15/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
موازنه تجاری SEP NOK53.7B NOK42.0B ® NOK -8.4B
22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
اعتماد به نفس صنعتی Q3 11.3 7.5
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP -3.8% 2.6%
06:00 AM
NO
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP -2.9% -2.3%
06:00 AM
NO
نرخ بیکاری Q3 5.1% 5%
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
رشد وام (تغییرات سالیانه) SEP 5.3% 5.4%
08:00 AM
NO
افراد بیکار OCT 89.45K 87.6K
01/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
NO
DNB شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید OCT 59.2
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
NO
شاخص بهای مسکن (سالانه) OCT 8%
10:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن OCT 0.2%
04/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
NO
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی نروژ 0.25%
08/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه تولید SEP 0.0%
07:00 AM
NO
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 2.7% 2.2%
07:00 AM
NO
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 2.7%
07:00 AM
NO
(تولید (تغییرات سالیانه SEP 2.2% 3.8%
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
NO
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته OCT 0.4%
07:00 AM
NO
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته OCT 1.2%
07:00 AM
NO
نرخ تورم (سالانه) OCT 4.1%
07:00 AM
NO
نرخ تورم (ماهانه) OCT 1%
07:00 AM
NO
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه OCT 57.8%

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.