بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 9.62 9.71 9.77 9.83 9.89 10.01
بازار سهام 872.22 853 834 816 798 762
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.61 0.63 0.65 0.67 0.69 0.74

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 -10.5 3.4 2.5 1.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 -11.7 -8.8 -4.6 -1.2 3.2
نرخ بیکاری 3.60 5.2 7.1 6.8 5.2 4
نرخ تورم 0.80 -1.5 -1.6 1.7 1.7 1.9
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری 3249.00 10500 8500 18900 21700 17200
حساب جاری 19073.00 57500 47200 51200 51200 59100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 7.2 7.2 7.2 7.9 7.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 38 38 38 39.5 39.5
بودجه دولت 6.40 0.5 0.5 0.5 1 1
اطمینان کسب و کار -17.50 -20 -16 -12 -8 -4
شاخص PMI تولید 42.00 41 45 50 51.5 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.60 -7.6 -17 -12 -7 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.80 0.5 0.2 0.6 0.6 0.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 -10.5 3.4 2.5 1.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 -11.7 -8.8 -4.6 -1.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 450.00 470 470 470 495 495
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 843590.00 794529 806931 817433 833467 843591
تولید ناخالص ملی 901222.00 817585 811244 887244 890407 915636
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 213672.00 205866 215806 217398 225145 224354
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121.40 93000 93000 93000 94500 94500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441.40 66300 66300 66300 63554 63206
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5278.00 5041 5131 5030 5215 5191
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51628.00 49496 50530 50469 51008 52084
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55131.00 52720 53388 53373 54469 55081
تولید ناخالص داخلی از معادن 1276.00 1153 1298 1278 1261 1319
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52586.00 48197 49026 49158 51955 50731
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5707.00 5276 5443 5436 5639 5610

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.60 5.2 7.1 6.8 5.2 4
افراد بیکار 75150.00 175000 170000 165000 151000 125250
نرخ مشارکت نیروی کار 70.20 70.5 70.8 70.9 70.9 71
هزینه های کار 125.10 145 131 131 131 136
دستمزد در تولید 111.00 114 109 111 111 115
رشد دستمزد 2.78 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6
جمعیت 5.33 5.38 5.38 5.38 5.42 5.42
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 46940.00 48878 47507 47552 47552 49264

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.80 -1.5 -1.6 1.7 1.7 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.70 109 109 113 113 115
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112.30 110 110 114 114 116
قیمت مصرف کننده اصلی 111.50 107 107 112 113 114
اندازه اصل تورم 2.80 -1.9 -1.8 2.2 2.2 2.1
قیمت تولید 96.70 102 105 116 102 118
تغییر قیمت تولید کننده -16.10 -6 -2 2 2 2.2
تورم مواد غذایی 4.40 0.5 1 1.4 1.8 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.5 0.2 0.2 0.1
CPI مسکن آب و برق 110.10 112 113 118 113 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.20 112 111 114 114 116

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.28 0.44 0.44 0.44 0.44 0.69
نرخ بهره سپرده -1.00 -1 -1 -1 -1 -0.75
نرخ وام 1.00 1 1 1 1 1.25
میزان رشد وام 4.60 5 5.1 6.2 6.2 7
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275.30 262 262 262 262 255

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 3249.00 10500 8500 18900 21700 17200
حساب جاری 19073.00 57500 47200 51200 51200 59100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 7.2 7.2 7.2 7.9 7.9
واردات 55507.00 56000 63200 58200 58200 66200
صادرات 58756.00 66500 71700 79900 79900 86400
رابطه مبادله 96.52 109 109 109 109 109
تولید نفت خام 1790.00 1450 1500 1550 1550 1800

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 38 38 38 39.5 39.5
بودجه دولت 6.40 0.5 0.5 0.5 1 1
ارزش بودجه دولت -22430.00 1245 1245 -4490 -4490 -11660
هزینه های دولت 207825.00 191501 195578 196139 203129 202415
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 56 56 56 54 54

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار -17.50 -20 -16 -12 -8 -4
شاخص PMI تولید 42.00 41 45 50 51.5 52.5
تولید صنعتی 7.60 2.3 2.4 2.5 2.5 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40 0.4 -0.1 0.4 0.4 0.4
تولید صنعتی -1.30 2.6 2.2 1.9 1.9 1.9
شاخص اقتصادی مقدم -2.10 -8.6 3.4 0.6 0.5 0.7

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.60 -7.6 -17 -12 -7 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.80 0.5 0.2 0.6 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.80 1.9 2.1 2 2 2.2
هزینه های مصرف کننده 368297.00 360072 367581 366873 379948 378613
درآمد قابل تصرف شخص 395728.00 359344 370640 377525 390979 389605
پس انداز های شخصی 9.00 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5
تسهیلات اعتباری خریدار 3673544.00 3342637 3434696 3461449 3618763 3572215
مخارج خانوار 2.50 0.4 0.1 0.4 0.4 0.4
قیمت گازوئیل 1.33 1.58 1.5 1.42 1.35 1.28


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.