بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 9.19 9.26 9.32 9.37 9.43 9.54
بازار سهام 923.41 920 900 880 861 822
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.70 0.71 0.74 0.76 0.79 0.84

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.10 2.5 1.7 1.5 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.70 -4.6 -1.2 4.2 3.6 3.2
نرخ بیکاری 5.20 5.5 5.6 5.2 4.7 4.4
نرخ تورم 1.60 1.7 2.6 2.4 2.7 2.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -8041.00 18900 21700 -200 -10700 17200
حساب جاری 20482.00 26200 51400 34200 20500 34100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.10 3.6 3 3 3 3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 49 47 47 47 47
بودجه دولت 6.40 1 2.5 2.5 2.5 2.5
اطمینان کسب و کار -10.10 -7 -2 -4 -6 -4
شاخص PMI تولید 50.30 50 51.5 54 53.6 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.60 -7 -2 6 2 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.90 0.6 0.4 0.5 -1.4 0.6
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 22 22 22 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.52

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.10 2.5 1.7 1.5 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.70 -4.6 -1.2 4.2 3.6 3.2
تولید ناخالص داخلی 403.34 360 420 420 420 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 798949.00 856459 817173 831936 832505 875301
تولید ناخالص ملی 799964.00 978789 887244 888391 833562 1000323
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 206478.00 221003 214891 211231 215150 225865
تولید ناخالص داخلی سرانه 92556.30 89000 90500 90500 90500 90500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63633.10 61100 62400 62400 62400 62400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5298.00 5804 5062 5283 5521 5931
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 47938.00 53034 50460 51163 49951 54200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51370.00 55730 53367 54449 53528 56956
تولید ناخالص داخلی از معادن 1224.00 1286 1277 1263 1275 1314
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51704.00 51679 49163 51638 53876 52816
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5606.00 5344 5436 5640 5841 5462

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 5.20 5.5 5.6 5.2 4.7 4.4
افراد بیکار 122633.00 121000 127000 122000 115000 112200
نرخ مشارکت نیروی کار 70.10 69 69.3 69.7 69.8 70
هزینه های کار 145.30 132 130 128 148 136
رشد دستمزد 3.09 1.6 1.8 2 1.9 2.2
دستمزد در تولید 113.30 111 109 113 116 115
جمعیت 5.33 5.38 5.42 5.42 5.42 5.42
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 49430.00 48424 47691 49607 50419 50071

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.60 1.7 2.6 2.4 2.7 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.90 113 114 115 116 116
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 113.50 114 115 116 116 117
قیمت مصرف کننده اصلی 112.80 112 113 115 115 114
اندازه اصل تورم 3.30 2.8 2.6 2.4 2.2 2.3
قیمت تولید 96.60 121 109 103 100 124
تغییر قیمت تولید کننده -9.60 -3.4 3.2 7.9 4 6
تورم مواد غذایی 3.80 3.2 2.5 2 2.1 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 111.20 118 114 112 113 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.90 114 115 119 118 117

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.32 1.39 0.31 0.31 0.31 1.59
نرخ بهره سپرده -1.00 0.05 -1 -1 -1 0.25
نرخ وام 1.00 2.05 1 1 1 2.25
میزان رشد وام 4.70 3.2 2.4 2 2.1 2.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275.30 284 282 282 282 282

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -8041.00 18900 21700 -200 -10700 17200
حساب جاری 20482.00 26200 51400 34200 20500 34100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.10 3.6 3 3 3 3
واردات 68460.00 56200 68900 67600 68700 62200
صادرات 60419.00 77900 68700 56900 62300 84400
تولید نفت خام 1560.00 1550 1650 1700 1750 1800

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 49 47 47 47 47
بودجه دولت 6.40 1 2.5 2.5 2.5 2.5
ارزش بودجه دولت -114258.00 -4490 -29200 -22300 -8100 -11660
هزینه های دولت 200976.00 215500 215400 214200 214000 213800
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 56 54 54 54 54
درآمدهای دولت 297964.00 336000 355900 357900 306000 358600
هزینه های مالی 412222.00 365200 378200 366000 342000 355200

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 22 22 22 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.52
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -10.10 -7 -2 -4 -6 -4
شاخص PMI تولید 50.30 50 51.5 54 53.6 52.5
تولید صنعتی 8.30 2.5 2.9 3 2.2 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 0.7 0.5 0.3 -1 0.4
تولید صنعتی -2.50 -2 1.9 6.5 2.8 4.2
شاخص اقتصادی مقدم -6.30 2 1.5 1.2 0.8 0.7

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.60 -7 -2 6 2 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.90 0.6 0.4 0.5 -1.4 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.20 -1.2 1.5 2 2 3
هزینه های مصرف کننده 326437.00 390468 364654 363877 340147 399059
درآمد قابل تصرف شخص 355373.00 305860 344495 356422 370299 312589
پس انداز های شخصی 20.80 15 12 10.5 9.5 9.1
تسهیلات اعتباری خریدار 3740696.00 3624490 3461449 3618763 3871834 3704228
مخارج خانوار -3.80 0.4 0.5 0.3 -1.2 0.4
قیمت گازوئیل 1.70 1.58 1.53 1.46 1.38 1.5

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 284.38 269 272 275 279 285


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.