بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 8.29 8.41 8.46 8.51 8.56 8.66
بازار سهام 1168.69 1133 1108 1084 1060 1012
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.38 1.41 1.46 1.51 1.56 1.66

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 2 1.3 0.9 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.60 3.4 2.8 3 3.4 3.7
نرخ بیکاری 5.00 5.4 5.1 4.6 4.5 4.2
نرخ تورم 3.10 3.4 3 2.8 2.6 1.9
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.5 0.75
موازنه تجاری 25448.00 10200 -200 17200 17200 17200
حساب جاری 9277.00 34200 20500 34100 34100 45100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 8.6 8.6 8.6 10.2 10.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 40 40 40 40 44
بودجه دولت 6.40 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5
اطمینان کسب و کار 3.10 -4 -6 -4 -4 -1
شاخص PMI تولید 60.40 54 53.6 52.5 52.5 53
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.10 6 2 5 5 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.5 -1.4 0.6 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 22 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.52 38.2 38.52 38.52 38.52

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 2 1.3 0.9 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.60 3.4 2.8 3 3.4 3.7
تولید ناخالص داخلی 403.34 420 420 420 420 490
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 900102.00 885349 919457 927105 930705 961408
تولید ناخالص ملی 904222.00 814430 844112 931349 934966 965809
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 213592.00 220767 217633 220000 220854 228140
تولید ناخالص داخلی سرانه 92556.30 90500 90500 90500 90500 91400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63633.10 62400 62400 62400 62400 63200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5481.00 5636 5964 5645 5667 5854
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51849.00 50025 52493 53404 53612 55380
تولید ناخالص داخلی از ساخت 54683.00 53351 54401 56323 56542 58407
تولید ناخالص داخلی از معادن 1463.00 1339 1319 1507 1513 1563
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 55608.00 56366 56458 57276 57499 59395
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5759.00 5670 5795 5932 5955 6151

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 5.00 5.4 5.1 4.6 4.5 4.2
افراد بیکار 129503.00 122000 115000 112200 112200 95250
نرخ مشارکت نیروی کار 70.30 70.2 70.3 70.2 70.4 70.6
هزینه های کار 127.10 149 130 130 131 134
رشد دستمزد 1.21 2.5 2.3 2.6 2.8 3
دستمزد در تولید 108.80 116 110 112 112 115
جمعیت 5.37 5.42 5.42 5.42 5.46 5.46
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 47970.00 50666 48040 49217 49313 50694

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 3.10 3.4 3 2.8 2.6 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.60 116 116 116 118 118
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 115.50 117 117 117 118 119
قیمت مصرف کننده اصلی 113.30 115 116 115 116 117
اندازه اصل تورم 2.70 2.6 2.5 2.3 2 1.7
قیمت تولید 118.40 113 100 124 113 120
تغییر قیمت تولید کننده 18.40 7.9 4 6 6 6
تورم مواد غذایی -0.30 -0.1 -0.4 0.3 1 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 117.60 113 115 116 123 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.80 120 117 116 118 118

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.32 0.35 0.35 0.6 0.85 1.1
نرخ بهره سپرده -1.00 -1 -1 -0.75 -0.5 -0.25
نرخ وام 1.00 1 1 1.25 1.5 1.75
میزان رشد وام 5.00 2 2.1 2.4 2.4 3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 287.70 282 282 282 282 278

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 25448.00 10200 -200 17200 17200 17200
حساب جاری 9277.00 34200 20500 34100 34100 45100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90 8.6 8.6 8.6 10.2 10.2
واردات 72686.00 67600 68700 62200 62200 62200
صادرات 98133.00 56900 62300 84400 84400 88400
تولید نفت خام 1827.00 1700 1750 1800 1800 1750

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 40 40 40 40 44
بودجه دولت 6.40 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5
ارزش بودجه دولت -68692.00 -4490 -29200 -11660 -11660 -11660
هزینه های دولت 220461.00 214200 214000 213800 213800 214600
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 54 54 54 54 51
درآمدهای دولت 326884.00 357900 306000 358600 358600 348900
هزینه های مالی 395576.00 366000 342000 355200 355200 347000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 22 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.52 38.2 38.52 38.52 38.52
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 3.10 -4 -6 -4 -4 -1
شاخص PMI تولید 60.40 54 53.6 52.5 52.5 53
تولید صنعتی 1.50 3 2.2 1.5 1.5 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20 0.3 -1 -1 -1 0.2
تولید صنعتی 0.80 6.5 2.8 4.2 4.2 2.6
شاخص اقتصادی مقدم 1.90 1.2 0.8 0.7 0.7 0.7

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.10 6 2 5 5 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.5 -1.4 0.6 0.6 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.10 2 2 3 3 2.4
هزینه های مصرف کننده 363507.00 343992 373867 374412 375866 388265
درآمد قابل تصرف شخص 355373.00 367456 365323 366034 367456 379577
پس انداز های شخصی 15.40 12 11.6 10.5 10 8.5
تسهیلات اعتباری خریدار 3827333.00 3842108 3871224 3921515 3957462 4066611
مخارج خانوار 0.20 0.3 -1.2 -1.2 -1.2 0.4
قیمت گازوئیل 1.80 1.61 1.53 1.5 1.38 1.31

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 303.87 307 312 312 327 322


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.