بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 8.81 8.82 8.9 8.99 9.07 9.24
بازار سهام 1323.37 1299 1269 1239 1211 1155
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.93 1.91 1.97 2.04 2.11 2.26

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 1.4 0.8 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 3.4 2.8 3 3.7 2.6
نرخ بیکاری 4.20 4.8 4.5 4.3 4.2 4
نرخ تورم 5.30 3.6 2.2 2 1.9 1.7
نرخ بهره 0.50 0.75 1 1 1.25 1.75
موازنه تجاری 105954.00 28300 27800 -8300 19300 19300
حساب جاری 148337.00 74300 67800 42300 45100 29300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 11.1 11.1 11.1 11.1 10.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 44 41 41 41 40
بودجه دولت -3.40 -0.2 -0.2 2.5 2.5 2.5
اطمینان کسب و کار 8.80 10 7 5 4 2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.00 56 56.2 55.1 54.6 54.6
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.70 14 7.5 6.9 4.5 2
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.90 0.4 -0.2 0.7 0.8 0.8
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 1.4 0.8 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 3.4 2.8 3 3.7 2.6
تولید ناخالص داخلی 362.52 440 440 440 440 440
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 935894.00 875301 925689 930705 963971 962213
تولید ناخالص ملی 1027576.00 1000323 969215 975329 1058403 965695
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 226726.00 225865 217499 219780 233528 228641
تولید ناخالص داخلی سرانه 75059.32 92100 92100 92100 92100 92700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63585.90 64800 64800 64800 64800 65500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5887.00 5931 6031 6057 6064 5893
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52129.00 54200 53813 52353 53693 55133
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56028.00 56956 57685 57203 57709 58401
تولید ناخالص داخلی از معادن 1147.00 1314 1018 1027 1181 1562
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 58596.00 52816 57690 57551 60354 59405
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5897.00 5462 5840 5829 6074 6120

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 4.20 4.8 4.5 4.3 4.2 4
افراد بیکار 80178.00 85100 78500 72600 69100 65500
نرخ مشارکت نیروی کار 72.80 72 72.3 72.5 72.5 72.3
هزینه های کار 130.60 131 133 150 135 135
رشد دستمزد 3.65 3 2.9 3 3 3.3
دستمزد در تولید 113.70 115 116 119 117 117
جمعیت 5.37 5.46 5.46 5.46 5.46 5.51
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 50750.00 50071 50310 51418 52222 51819

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 5.30 3.6 2.2 2 1.9 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.90 119 118 120 121 123
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 120.50 120 119 121 123 125
قیمت مصرف کننده اصلی 114.40 116 116 116 117 119
اندازه اصل تورم 1.80 2 1.9 1.8 1.9 1.9
قیمت تولید 180.20 173 155 164 189 199
تغییر قیمت تولید کننده 68.70 46 21.5 7.5 5.1 5.1
تورم مواد غذایی -1.90 1 1.5 1.4 1.8 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3
CPI مسکن آب و برق 131.00 124 121 130 133 136
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.00 119 119 120 120 121

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 0.50 0.75 1 1 1.25 1.75
نرخ بهره بین بانکی 1.12 1.37 1.62 1.62 1.87 1.87
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.25 0 0 0.25 0.25
نرخ وام 1.50 1.75 2 2 2.25 2.25
میزان رشد وام 5.10 6 5.6 5.2 4.5 2.8
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 316.00 312 312 312 312 306

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 105954.00 28300 27800 -8300 19300 19300
حساب جاری 148337.00 74300 67800 42300 45100 29300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 11.1 11.1 11.1 11.1 10.8
واردات 75814.00 76200 77100 73400 69100 73200
صادرات 181767.00 104500 104900 65100 88400 92500
تولید نفت خام 1790.00 1800 1800 1750 1780 1690

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 44 41 41 41 40
بودجه دولت -3.40 -0.2 -0.2 2.5 2.5 2.5
ارزش بودجه دولت -7119.00 -11660 -80100 -25800 -9800 3900
هزینه های دولت 229327.00 213800 223879 227038 214600 214600
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 58.40 51 51 51 51 49
درآمدهای دولت 349330.00 345100 342600 338400 365900 382800
هزینه های مالی 356449.00 425200 368400 348200 362000 344000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 8.80 10 7 5 4 2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.00 56 56.2 55.1 54.6 54.6
تولید صنعتی 2.30 4 2.8 2.5 2 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.00 0.8 1.1 -0.8 0.6 0.5
تولید صنعتی 0.40 4.6 3.7 3.2 2.6 2.8
شاخص اقتصادی مقدم 0.60 1.4 1 1.1 0.6 0.6

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.70 14 7.5 6.9 4.5 2
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.90 0.4 -0.2 0.7 0.8 0.8
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -4.40 4.2 3.6 3.4 2.5 2
هزینه های مصرف کننده 397306.00 399059 363868 376104 409225 392000
درآمد قابل تصرف شخص 368458.00 312589 376109 378775 379512 386838
پس انداز های شخصی 16.70 11.5 9.6 9 8.5 8.1
تسهیلات اعتباری خریدار 3992447.00 3969863 4016295 4073153 4140168 4247812
مخارج خانوار 4.00 0.5 -0.3 0.6 0.7 0.7
قیمت گازوئیل 1.95 1.85 1.76 1.67 1.59 1.51

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
شاخص مسکن 300.14 327 322 321 322 330


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.