاز
تورم مواد غذایی 2.6 1.7 در صد
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.2 1.5 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 6.2 5.9 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 1.7 -7.2 در صد
CPI مسکن آب و برق 128 130 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 126 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 1.2 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 209 209 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 11401489 11398898 دوزها
موارد کروناویروس 1441261 1441161 افراد
مرگ و میر کروناویروس 3280 3250 افراد
تخت بیمارستان 3.47 3.53 به ازای هر 1000 نفر
پزشکان پزشکی 5.77 5.63 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 21.24 21.03 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 3.1 3.13 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 1.25 0.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی 1.5 1.5 در صد
عرضه پول M0 71501 71633 NOK - میلیون
عرضه پول M1 2797814 2812539 NOK - میلیون
عرضه پول M2 2993328 3005263 NOK - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 764451 730675 NOK - میلیون
وام به بخش خصوصی 2054800 2040279 NOK - میلیون
نرخ بهره سپرده -0.25 -0.25 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 12718526 12471708 NOK - میلیون
نرخ وام 1.75 1.75 در صد
میزان رشد وام 4.8 4.8 در صد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 316 294 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 86600 92600 NOK - میلیون
حساب جاری 341055 341055 NOK - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 175836 165527 NOK - میلیون
واردات 89219 72692 NOK - میلیون
بدهی خارجی 6462276 6389569 NOK - میلیون
رابطه مبادله 104 95.46 امتیاز
گردش سرمایه 320040 238212 NOK - میلیون
تولید نفت خام 1791 1748 BBL/D/1K
واردات گاز طبیعی 234 78 تراژول
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -30582 36743 NOK - میلیون
صادرات نفت 53431 42291 NOK - میلیون
شاخص تروریسم 1.3 0.08
فروش اسلحه 72 31 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.2 45.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت 9.1 -2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 94984 89842 NOK - میلیون
هزینه های دولت 228398 232545 NOK - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 58.4 51.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 527551 488592 NOK - میلیون
بدهی های دولت 797324 652533 NOK - میلیون
هزینه های مالی 432567 398750 NOK - میلیون
درخواست پناهندگی 210 150 افراد
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 7514 7520 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 22 22 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.2 38.2 در صد
نرخ مالیات بر فروش 25 25 در صد
نرخ تامین اجتماعی 22.3 22.3 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 14.1 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 8.2 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 8.8 8.6 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.9 59.9 امتیاز
تولید صنعتی 3 3 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2.5 در صد
تولید صنعتی 2.4 -2.2 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 81.5 80.4 در صد
تغییرات موجودی انبار 33536 14181 NOK - میلیون
ورشکستگی 242 367 شرکت ها و افراد
ثبت خودرو 12578 12197
سرعت اینترنت 23539 23633 KBps
آدرس های IP 2663340 2550734 IP
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه 1 0.6 در صد
شاخص رقابتی 78.05 78.16 امتیاز
رتبه رقابتی 17 16
شاخص فساد مالی 85 84 امتیاز
رتبه فساد مالی 4 7
خطوط نفت خام 16 16
آسانی کسب و کار 9 7
تولید الکتریسیته 11141 14615 گیگاوات ساعت
شاخص اقتصادی مقدم 1 0.6 در صد
استخراج معدن 1.7 25.3 در صد
تولید فولاد 41.2 65 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.7 0.7 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.9 3 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -2.4 -1 در صد
هزینه های مصرف کننده 402386 410352 NOK - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 373222 360458 NOK - میلیون
پس انداز های شخصی 9.9 9.3 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 4037753 4024872 NOK - میلیون
تغییرات ماهیانه مخارج خانوار -0.8 3.6 در صد
قیمت گازوئیل 2.3 2.5 USD / لیتر
مخارج خانوار -2.4 -4 در صد
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 106 111 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 208 203 در صد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 328 324 امتیاز
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن 0.7 0 در صد
شاخص بهای مسکن (سالانه) 6.4 6.2 در صد
جواز ساختمان 1848 3205
نرخ مالکیت مسکن 80.8 80.3 در صد
خانه های مسکونی نوساز 1929 2982 واحد
فروش خانه جدید 10436 7707 واحد
Price to Rent Ratio 122 122


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.