22/09/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
NO
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی نروژ 2.25% 1.75% 2.25% 2.25%
10:00 AM
NO
Norges گزارش سیاست پولی بانک
23/09/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
رشد وام (تغییرات سالیانه) AUG 5.2% 5.2% 5%
28/09/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
مصرف خانگی (تغییرات ماهیانه) AUG -2.7% 1%
06:00 AM
NO
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG -2.1% 1.2%
06:00 AM
NO
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG -9.0% -6.8%
30/09/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
NO
افراد بیکار SEP 59.3K 59.1K
03/10/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
NO
DNB شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید SEP 52.3 51.5
05/10/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
NO
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن SEP 0.6% 0.5%
09:00 AM
NO
شاخص بهای مسکن (سالانه) SEP 5.7% 5.9%
07/10/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 1.8% 2.2%
06:00 AM
NO
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 1.5% 0.6%
06:00 AM
NO
(تولید (تغییرات سالیانه AUG 1.2% 2.3%
06:00 AM
NO
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه AUG 1.4% 0.4%
10/10/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته SEP -0.5%
06:00 AM
NO
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته SEP
06:00 AM
NO
نرخ تورم (سالانه) SEP 6.5%
06:00 AM
NO
نرخ تورم (ماهانه) SEP -0.2%
06:00 AM
NO
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 77.3%
14/10/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
موازنه تجاری SEP NOK197.7B NOK 11.7B
20/10/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
NO
اعتماد به نفس صنعتی Q3 3.2

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی

نروژ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.