بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 8.57 8.59 8.64 8.7 8.76 8.87
بازار سهام 961.45 955 943 931 919 897
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.43 1.45 1.48 1.51 1.53 1.6
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.1 2.1 2.5 2.7 2.9
نرخ بیکاری 3.20 3.2 3.3 3.3 3.4 3.7
نرخ تورم 1.90 1.7 2.3 2.1 2 1.7
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 5246.00 19700 23700 17800 17600 18900
حساب جاری 67779.00 59800 45100 50700 57500 51200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.10 7.5 7.5 7 7 7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 32 32 30 30 30
بودجه دولت 4.40 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1
اطمینان کسب و کار 6.90 9 8.2 8 7 6.5
شاخص PMI تولید 51.90 53.2 53.2 53.8 54.2 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.80 10 8 7 9 12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 -0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 24 24 22 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.1 2.1 2.5 2.7 2.9
تولید ناخالص داخلی 434.75 450 450 470 470 470
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 815323.00 819915 832321 835582 835706 856459
تولید ناخالص ملی 900014.00 876797 951204 954931 922514 978789
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 211997.00 214223 214774 215616 217297 221003
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121.40 92200 92200 93000 93000 93000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441.40 65800 65800 66300 66300 66300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5357.00 4067 5640 5662 5491 5804
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51364.00 50793 51539 51741 52648 53034
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53009.00 52780 54159 54371 54334 55730
تولید ناخالص داخلی از معادن 1290.00 1196 1250 1255 1322 1286
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49428.00 49349 50223 50420 50664 51679
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5076.00 5111 5194 5214 5203 5344
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.20 3.2 3.3 3.3 3.4 3.7
افراد بیکار 77016.00 75900 74750 74700 74500 74250
نرخ مشارکت نیروی کار 69.90 70.6 70.6 70.7 70.7 70.9
دستمزد در تولید 108.00 105 107 107 111 111
رشد دستمزد 3.35 2.9 3.2 3 3.2 3.4
جمعیت 5.30 5.34 5.34 5.38 5.38 5.38
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 47220.00 45472 46832 46741 48637 48424
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.90 1.7 2.3 2.1 2 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.60 111 112 113 113 114
قیمت مصرف کننده اصلی 108.70 109 110 110 111 112
اندازه اصل تورم 2.30 2.1 2.3 2.2 2.1 1.9
قیمت تولید 108.50 112 114 115 110 116
تغییر قیمت تولید کننده -6.50 -6.2 -2 0.5 1.4 2
تورم مواد غذایی 1.20 1.5 2.1 2 1.9 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.6 0 0.4 0.3 0.2
CPI مسکن آب و برق 113.70 116 118 118 116 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.40 111 112 113 116 114
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.57 1.34 1.34 1.39 1.77 1.39
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0.05 0.25 0.05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275.30 269 269 262 262 262
نرخ وام 2.00 2 2 2.05 2.25 2.05
میزان رشد وام 5.60 5.5 5.4 5.6 5.9 6.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 5246.00 19700 23700 17800 17600 18900
حساب جاری 67779.00 59800 45100 50700 57500 51200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.10 7.5 7.5 7 7 7
واردات 59898.00 61550 58700 64600 62000 66200
صادرات 65144.00 81210 82400 82200 77500 85100
تولید نفت خام 1417.00 1460 1470 1490 1480 1490
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 32 32 30 30 30
بودجه دولت 4.40 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1
هزینه های دولت 199131.00 199643 201944 202735 204109 207800
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.70 48.5 48.5 48.8 48.8 48.8
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 24 24 24 22 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 6.90 9 8.2 8 7 6.5
شاخص PMI تولید 51.90 53.2 53.2 53.8 54.2 54
تولید صنعتی -2.50 0.5 1 2.2 2.3 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 -0.7 0.5 0.5 0.4 0.4
تولید صنعتی 5.00 2.4 2.5 2.3 2.6 2.7
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.80 10 8 7 9 12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 -0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.20 1.5 1.9 2 1.9 2
هزینه های مصرف کننده 373833.00 374174 379464 380950 383179 390468
قیمت گازوئیل 1.84 1.66 1.62 1.58 1.65 1.58
مخارج خانوار -0.30 -0.4 0.6 0.5 0.4 0.4


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.