بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 8.88 8.95 9 9.06 9.11 9.22
بازار سهام 950.94 938 917 897 878 838
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.80 0.82 0.85 0.88 0.91 0.97

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 5 2.5 1.7 1.5 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 -8.8 -4.6 -1.2 9.6 3.2
نرخ بیکاری 4.60 5.1 4.8 4.2 3.6 3.4
نرخ تورم 1.30 1.8 1.7 2 2.9 2.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -10200.00 8500 18900 13800 12300 17200
حساب جاری 66078.00 17200 26200 51400 34200 34100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 7.2 7.2 7.9 7.9 7.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 49 49 48 48 48
بودجه دولت 6.40 -3.2 -3.2 2.5 2.5 2.5
اطمینان کسب و کار -10.10 -16 -7 -2 -4 -4
شاخص PMI تولید 43.30 45 50 51.5 53.2 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.60 -10 -7 -2 6 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.70 0.2 0.6 0.4 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 5 2.5 1.7 1.5 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 -8.8 -4.6 -1.2 9.6 3.2
تولید ناخالص داخلی 403.34 360 360 420 420 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 843590.00 806931 817433 833467 924575 843591
تولید ناخالص ملی 901222.00 811244 887244 890407 987739 915636
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 213672.00 215557 214825 211108 234185 221699
تولید ناخالص داخلی سرانه 92556.30 89000 89000 90500 90500 90500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63633.10 61100 61100 62400 62400 62400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5278.00 5131 5030 5215 5785 5191
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51628.00 50530 50469 51008 56584 52084
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55131.00 53388 53373 54469 60424 55081
تولید ناخالص داخلی از معادن 1276.00 1298 1278 1261 1398 1319
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52586.00 49026 49158 51955 57634 50731
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5707.00 5443 5436 5639 6255 5610

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.60 5.1 4.8 4.2 3.6 3.4
افراد بیکار 75150.00 170000 165000 151000 136000 125250
نرخ مشارکت نیروی کار 70.10 68.5 69 69.3 69.7 70
هزینه های کار 125.10 130 130 127 128 133
رشد دستمزد 2.78 1.7 1.6 1.8 2 2.2
دستمزد در تولید 111.00 107 109 113 113 112
جمعیت 5.33 5.38 5.38 5.42 5.42 5.42
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 48730.00 46680 47691 49607 49705 48740

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.30 1.8 1.7 2 2.9 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.90 113 113 113 115 116
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112.80 114 114 114 116 117
قیمت مصرف کننده اصلی 113.10 112 112 113 115 114
اندازه اصل تورم 3.50 3 2.7 2.8 2.6 2.5
قیمت تولید 92.90 100 112 103 100 117
تغییر قیمت تولید کننده -13.30 -6 -0.8 3.2 7.9 4
تورم مواد غذایی 2.20 2.8 1.4 1.8 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.3
CPI مسکن آب و برق 109.20 116 118 114 112 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.10 115 114 115 120 117

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.26 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
نرخ بهره سپرده -1.00 -1 -1 -1 -1 -1
نرخ وام 1.00 1 1 1 1 1
میزان رشد وام 4.50 4.2 4 4.2 4.4 4.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275.30 284 284 282 282 282

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -10200.00 8500 18900 13800 12300 17200
حساب جاری 66078.00 17200 26200 51400 34200 34100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 7.2 7.2 7.9 7.9 7.9
واردات 66025.00 45200 46200 54900 44600 54200
صادرات 55787.00 47700 62900 68700 56900 74400
تولید نفت خام 1805.00 1500 1550 1650 1700 1800

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 49 49 48 48 48
بودجه دولت 6.40 -3.2 -3.2 2.5 2.5 2.5
ارزش بودجه دولت -22430.00 -49000 -29200 -22300 -8100 3400
هزینه های دولت 207825.00 212500 215500 215400 214200 213800
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 56 56 54 54 54
درآمدهای دولت 361447.00 298000 336000 355900 357900 358600
هزینه های مالی 383877.00 347000 365200 378200 366000 355200

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -10.10 -16 -7 -2 -4 -4
شاخص PMI تولید 43.30 45 50 51.5 53.2 52.5
تولید صنعتی 3.10 3.2 2.5 2.9 3 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.20 -1.2 0.7 0.5 0.3 0.4
تولید صنعتی -7.20 -2.7 -2 -2 4.5 4.2
شاخص اقتصادی مقدم -8.70 4.7 0.6 0.5 0.4 0.7

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.60 -10 -7 -2 6 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.70 0.2 0.6 0.4 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.70 -2.1 -1.2 1.5 2 3
هزینه های مصرف کننده 368297.00 366749 364654 363877 403654 376323
درآمد قابل تصرف شخص 395728.00 370640 377525 390979 433718 389605
پس انداز های شخصی 9.00 11 11.1 9.8 7.5 7.4
تسهیلات اعتباری خریدار 3715772.00 3434696 3461449 3618763 4026204 3572215
مخارج خانوار 5.30 0.1 0.4 0.5 0.3 0.4
قیمت گازوئیل 1.54 1.38 1.31 1.24 1.18 1.12

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 280.03 278 269 272 275 285


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.