بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 9.20 9.25 9.31 9.37 9.43 9.55
بازار سهام 1003.09 981 968 955 942 918
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.58 1.43 1.48 1.53 1.57 1.67
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.7 2.5 1.9 2 2.9
نرخ بیکاری 3.70 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8
نرخ تورم 1.80 1.7 2.1 2 2.2 1.7
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری -1227.00 23700 17800 17600 15500 18900
حساب جاری 30587.00 45100 50700 57500 47200 51200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.10 7.5 8.3 8.3 8.3 8.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 32 30 30 30 30
بودجه دولت 7.30 4.9 5.1 5.1 5.1 5.1
اطمینان کسب و کار 2.50 8.2 8 7.5 7 6.5
شاخص PMI تولید 54.90 54.1 53.8 54.2 54.5 53.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.10 15 7 9 10.5 12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.5 0.4 0.5 0.2 0.6
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 24 22 22 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.7 2.5 1.9 2 2.9
تولید ناخالص داخلی 434.75 450 470 470 470 470
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 843944.00 856948 862848 859771 860823 881799
تولید ناخالص ملی 848825.00 946042 928589 886761 865802 973477
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 228695.00 219922 216926 222304 233269 226300
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121.40 92200 93000 93000 93000 93000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441.40 65800 66300 66300 66300 66300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5227.00 5488 5461 5442 5332 5647
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52708.00 52385 53520 53612 53762 53904
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55929.00 55869 56405 57058 57048 57489
تولید ناخالص داخلی از معادن 1354.00 1328 1369 1238 1381 1367
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51265.00 51687 52315 52163 52290 53186
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5699.00 5590 5639 5716 5813 5753
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.70 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8
افراد بیکار 76620.00 74750 74700 74500 74300 74250
نرخ مشارکت نیروی کار 70.70 70.6 70.7 70.5 70.8 70.9
دستمزد در تولید 109.90 107 107 111 113 111
رشد دستمزد 3.10 3.2 3 3.2 3.3 3.4
جمعیت 5.30 5.32 5.34 5.34 5.34 5.34
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 45900.00 46832 46741 48637 48731 48424
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.80 1.7 2.1 2 2.2 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.30 112 113 113 114 114
قیمت مصرف کننده اصلی 109.20 110 110 111 111 112
اندازه اصل تورم 2.20 2.1 2.2 2.1 1.8 1.9
قیمت تولید 107.00 119 119 115 110 121
تغییر قیمت تولید کننده -13.80 -2 0.5 1.4 2 2
تورم مواد غذایی 0.40 1.6 1.8 1.9 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0 0.4 0.3 0.5 0.2
CPI مسکن آب و برق 115.40 118 118 116 117 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.00 111 113 116 115 113
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.87 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275.30 269 262 262 262 262
نرخ وام 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
میزان رشد وام 5.80 5.4 5.6 5.9 6 6.2
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1227.00 23700 17800 17600 15500 18900
حساب جاری 30587.00 45100 50700 57500 47200 51200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.10 7.5 8.3 8.3 8.3 8.3
واردات 66943.00 53700 64600 62000 63280 66200
صادرات 65716.00 75400 82200 77500 83500 85100
تولید نفت خام 1388.00 1300 1410 1450 1500 1550
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 32 30 30 30 30
بودجه دولت 7.30 4.9 5.1 5.1 5.1 5.1
هزینه های دولت 206207.00 204142 207734 208313 210331 210063
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.70 48.5 48.8 48.8 48.8 48.8
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 24 22 22 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 2.50 8.2 8 7.5 7 6.5
شاخص PMI تولید 54.90 54.1 53.8 54.2 54.5 53.8
تولید صنعتی -8.10 1 2.2 2.3 2.4 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50 0.5 0.5 0.4 -0.1 0.4
تولید صنعتی 2.90 2.5 2.3 2.6 2.5 2.7
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.10 15 7 9 10.5 12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.5 0.4 0.5 0.2 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80 1.9 2 1.9 2.1 2
هزینه های مصرف کننده 383592.00 385038 390093 389167 391264 396204
قیمت گازوئیل 1.72 1.53 1.48 1.44 1.4 1.31
مخارج خانوار 0.30 0.6 0.5 0.4 0.1 0.4


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.