24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 AM
NO
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 -11.7 0.7 ® 3.9
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
مصرف خانگی (تغییرات ماهیانه) APR 4.3% -0.8%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR 3.3%
06:00 AM
NO
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR -0.9%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
رشد وام (تغییرات سالیانه) APR 5%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
حساب جاری Q1 NOK269.48B
08:00 AM
NO
DNB شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید MAY
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
NO
افراد بیکار MAY 67.2K
09:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن MAY 0%
09:00 AM
NO
شاخص بهای مسکن (سالانه) MAY 6.2%
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 3.0%
06:00 AM
NO
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 2.2%
06:00 AM
NO
(تولید (تغییرات سالیانه APR -2.2%
06:00 AM
NO
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه APR 0.6%
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته MAY 0.9%
06:00 AM
NO
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته MAY 2.6%
06:00 AM
NO
نرخ تورم (سالانه) MAY 5.4%
06:00 AM
NO
نرخ تورم (ماهانه) MAY 1.2%
06:00 AM
NO
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 66.4%
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
موازنه تجاری MAY NOK92.6B

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.