بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 8.58 8.52 8.57 8.62 8.68 8.78
بازار سهام 1066.45 1057 1034 1011 989 944
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.02 1.08 1.12 1.16 1.2 1.27

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.60 1.4 2 1.3 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 -0.5 4.2 3.6 3.2 2
نرخ بیکاری 5.20 5.6 5.2 4.7 4.4 3.7
نرخ تورم 1.40 1.6 2.4 2.7 2.8 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 12111.00 10200 -200 -10700 17200 17200
حساب جاری 9906.00 51400 34200 20500 34100 45100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.10 3 3 3 3 3.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 40 40 40 40 44
بودجه دولت 6.40 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5
اطمینان کسب و کار 3.10 -2 -4 -6 -4 -1
شاخص PMI تولید 51.90 51.5 54 53.6 52.5 53
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.50 -2 6 2 5 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.90 0.4 0.5 -1.4 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 22 22 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.52 38.2 38.2 38.52 38.52

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.60 1.4 2 1.3 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 -0.5 4.2 3.6 3.2 2
تولید ناخالص داخلی 403.34 420 420 420 420 490
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 893869.00 891839 890407 926048 922473 940922
تولید ناخالص ملی 817468.00 895300 822853 846897 843627 860500
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 210153.00 215253 221418 217719 216878 221215
تولید ناخالص داخلی سرانه 92556.30 90500 90500 90500 90500 91400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63633.10 62400 62400 62400 62400 63200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5823.00 5694 5691 6033 6009 6130
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51353.00 52168 50603 53202 52996 54056
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52904.00 54809 53755 54809 54597 55689
تولید ناخالص داخلی از معادن 1283.00 1358 1350 1329 1324 1351
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 54913.00 53812 55740 56890 56670 57804
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5627.00 5514 5708 5830 5807 5923

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 5.20 5.6 5.2 4.7 4.4 3.7
افراد بیکار 124320.00 127000 122000 115000 112200 95250
نرخ مشارکت نیروی کار 70.90 69.3 69.7 69.8 70 70.6
هزینه های کار 127.40 132 130 128 136 136
رشد دستمزد 1.99 1.8 2 1.9 2.2 2.3
دستمزد در تولید 107.40 111 109 113 115 115
جمعیت 5.33 5.42 5.42 5.42 5.42 5.46
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 49430.00 48424 47691 49607 50071 50071

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.40 1.6 2.4 2.7 2.8 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.90 113 113 115 116 116
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 113.60 113 113 116 117 117
قیمت مصرف کننده اصلی 112.40 112 113 115 114 115
اندازه اصل تورم 3.00 2.6 2.4 2.2 2.3 2
قیمت تولید 106.80 111 103 100 124 118
تغییر قیمت تولید کننده -5.70 3.2 7.9 4 6 6
تورم مواد غذایی 2.80 2.5 2 2.1 2.3 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 113.00 117 113 112 123 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.10 113 114 119 116 116

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.49 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره سپرده -1.00 -1 -1 -1 -1 -1
نرخ وام 1.00 1 1 1 1 1
میزان رشد وام 4.70 2.4 2 2.1 2.4 3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275.30 282 282 282 282 278

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 12111.00 10200 -200 -10700 17200 17200
حساب جاری 9906.00 51400 34200 20500 34100 45100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.10 3 3 3 3 3.4
واردات 63928.00 68900 67600 68700 62200 62200
صادرات 76039.00 68700 56900 62300 84400 88400
تولید نفت خام 1503.00 1650 1700 1750 1800 1750

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 40 40 40 40 44
بودجه دولت 6.40 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5
ارزش بودجه دولت -58321.00 -4490 -29200 -22300 -11660 -11660
هزینه های دولت 214614.00 215400 214200 214000 213800 214600
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 54 54 54 54 51
درآمدهای دولت 302533.00 355900 357900 306000 358600 348900
هزینه های مالی 360854.00 378200 366000 342000 355200 347000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 22 22 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.52 38.2 38.2 38.52 38.52
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 3.10 -2 -4 -6 -4 -1
شاخص PMI تولید 51.90 51.5 54 53.6 52.5 53
تولید صنعتی -0.70 2.9 3 2.2 1.5 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.80 0.5 0.3 -1 -1 0.2
تولید صنعتی -0.90 1.9 6.5 2.8 4.2 2.6
شاخص اقتصادی مقدم 5.20 1.5 1.2 0.8 0.7 0.7

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.50 -2 6 2 5 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.90 0.4 0.5 -1.4 0.6 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.80 1.5 2 2 3 2.4
هزینه های مصرف کننده 363447.00 370428 345962 376531 375077 382579
درآمد قابل تصرف شخص 355373.00 358947 370299 368166 366745 374080
پس انداز های شخصی 20.80 12 10.5 9.5 9.1 7
تسهیلات اعتباری خریدار 3805927.00 3644402 3871834 3901350 3927717 4006271
مخارج خانوار 1.50 0.5 0.3 -1.2 -1.2 0.4
قیمت گازوئیل 1.53 1.58 1.53 1.46 1.5 1.5

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 285.38 272 275 279 285 291


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.