بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 8.63 8.75 8.84 8.93 9.01 9.19
بازار سهام 1245.11 1209 1178 1147 1118 1061
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.41 1.42 1.47 1.52 1.58 1.7

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 3.2 1.4 1 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 2.8 3 3.4 3.8 3.7
نرخ بیکاری 5.10 5 5.1 4.8 4.5 4.2
نرخ تورم 3.40 3.3 2.8 2.6 2.2 1.9
نرخ بهره 0.00 0.25 0.5 0.75 1 1.25
موازنه تجاری 42576.00 -8400 18200 28300 27800 19300
حساب جاری 93244.00 65100 36200 74300 67800 45100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 10.4 10.4 11.1 11.1 11.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 44 44 44 41 41
بودجه دولت -3.40 -0.2 -0.2 2.5 2.5 2.5
اطمینان کسب و کار 11.30 15 9 10 7 4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 62.20 59.8 57.5 56 56.2 54.6
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.90 4.6 12.5 14 7.5 4.5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.10 0.6 1.2 0.4 -0.2 0.8
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 3.2 1.4 1 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 2.8 3 3.4 3.8 3.7
تولید ناخالص داخلی 362.01 400 400 440 440 440
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 905355.00 918355 927882 925689 939758 962213
تولید ناخالص ملی 948764.00 845372 931239 969215 984817 965695
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 213794.00 217184 220483 217499 221918 228641
تولید ناخالص داخلی سرانه 90884.61 91500 91500 92100 92100 92100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63585.90 64200 64200 64800 64800 64800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5892.00 5731 5683 6031 6116 5893
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50927.00 52487 53166 53813 52862 55133
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55645.00 54408 56317 57685 57760 58401
تولید ناخالص داخلی از معادن 999.00 1319 1506 1018 1037 1562
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 55983.00 56441 57286 57690 58110 59405
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5670.00 5788 5902 5840 5885 6120

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.10 5 5.1 4.8 4.5 4.2
افراد بیکار 93914.00 91500 85100 85100 78500 69100
نرخ مشارکت نیروی کار 72.70 72.5 72.4 72 72.3 72.5
هزینه های کار 145.80 131 131 133 150 135
رشد دستمزد 3.39 3.6 3.2 3 2.9 3
دستمزد در تولید 116.00 114 114 116 119 117
جمعیت 5.37 5.42 5.42 5.46 5.46 5.46
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 50750.00 49769 50310 51418 52222 51819

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 3.40 3.3 2.8 2.6 2.2 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.30 117 116 118 118 118
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 117.40 117 117 118 119 119
قیمت مصرف کننده اصلی 113.70 114 114 116 116 116
اندازه اصل تورم 1.00 1.1 1.5 2 1.9 1.9
قیمت تولید 141.10 137 138 137 142 145
تغییر قیمت تولید کننده 50.10 42 29 16 11.5 5.1
تورم مواد غذایی -2.90 -2.6 0.3 1 1.5 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 123.40 115 116 123 121 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.40 118 116 118 119 118

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0.25 0.5 0.75 1 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.51 0.76 1.01 1.26 1.51 1.76
نرخ بهره سپرده -1.00 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25
نرخ وام 1.00 1.25 1.5 1.75 2 2.25
میزان رشد وام 5.30 5.4 5.8 6 5.6 4.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 316.00 318 318 312 312 312

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 42576.00 -8400 18200 28300 27800 19300
حساب جاری 93244.00 65100 36200 74300 67800 45100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 10.4 10.4 11.1 11.1 11.1
واردات 73152.00 70700 66200 76200 77100 69100
صادرات 115725.90 62300 84400 104500 104900 88400
تولید نفت خام 1675.00 1750 1750 1800 1800 1800

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 44 44 44 41 41
بودجه دولت -3.40 -0.2 -0.2 2.5 2.5 2.5
ارزش بودجه دولت -68164.00 -58000 -62200 -80100 -25800 3900
هزینه های دولت 220854.00 220700 226435 223879 229246 234813
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 58.40 54 54 51 51 51
درآمدهای دولت 324179.00 308000 336000 345100 342600 365900
هزینه های مالی 392343.00 366000 398200 425200 368400 362000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 11.30 15 9 10 7 4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 62.20 59.8 57.5 56 56.2 54.6
تولید صنعتی 1.30 2.2 3.6 4 2.8 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 -1 1.6 0.8 1.1 0.6
تولید صنعتی 5.50 3.8 4.2 4.6 3.7 2.6
شاخص اقتصادی مقدم 1.40 3.7 1.8 1.4 1 0.6

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.90 4.6 12.5 14 7.5 4.5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.10 0.6 1.2 0.4 -0.2 0.8
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -4.10 2 3 4.2 3.6 2.5
هزینه های مصرف کننده 365860.00 376728 378013 363868 379763 392000
درآمد قابل تصرف شخص 361682.00 362974 373145 373979 375426 386952
پس انداز های شخصی 18.90 12.5 12 11.5 9.6 8.5
تسهیلات اعتباری خریدار 3917838.00 3871224 3921515 3969863 4055364 4066611
مخارج خانوار 1.20 0.8 1.4 0.5 -0.3 0.7
قیمت گازوئیل 1.92 1.82 1.73 1.65 1.56 1.49

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 309.77 312 318 327 322 322


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.