بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 9.84 10.19 10.41 10.62 10.85 11.3
بازار سهام 1326.89 1337 1298 1261 1225 1155
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.16 3.27 3.39 3.5 3.62 3.88

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00 0.8 0.7 0.6 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 2.8 3 3.7 2.6 2.6
نرخ بیکاری 3.30 4.5 4.3 4.2 4.1 4
نرخ تورم 5.70 6 5.6 4.9 3.5 1.7
نرخ بهره 1.25 1.25 1.5 2 2.5 3.25
موازنه تجاری 86600.00 27800 11700 19300 18900 19300
حساب جاری 341055.00 67800 42300 45100 41300 29300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 11.1 11.1 11.1 11 10.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 41 41 41 40 40
بودجه دولت 9.10 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5
اطمینان کسب و کار 8.80 7 5 4 3.8 2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.90 56.2 55.1 54.6 54.5 53.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.70 3.9 6.9 4.5 4.1 2
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.90 -0.2 0.7 0.8 0.5 0.8
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00 0.8 0.7 0.6 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 2.8 3 3.7 2.6 2.6
تولید ناخالص داخلی 362.52 440 440 440 440 440
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 928081.00 930705 963971 972688 952211 997978
تولید ناخالص ملی 1268528.00 975329 1058403 1292321 1301510 1325921
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 227953.00 219780 233528 239610 233880 245840
تولید ناخالص داخلی سرانه 75059.32 92100 92100 92100 92100 92700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63585.90 64800 64800 64800 64800 65500
رشد کامل تولید ناخالص داخلی -0.70 3.9 3.9 3.9 3.7 3.7
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5772.00 6057 6064 5770 5922 5920
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54472.00 52353 53693 55090 55888 56522
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55213.00 57203 57709 57478 56649 58972
تولید ناخالص داخلی از معادن 1603.00 1027 1181 1633 1645 1676
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 58443.00 57551 60354 61311 59963 62905
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6059.00 5829 6074 6202 6217 6364

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 3.30 4.5 4.3 4.2 4.1 4
افراد بیکار 64053.00 78500 72600 69100 69100 65500
نرخ مشارکت نیروی کار 72.30 72.3 72.5 72.5 72.5 72.3
هزینه های کار 132.99 150 135 133 137 138
رشد دستمزد 2.92 2.9 3 3 3 3.3
دستمزد در تولید 116.50 119 117 116 120 119
جمعیت 5.37 5.46 5.46 5.46 5.46 5.51
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 52180.00 52232 50017 51881 53745 53593

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 5.70 6 5.6 4.9 3.5 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.50 122 124 125 124 127
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 122.90 123 126 126 125 129
قیمت مصرف کننده اصلی 117.20 116 116 117 118 119
اندازه اصل تورم 3.40 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9
قیمت تولید 200.50 155 164 189 223 199
تغییر قیمت تولید کننده 64.60 21.5 7.5 5.1 5.1 5.1
تورم مواد غذایی 2.60 1.5 1.4 1.8 1.8 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 128.20 126 134 137 131 140
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.30 127 127 128 128 128

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 1.25 1.25 1.5 2 2.5 3.25
نرخ بهره بین بانکی 1.50 1.5 1.75 2.25 2.75 3.25
نرخ بهره سپرده -0.25 -0.25 0 0.5 1 1.5
نرخ وام 1.75 1.75 2 2.5 3 3.5
میزان رشد وام 4.80 5.6 5.2 4.5 4.5 2.8
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 316.00 312 312 312 312 306

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 86600.00 27800 11700 19300 18900 19300
حساب جاری 341055.00 67800 42300 45100 41300 29300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 11.1 11.1 11.1 11 10.8
واردات 89219.33 77100 73400 69100 70500 73200
صادرات 175836.43 104900 85100 88400 89400 92500
تولید نفت خام 1791.00 1800 1750 1780 1780 1690

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 41 41 41 40 40
بودجه دولت 9.10 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5
ارزش بودجه دولت 94984.00 -25800 -9800 3900 3900 38800
هزینه های دولت 228398.00 227038 236207 214600 234336 247419
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 58.40 51 51 51 51 49
درآمدهای دولت 527551.00 342600 338400 365900 365900 382800
هزینه های مالی 432567.00 368400 348200 362000 362000 344000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 8.80 7 5 4 3.8 2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.90 56.2 55.1 54.6 54.5 53.6
تولید صنعتی 3.00 2.8 2.5 2 2 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50 1.1 -0.8 0.6 0.6 0.5
تولید صنعتی 2.40 3.7 3.2 2.6 2.6 2.8
شاخص اقتصادی مقدم 1.00 1 1.1 0.6 0.6 0.6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.70 3.9 6.9 4.5 4.1 2
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.90 -0.2 0.7 0.8 0.5 0.8
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -2.40 3.6 3.4 2.5 2.5 2
هزینه های مصرف کننده 402386.00 376104 409225 425535 412848 436599
درآمد قابل تصرف شخص 373222.00 375987 371272 387031 382926 397094
پس انداز های شخصی 9.90 9.6 9 8.5 8.5 8.1
تسهیلات اعتباری خریدار 4037753.00 4016295 4073153 4141638 4129519 4249321
مخارج خانوار -2.40 -0.3 0.6 0.7 0.7 0.7
قیمت گازوئیل 2.30 2.38 2.47 2.55 2.64 2.64

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 327.72 322 321 322 322 330
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن 0.70 0.6 0.3 0.3 1.2 0.5
شاخص بهای مسکن (سالانه) 6.40 6.3 5.4 4.8 2 1.5


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.