بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 9.00 8.9 8.95 9.01 9.06 9.17
بازار سهام 1035.07 1033 1022 1010 999 977
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.39 1.47 1.52 1.57 1.62 1.73
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 2.5 1.9 2 2.9 2.2
نرخ بیکاری 4.00 3.6 3.6 3.7 3.8 3.6
نرخ تورم 1.40 2.1 2 2.2 1.7 1.9
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 25569.93 17600 10500 8500 18900 17200
حساب جاری 23927.00 50700 57500 47200 51200 59100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 7.2 7.2 7.2 7.2 7.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 30 30 30 30 29
بودجه دولت 7.30 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
اطمینان کسب و کار 0.70 4 7.5 7 6.5 6.5
شاخص PMI تولید 55.50 53.8 54.2 54.5 53.8 54.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.40 7 9 10.5 12 7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.4 0.5 0.2 0.6 0.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 2.5 1.9 2 2.9 2.2
تولید ناخالص داخلی 434.75 470 470 470 470 495
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 843944.00 852326 851756 852383 868418 887524
تولید ناخالص ملی 848825.00 917264 878494 857313 873441 892657
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 228695.00 214280 220232 230982 235327 240504
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121.40 93000 93000 93000 93000 94500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441.40 66300 66300 66300 66300 66300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5227.00 5395 5392 5279 5379 5497
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52708.00 52868 53112 53235 54237 55430
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55929.00 55717 56526 56488 57551 58817
تولید ناخالص داخلی از معادن 1354.00 1353 1227 1368 1393 1424
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51265.00 51677 51676 51778 52752 53912
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5699.00 5570 5662 5756 5864 5993
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.00 3.6 3.6 3.7 3.8 3.6
افراد بیکار 76678.00 74700 74500 74300 74250 72250
نرخ مشارکت نیروی کار 70.50 70.7 70.5 70.8 70.9 71
هزینه های کار 127.00 127 145 131 132 136
دستمزد در تولید 105.30 112 114 109 109 113
رشد دستمزد 3.64 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6
جمعیت 5.30 5.38 5.38 5.38 5.38 5.42
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 45900.00 48967 48878 47507 47552 49264
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.40 2.1 2 2.2 1.7 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.30 113 113 114 114 116
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112.00 113 114 114 114 116
قیمت مصرف کننده اصلی 109.10 110 111 111 112 114
اندازه اصل تورم 1.80 2.2 2.1 2.3 2.2 2.1
قیمت تولید 113.30 115 110 109 111 113
تغییر قیمت تولید کننده -2.20 0.5 1.4 2 2 2.2
تورم مواد غذایی -0.40 -0.2 0.5 1 1.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.4 0.3 0.5 0.2 0.1
CPI مسکن آب و برق 115.90 118 116 117 118 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.90 113 116 115 114 116
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275.30 262 262 262 262 255
نرخ وام 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
میزان رشد وام 5.60 5.6 5.9 6 6.2 7
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 25569.93 17600 10500 8500 18900 17200
حساب جاری 23927.00 50700 57500 47200 51200 59100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 7.2 7.2 7.2 7.2 7.9
واردات 58831.96 64600 56000 63200 58200 66200
صادرات 84401.89 82200 66500 71700 79900 86400
رابطه مبادله 94.46 109 109 109 109 109
تولید نفت خام 1321.00 1410 1450 1500 1550 1800
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 30 30 30 30 29
بودجه دولت 7.30 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
ارزش بودجه دولت -8458.00 1245 1245 1245 -4490 -11660
هزینه های دولت 206207.00 205200 206371 208269 212187 216855
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.70 48.8 48.8 48.8 48.8 48.9
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 0.70 4 7.5 7 6.5 6.5
شاخص PMI تولید 55.50 53.8 54.2 54.5 53.8 54.2
تولید صنعتی -0.90 2.2 2.3 2.4 2.5 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.70 0.5 0.4 -0.1 0.4 0.4
تولید صنعتی 1.00 2.3 2.6 2.2 1.9 1.9
شاخص اقتصادی مقدم 0.30 0.4 0.6 0.4 0.3 0.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.40 7 9 10.5 12 7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.4 0.5 0.2 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80 2 1.9 2.1 2 2.2
هزینه های مصرف کننده 383592.00 385336 385539 387428 394716 403400
درآمد قابل تصرف شخص 388871.00 383355 385753 392760 400148 408952
پس انداز های شخصی 8.50 7.8 7.7 7.7 7.6 7.5
تسهیلات اعتباری خریدار 3619251.00 3532731 3584059 3628706 3714776 3796502
قیمت گازوئیل 1.74 1.91 1.96 2 2.05 2.05
مخارج خانوار 1.10 0.5 0.4 0.1 0.4 0.4


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.