22/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
اعتماد به نفس صنعتی Q2 11.3 8.6 ®
28/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
مصرف خانگی (ماهیانه) JUN 4.9%
06:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 5.8%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 5.6%
30/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
NO
افراد بیکار JUL 103.2K
02/08/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
NO
DNB شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید JUL 60.8
04/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن JUL 0.2%
09:00 AM
NO
شاخص بهای مسکن (سالانه) JUL 10.1%
05/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
نرخ بیکاری JUN 5%
06/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه رشد وام JUN 5.2%
09/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه تولید JUN -0.1%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 2.1%
06:00 AM
NO
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN -0.3%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه تولید JUN 7.6%
10/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته JUL 0.4%
06:00 AM
NO
(تغییرات سالیانه)نرخ تورم هسته JUL 1.4%
06:00 AM
NO
نرخ تورم (سالانه) JUL 2.9%
06:00 AM
NO
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.3%
06:00 AM
NO
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUL 37.1%
13/08/2021 واقعی قبلی
04:30 AM
NO
ضریب اطمینان مصرف کننده Q3 2.5
16/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
موازنه تجاری JUL NOK25B
19/08/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
NO
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی نروژ 0%
20/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
NO
رشد تولید ناخالص داخلی سرزمین اصلی QoQ Q2 -1%
06:00 AM
NO
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -0.6%
06:00 AM
NO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -1.4%


نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.