بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 8.98 9.04 9.09 9.15 9.21 9.33
بازار سهام 1007.11 991 977 964 952 927
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.30 1.41 1.45 1.5 1.54 1.64
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.70 1.1 1.7 2.5 1.9 2.9
نرخ بیکاری 3.60 3.3 3.3 3.3 3.4 3.7
نرخ تورم 1.60 1.6 2 2.1 2 1.7
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 6674.00 19260 21700 17600 15500 18900
حساب جاری 30587.00 59800 45100 50700 57500 51200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.10 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 32 32 30 30 30
بودجه دولت 7.30 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1
اطمینان کسب و کار 5.60 9 8.2 8 7.5 6.5
شاخص PMI تولید 53.80 53.2 54.1 53.8 54.2 53.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.10 17.1 15 7 9 12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 -0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.70 1.1 1.7 2.5 1.9 2.9
تولید ناخالص داخلی 434.75 450 450 470 470 470
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 844288.00 819862 829792 835706 830814 853856
تولید ناخالص ملی 870240.00 871933 946042 930290 886775 973477
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 217462.00 213504 220127 216781 221594 226510
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121.40 92200 92200 93000 93000 93000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441.40 65800 65800 66300 66300 66300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5272.00 3676 5602 5467 5372 5764
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52709.00 51677 52188 53503 53710 53702
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56037.00 54713 55812 56400 57102 57430
تولید ناخالص داخلی از معادن 1211.00 1264 1323 1361 1234 1361
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51176.00 51019 51739 52248 52148 53239
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5605.00 5533 5591 5640 5711 5754
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.60 3.3 3.3 3.3 3.4 3.7
افراد بیکار 77148.00 75900 74750 74700 74500 74250
نرخ مشارکت نیروی کار 70.70 70.6 70.6 70.7 70.5 70.9
دستمزد در تولید 109.90 105 107 111 113 111
رشد دستمزد 3.10 2.9 3.2 3 3.2 3.4
جمعیت 5.30 5.34 5.34 5.38 5.38 5.38
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 47220.00 45472 46832 48637 48731 48424
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.60 1.6 2 2.1 2 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.60 111 112 113 113 114
قیمت مصرف کننده اصلی 108.60 109 110 110 111 112
اندازه اصل تورم 2.10 2 2.3 2.2 2.1 1.9
قیمت تولید 106.90 112 114 115 110 116
تغییر قیمت تولید کننده -9.40 -6.2 -2 0.5 1.4 2
تورم مواد غذایی 0.90 1.2 1.6 1.8 1.9 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.6 0 0.4 0.3 0.2
CPI مسکن آب و برق 114.70 116 118 118 116 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.50 111 112 113 116 113
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.76 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275.30 269 269 262 262 262
نرخ وام 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
میزان رشد وام 5.60 5.5 5.4 5.6 5.9 6.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 6674.00 19260 21700 17600 15500 18900
حساب جاری 30587.00 59800 45100 50700 57500 51200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.10 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3
واردات 58997.00 59950 53700 64600 62000 66200
صادرات 65672.00 79210 75400 82200 77500 85100
تولید نفت خام 1296.00 1250 1300 1410 1480 1390
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.30 32 32 30 30 30
بودجه دولت 7.30 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1
هزینه های دولت 204763.00 202654 204173 207875 208653 210094
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.70 48.5 48.5 48.8 48.8 48.8
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 5.60 9 8.2 8 7.5 6.5
شاخص PMI تولید 53.80 53.2 54.1 53.8 54.2 53.8
تولید صنعتی -5.70 0.5 1 2.2 2.3 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 -0.7 0.5 0.5 0.4 0.4
تولید صنعتی 3.80 2.4 2.5 2.3 2.6 2.7
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.10 17.1 15 7 9 12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 -0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.90 1.5 1.9 2 1.9 2
هزینه های مصرف کننده 382040.00 381482 385129 390186 389299 396297
قیمت گازوئیل 1.84 1.76 1.71 1.66 1.61 1.61
مخارج خانوار -1.80 -0.4 0.6 0.5 0.4 0.4


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.